Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Palmada Frigola
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG8. Aprendre de manera autònoma
  • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
  • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. L'impost. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. La taxa.

                    3.2.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS DE L'ORDENAMENT TRIBUTARI

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

          4.4. Principis de la Unió Europea amb rellevància tributària

5. TEMA 5: LES NORMES

          5.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          5.2. El Dret Comunitari Europeu

          5.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          5.4. Les disposicions de caràcter administratiu

6. TEMA 6: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          6.1. El poder financer: significat i estructura

                    6.1.1. El poder financer de l'Estat

                    6.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i règims forals (Concert i Conveni)

          6.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          6.3. L'Administració financera: significat i estructura

                    6.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

                    6.3.2. Administracions tributàries autonòmiques. L'Agència Tributària Catalana (ATC)

7. TEMA 7: EL PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'anualitat

          8.4. El principi d'especialitat

          8.5. El principi d'estabilitat pressupostària

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. Elaboració del Pressupost

          9.2. L'aprovació del Pressupost. La pròrroga pressupostària

          9.3. Execució del pressupost

                    9.3.1. El procediment d'execució de la despesa

                    9.3.2. Les modificacions pressupostàries

          9.4. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 16,00 7,00 30,00
Prova d'avaluació 18,00 34,00 18,00 70,00
Total 25,00 50,00 25,00 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament i la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El lliurament sense participació activa no té incidència a la qualificació final. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20 No

Qualificació

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 2, 3, 4 i 5.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 6, 7, 8 i 9.

Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura .

Cadascuna d'aquestes proves suposa un 40% de la nota final i pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.
La nota màxima que es pot obtenir de les proves és, per tant, un 8.

Per tal de superar l’assignatura, s'han de superar cadascuna d'aquestes dues proves amb una nota mínima 5. En cas contrari, no es considerarà superada l'assignatura encara que s'hagi participat en el sistema de pràctiques i participació activa a classe.

Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable: en cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura caldrà realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES I PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit d'exercicis, activitats i pràctiques a les quals es treballaran més a fons diferents qüestions i aspectes de la matèria de l'assignatura.

El contingut d'aquestes activitats és susceptible de ser objecte de pregunta a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes activitats consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar materials que es proporcionaran prèviament.

La participació activa a les classes i a les diferents activitats durant les classes suposa fins a un 10% de la nota final.

La participació activa a les pràctiques un altre 10%.

La nota de pràctiques i participació (20%) NO és recuperable.

Participar breument a cadascuna de les pràctiques o fer només participacions esporàdiques no implica obtenir directament un punt. La puntuació es graduarà es funció de si la participació és significativa, ben raonada i relacionada amb la matèria.

Aquest 20% només s'afegirà a la nota final en el cas d'haver superat les dues proves d'avaluació continuada.

L'assistència a classe és voluntària. La simple assistència sense participació no es té en compte per la qualificació final de l'assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades (80%) a la qual s'afegirà, si s'escau, la qualificació per participació activa a les i a les pràctiques (20%).

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, es podrà recuperar la prova o proves no superades a la recuperació establerta a l’efecte. La prova de recuperació tindrà una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

Aquelles i aquells alumnes que hagin superat alguna de les proves i vulguin pujar la nota d'una o de les dues proves, es podran presentar a la recuperació. En aquest cas, la nota que es tindrà en compte per la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda a la darrera prova realitzada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada o només a una d'elles i tampoc es presentin a la recuperació de la proves tindran la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Les i els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.

La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran realitzar presencialment després de la docència en l’aula, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials amb subgrups en l'aula facilitarà la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives per streaming i els materials que es publiquin en el Moodle.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

En tot cas, les principals lleis que s'estudiaran a classe són les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Assignatures recomanades

  • Dret administratiu I
  • Introducció al dret constitucional

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencialment podran seguir la docència en streaming de forma telemàtica.

Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula.

Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les dues proves d'avaluació continuada, la recuperació i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment. En cas que això no sigui possible, es faran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries reprendran, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin a aquest efecte.

Tanmateix, si per motius sanitaris la presencialitat no fos possible, la tutoria i la comunicació amb vosaltres es farà exclusivament per mitjans telemàtics.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.