Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO CRUZ SANCHEZ  / DANIEL VARONA GOMEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
  • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
  • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
  • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
  • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. Concepto de Derecho Penal: el Derecho Penal como conjunto normativo y como institución social.

2. La justificación del Derecho Penal: utilidad (prevención de delitos), realización de la Justicia (merecimiento/retribución) y reparación del daño causado.

3. Bases del Derecho Penal.

          3.1. Principios o límites constitucionales del Derecho Penal.

                    3.1.1. ¿Qué castigar?: 1. Principio de protección de bienes jurídicos o lesividad. 2. El principio de ultima ratio del derecho penal. 3. El principio de legalidad. 4. El principio de culpabilidad.

                    3.1.2. ¿Cómo castigar?: 1. El principio de humanidad de las penas. 2. El principio de proporcionalidad. 3. El principio de igualdad.

          3.2. La responsabilidad penal (la Teoría del Delito).

                    3.2.1. Elementos de la Teoría del Delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

                    3.2.2. Estructuras de punibilidad (responsabilidad).

                    3.2.3. El delito doloso de acción (actividad y resultado)

                    3.2.4. El delito imprudente.

                    3.2.5. La responsabilidad penal por omisión: omisión propia y omisión impropia (comisión por omisión).

                    3.2.6. Delitos basados en el riesgo: delitos de peligro y responsabilidad por la preparación o ejecución fallida de los delitos.

                    3.2.7. La extensión de la responsabilidad penal por la participación de varios sujetos (codelincuencia).

                    3.2.8. Ausencia de responsabilidad penal: el sistema de eximentes penales. Causas de justificación del hecho y causas de inculpabilidad.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 43,00 0 52,00
Sessió expositiva 28,00 28,00 0 56,00
Sessió pràctica 14,00 28,00 0 42,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

  • Santiago Mir Puig (2015). Derecho Penal, Parte General (10ª). Barcelona: Reppertor. Catàleg
  • Francisco Muñoz CONDE / Mercedes GARCÍA ARÁN (2019). Derecho Penal. Parte General (10ª). Tirant lo Blanch.
  • Daniel Varona Gómez (2014). La resolució de casos pràctics en dret penal. Metodologia i materials.. Girona: Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d'exàmens teòrics i pràctics per avaluar els coneixements adquirits. Els que s'indiquen més endavant. 100

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada s’estructura de la següent forma:

- PRIMERA PART: BLOCS 1, 2 i 3.1 del programa (Fonaments del Dret Penal): Es realitzarà un examen teòric i pràctic sobre aquesta part del programa. La data concreta d'aquesta prova es determinarà amb suficient antelació. D'aquest examen sortirà la nota final de la primera part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la segona part (Teoria del Delicte). S'ha de tenir en compte que (1) Aquesta prova computa un 30% de la nota final, (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta).

Si l'examen es pot fer presencialment, l'examen serà un examen teòric i pràctic de preguntes a desenvolupar on es plantejaran un o més supòsits que l'alumne haurà de resoldre utilitzant els coneixements teòrics i pràctics adquirits.

Si l'examen no es pot fer presencialment, l'examen serà un examen teòric i pràctic tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar que es farà en línia.

Els supòsits que es plantejaran a l'examen seran semblants a les pràctiques realitzades durant el curs.

- SEGONA PART: Bloc 3.2 del programa (Teoria del Delicte). Aquesta part de l'assignatura s'avalua de la següent manera: un examen teòric i un examen pràctic. La data concreta d'aquestes proves es determinarà amb suficient antelació. D'aquestes dues proves sortirà la nota final de la segona part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la primera part. S'ha de tenir en compte que (1) L'examen teòric i l'examen pràctic valen cadascun el 50% de la nota d'aquesta part; (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 en l'examen teòric o pràctic, haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta); (3) La nota obtinguda amb la mitjana de l'examen teòric i pràctic computa al seu torn un 70% de la nota final de l'assignatura (l'altre 30% correspon a la nota de la primera part de l'assignatura).

Si els exàmens es poden fer presencialment, l'examen teòric serà un examen de preguntes a desenvolupar. L'examen pràctic consistirà en la resolució d'un cas pràctic sobre Teoria del Delicte.

