Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Analitzar la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducción a la política criminal

2. El Estado del Bienestar y el welfarismo penal

3. Abolicionismo

4. Realismo de izquierdas y de derechas

5. El gerencialismo

6. El giro punitivo

7. Populismo punitivo

8. Prevención comunitaria e incivismo

9. Funcionamiento y selectividad de la política criminal

10. Las imágenes del delincuente y su vínculo con la política criminal

11. El papel de la Criminología en la política criminal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 35,00 8,00 43,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 4,00 34,00
Prova d'avaluació 4,00 0 3,00 7,00
Sessió participativa 28,00 10,00 2,00 40,00
Sessió pràctica 14,00 10,00 2,00 26,00
Total 46,00 85,00 19,00 150

Bibliografia

 • Brandariz García, José Ángel (2014). El Gobierno de la penalidad :. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Garland, David (2005 ). La Cultura del control : crimen y orden social en la sociedad contemporánea . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Díez Ripollés, José Luis (2007 ). La Política criminal en la encrucijada . Buenos Aires: B de F. Catàleg
 • Brandariz García, José Ángel (2007 ). Política criminal de la exclusión : el sistema penal en tiempos de declive del Estado social y del Estado-nación . Granada: Comares. Catàleg
 • Matthews, Roger (1992 ). Rethinking criminology : the realist debate . London [etc.]: Sage. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2013 ). The SAGE handbook of punishment and society . London: SAGE. Catàleg
 • Hulsman, Louk (1984 ). Sistema penal y seguridad ciudadana : hacia una alternativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2007 ). Governing through crime : how the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (cop. 2000 ). Las Cárceles de la miseria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Garland, David (1999 ). Castigo y sociedad moderna : un estudio de teoría social . Madrid: Siglo Veintiuno editores. Catàleg
 • Rivera Beiras, Iñaki (2005 ). Política criminal y sistema penal : viejas y nuevas racionalidades punitivas . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (2009 ). Punishing the poor. Durham [NC]: Duke University Press. Recuperat 06-10-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10294472 Catàleg
 • Loader, Ian (2011 ). Public criminology? . New York: Routledge/Taylor & Francis Group. Catàleg
 • Garland, David Sparks, Richard (2000 ). Criminology and social theory . New York: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Control de lectures La comprensió del temari en relació als objectius. L'habilitat per relacionar diferents conceptres en base a la literatura emprada a classe. La claredat en l'escriptura. 40
Treball en grups. La capacitat per aprofundir sobre un tema. La capacitat de relacionar. Consultar i emprar bibliografia complementària. La claredat en l'escritura, la capcitat de síntesi, de valorar aspectes positius i negatius. 30
Visionat i comentari de pel-lícules Relacionar les lectures amb les pel·licules i documentals, ralitzar comentaris crítics de les pel·lícules a partir de les lectures de l'assignatura 30

Qualificació

Condiciones per aprovar:
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions (amb independència de si l'avaluació és única o continuada).
3. Nota mínima de 3 en el treball, el dossier i l'examen. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la nota inferior a 3.

Avalaució:
1. Treball individual:
L'alumnat realitzarà un treball. El treball tindrà una extensió mínima de 2.000 paraules i màxima de 4.000 paraules. El treball es depositarà el dia 16 de novembre a l'enllaç destinat per això. El treball s'haurà de fonamentar en, com a mínim, 3 textos acadèmics. La bibliografia ha d'aparèixer citada en el treball i en la bibliografia. Un text acadèmic és aquell que està publicat en revistes científiques, que incorporen la corresponent bibliografia. No es consideren textos acadèmics els informes oficials o d'ONGs, els textos divulgatius, els articles de premsa. Aquests elements poden utilizar-se, però no es contabilitzen dins les exigències indicades.
El valor del treball és el 30% de la nota final.

Capacitats i criteris: S'espera que l'alumnat sigui capaç d'escriure amb un llenguatge acadèmic, de forma clara i correcta. S'espera igualment, que l'alumnat tingui capacitat de síntesi i sigui capaç d'escriure un document amb les idees concretes. S'espera que l'alumnat pugui llegir i comprendre textos científics i sigui capaç d'interrelacionar elements, realitzar un anàlisi crític, extraure conclusions i realitzar propostes.

2. Dossier de pel·licules. L'alumnat, de forma inidividual o en grups (màxim 3 persones) elaboraran un dossier en el que relacionaràn temàtiques de l'assignatura sobre la base del visionat de pel·licules i lectures. El Dossier de pel-lícules té un valor del 30% de la nota. Data d'entrega: 14 de desembre.

3. Control de lectura. El dia 21 de desembre de 2020 es farà un control de lectura sobre els textos que s'indicaran a la pàgina de la assignatura. Aquesta prova té un valor del 40% de la nota final.

Asistènccia:
Amb indepenència de si s'opta per avaluació continuada o avaluació única, al ser un estudi presencial s'exigeix l'assistència mínima al 70% de les sessions (siguin presencials o virtuals). Quan s'hagin registrat dues faltes d'assistència es comunicarà a la persona que una altra falta suposarà la no superació de l'assignatura.

