Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del justiciable.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Guillermo Ormazabal Sanchez  / Mireya Pi Pages
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
  • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
  • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
  • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions

Continguts

1. Lliçó 1. El procés penal: finalitats i característiques. Analogies i diferències amb el procés civil. Sistemes i principis no estructurals del procés penal. 1. El procés penal: finalitats i característiques.- 2. Analogies i diferències entre el procés civil i el procés penal.- 3. Sistemes i principis no estructurals del procés penal. 3.1. Principis derivats del dret material al que serveix. 3.1.1. Principi de necessitat i principi d’oficialitat. 3.1.2. Principi de legalitat i principi d’oportunitat 3.1.3. Principi d'aportació de part i d'investigació dels fets.- 3.2. Principis inherents a un sistema acusatori. 3.2.1. Principi d’igualtat. 3.2.2. Principi d’audiència o contradicció. 3.2.3. El dret de defensa i les seves garanties. 3.2.4. Principi acusatori

2. Lliçó 2. Principis estructurals del procés penal. Les fonts del procés penal. 1. Principis i regles de valoració de la prova; la presumpció d’innocència.- 2. Principi de la única o de la doble instància en els processos penals; el dret als recursos.- 3. L'anomenat "principi del consens". 4. Principis procedimentals. 4.1. Oralitat i escriptura. 4.2. Immediació i mediació. Concentració. 4.3. Publicitat i secret.- 5. Altres principis. 5.1. Principi de proporcionalitat. 5.2. Principi d'esmena i conservació dels actes.- 6. Les fonts del dret processal penal

3. Lliçó 3. La determinació dels jutjadors: jurisdicció i competència penal, repartiment, recusació i abstenció. 1. En general.- 2. La Jurisdicció. 2.1. Criteri objectiu. 2.2. Criteri territorial. 2.3. Criteri subjectiu. 2.4. Tractament processal de la jurisdicció.- 3. La competència. 3.1. La competència objectiva. 3.2. La competència funcional 3.3. La competència territorial 3.4. Alteració de la jurisdicció, de la competència objectiva i de la competència territorial per raó de la connexió 3.5. Tractament processal de la competència objectiva i funcional 3.6. Tractament processal de la competència territorial.- 4. El repartiment.- 5. Abstenció i recusació

4. Lliçó 4. Les parts en el procés penal (I): parts acusadores. 1. La dificultat d'aplicar el concepte processal civil de part.- 2. El Ministeri Fiscal. 2.1. Generalitats. 2.2 Principis informadors. 2.3. Principals funcions en relació amb el procés penal.- 3. L'acusador popular. 3.1. Característiques essencials i configuració constitucional. 3.2. Qui pot exercitar l'acció popular i qui n'està exclòs. 3.3. Especialitats en l'exercici de l'acció popular: criteris jurisprudencials.- 4. L'acusador particular.- 5. L'acusador privat.- 6. L'actor civil

5. Lliçó 5. Les parts en el procés penal (II): parts acusades. 1. L'imputat. 1.1. Generalitats. 1.2. Capacitat i legitimació. 1.3. Postulació processal. 1.4. Presència i absència de l'imputat. 1.5. L'extradició activa. 1.6. L'ordre europea de detenció i entrega.- 2. El responsable civil.- 3. Pluralitat de parts

6. Lliçó 6. L'objecte del procés penal. Les qüestions prejudicials. 1. Elements delimitadors de l'objecte del procés penal.- 2.Característiques de l'objecte del procés penal: delimitació progressiva i immutabilitat.- 3. Moment i forma de fixació de l'objecte del procés penal.- 4. L'acció civil en el procés penal 4.1. Contingut de l'acció civil 4.2. Subjectes legitimats. 4.3. Règim processal de l'exercici de l'acció civil.- 5. L'acumulació

7. Lliçó 7. La instrucció (I): Fase preliminar. 1. El procediment preliminar. Sumari o instrucció: finalitat general i varietats. 1.1. modalitats d'instrucció en els processos penals a Espanya. 1.2. Naturalesa jurídica de la instrucció. 1.3. Normes generals de la instrucció. 1.4. Contingut de la fase instructora. 1.5. Competència i intervenció de les parts.- 2. Iniciació del procediment: la denúncia, la querella i la iniciació d'ofici 2.1. La denúncia. 2.2. La querella. 2.3. La iniciació d'ofici

