Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alícia Furtià Puig
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
David Garrido Valeri
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Monica Casadella Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics

Continguts

1. Lliçó 1. La Relació Obligatòria. 1. El concepte de relació obligatòria. 2. La constitució de la relació obligatòria. El crèdit i el deute. 3. Les fonts de la relació obligatòria. 4. La voluntat unilateral com a font d'obligacions.

2. Lliçó 2. El contracte. 1. El contracte en general: concepte i funció. L'autonomia contractual i els seus límits. 2. La contractació en el tràfic modern. En especial, la protecció dels consumidors i la seva repercussió en el Dret de contractes. 3. Classificació dels contractes.

3. Lliçó 3. La formació del contracte: oferta i acceptació. 1. L'oferta i l'acceptació. 1.1. L'oferta: Concepte, característiques i modalitats. 1.2. L'acceptació: concepte i característiques. 1.3. La contractació entre absents. Moment i lloc de la perfecció del contracte. 2. Els tractes preliminars. 2.1. Conceptes i efectes. 2.2. La responsabilitat precontractual. 3. El precontracte. La promesa de vendre i comprar. El contracte d'opció. 4. La formació dels contractes de consum. En particular, la contractació per via electrònica (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). 5.Les Condicions generals de la contractació: La Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre les condicions generals de la contractació i control de les clàusules abusives.

4. Lliçó 4. Els elements del contracte: El consentiment. 1. Les parts. 1.1. Capacitat, incapacitat i prohibicions. 1.2. La pluralitat de parts. L'autocontracte. 2. El consentiment contractual. 2.1. La prestació del consentiment. Discordança entre voluntat i declaració. 2.2. Els vicis del consentiment.

5. Lliçó 5. Els elements del contracte: L'objecte. 1. L'objecte del contracte: la prestació. 1.1. Requisits. 1.2. Obligacions de donar, fer i no fer. 1.3. Obligacions de mitjans i de resultat. 1.4. Obligacions genèriques i específiques. 1.5. Obligacions alternatives i facultatives. 1.6. Obligacions divisibles i indivisibles. 1.7. Obligacions periòdiques. 1.8. Obligacions recíproques. 1.9. La relació de subordinació. Obligacions principals i accessòries. 2. Les obligacions pecuniàries.

6. Lliçó 6. Els elements del contracte: La causa, la forma i les circumstàncies. 1. La causa del contracte.1.1 Concepte i significat. 1.2. Causa del contracte i causa de l'obligació. 2. La forma del contracte. El principi de llibertat de forma. 2.1. Contractes solemnes i no solemnes. 2.2. La documentació del contracte. 3. Les circumstàncies de la relació contractual. La prestació subjecte a termini, condició o mode.

7. Lliçó 7. Interpretació i integració del contracte. 1. Concepte i funció de la interpretació del contracte. 2. Principis rectors de la interpretació. 2.1. Els mitjans d'interpretació. 2.2. Els resultats de la interpretació. 2.3. La interpretació de les condicions generals dels contractes. 3. La integració del contracte. 3.1. Els usos interpretatius. 3.2. El principi de bona fe. 3.3. La integració de la publicitat en el contracte.

8. Lliçó 8. L'eficàcia i ineficàcia del contracte. 1. L'eficàcia del contracte. 1.1. Eficàcia contractual típica. 1.2. Classes d'eficàcia. 2. Eficàcia normal inter partes i els seus hereus. 3. Eficàcia respecte de tercers. 3.1. Eficàcia reflexa i oponibilitat del contracte. 3.2. Eficàcia directa. 4. La ineficàcia del contracte i les seves categories. 4.1. La nulitat absoluta del contracte i les seves causes. 4.2. L'anul·labilitat contractual i les seves causes. 4.3. L'acció de rescissió per lesió al Llibre sisè CCCat.

9. Lliçó 9. El compliment de l'obligació: El pagament. 1. El pagament: concepte, subjectes, requisits i prova. 2. Imputació de pagaments. 3. Les circumstàncies del pagament. 4. La mora del creditor: concepte, requisits i efectes. 5. El pagament per consignació. 6. Els subrogats del compliment. 6.1. La compensació: concepte, fonament i classes. 6.2. La dació en pagament: concepte i naturalesa jurídica. Efectes. 6.3. El pagament per cessió de béns.