Si els exàmens no es poden fer presencialment, l'examen teòric serà un examen tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar que es farà en línia. L'examen pràctic serà un examen tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar on es plantejaran diferents supòsits pràctics sobre Teoria del Delicte, que es farà en línia.

- Puntuació Extra per resolució de casos pràctics de Teoria del Delicte: El professor activarà un sistema d'entrega voluntària de les resolucions dels casos pràctics sobre Teoria del Delicte a través del Moodle i establirà una data límit d'entrega per cada cas pràctic. El professor escollirà, cada setmana, aleatòriament, alguns alumnes i corregirà els seus casos pràctics. Els alumnes no sabran quina pràctica se'ls hi ha corregit fins que es publiquin les notes d'avaluació continuada. Els alumnes que demostrin haver treballat el cas podran assolir d’aquesta manera fins a 1 punt extra a l’examen pràctic de Teoria del Delicte. La puntuació obtinguda amb aquestes pràctiques s'afegeix a la nota de l'examen pràctic a efectes de fer mitjana, fins i tot si l'alumne treu una nota inferior a 3,5 en aquest examen. Ha de quedar ben clar que el professor controlarà que no hi hagi pràctiques plagiades, en tot o part: quan es detecti un cas de còpia total o parcial la regla és que els alumnes implicats (siguin els que han copiat o els que han deixat la pràctica a altres alumnes per copiar) seran tots ells sancionats. Igualment, ha de quedar clar que es controlarà que l'alumne faci la resolució de la pràctica, no acceptant-se com a pràctica una simple repetició d'apunts o manuals teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell alumne que no realitzi alguna de les proves que formen part de l’avaluació i que a més a més no es presenti a la seva recuperació.

Avaluació única:
L’alumne podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tal que l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. L'avaluació única de l'assignatura s'estructura a partir de la realització d'un únic examen oral en el qual s'avaluaran els coneixements respecte de tot el temari de l'assignatura. A l'examen es faran preguntes teòriques i pràctiques. Aquest examen representarà el 100% de la nota i serà recuperable. La data de l'examen d'avaluació única es comunicarà més endavant als alumnes que s'acollin a aquest sistema d'avaluació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

Tutoria

Atès el poc espai disponible als despatxos, les tutories s'hauran de fer en línia, doncs les tutories al despatx no estan recomanades. Les tutories es podran fer per e-mail. No obstant això, si és convenient, es podran organitzar tutories grupals en format en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània en grup. Tanmateix, si algun estudiant necessita una tutoria estrictament individual en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània, també s'organitzarà aquesta tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'alumnat es podrà comunicar amb el professor a les sessions presencials o en línia, a través de les tutories en línia i mitjançant el correu electrònic.

Observacions

1) Tot i que l'assistència a les classes en línia o presencials no es considera obligatòria i com a tal no es controlarà a l'alumne (excepte el control que es faci pel que respecta a la possibilitat d'obtenir un punt extra a l'examen pràctic de Teoria del Delicte, si tornem a la presencialitat plena), l'experiència ens demostra que és extremadament difícil pretendre aprovar sense haver assistit regularment a classe.

2) L'alumne que durant les classes presencials faci servir el seu telèfon mòbil serà expulsat. Utilitzar el telèfon mòbil o connectar-se a xarxes socials durant la classe es considera una falta de respecte cap als companys i el professor, que serà degudament penalitzada.

3) La realització fraudulenta (frau, còpia o plagi) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es preveuen els dos següents escenaris:

A) Si ens tornessin a confinar:

En aquest cas, tant les sessions teòriques com les sessions pràctiques es farien en línia, i en horari de classe.

Pel que fa a l'avaluació continuada, els exàmens serien exàmens tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar que es farien en línia.

Pel que fa a l'avaluació única, l'examen oral es faria en línia.

B) Si tornéssim a la presencialitat plena:

En aquest cas, tant les sessions teòriques com les sessions pràctiques es farien presencialment, en horari de classe. Pel que fa a les sessions pràctiques, el grup es dividiria en dos subgrups, segons la distribució feta al seu moment. Els casos pràctics es resoldrien setmanalment. Amb un subgrup, la pràctica es resoldria durant la primera hora pràctica. Amb l'altre subgrup, la pràctica es resoldria durant la segona hora pràctica.