8. Lliçó 8. La instrucció (II): desenvolupament del sumari o diligències prèvies. Els diversos actes d'investigació. Valoració de les diligències sumarials. Prova anticipada i prova preconstituïda. 1. La inspecció ocular.- 2. El cos del delicte.- 3. Determinació del presumpte delinqüent i de les seves circumstàncies personals.- 4. Declaracions de testimonis.- 5. Declaració del processat/imputat.- 6. Acarament.- 7. Informes pericials 8. Identificació de l'imputable processable i de les seves circumstàncies personals.- 9. Diligències per a determinar el dany i el responsable.- 10. Altres actes d'investigació. 10. 1. Circulació o entrega vigilada d'estupefaents. 10.2. Actuació d'agents encoberts.- 11.Valoració de les diligències sumarials. Prova anticipada i prova preconstituïda.

9. LLiçó 9. La instrucció (III): Mesures limitatives de drets fonamentals. 1. Entrada i escorcoll en lloc tancat.- 2. Escorcoll de llibres i papers.- 3. Intervenció de les comunicacions personals.- 4. Inspeccions i intervencions corporals.- 5. Algunes mesures concretes. 5.1. Les intervencions corporals per a la determinació del perfil del ADN de l'imputat. 5.2. Reconeixements mèdics, anàlisis de sang i exploracions ginecològiques. 5.3. Les anomenades "intervencions lleus": escorcolls i la prova de l'alcohol. 5.4 Les intervencions corporals en l'àmbit penitenciari. 5.5. Videovigilància: filmació de llocs públics.- 6. Incorporació al procés de la denúncia de violació de drets fonamentals

10. Lliçó 10. Mesures cautelars. 1. Finalitat i pressupòsits. 1.1. Apunts específics sobre les mesures cautelars en el procés penal. 1.2. L'absència de mesures cautelars alternatives. 1.3. Pressupòsits per a l'adopció de mesures cautelars. 1.4. Característiques de les mesures cautelars.- 2. Mesures cautelars personals 2.1.La citació. 2.2. La detenció 2.3. La presó provisional 2.4. La llibertat provisional 2.5. Altres mesures, en especial, la privació del permís de conducció de vehicles a motor.- 3. Mesures cautelars reals. 3.1. La fiança. 3.2. L'embargament 3.3. L'aval solidari de duració indefinida i altres mesures previstes a la LEC.