10. Lliçó 10. La protecció del dret de crèdit. 1. Garanties de l'obligació. 1.1. La garantia real. Les seves formes. 1.2. El dret de retenció. 1.3. La garantia personal. A) La fiança. B) La pena convencional. C) Les arres. 2. Facultats del creditor sobre el patrimoni del deutor. 2.1. L'acció subrogatòria. 2.2. L'acció revocatòria o pauliana.

11. Lliçó 11. L'incompliment de les obligacions. 1. Compliment defectuós i incompliment definitiu. 2. El retard en el compliment: la mora del deutor. 2.1. Requisits i efectes. 2.2. La mora en les obligacions sinal·lagmàtiques. 2.3. Fi de la mora. 3. L'incompliment definitiu. 3.1. Impossibilitat sobrevinguda. 3.2. Impossibilitat de satisfer l'interès del creditor. 3.3. La voluntat de no complir. 4. L'excessiva onerositat sobrevinguda i la desaparició de la base del negoci.

12. Lliçó 12. La imputabilitat de l'incompliment i les causes d'exoneració del deutor. 1. Criteris d'imputació de la responsabilitat contractual. 1.1. Imputació al deutor. A) Criteris generals d'imputació: la culpa i el dol. B) Responsabilitat del deutor per l'activitat dels seus auxiliars. 1.2. Imputació a tercers. Responsabilitat. 1.3. Imputació al creditor: la mora del creditor. 2. L'exoneració del deutor: cas fortuït i força major. 3. Convenis modificatius de la responsabilitat legal.

13. Lliçó 13. Els remeis enfront de l'incompliment en el CCesp i al Llibre sisè CCCat. 1. L'acció de compliment. 1.1. L'execució forçosa. 1.2. Compliment per equivalent. 1.3. Suspensió del compliment. 1.4. La indemnització de danys i perjudicis. 2. La resolució de la relació obligatòria sinalagmàtica.

14. Lliçó 14. La concurrència de creditors i la insuficiència del patrimoni del deutor. 1. El principi de la pars conditio creditorum. 2. El benefici de quitament i espera. Procediment i efectes. 3. El concurs de creditors. 4. Els crèdits privilegiats.

15. Lliçó 15. La modificació de la relació obligatòria. 1. La novació en el Codi Civil. Novació extintiva i novació modificativa. 2. Cessió de crèdits. 3. Subrogació. 4. Expromissió. 5. Delegació. Assumpció de deute. 7. La cessió del contracte.

16. Lliçó 16. L'extinció de la relació obligatòria. 1. El mutu dissens: concepte, requisits i efectes. 2. La denúncia per voluntat unilateral o desistiment. 3. La condonació o remissió. 4. La confusió del crèdit.

17. Lliçó 17. La pluralitat de subjectes en la relació obligatòria. 1. Unitat i pluralitat de subjectes: solidaritat, mancomunitat i parciarietat. 2. Obligacions parciàries. 3. Obligacions en mà comuna. 4. Obligacions solidàries. 4.1. Concepte i funció de la solidaritat. 4.2. El crèdit solidari. 4.3. El deute solidari.

18. Lliçó 18. Els quasi-contractes i l'enriquiment sense causa. 1. La pretesa categoria dels quasi-contractes. 2. La gestió de negocis aliens sense mandat: concepte, requisits, obligacions del gestor i de l'amo i la ratificació. 3. El pagament d'allò indegut: concepte, la regulació del Codi Civil. L'acció de repetició. 4. El principi de l'enriquiment sense causa: conceptes generals, l'acció d'enriquiment, la qüestió de la subsidiarietat.