Pel que fa a l'avaluació continuada, els exàmens es farien presencialment, segons s'indica a l'explicació de l'avaluació continuada.

Tanmateix, pel que fa a l'avaluació única, l'examen oral es faria presencialment.

Modificació de l'avaluació:
Tant si ens tornen a confinar com si tornem a la presencialitat plena, l'avaluació de l'assignatura se seguirà estructurant sobre la base de l'avaluació continuada, de la següent forma:

- PRIMERA PART: BLOCS 1, 2 i 3.1 del programa (Fonaments del Dret Penal): Es realitzarà un examen teòric-pràctic sobre aquesta part del programa. La data concreta d'aquesta prova es determinarà amb suficient antelació en el calendari de l’avaluació continuada. D'aquest examen sortirà la nota final de la primera part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la segona part (Teoria del Delicte). S'ha de tenir en compte que (1) Aquesta prova computa un 30% de la nota final, (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta);

- SEGONA PART: Bloc 3.2 del programa (Teoria del Delicte). Aquesta part de l'assignatura s'avalua de la següent manera: un examen teòric i un examen pràctic. D'aquestes dues proves sortirà la nota final de la segona part de l'assignatura, que al seu torn, farà mitjana amb la primera part. S'ha de tenir en compte que (1) L'examen teòric i l'examen pràctic valen cadascun el 50% de la nota d'aquesta part; (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 en l'examen teòric o pràctic, haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta); (3) La nota obtinguda amb la mitjana de l'examen teòric i pràctic computa al seu torn un 70% de la nota final de l'assignatura (l'altre 30% correspon a la nota de la primera part de l'assignatura).

- Puntuació Extra per resolució de casos pràctics de Teoria del Delicte: El professor activarà un sistema d'entrega voluntària de les resolucions dels casos pràctics sobre Teoria del Delicte a través del Moodle i establirà una data límit d'entrega per cada cas pràctic. El professor escollirà, cada setmana, aleatòriament, alguns alumnes i corregirà els seus casos pràctics. Els alumnes no sabran quina pràctica se'ls hi ha corregit fins que es publiquin les notes d'avaluació continuada. Els alumnes que demostrin haver treballat el cas podran assolir d’aquesta manera fins a 1 punt extra a l’examen pràctic de Teoria del Delicte. La puntuació obtinguda amb aquestes pràctiques s'afegeix a la nota de l'examen pràctic a efectes de fer mitjana, fins i tot si l'alumne treu una nota inferior a 3,5 en aquest examen. Ha de quedar ben clar que el professor controlarà que no hi hagi pràctiques plagiades, en tot o part: quan es detecti un cas de còpia total o parcial la regla és que els alumnes implicats (siguin els que han copiat o els que han deixat la pràctica a altres alumnes per copiar) seran tots ells sancionats. Igualment, ha de quedar clar que es controlarà que l'alumne faci la resolució de la pràctica, no acceptant-se com a pràctica una simple repetició d'apunts o manuals teòrics. És molt important aclarir que, si tornem a la presencialitat plena, per a gaudir del dret a l'obtenció d’aquesta puntuació extra, l’alumne haurà de trobar-se personalment a la classe pràctica la setmana que es corregeixi el seu cas pràctic, respectant els horaris i els grups de pràctiques preestablerts, segons la distribució feta al seu moment. Per aquest motiu, no es corregiran pràctiques d’alumnes que no es trobin a classe, que arribin extremadament tard o que no assisteixin al seu grup i no ho justifiquin amb una raó de pes.

Tutoria i comunicació:
Es preveuen els dos següents escenaris:

A) Si ens tornessin a confinar:

Les tutories es podrien fer per e-mail. No obstant això, si fos convenient, es podrien organitzar tutories grupals en format en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània en grup. Tanmateix, si algun estudiant necessités una tutoria estrictament individual en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània, també s'organitzaria aquesta tutoria.

La comunicació amb el professor es faria a través de les tutories, de les sessions teòriques i pràctiques en línia i mitjançant el correu electrònic.

B) Si tornéssim a la presencialitat plena:

Les tutories es farien presencialment, al despatx del professor.

La comunicació amb el professor es faria a través de les tutories, o de les sessions presencials teòriques i pràctiques, i també mitjançant el correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.