11. Lliçó 11. Delimitació subjectiva de l’acció penal: la interlocutòria de processament; la imputació. Acabament de la fase instructora. Fase intermitja. Sobresseïment. 1. Delimitació subjectiva de l'acció penal: imputació material i imputació formal. 1.1. La interlocutòria de processament. 1.2. La imputació en el procés abreujat. 1.3. La imputació en l'enjudiciament ràpid. 1.4. La imputació en el judici de faltes i en el judici davant el Tribunal del Jurat.- 2. Acabament de la fase instructora 2.1. En el procediment ordinari. 2.2. En el procediment abreujat.- 3. La fase intermitja. 3.1. Funcions de la fase intermitja 3.2. La fase intermitja en el procés ordinari i en el procés abreujat: diferent seu i institucions comunes 3.3. Extensió i contingut de la fase intermitja.- 4. Sobreseïment 4.1. Concepte 4.2. Classes i motius de sobreseïment. 4.2.1. El sobreseïment lliure 4.2.2. El sobreseïment provisional 4.3. Recursos 4.3.1. Procediment ordinari per delictes greus 4.3.2. Procediment abreujat 4.4. Efectes del sobreseïment 4.4.1. Efectes comuns a tota classe de sobreseïments 4.4.2. Efectes del sobreseïment lliure 4.4.3. Efectes del sobreseïment provisional 4.5. La dinàmica del sobreseïment: la vinculació de l'òrgan jurisdiccional a les peticions d'obertura del judici o de sobreseïment formulades per les parts 4.5.1. Procediment ordinari per delictes greus 4.5.2. Procediment abreujat Lliçó 12. El judici oral (I): Tràmits anteriors a la seva celebració: escrits d'acusació i defensa; qualificacions de les parts; interlocutòria d'obertura del judici oral; artícles de previ pronunciament o qüestions prèvies ( tractament dels pressupòsits processals). La conformitat de l'acusat. 1. Qualificacions provisionals. Escrits d'acusació i defensa.- 1.1. Escrits d'acusació 1.1.1. Qualificacions provisionalas i acció penal 1.1.2. Qualificacions provisionals i acció civil 1.1.3. Qualificació alternativa 1.1.4. Proposició de proves 1.1.5. Règim legal de la presentació de l'escrit d'acusació en el procediment abreujat i en el procediment per a l'enjudiciament ràpid. 1.2 Escrits de defensa 1.2.1. Qualificació provisional de la defensa. Règim legal de l'exercici de la defensa en el procediment abreujat 1.2.2. Qualificació del responsable civil 2. La interlocutòria d'obertura del judici oral.- 3. Els articles de previ pronunciament i les qüestions prèvies 3.1. Els articles de previ pronunciament en el procés ordinari per delictes greus 3.1.1. Procediment 3.1.2. Motius al•legables com a articles de previ pronunciament 3.1.3. Efectes de la seva estimació 3.1.4. Recursos. 3.2. Els articles de previ pronunciament i les qüestions prèvies en el procediment abreujat. 3.2.1. Efectes de la seva estimació. 3.2.2. Recursos.- 4. La conformitat 4.1.Introducció. Aclariment de diversos extrems. 4.2. la conformitat dels articles 655 i 688 de la LECrim de 1882 (procediment ordinari). 4.3. La conformitat a la reforma de 1988 (procediment abreujat). 4.4. La conformitat en la reforma parcial de la LECrim de 2002. 4.4.1 Conformitat manifestada davant el jutge instructor 4.4.2 Conformitat manifestada en el judici oral 4.4.3 Règim legal de la conformitat en el procediment abreujat 4.4.4 Altres conformitats i manifestacions del principi d'oportunitat: breu referència: la conformitat en la guàrdia i el reconeixement de fets.

12. Lliçó 12. El judici oral (I): Tràmits anteriors a la seva celebració: escrits d'acusació i defensa; qualificacions de les parts; interlocutòria d'obertura del judici oral; artícles de previ pronunciament o qüestions prèvies ( tractament dels pressupòsits processals). La conformitat de l'acusat. 1. Qualificacions provisionals. Escrits d'acusació i defensa.- 1.1. Escrits d'acusació 1.1.1. Qualificacions provisionalas i acció penal 1.1.2. Qualificacions provisionals i acció civil 1.1.3. Qualificació alternativa 1.1.4. Proposició de proves 1.1.5. Règim legal de la presentació de l'escrit d'acusació en el procediment abreujat i en el procediment per a l'enjudiciament ràpid. 1.2 Escrits de defensa 1.2.1. Qualificació provisional de la defensa. Règim legal de l'exercici de la defensa en el procediment abreujat 1.2.2. Qualificació del responsable civil 2. La interlocutòria d'obertura del judici oral.- 3. Els articles de previ pronunciament i les qüestions prèvies 3.1. Els articles de previ pronunciament en el procés ordinari per delictes greus 3.1.1. Procediment 3.1.2. Motius al•legables com a articles de previ pronunciament 3.1.3. Efectes de la seva estimació 3.1.4. Recursos. 3.2. Els articles de previ pronunciament i les qüestions prèvies en el procediment abreujat. 3.2.1. Efectes de la seva estimació. 3.2.2. Recursos.- 4. La conformitat 4.1.Introducció. Aclariment de diversos extrems. 4.2. la conformitat dels articles 655 i 688 de la LECrim de 1882 (procediment ordinari). 4.3. La conformitat a la reforma de 1988 (procediment abreujat). 4.4. La conformitat en la reforma parcial de la LECrim de 2002. 4.4.1 Conformitat manifestada davant el jutge instructor 4.4.2 Conformitat manifestada en el judici oral 4.4.3 Règim legal de la conformitat en el procediment abreujat 4.4.4 Altres conformitats i manifestacions del principi d'oportunitat: breu referència: la conformitat en la guàrdia i el reconeixement de fets.