Recuperació:
SON RECUPERABLES:
Totes les proves d'avalació

NO ÉS RECUPERABLE:
-L'assistència


NOTA MOLT IMPORTANT. Qualsevol còpia (parcial o total) o intent de còpia, en qualsevol de les activitats d'avaluació, suposa la no superació de l'assignatura amb una nota de 0 sense possibilitat de recuperar l'assignatura. Sense prejudici de l'obertura d'un expedient sancionador, si procedeix.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT quan:

- No es presenti a l'examen.

Avaluació única:
Les persones que optin per l'avaluació única realitzaran un examen presencial sobre les lectures que s'indicarán en un apartat específic de "avaluació única".

Nota important: D'acord amb l'art. 8 de la normativa d'avaluació de la UdG l'avaluació única afecta exclusivament al sistema d'avalaució, no significa un canvi de sistema: de presencial a (semi) virtual.

Requisits mínims per aprovar:
Condiciones mínimes per aprovar:
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions.
3. Nota mínima de 3 en cadascuna de les avaluacions. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la nota inferior a 3.

Tutoria

Les tutories es faran a l'horari programat.

Tutories presencials:
Dilluns de 11h a 13:30h

Tutories virtuals:
Divendres de 9 a 13h

EN QUALSEVOL DE LES MODALITATS S'HA DE DEMANAR HORA

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

FORO:
La comunicació i interacció es farà de forma preferent mitjançant el FORO que s'obrirà al començament del curs.


Mail:
Les comunicacions privades es faran mitjançant el mail oficial del professor (gonzalo.escobar@udg.edu). És important verificar el missatge confirmatori del rebut del mail, ja que en algunes ocasions el mail es desviat a la carpeta de spam.

Observacions

Modalitats docents relacionades amb la situació de la pandèmia.

1. Classes teòriques.
L'horari de les classes teòriques es manté en principi els dies dilluns de 9 a 11 am.
En la mesura que els mitjans ho permetin, les classes teòriques es realitzaran de manera seguent:

Cada quince dies i de forma alterna la mitat del grup tindrà classe presencial. L'altre mitat podrà seguir la classe (i participar) de forma virtual.

La dinàmica s'ajustarà a aquestes limitacions i es faran servi diversas tècniques i recursos docents.

La durada de les sessions i el treball a realitzar es concretarà a la pàgina de l'assignatura.

L'assistència és obligatòria. Les persones amb problemes de connexió hauran d'indicar-ho a l'inici del curs.

2. Classes pràctiques.
Les classes pràctiques seran presencials.

Es faran en grups reduïts (A-L/M-Z).
L'horari de les classes pràctiques serà de dues hores cada dues setmanes. De tal forma que: una setmana tindrà pràctiques (2 hores) el grup A-L i l'altra setmana el grup M-Z. Aquesta presencialitat coincidirà amb la presencialitat de les classes teòriques.

3. Avaluació.

a) El treball s'ha de lliurar a l'aplicatiu de la pàgina de l'assignatura el dia 16 de novembre

b) El Dossier de pel·lícules s'ha de lliurar a l'aplicatiu de la pàgina de l'assignatura el dia 14 de desembre.

c) ExamenL'examen és presencial i es farà el dia 21 de desembre.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
De conformidad con la resolución del rector, las sesiones se realizaran de forma virtual, por lo que se deja sin efecto la división de los grupos realizada para la presencialidad.

Modificació de l'avaluació:
Dadas la circunstancias en materia de salud, si las circunstancias lo exigen, se modifica la evaluación presencial final por evaluación virtual.
1) Examen. El examen se realizará mediante un cuestionario en el Moddle.
Características y condiciones del examen
1) Es una prueba individual.
2) NO SE PUEDE TENER, NI CONSULTAR, NINGÚN MATERIAL (TEXTOS, APUNTES, ESQUEMAS, …)
3) Antes de comenzar la prueba, las personas deberán conectarse a la sesión del examen (Collaborate) página de la asignatura).
4) El profesor tiene que tener la posibilidad de identificar a la persona que realiza la prueba. Por ese motivo, todas las personas deberán estar conectadas y en disposición de contestar al profesor en medio del examen, hasta tanto no hayan entregado el examen.
5) La prueba se inicia puntualmente a las 9:30 horas.
6) Una vez conectados a la sesión (Collaborate); a las 9:30 debéis acceder el cuestionario (Examen) en la página de la asignatura.
7) La prueba tiene una duración máxima de 90 minutos. Este tiempo es suficiente para responder las preguntas. NO para consultar textos.
8) SOLO SE CUENTA CON UN INTENTO.
9) Cualquier duda deberán preguntarla a través del chat del Collaborate.
10) Cada uno de los bloques de preguntas tiene el mismo valor.
NOTA MUY IMPORTANTE: En el supuesto de detectarse cualquier copia o intento de la misma la nota de la asignatura será 0, sin opción de recuperación, el fraude no se recupera, y si procede la apertura de un expediente sancionador.

Tutoria i comunicació:
Las tutorías se realizan de forma vierutal (Google Meet).
Se debe indicar el día y la hora para la que se solicita la tutoría.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.