Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Psicologia criminal, psicologia bàsica, psicologia social, cognició, personalitat, socialització, influència social, emocions
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL ANGEL LLORENTE ESPINO  / ALICIA PARES BAYERRI
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió

Continguts

1. PART 1: PSICOLOGIA BÀSICA

          1.1. LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA: Desenvolupament històric. El mètode científic en psicologial. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció.

          1.2. BASES BIOLÒGIQUES DEL COMPORTAMENT HUMÀ: El sistema nerviós. Filogènia i ontogènia.

          1.3. PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS: Atenció. Memòria. Intel·ligència. Biaixos cognitius. Aprenentatge.

          1.4. EMOCIÓ I PERSONALITAT: Emocions i tipus. Teories i models de personalitat.

2. PART 2: PSICOLOGIA SOCIAL

          2.1. LA DIMENSIÓ PSICOSOCIAL Concepte de psicologia social: allò social i allò psicològic. Factors disposicionals i situacionals de la violència. La socialització desviada. Els orígens culturals de la cognició humana.

          2.2. LA IDENTITAT SOCIAL. La construcció de la identitat social. La infància com a constructe social. Factors de risc i de protecció del maltractament infantil. Les teories ecològiques o sistèmiques del maltractament infantil. La transmissió generacional de la violència.

          2.3. RELACIONS INTERPERSONALS: El mite de la ment isolada i la intersubjectivitat. L'empatia i les neurones mirall. La teoria de l'aferrament i els models interns d'actuació. La teoria de l'aprenentatge social per modelatge. Els comportaments d'ajut i prosocialitat i la violència.

          2.4. MANTENIMENT, REPRODUCCIÓ I CANVI SOCIAL. Els estereotips i l'amenaça de l'estereotip. L'estigma i la discriminació social. L’efecte Pigmalió o la profecia autocumplidora. La conformitat amb el grup i l'obediència a l'autoritat.

          2.5. PROCESSOS GRUPALS I COL•LECTIUS El treball en grup i el treball en equip Dinàmiques grupals: el contagi emocional, el pensament grupal i els defectes en la presa de decisions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 17,00 0 17,00
Debat 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió expositiva 28,00 14,00 0 42,00
Sessió participativa 28,00 14,00 0 42,00
Tutories de grup 0 0 10,00 10,00
Tutories individuals 0 0 10,00 10,00
Total 60,00 70,00 20,00 150

Bibliografia

 • Aronson, E. (1987). El animal social. Introducción a la psicología social. . Alianza Editorial. 5a ed., . Catàleg
 • Ballesteros S i Garcia Rodriguez B. (1996). Procesos psicológicos básicos. Editorial Universitas S.A, Madrid. Catàleg
 • Blanch, J. M. (1982). Psicologías sociales. Aproximación histórica. . Barcelona: Hora. Catàleg
 • Botella, M.; Domènech, M.; Ibáñez, T.; Iñiguez, L.; Pujal, M. i Pujol, J. (1996). Psicologia social.. EDIUOC. Catàleg
 • Bowlby, J. (1995). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida.. Madrid: Morata. Catàleg
 • Davidoff L (1996). Introducción a la psicología. Mc Graw-Hill, Barcelona.
 • Ibáñez, T. (1996). Dinámica de grups. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Kimble G. (1991). Fundamentos de psicología general. Ed. Limusa, Mèxic. Catàleg
 • Martín-Baró, I. (1993). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica (II).. El Salvador: UCA Editores.. Catàleg
 • Moya Albiol, Luis (cop. 2010 ). Psicobiología de la violencia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Myers, D.G. (2000). Psicología social. . Bogotá, Buenos Aires...: McGraw-Hill;. Catàleg
 • Pinillos (1989). Tratado de psicologia general. Ed. Alhambra, Madrid. Catàleg
 • Popp Manfred (1980). Los conceptos fundamentales de la psicologia. Ed. Herder, Barcelona. Catàleg
 • Puente A (1998). Psicologia Básica. Introducción al estudio de la conducta humana. Madrid, Pirámide. Catàleg
 • Simulador RUMI ([2009] ). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Direcció General d'Atenció a laInfància i a l'Adolescència. Recuperat 02-07-2014, a http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/07Infanciaiadolescencia/Proteccio_infancia_i_adolescencia/Maltractaments/RUMI/documents_simulador/manual_informant_simulacio.pdf Catàleg
 • Worche, S.;Cooper, J.; Goethals, G.R. y Olson, J.M. (2003). Psicología social. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Zimbardo, Philip G (cop. 2008 ). El Efecto Lucifer : el porqué de la maldad . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bandura, Albert (1975 ). Modificación de conducta : análisis de la agresión y la delincuencia . México: Trillas. Catàleg
 • Bandura, Albert (1974 ). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Llorente, M. (2019). Primates. Biología, comportamiento y evolució. Bellaterra: Edicions Lynx.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Bloc Psicologia bàsica Examen tipus test + preguntes obertes. Pondera el 28% de l'assignatura. En el bloc tipus test, les preguntes incorrectes descompten -0.25/1. 28 No
Examen Bloc Psicologia social Examen tipus test + preguntes obertes. Pondera el 12% de l'assignatura. En el bloc tipus test, les preguntes incorrectes descompten -0.25/1. 12 No
Activitats grupals pràctiques d'avaluació contínua Psicologia bàsica Dues activitats grupals: 1 - La psicologia a través del cinema; i 2- Anàlisi d'un article científic sobre la psicologia aplicada a la criminologia. Ponderen el 28% de la nota final de l'assignatura. 28 No
Activitats grupals pràctiques d'avaluació contínua Psicologia social Activitat grupal sobre maltractament. Pondera el 12% de la nota final de l'assignatura. 12 No
Activitats asincròniques virtuals Psicologia Bàsica: tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats Tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats a través de moodle. Pondera el 14% de la nota final de l'assignatura. 14 No
Activitats asincròniques virtuals Psicologia Social tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats Tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats a través de moodle. Pondera el 6% de la nota final de l'assignatura. 6 No