13. Lliçó 13. El judici oral (II): La prova. 1. Concepte.- 2. La prova anticipada i preconstituïda.- 3. L'atestat (les diligències policials) i les diligències sumarials. La seva eficàcia probatòria.- .4. Objecte de la prova.- 5. Procediment probatori.- 6. Valoració de la prova. 6.1. Prova obtinguda amb vulneració de drets fonamentals. 6.2. Valoració de la prova i presumpció d'innocència.- 7. Càrrega de la prova. 7.1. Càrrega de la prova i in dubio pro reo. 7.2. Diferència entre la presumpció d'innocència i el principi in dubio pro reo..- 8. Els diferents mitjans de prova. 8.1.Declaració de l'acusat. Declaració de coimputats: valor probatori. 8.2. Prova de testimonis 8.3. Prova pericial 8.4. Prova documental 8.5. La inspecció ocular. 8.6. Prova per indicis

14. Lliçó 14. Terminació del procés i cosa jutjada. 1. Terminació provisional del procés. 2. Terminació definitiva del procés. En especial, la sentència 2.1. Supòsits especials de terminació anticipada del procés 2.2. La terminació definitiva del procés a través de la sentència 2.2.1. Concepte 2.2.2 Classes 2.2.3. Formació de la sentència 2.2.4 Correlació entre acusació i sentència (congruència penal) 3. Efectes del procés: la cosa jutjada 3.1 Cosa jutjada formal 3.2. Cosa jutjada material 3.3. Elements identificadors de l'objecte del procés penal i de la cosa jutjada 3.3.1. Element subjectiu 3.3.2. Element objectiu 3.4. L'absència d'eficàcia positiva o prejudicial de la cosa jutjada penal 3.5. La cosa jutjada penal en el procés posterior. Tractament processal.

15. Lliçó 15. Els recursos. 1. Qüestions generals 1.1 El dret a recórrer en el procés penal 1.2 Classes de recursos: diferents criteris classificadors 1.3 Efectes dels recursos 2. Recursos contra resolucions interlocutòries 2.1. Recurs de reforma 2.2 Recurs de súplica 2.3. Recurs de queixa 2.4. Recurs d’apel•lació 3. Recursos contra sentències 3.1. La segona instància. Recurs d’apel•lació contra sentències i actes que posen fi al procés 3.1.1 Recurs d’apel•lació contra sentències dictades pel Jutge d’allò Penal i pel Jutge Central d'allò Penal en el procediment abreujat 3.1.2. Recurs d’apel•lació contra sentències dictades en el judici de faltes i pel Jutge d’allò Penal en l’àmbit de l'enjudiament ràpid . 3.2. El recurs de cassació penal 3.2.1 Resolucions recurribles 3.2.2 Motius del recurs 3.2.2.1 Motius del recurs de cassació per infracció de llei 4.2.2 Motius del recurs de cassació per trencament de forma 3.2.3 Procediment 4. La rescisió de sentències fermes 4.1 L’anomenat recurs de revisió 4.2 L’anomenat recurs d’anul•lació

16. Lliçó 16. Especialitats del procediment abreujat (breu repàs). Judici de faltes. 1. Procediment abreujat 1.1.Aspectes generals abans de la reforma de 2002 1.2. El procediment abreujat en la reforma operada per la Llei 38/2002 1.3 Àmbit d’aplicació 1.4 Fases del procediment 1.5 Disposicions generals 1.6 Actuacions de la Policia i del Ministeri Fiscal 1.7 Diligències Prèvies 1.8 Preparació del judici oral o judici d’acusació 1.9 Judici oral i sentència 1.10 Recursos contra resolucions Interlocutòries i impugnació de la sentència 2. El judici de faltes 2.1. Parts. Les especialitats de l’assistència lletrada i absència de l’imputat 2.2. Presència del Ministeri Fiscal 2.3 Tramitació: dues possibles vies processals 2.4 Citacions i senyalaments 2.5 Vista, sentència i execució 2.6 Recursos

