Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARIN BLESA  / ALBERTO NAVARRO GARCIA  / MANUEL VIVO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Competències

 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE12. Elaborar una síntesi crítica de qualsevol text científic de l'àmbit criminològic
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics

Continguts

1. Lliçó 1. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes societaris

          1.1. Concepte d'empresari

          1.2. L'empresari persona jurídica

          1.3. Formes jurídiques d'empresari persona jurídica: les societats mercantils i altres empresaris persones jurídiques

          1.4. Classe, estrucutra orgànica i règim jurídic de les societats mercantils

          1.5. Els administradors de les societats: concepte i estatut jurídic. Els administradors de fet

2. Lliçó 2. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes contra el mercat i els consumidors

          2.1. Mercats competitius i perjudicis dels consumidors

          2.2. Els mercats de valors. Estructura i participants: les societats emissores i la informació rellevant

3. Lliçó 3. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica del delicte d'insolvència punible

          3.1. La insolvència i el procediment concursal

          3.2. El deutor i els seus creditors

          3.3. L'actuació del deutor insolvent i la insolvència culpable

4. Lliçó 4. Conceptes bàsics del Dret Tributari

          4.1. Impostos i tipos d'impostos

          4.2. Tipus d'obligacions tributàries

          4.3. Tipus d'obligats tributaris

          4.4. Càlcul del deute tributari. Elements que integren el deute tributari

5. Llicó 5. Procediments tributaris

          5.1. Pagament del deute. Procediment de recaptació

          5.2. Procediment inspector

6. Llíço 5. Paradisos fiscals

7. Lliçó 6. La delinqüència de coll blanc. Lluita contra el frau. Qüestions criminològiques i penals.

8. Lliçó 7. Responsabilitat penal de les persones jurídiques.

9. Lliçó 8. Principals figures delictives. Delicte fiscal. Blanqueig de capitals. Corrupció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 18,00 46,00 0 64,00
Prova d'avaluació 12,00 25,00 0 37,00
Sessió pràctica 20,00 29,00 0 49,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel (2011 ). Manual de derecho mercantil (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Rojo Fernández-Río, Ángel (2012 ). Lecciones de derecho mercantil (10ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2009 ). Instituciones de derecho mercantil (32ª ed., 5ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Magro Servet, Vicente (DL 2007 ). Delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • García Arán, Mercedes (DL 2005 ). El Fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • Alonso Pérez, Francisco (2003 ). Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico : aspectos penales y criminológicos : legislación, comentarios, jurisprudencia . Madrid: COLEX. Catàleg
 • Bajo Fernández, Miguel (DL 2010 ). Derecho penal económico (2ª ed.). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Acale Sánchez, María Terradillos Basoco, Juan (2008 ). Nuevas tendencias en derecho penal económico : Seminario Internacional de Derecho Penal (Jerez 24, 25 y 26 de septiembre de 2007). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Martínez-Buján Pérez, Carlos (2011 ). Derecho penal económico y de la empresa : parte general (3ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Calderón Carrero, José Manuel (2009). Blanqueo de capitales, paraísos fiscales y sistema tributario. Noticias de la Unión Europea, (299), Catàleg
 • Soler Roch, Mª Teresa (1995). La tributación de las actividades ilícitas. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, (85), Catàleg
 • Martín Ruiz, Juan (2000). La tributación de las actividades ilícitas en el ordenamiento jurídico español: . Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal, (20), Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2010 ). Derecho financiero y tributario : parte general (20ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Domínguez Puntas, Antonio (D.L. 2011 ). Delito fiscal y blanqueo de capitales (Actualizado a 31 de mayo de 2011). Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • Aliaga Méndez, Juan Antonio (2010 ). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales : adaptada a la Ley 10. Las Rozas, Madrid: La Ley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball 1 (Dret Mercantil) S'haurà de presentar un treball segons els requisits marcats a l'apartat d'avaluació i qualificació de la part de dret mercantil. Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la nota d'aquest treball. sigui igual o superior a 5. És de caràcter recuperable mitjançant la realització d'una prova test. 20
Treball 2 (Dret Tributari) S'haurà de presentar un treball segons els requisits marcats a l'apartat d'avaluació i qualificació de la part de dret tributari. Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la nota d'aquest treball. sigui igual o superior a 5. És de caràcter recuperable mitjançant la realització d'una prova test. 20
Prova d'avaluació continuada (Dret Penal) Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable 40
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot formar part de les proves d'avaluació.
No son activitats recuperables.
20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació és l'AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de diverses parts:

PARTS DRET MERCANTIL I DRET TRIBUTARI

L’avaluació d'aquestes dos parts de l'assignatura es qualificaran mitjançant el lliurament d’un treball escrit d’una extensió de 10 pàgines (Times New Roman, 12) per cada part. El tema o temes de realització del treball es proposaran a l’inici de les classes (dins les possibilitats degut al COVID-19, s’intentarà tendir a la presencialitat en aquestes sessions). El treball s’haurà de lliurar com a molt tard dues setmanes després de la finalització de la docència de cadascun del mòduls.

Qui no presenti o suspengui aquest treball, o bé qui triï l’opció d’avaluació única s’haurà de presentar a l’examen final del dia 4 de juny que consistirà en un examen test per cadascuna de les parts.

Cadascun d'aquests treballs (part mercantil i part tributària) suposen un 20% de la nota de la part teòrica.

Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que cadascun d'aquests treballs estigui aprovat amb una nota sigui igual o superior a 5.

PART DRET PENAL:

Es realitzarà una prova d’avaluació continuada al final del semestre (26-5-2021). L’estructura d’aquesta prova pot ser diversa: preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i/o casos pràctics.

Aquesta prova d'avaluació continuada (part penal) suposa un 40% de l'assignatura. No obstant, la part penal consta d'aquest examen teòric (40% de la nota de l'assignatura,) però també d'una part pràctica (20% de la nota de l'assignatura).

Per tal d’aprovar l’assignatura és indispensable que la nota de la part de penal sigui igual o superior a 5. Si aquesta nota no és igual o superior a 5 no es farà, en cap cas, mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació.

Si en alguna de les tres proves teòriques la nota és inferior a 5 es podrà recuperar la part que correspongui en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

La nota de l'assignatura està configurada així: 20% correspon a la part mercantil; 20% a la part tributària; 40% a l'examen teòric de penal; i 20% a les avaluacions setmanals pràctiques de penal.


SISTEMA DE PRÀCTIQUES (DRET PENAL):

Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

En el marc de la part de l'assignatura corresponent a penal es duran a terme una sèrie de lectures (articles doctrinals, informes, jurisprudència, etc.) sobre les quals els alumnes seran avaluats a les classes de pràctica (penal). Aquestes avaluacions setmanals tindran un valor del 20% de la nota de l'assignatura. Els alumnes seran avaluats aleatòriament durant aquestes sessions pràctiques, per la qual cosa han de treballar els materials i assistir a les sessions.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura serà la suma de les notes de les tres avaluacions. A més s’afegirà la nota d'avaluació de les pràctiques realitzades a classe. La suma total ha de ser igual o superior a 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.


AVALUACIONS RECUPERABLES

En cas de què a alguna de les tres activitats d’avaluació continuada la nota fos inferior a 5, l'estudiant podrà recuperar-la a l’examen de recuperació establert a l’efecte.


AVALUACIONS NO RECUPERABLES

La nota de pràctiques NO és recuperable.


NOTA NO PRESENTAT

Tindrà la menció NO PRESENTAT l'estudiant que no s'hagi presentat a CAP prova d'avaluació.


ATENCIÓ.- Un suspens és recuperable, un frau no. L'estudiant que sigui sorprès copiant a alguna de les proves d'avaluació no podrà recuperar la prova i tindrà l'assignatura suspesa pel curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la nota de NO PRESENTAT l'alumne que no assisteixi a CAP de les proves.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una prova final per cadascuna de les tres parts que formen l'assignatura (Dret Mercantil, Dret Tributari i Dret Penal) que poden estar estructurades entorn a preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. Aquestes tres proves es realitzaran el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'alumne que desitgi fer una tutoria haurà d'enviar un e-mail prèviament al professor responsable de la part de l'assignatura corresponent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal habitual de comunicació amb els professors de l'assignatura és el respectiu correu electrònic corporatiu de la UdG.

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Resten actius els canals de comunicació i tutorització articulats al voltant de correus a la llista general i ús de Moodle, en el que es refereix especialment a la comunicació col·lectiva del professor amb el grup, i el correu electrònic individual en el que es refereix a l'atenció i gestió dels dubtes i preguntes que els i les estudiants vulguin adreçar a qualsevol dels tres professors de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.