Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. Convivència estable en parella. La filiació i les relacions de filiació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Collell Hernandez
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL DRET DE FAMILIA

          1.1. Marc constitucional. Família i matrimoni. Famílies no matrimonials

          1.2. Principis rectors del dret de família

          1.3. Abast del dret de família: matrimoni, parentiu i altres relacions familiars

2. MATRIMONI

          2.1. Requisits del matrimoni civil

          2.2. Formes de celebració: forma civil i forma religiosa

3. EFECTES DEL MATRIMONI

          3.1. Efectes personals

          3.2. Efectes patrimonials

                    3.2.1. Règim primari

                    3.2.2. Negocis jurídics per raó de matrimoni: els capítols matrimonials

                    3.2.3. Règim econòmic matrimonial A) Règim de separació de béns. B) Règim de sociedad de gananciales. C) Altres règims

4. INEFICÀCIA I DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI

          4.1. La nul·litat del matrimoni

          4.2. La separació matrimonial

          4.3. La dissolució del matrimoni

5. EFECTES JURÍDICS DE LA RUPTURA MATRIMONIAL

          5.1. Mesures i efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci

                    5.1.1. Principis generals. Fases del procediment de separació o divorci

                    5.1.2. Efectes i mesures respecte els cònjuges A.Efectes personals B. Efectes patrimonials: a) Liquidació del règim econòmic matrimonial. b) Prestació compensatòria per desequilibri.

                    5.1.3. Efectes i mesures respecte els fills A. Efectes personals: la guarda del fills menors d'edat. B. Efectes patrimonials: aliments als fills menors d'edat i dependents.

                    5.1.4. Mesures respecte l'habitatge familiar i el parament de la llar

6. LA CONVIVÈNCIA ESTABLE EN PARELLA

          6.1. Marc normatiu. Requisits per aplicar la normativa especial.

          6.2. Efectes jurídics de la convivència estable en parella

          6.3. Efectes de l'extinció de la convivència estable en parella

                    6.3.1. Efectes personals i patrimonials per als membres de la parella

                    6.3.2. Efectes personals i patrimonials respecte als fills

7. FILIACIÓ

          7.1. Filiació per naturalesa

                    7.1.1. Criteris legals de determinació de la maternitat i la paternitat

                    7.1.2. Accions de filiació

          7.2. Filiació per adopció

                    7.2.1. Requisits per adoptar i ser adoptat

                    7.2.2. Constitució de l'adopció: procediment i efectes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 19,00 0 28,00
Sessió expositiva 13,00 34,00 0 47,00
Total 22,00 53,00 0 75

Bibliografia

 • Lídia Arnau Raventós, M. Esperança Ginebra Molins, JaumeTarabal Bosch (2021). Dret de Família Teoria i casos (10-09-2021). Barcelona: Atelier.
 • Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila (2016). Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia (2). Marcial Pons. Catàleg
 • Egea Fernández, Joan. Ferrer Riba, Josep. Farnós Amorós, Esther (2018). Codi civil de Catalunya i legislació complementària : amb notes de concordança i jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de les Audiències Provincials (16a edició). Barcelona: Atelier Llibres Jurídics. Catàleg
 • Institut de dret privat europeu i comparat (ed.), (2013). Qüestions actuals del dret català de la persona i la família. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • García González, José Antonio (2011 ). Legislació catalana sobre dret de família : normativa concordada del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya amb jurisprudència i formularis . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis (1997- ). Sistema de derecho civil (9ª ed. [rev. y puesta al día]). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Egea Fernàndez, Joan; Ferrer Riba, Josep (dirs.) (2014). Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Garrido Melero, Martín (2013 ). Derecho de familia : (un análisis del Código Civil catalán y su correlación con el Código Civil español) (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Roca i Trias, Encarna, 1944- Ortuño Muñoz, José Pascual (2011 ). Persona y familia : Libro Segundo del Código Civil de Cataluña . Las Rozas (Madrid): Sepin. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis, 1931- Díez-Picazo Giménez, Gema (2012 ). Derecho de familia . Cizur Menor (Navarra): Civitas-Thomson Reuters. Catàleg
 • Puig Ferriol, Luis (cop. 2014 ). Institucions del dret civil de Catalunya . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Joan Egea Fernàndez/Josep Ferrer Riba (2018). Codi civil de Catalunya i legislació complementària (16). Atelier. Catàleg
 • Gete-Alonso Calera, Mª Carmen (2013). Derecho de familia vigente en Cataluña (3). Tirant lo blanch. Catàleg
 • Yzquierdo Tolsada, Mariano; Cuena Casas, Matilde (2017). Tratado de Derecho de la familia (2). Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CLASSES TEÒRICO-PRÀCTIQUES: Exposició dels continguts dels blocs temàtics en classes teòrico-pràctiques, amb el suport de la bibliografia recomanada i dels materials disposats via Moodle. Proves d'avaluació de les classes teòriques-pràctiques(test) que suposaran 35% correponent a la primera meitat del programa i un 35% corresponent a la segona meitat.
Les proves poden consistir en un test amb respostes d’elecció múltiple, o bé, preguntes de resposta breu en un espai limitat, o si escau, proves orals.

Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle.
70
ACTIVITATS D'APRENENTATGE: a) Treball individual i/o en equip amb relació als efectes de la ruptura matrimonial (situació dels fills i filles, prestacions a cònjuges, habitatge familiar, liquidació règim econòmic). b) Estudi de casos de dret de família. c)Seminaris d'aprofundiment sobre qüestions actuals del dret de família. Grau d'implicació en la presentació i elaboració del material a treballar. Qualitat tècnica i formal del material documental que es produeixi. Excel·lència en la presentació oral. Assoliment aprenentatge de la temàtica des de la pràctica. 30

Qualificació

1. Condicions l'avaluació continuada.

a)35% de l'avaluació de la primera i 35% de l'avaluació de la segona meitat del temari de l'assignatura. Aquesta prova d’avaluació és recuperable i la prova de recuperació és el dia de l'examen oficial de l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l'avaluació de les classes teòriques, tant en la primera convocatòria com en la convocatòria de recuperació.

b)30% de l'avaluació de les activitats d'aprenentatge actiu.La nota resulta de la valoració conjunta i ponderada del treball dut a terme per l'alumne en el treball en equip i/o individual, l'elaboració i exposició dels casos pràctics de dret de família, l'aprenentatge de la temàtica des de la pràctica, i la participació proactiva en el/s seminari/s de debat sobre qüestions actuals del dret de família. L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge és recuperable. Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en l’avaluació de les activitats d'aprenentatge actiu, tant en la primera convocatòria com en la convocatòria de recuperació.

b.1)Cal assistir i participar a un mínim del 65% de les activitats d'aprenentatge (sense aquest mínim, l'alumne no es podrà presentar a l'examen final per a recuperar la nota de les activitats d'aprenentatge).

b.2)La persona estudiant que no participi en alguna de les activitats avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

c) La còpia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS) en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

d) Examen per a millorar la nota: l'alumnat que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol·licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura (la matèria corresponent als dos controls) i sempre podrà conservar la nota que havia tret dins del sistema d'avaluació continuada.

e) “La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

2. Condicions de l'avaluació única: les condicions de l'avaluació única seran les mateixes exigides per a l'avaluació continuada amb l'excepció de l'exigència de l'assistència i participació a un mínim del 65% de les activitats d'aprenentatge. La persona estudiant farà una única avaluació de la teoria i de les activitats d'aprenentatge en la data de l'examen oficial.
Caldrà una nota mínima de 5 en l'avaluació de la part teòrica i una nota mínina de 5 en l'avaluació de les activitats d'aprenentatge per aprovar l'assignatura.

3. Recuperacions en el marc de l'avaluació continuada.

a) Activitats d'aprenentatge: si l'alumne té una nota inferior a 5 de mitjana en les activitats d'aprenentatge i ha participat en un mínim del 65% de les activitats, podrà recuperar-les el dia de l'examen final establert al calendari oficial d'exàmens.

b) L'examen de recuperació de l'avaluació continuada es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Excepcionalment, la persona estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i també de les activitats d'aprenentage amb proves específiques per cada una de les avaluacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Per tant, caldrà una nota mínima de 5 en l'avaluació de la part teòrica i una nota mínina de 5 en l'avaluació de les activitats d'aprenentatge per aprovar l'assignatura.

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si es demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es durà a terme presencialmnet, i si no es disposa d'aquesta opció es podrà dur a terme en streaming. L'estudiantat pot sol·licitar en qualsevol moment una tutoria, individual o en grup, amb qualsevol de les professores de l'assignatura, per tal d'aclarir dubtes i plantejar preguntes.

Observacions

No es permet enregistrar les classes en cap format.

No s'admeten canvis de grup.

Al principi del semestre es publicarà al Moodle un DOCUMENT AMB EL CALENDARI I LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS I LLIÇONS que s'aniran desenvolupant, setmana a setmana, de l'assignatura.

Les sessions, classes i/o tutories seran virtuals si una nova situació de confinament ho exigeix i/o bé, així s'estableixi per l'UdG en una nova situació d'alarma sanitària.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
(1) Pla de contingència: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial per un estat d'alarma, confinament o d'acord amb les indicacions de la UdG, les classes expositives i les activitats d'aprenentatge, o tutories d’aula, es duran a terme telemàticament a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.

Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos per part del professorat de l’assignatura.

Les activitats d'aprenentatge es duran a terme a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

(2) Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.

Modificació de l'avaluació:
(1) En cas de confinament o quarentena, l’avaluació es durà a terme a través dels mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG: ja sigui en format test amb respostes d’elecció múltiple, mitjançant preguntes de resposta breu en un espai limitat, o bé, si escau, a través de proves orals en vídeo-conferència.

(2) En cas que es pugui retornar a la presencialitat, les avaluacions de l’assignatura seran presencials en els dies i hores fixades al calendari d’avaluació continuada i calendari d’exàmens finals.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es durà a terme principalment de manera no presencial, a través d'algun dels mitjans previstos a l'efecte per la Universitat de Girona. En el cas de les tutories, tal i com s'ha explicat a l'apartat corresponent, prèvia sol·licitud de l'estudiant.

En relació amb la resta de comunicacions, els professorat utilitzarà el moodle com a canal principal per a informar als estudiants de qualsevol i incidència relativa a l'assignatura. En d'altres casos, també pot utilitzar el correu electrònic del docent del seu grup.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.