17. Lliçó 17. Procediments especials (I): El procediment per a l’enjudiciament ràpid. 1. Introducció. Línies generals de la reforma de 2002 2. Naturalesa jurídica 3. Àmbit objectiu d’aplicació del procediment per a l’enjudiciament ràpid 4. Mesures i facultats reconegudes a la policia 5. Procediment 5.1 Actuacions de la Policia 5.2 Diligències urgents al Jutjat de Guàrdia 5.3 Fi de la instrucció i període intermedi. Règim legal de l'exercici de l'acció penal 5.4 Preparació del judici oral. Règim legal de l’exercici de l’acusació penal. 5.5 Escrit de defensa i citació per a la vista 5.6 Judici oral 5.6 La sentència i la seva impugnació. Execució de la sentència 6. La conformitat 6.1 La conformitat en la guàrdia 7. El reconeixement de fets.

18. Lliçó 18. Procediments especials (II): El procediment davant el Tribunal del Jurat. El procediment de menors. 1. El procediment davant el Tribunal del Jurat 1.1. Composició i funcions del Tribunal del Jurat 1.2. Estatut jurídic dels jurats i procediment de designació 1.3. Competència del Tribunal del Jurat 1.4 Àmbit territorial 1.5 Procediment 1.5.1. Instrucció, audiència preliminar i preparació del judici 1.5.2. Constitució del Tribunal del Jurat 1.5.3. Judici oral 1.5.4 El veredicte 1.5.5. La sentència 1.5.6. Recursos 2. El procediment de menors 2.1 Àmbit d’aplicació i característiques generals de l’enjudiciament de menors 2.2 procediment 2.2.1 Instrucció 2.2.2 Audiència 2.2.3 Sentència i impugnació 2.2.4 Execució

19. Lliçó 19. Procediments especials (III): Processos plurinacionals i altres. 1. Procediment penal contra Diputats o Senadors a Corts 2. Procediment contra Jutges, Magistrats i Fiscals 3. Procediment per delictes d'injúries i calúmnies contra particulars 4. Procediment per delictes comesos per mitjà de la impremta, el gravat, o altre mitjà mecànic de publicació 5. El procediment d'Habeas Corpus 6. Procediments en matèria de delictes comesos per persones integrades o relacionades amb bandes armades o individus terroristes o rebels 7. Especialitats processals en els estats d'excepció i setge 8. Processos plurinacionals 8.1 La Cort Penal Internacional 8.1.1. El Estatut de Roma i la CPI 8.1.2. L'accés a la CPI 8.1.3. Composició de la CPI 8.1.4. Òrgans de la CPI 8.1.5. Principis i regles d'actuació de Dret Penal i Processal Penal 8.1.6. Procediment 8.1.7 Cooperació de l'Estat espanyol amb la CPI. 8.2 Procés Penal i Dret de la Unió Europea 8.2.1 Fonts: Ordenament Europeu i Cooperació Judicial 8.2.2 Projectes comunitaris en l’ordre penal i processal penal.

20. Lliçó 20. Costes i execució. 1. Les costes 2. L'execució penal 2.1 Concepte, fonts i naturalesa 2.2. Òrgans i competència 2.3. Títol executiu 2.4.Classes d'execució 2.5. Acabament de l'execució 2.6. Recursos en matèria d'execució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 16,00 0 19,00
Assistència a actes externs 2,00 4,00 0 6,00
Prova d'avaluació 10,00 75,00 0 85,00
Sessió participativa 20,00 20,00 0 40,00
Total 35,00 115,00 0 150

Bibliografia

  • Armenta Deu, Teresa (2009). Lecciones de Derecho Procesal Penal. Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1º Examen Parcial Examen teòric sobre determinats temes del programa. 40 No
2º Examen Parcial S'avaluaran els coneixements sobre l'altra part del programa i inclou una part pràctica. 60 No

Qualificació

METODES DOCENTS:

El sistema de realització de les classes serà presencials.Les classes són participatives, pel que es valora la participació per pujar la nota final.
Les classes teòriques consistiran en l’exposició oral dels temes de l’assignatura per part del professor. Per al correcte funcionament de les sessions, serà imprescindible la participació activa dels alumnes.
Igualment serà necessari que els alumnes assisteixin a classe amb la legislació pertinent (molt especialment la Llei d’Enjudiciament Criminal, encara que és recomana disposar d’un recull de legislació en matèria processal penal).