19. Lliçó 19. El contracte de compra-venda. 1. Doctrina general sobre la compra-venda: concepte i característiques. 2. Estructura i elements del contracte de compra-venda. 3. Els riscos de la compra-venda. 4. Obligacions del comprador. 5. Obligacions del venedor: en especial, l'obligació de sanejament. 6. Pluralitat de vendes d'una mateixa cosa. 7. L'addicció de pactes típics al contracte de compra-venda. 7.1. Les vendes a prova, ad gustum i amb pacte d'exclusiva. 7.2. La venda amb pacte de retro al Codi Civil i la venda a carta de gràcia.

20. Lliçó 20. La donació.1 Doctrina general sobre la donació: concepte i naturalesa jurídica. 2. Elements de la donació. 2.1. Subjectes: capacitat i prohibicions. 2.2. Objecte. 2.3. Causa gratuïta. 2.4. Forma. 3. Perfecció. 4. Donacions modals, oneroses i remuneratòries. 5. La revocació de donacions al CCCat.

21. Lliçó 21. El contracte d'arrendament de coses. 1. Contracte d'arrendament del CC: Concepte i característiques. Naturalesa jurídica. 2. Estructura del contracte. 3. Les obligacions de l'arrendador i de l'arrendatari. 4. L'extinció de l'arrendament. 5. L'acció de desnonament de l'arrendatari. Causes. 6. Cessió de l'arrendament i subarrendament.7. Especial referència a la regulació dels arrendaments urbans i la Llei 29/1994, de 24 de novembre (LAU). 8. La legislació especial sobre arrendaments rústics: àmbit d'aplicació i règim jurídic.

22. Lliçó 22. L'arrendament de serveis i el contracte d'obra. 1. L'arrendament de serveis. 1.1. Concepte i característiques . 1.2. Règim jurídic i extinció. 2. El contracte d'obra. 2.1. Concepte i classes. 2.2. estructura del contracte. 2.3. Obligacions del contractista i del comitent. 2.4. Els riscos en el contracte d'obra. 2.5. Responsabilitats segons la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenación de la Edificación. 2.6. Extinció.

23. Lliçó 23. Visió esquemàtica dels altres contractes civils.1. La permuta. 2. El préstec. 3. El dipòsit. 4. El mandat i la mediació. 5. Els contractes aleatoris: el joc i l'aposta, la renda vitalícia i el contracte d'assegurança. 6. El contracte de transacció. 7. El conveni arbitral. 8. La societat civil. 9. Els contractes de finançament. 9.1. La fiança. 9.2. El finançament d'operacions immobiliàries: en concret la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 17,00 0 17,00
Prova d'avaluació 2,00 60,00 0 62,00
Sessió expositiva 28,00 5,00 0 33,00
Sessió participativa 1,00 3,00 0 4,00
Sessió pràctica 10,00 20,00 0 30,00
Tutories de grup 1,00 1,00 0 2,00
Total 42,00 106,00 0 148

