Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miquel Arxer Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Sebastian Martinez de Trincheria
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. TEMA 1. L’APLICACIÓ DE LES NORMES TRIBUTÀRIES

          1.1. Aplicació i interpretació

          1.2. Eficàcia de les normes al temps i a l’espai.

                    1.2.1. Entrada en vigor. Terme de vigència. La retroactivitat tributària

                    1.2.2. El principi de territorialitat. Els punts de connexió

          1.3. Interpretació i analogia

          1.4. Qualificació, simulació i conflicte en l’aplicació de la norma tributària

2. TEMA 2. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FET IMPOSABLE

          2.1. L’obligació tributària. Tipus i característiques

          2.2. El fet imposable i l’obligació tributària

          2.3. Delimitació negativa del fet imposable

                    2.3.1. Els supòsits de no subjecció

                    2.3.2. Les exempcions tributàries: concepte i classes

3. TEMA 3. LA PRESTACIÓ TRIBUTÀRIA. QUANTIFICACIÓ.

          3.1. Tributs fixos i tributs variables

          3.2. Els elements de quantificació del tribut

          3.3. Base imposable. Concepte i mètodes de determinació

                    3.3.1. Mètode de determinació directa

                    3.3.2. Mètode d'estimació objectiva

                    3.3.3. Mètode d'estimació indirecta

          3.4. Base liquidable

          3.5. Tipus de gravamen: concepte i classes

          3.6. Quota i deute tributari

          3.7. Extinció del deute tributari: pagament, prescripció, compensació i condonació

4. TEMA 4. SUBJECTES TRIBUTARIS

          4.1. El subjecte actiu: la posició creditora

          4.2. Els obligats tributaris: concepte i classes

                    4.2.1. Els subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent

                    4.2.2. Les persones obligades a realitzar i a soportar pagaments a compte

                    4.2.3. Les persones obligades a realitzar i a soportar la repercusió tributària

                    4.2.4. Els obligats tributaris por derivació: els responsables i els successors

                    4.2.5. Altres obligats tributaris

          4.3. Domicili fiscal

5. TEMA 5. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS. ASPECTES GENERALS DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

          5.1. Drets dels obligats tributaris

                    5.1.1. Informació i assistència als obligats tributaris

                    5.1.2. Les consultes tributàries

                    5.1.3. Actuacions de valoració

          5.2. Les notificacions tributàries

6. TEMA 6. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

          6.1. Les declaracions tributàries: concepte, contingut i funció

          6.2. Les liquidacions tributàries: concepte i classes

          6.3. Les autoliquidacions

          6.4. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitut o comunicació de dades

          6.5. Procediment iniciat mitjançant declaració

          6.6. Procediments de comprovació

                    6.6.1. Procediment de verificació de dades

                    6.6.2. Procediment de comprovació limitada

                    6.6.3. Procediment de devolució derivada de la normativa tributària

7. TEMA 7. EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

          7.1. La recaptació dels tributs

                    7.1.1. Característiques generals

                    7.1.2. Ajornament i fraccionament del pagament

          7.2. La recaptació dels tributs en periode voluntari

          7.3. El compliment voluntari extemporani

          7.4. La recaptació dels tributs en període executiu

                    7.4.1. El periode executiu

                    7.4.2. El periode de constrenyiment: característiques, pressupòsits i fases

                    7.4.3. L’interès de demora

          7.5. El procediment de recaptació enfront els responsables i successors

8. TEMA 8. EL PROCEDIMENT INSPECTOR

          8.1. Funcions de la Inspecció

          8.2. Documentació de les actuacions inspectores

          8.3. Procediment d'inspecció

                    8.3.1. Objecte, fases i abast de les actuacions inspectores

                    8.3.2. Iniciació del procediment

                    8.3.3. Desenvolupament de les actuacions

                    8.3.4. Duració de les actuacions inspectores

                    8.3.5. Finalització de les actuacions inspectores. Classes d'actes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 1,00 28,00 0 29,00
Sessió expositiva 10,00 26,00 20,00 56,00
Sessió participativa 9,00 14,00 17,00 40,00
Total 20,00 68,00 37,00 125

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (16ª ed.). Valladolid: Lex Nova [etc.]. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac Lucas Durán, Manuel Fernández Amor, José Antonio (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones adaptadas al EEES (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (25ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2013 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (cop. 2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (4ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Curso de derecho financiero y tributario (26ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació 1 Pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. Per aprovar l’assignatura la nota d'aquesta prova ha de ser igual o superior a 5.
40
Prova d'avaluació 2 Pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. Per aprovar l’assignatura la nota d'aquesta prova ha de ser igual o superior a 5. 40
Participació, assistència i lliurament de casos pràctics La participació a les classes pràctiques i l'assistència a les mateixes val un 20 % de la nota final. 20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

- Prova 1: Temes 1, 2, 3 i 4.
- Prova 2: Temes 5, 6, 7 i 8.

Si les condicions sanitàries ho permeten, aquestes dues proves es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.

Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura i pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.

Per aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.
Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable:

- En cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.

- Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota obtinguda a la recuperació.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.

La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa a i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.

L'assistència i participació de l'alumne en les classes presencials i virtuals, especialment en les sessions pràctiques, compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
Aquesta activitat NO és obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades i no es presenti a la prova d’avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran realitzar presencialment després de la docència en l’aula, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials amb subgrups en l'aula facilitarà la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquin en el Moodle.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les circumstàncies sanitàries ho permeten la docència i l’avaluació serà presencial. En altre cas, es faria de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les dues proves d'avaluació continuada i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.