A banda de les sessions estrictament teòriques, l’assignatura s’abordarà també a partir de la resolució de casos pràctics, la realització d'un examen parcial i la participació activa en una activitat presencial durant l'horari de classe, com ara un cinefòrum, una presentació audiovisual, una conferència o xerrada, l’assistència a un judici real etc...

AVALUACIÓ:


La valoració de l’aprenentatge de l’estudiant no es defereix en la seva totalitat al final del semestre, sinó que una part significativa d’aquesta valoració es realitza durant el curs. La dinàmica de l’avaluació és la següent:

-. Durant el curs es resoldran casos pràctics a l’aula. L’assistència a la sessió de resolució és obligatòria;

-. Es duran a terme dos exàmens parcials de l'assignatura que es realitzaran de forma presencial. El segon examen parcial inclourà una part pràctica. Qui no hagi superat el primer parcial haurà d’examinar-se de la integritat de l’assignatura al segon parcial. Per a superar el primer examen parcial cal obtenir com a mínim una qualificació de 5.

-. A més dels exàmens parcials i la resolució desl casos, l'estudiant haurà de participar activament en una activitat presencial durant l'horari de classe (del tipus d'un cinefòrum, una presentació audiovisual, conferència o xerrada, assistència a un judici real etc...

AVALUACIÓ i PERCENTAGES:

- La qualificació total obtinguda s’obtindrà a partir de les següents variables:

1º Examen Parcial (40%)
2º Examen parcial (60%)

- Per a superar el 1º parcial cal haver obtingut, com a mínim, una qualificació de 5.

- El 2º examen parcial inclourà una part pràctica. La part pràctica de l’examen equivaldrà a un 20% de la nota d’aquest examen parcial.

- Qui no hagi superat el primer parcial haurà d’examinar-se de la integritat de l’assignatura al segon parcial.

- Com s’ha assenyalat abans, per a superar l’assignatura caldrà haver assistit a una activitat que s’organitzarà dins l’horari lectiu i a la resolució dels casos pràctics.

-. Si aplicant els percentatges i fent la mitja, la nota final és inferior a 5, no queda superada l’avaluació continuada i, per tant, l'estudiant es podrà presentar a l’examen final de recuperació presencial. Aquest examen final tindrà una part teòrica i una part pràctica.

-. Per a la realització de les diferents activitats d'avaluació només es pot utilitzar el programa de l'assignatura penjat a la Meva UdG.

CÒPIA O PLAGI

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'alguna o algunes de les activitats d'avaluació suposa la nota no presentat.
Si un estudiant no pot assistir a una o més activitats d'avaluació haurà de justificar-ho documentalment.
En aquest cas podrà repetir la prova en la data que li indicarà el professor.

Avaluació única:
L'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Perquè l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti dins el termini fixat i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat de Dret.
Aquesta avaluació única versarà sobre tot el temari de l'assignatura i consistirà en la resolució de casos pràctics i preguntes de teoria.
La realizació d'aquesta prova serà en les dates de la setmana blava i la recuperació en la data prevista en el calendari oficial d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran de forma presencial al despatx o després de la classe o bé a través de correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà a través de tutories i del correu electrònic. Si el professor ho considera convenient, es poden utilitzar altres sistemes de comunicació electrònics o plataformes.

Observacions

La llengua utilitzada en tots els grups és el català. Si per algun motiu justificat (estudiant ERASMUS...) algun estudiant demana fer les classes en castellà, es pot canviar la llengua.

El idioma utilizado en todos los grupos es el catalán. Si por algún motivo justificado (estudiante ERASMUS ...) un estudiante solicita hacer las clases en castellano, se puede cambiar el idioma.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes i activitats seran presencials.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació serà presencial.

Tutoria i comunicació:
Els sistemes de comunicació de tutories al despatx i correus electrònics.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.