Bibliografia

 • Ángel CARRASCO PERERA / Encarna CORDERO LOBATO / Manuel J. MARÍN LÓPEZ (2015). Lecciones de Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos en general (1a. ed.). Tecnos. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2018). Sistema de derecho civil Vol. II (Tomo II) (12a ed.). Madrid:: Tecnos. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2016). Sistema de derecho civil Vol. II (Tomo I) (11a ed.). Madrid:: Tecnos. Catàleg
 • Antoni VAQUER ALOY, Pedro del POZO CARRASCOSA, Esteve BOSCH CAPDEVILA (2018). Derecho Civil de Cataluña -Derecho de obligaciones y contratos - (1a ed.). Madrid:: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Catàleg
 • José Luis LACRUZ BERDEJO i altres. (2011). Elementos de Derecho civil. Tom II,1 Parte General. Teoría General del Contrato (5a ed.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • José Luis LACRUZ BERDEJO i altres (2013). Elementos de Derecho civil. Tom II, 2. Contratos y Cuasi contratos (5ª). Dykinson. Catàleg
 • Carlos LASARTE ÁLVAREZ (2013). Principios de Derecho civil. Tom II . Derecho de Obligaciones (17ª). Marcial Pons. Catàleg
 • Carlos LASARTE ÁLVAREZ (2013). Principios de Derecho civil. Tom III . Contratos (15ª). Marcial Pons. Catàleg
 • Ferran BADOSA (1990). Dret d'obligacions. Barcelona: Barcanova. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives. Es duran a terme durant les hores de desdoblament. Consistirà en l'anàlisi i comentari a classe, de diversos materials jurídics subministrats pel professor, que l'estudiant haurà hagut de llegir i treballar prèviament a casa. En la seva major part, es duran a terme a l’aula, en format presencial. El seu objectiu és comentar col·lectivament els principals aspectes d’una lliçó i clarificar els dubtes que hagin pogut quedar després de la lectura dels materials recomanats. En aquestes activitats, els alumnes podran plantejar preguntes al professor i aquest també podrà adreçar-ne d’altres als alumnes, en el benentès que, amb els materials indicats, han preparat abans la matèria a casa. La participació dels estudiants en aquesta activitat formarà part del sistema d’avaluació continuada. L'avaluació dels casos pràctics i de les altres activitats d'aprenentatge, que comprèn la valoració del cas, la nota dels controls de lectura, la participació activa a les classes pràctiques, als comentaris en grups i als obradors de casos, constitueix el 30% de la nota de l'assignatura. L’avaluació inclourà la participació activa dels estudiants a la classe, i les notes dels tests que es puguin fer, presencialment. No es podran recuperar a l'examen final. 30 No
Primer control parcial alliberatori. Forma part de l’avaluació continuada. Es durà a terme en les sessions de desdoblament. Tindrà lloc a meitat del semestre. Es tracta d'un test amb diverses preguntes d'elecció múltiple i/o sense elecció o bé resoldre un cas pràctic o bé un conjunt d'ells, i si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. El primer control parcial té un valor del 35% per cent de la nota de l'assignatura. Si es suspèn el control, l'alumne ha de recuperar-lo el dia de l'examen final, previst al calendari d'exàmens oficials. 35
Segon control parcial alliberatori. Forma part de l’avaluació continuada. Es durà a terme en les setmanes blaves fixades pel calendari de la Facultat de Dret. Tindrà lloc la darrera setmana del semestre, abans del període d'exàmens finals. Es tracta d'un test amb diverses preguntes d'elecció múltiple i/o sense elecció o bé resoldre un cas pràctic o bé un conjunt d'ells, i si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. El segon control parcial té un valor del 35% per cent de la nota de l'assignatura. Si es suspèn el control, l'alumne ha de recuperar-lo el dia de l'examen final, previst al calendari d'exàmens oficials. 35

Qualificació

D'acord amb la nova normativa d'avaluació i qualificació de la UdG, l'avaluació es realitzarà, per regla general, seguint el model d'avaluació continuada, la qual “ha d’incloure més d’una activitat d’aprenentatge i de tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 60% de la qualificació final”, així com aquelles altres activitats que els professorat consideri recuperables en el disseny de l'assignatura. El disseny de l'assignatura explicarà el sistema d'avaluació.
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
a)Primer control alliberatori: 35%
b) Segon control alliberatori: 35%
c)Participació en les diferents activitats d'aprenentatge, controls de lectura i resolució dels casos pràctics: 30%

2. Condicions de l'avaluació
a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.
b) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en els controls parcials alliberatoris.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (70%) i de les diferents activitats d'aprenentatge (30%) sigui 5.

c) La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG). Així, la còpia o l'assistència a l'examen o a l'activitat avaluable d'elements no autoritzats es considera suspens de l'examen i de l'assignatura i, en concret: 1. La tinença de xuletes, dispositius mòbils, pinganillos, o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament. 2. La còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar) a qualsevol activitat d'avaluació presencial o online. 3. Passar-se un full o fulls, xerrar o tenir una conducta inadequada durant l'examen o activitat avaluable.

