Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Característiques de l'ordenament de la UE. Els principis que regeixen l'aplicació del dret europeu. La garantia judicial dels drets: recursos.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics

Continguts

1. Competències i polítiques de la UE.

2. El sistema de fonts. El dret originari i la Carta de Drets fonamentals de la UE. El procediment de reforma dels Tractats. El procediment de sortida de la UE.

3. El dret derivat: els actes delegats i els actes d'execució. Els acords internacionals de la UE. Els actes PESC i PCSD. Els actes no obligatoris i actes "sui generis".

4. El desenvolupament del dret europeu en els àmbits del mercat interior i de l'ELSJ (casos pràctics).

5. Els principis de primacia i efecte directe del dret europeu en els ordenaments nacionals. El principi de responsabilitat dels Estats per incompliment del dret europeu.

6. El procediment davant del TJ i del TG. El contenciós europeu. El recurs d'anul·lació. El recurs per omissió. L'excepció d'il·legalitat.

7. El recurs per incompliment. El recurs per responsabilitat extracontractual.

8. La qüestió prejudicial d'interpretació i d'apreciació de validesa.

9. Els principis d'autonomia institucional i procedimental. El deure de col·laboració. L'aplicació del dret europeu a Espanya i el rol de les CCAA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 24 26
Cerca d'informació 1 8 9
Classes participatives 10 15 25
Elaboració de treballs 2 6 8
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 17 83 100

Bibliografia

 • Mangas Martín, Araceli (2016 ). Tratado de la Unión Europea, tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea (20ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Abellán Honrubia, Victoria (2011 ). Lecciones de derecho comunitario europeo (6a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Alonso Garcia, Ricardo (2014). Sistema jurídico de la Unión Europea (4ª ed). Madrid: Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Alcaide Fernández, Joaquín Casado Raigón, Rafael Arcos Vargas, M. Cruz (2011 ). Curso de derecho de la Unión Europea . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2016 ). Instituciones y derecho de la Unión Europea (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Sánchez, Víctor M. Abril Stoffels, Ruth (2010 ). Derecho de la Unión Europea . Barcelona: Huygens. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1. Plantejament d'una ICE atenent al tipus de competència de la UE. No recuperable.
10
Activitat 2: Argumentació i resolució per escrit de diferents supòsits pràctics en base a la normativa i jurisprudència UE No Recuperable.
Es valorarà el treball entregat per escrit. La comprensió i la correcta aplicació de la normativa UE i jurisprudència del TJUE. La idoneïtat dels arguments emprats.
30
Activitat 3: Prova teòrica oral sobre la totalitat del programa i sobre les activitats realitzades (la prova inclou: teoria, Textos penjats al moodle i comentats a classe i casos pràctics i activitats entregades). Recuperable.
Es valorarà la correcció de les respostes a les qüestions plantejades i el domini dels coneixements exigits. Es tindran en compte les referències a la jurisprudència del TJUE i la resposta donada en relació al cas pràctic plantejat(activitat 2).
Cal treure una nota mínima de 4 sobre 10 per poder fer mitja amb les altres activitats.
60

Qualificació

Activitat 1: Es valora en 10% de la nota final la correcta presentació escrita de la ICE en relació al tipus de competència atribuïda a la UE (activitat no recuperable).

Activitat 2: es valora en un 30% la resolució dels casos pràctics plantejats, la idoneïtat dels arguments jurídics emprats i el domini de la jurisprudència del TJUE (Activitat no recuperable).

Activitat 3: es valora en un 60% el domini dels coneixements de la matèria, de la jurisprudència del TJUE i de les respostes a les qüestions plantejades que inclouran referències al supòsit pràctic (activitat 2).

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en una activitat, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO Presentat aquells alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat. Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables i que corresponen al 60% de la nota final.