Qualificació

L'assignatura presenta dues parts: la de psicologia bàsica i la de psicologia social. Les activitats corresponents a Psicologia Bàsica ponderen el 70% de l'assignatura i les corresponents a Psicologia Social el 30%. No cal superar les dues parts per separat per poder aprovar l'assignatura. L’assistència i la participació en les activitats i treballs en equip a l'aula és necessària per poder aprovar.

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tant a la part de psicologia bàsica i com la part psicosocial, quan l'alumne no s'hagi presentat a les proves d'avaluació o examens d'unitats constarà com a no presentat.
Si no realitza alguna de les activitats proposades (diferents als examens esmentats anteriorment) la qualificació serà de 0 en aquella prova. Recordem doncs que els no presentat són específics de les proves, qüestionaris o examens.
Si un alumne té 3 treballs o proves amb 0 la nota final serà la de NO PRESENTAT

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada.
Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
L'avaluació única consistirà en una prova d'examen amb format tipus test + preguntes curtes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dr. MIQUEL LLORENTE

Mitjançant videoconferència o de manera presencial quan sigui possible.

Despatx 209, Facultat d'Educació i Psicologia

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

DR. MIQUEL LLORENTE

Novetats i avisos moodle. Fòrums de comunicació del curs. Correu electrònic a miguel.llorente@udg.edu

SRA. ALÍCIA PARÉS
Novetats i avisos moodle. Fòrums de comunicació del curs. Correu electrònic a alicia.paresbayerri@udg.edu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència es durà a terme a través de sessions teòriques presencials online per videoconferència (GoogleMeet) que s'enregistraran per la seva re-visualització en cas de que l'alumne no pugui assistir-hi. Les sessions mantindran els seus horaris i calendaris previstos des de principi de curs, respectant la planificació ja establerta.

Addicionalment es treballaran el continguts mitjançant els següents suports:

- Material multimèdia de suport.
- Lectura de recursos addicionals o alternatius
- Tasques, lliçons i qüestionaris a Moodle
- Dinàmiques interactives de Moodle (debats, presentacions).

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació mantindrà la seva estructura original que consisteix en:

A. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (50%)

Activitat 1. Activitat 1: La psicologia: una visió des del cinema - Entrega 20 de febrer de 2020
Activitat 2. La psicologia aplicada a la criminologia - Entrega 27 de març de 2020
Activitat 3. Violència i maltractament - Entrega 21 de maig 2020

B. PROVA DE CONTINGUTS (50%)

Data d'examen: 28 de maig de 2020
Data d'examen de recuperació: 16 de juny de 2020

Part 1: 50%: Prova tipus test
Part 2: 50%: Preguntes de reflexió

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els alumnes i el seu seguiment es durà a terme mitjançant Fòrums de Moodle, correu electrònic i videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.