3. Recuperacions.
Als efectes de l'avaluació de l'assignatura, només són activitats recuperables:
a) Els controls parcials alliberatoris. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura, fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control. L'alumne només haurà de recuperar el control o controls suspesos amb una nota inferior a 5. En qualsevol cas, és indispensable obtenir sempre una nota mínima de 5 de cadascuna de les parts per tal d'aprovar l'assignatura. No hi ha exàmens per a pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no realitzi cap dels exàmens de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, dirigides a resoldre els dubtes que li plantegi l'assignatura a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona, així com presencials. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.
Preparació de la tutoria:
La tutoria pressuposa que l'estudiant o estudiants s'ha/n preparat prèviament la matèria, consultant la legislació corresponent i algun dels manuals recomanats per seguir l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les/els professores/professors de l'assignatura estaran al llarg de l'assignatura a la disposició dels alumnes per resoldre les preguntes sobre continguts o avaluació que formulin tant de manera presencial com via e-mail i per concertar les tutories individuals i/o grupals virtuals o presencials que siguin necessàries al llarg del curs.

Observacions

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:

1. Al principi del semestre es lliurarà als estudiants un calendari amb la programació de les activitats i dels temes i lliçons a què es refereixen. NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.

2. Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol, del Codi Civil de Catalunya, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.

3. Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pla de contingència en cas de nou confinament: Tal com s'informarà als estudiants, si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives, les classes participatives o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàtica, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.
Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos per part del professorat de l’assignatura.
Els seminaris, classes participatives o tutories d’aula es duran a terme en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.
El comentari de les activitats d’aprenentatge (obradors i casos pràctics, comentaris de textos) es realitzarà en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.
L’eventual avaluació es durà a terme mitjançant els mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG.

Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius. En qualsevol cas, els controls parcials alliberatoris i l’examen final de l’assignatura seran presencials, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle


Modificació de l'avaluació:
Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius. En qualsevol cas, els controls parcials alliberatoris i l’examen final de l’assignatura seran presencials, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle.

Les activitats avaluables conserven, per tant, el valor inicialment previst en el pla docent en relació amb la nota final: l'assignatura es composa d'una part teòrica, amb un valor del 70% (dividida en dos exàmens tipus test o preguntes a desenvolupar que equivalen al 35% cadascun), més una part pràctica, amb un valor del 30% (dividida en 10% de lectures recomanades que s'avaluen a través de 5 preguntes incloses en cadascun dels dos exàmens del 35%; un altre 10% que equival al cas pràctic; i un altre 10% que és objecte d'avaluació via sessions pràctiques). En quant a les lliçons teòriques, com es preveu en el pla docent de l'assignatura, aquestes seguiran sent avaluades a través de dos autocontrols alliberadors que consistiran, cadascun, en una prova test d'elecció múltiple i/o sense elecció o bé resoldre un cas pràctic o bé un conjunt d'ells que tindran per objecte els continguts inicialment previstos al pla docent. En qualsevol cas, aquests controls parcials alliberatoris de l’assignatura seran presencials.

Per tant, com consta al pla docent i es manté, per aprovar l'assignatura cal:

1) Que l'estudiant obtingui una nota mínima de 5 en cadascun dels dos autocontrols alliberadors; i
2) Que la mitjana resultant de ponderar les notes dels dos autocontrols (70%) i de les activitats d'aprenentatge (30%) sigui com a mínim de 5.

En cas de no complir algun d'aquests requisits, l'estudiant haurà de realitzar l'examen de recuperació final previst al calendari oficial de la Facultat, per tal de recuperar l'autocontrol o els autocontrols en què hagués obtingut una nota inferior a 5. L'examen de recuperació oficial consistirà, respecte els autocontrols, en una prova test d'elecció múltiple i/o sense elecció o bé resoldre un cas pràctic o bé un conjunt d'ells, com la inicialment prevista al pla docent. En qualsevol cas, l’examen final de l’assignatura serà presencial, com els dos autocontrols realitzats durant el curs. Es proposaran dos exàmens, un de cada part de l'assignatura, i l'estudiant haurà de realitzar aquell o aquells que no hagi aprovat. L'estudiant aprovarà si obté una nota mínima de 5 en cadascun dels dos autocontrols i la mitja ponderada amb les pràctiques, que no són recuperables, doni 5 o més.

Tutoria i comunicació:
Tal com es comunicarà als estudiants si és necessari, les/els professores/professors de l'assignatura seguiran estan a la seva disposició per resoldre les preguntes sobre continguts o avaluació que ens formulin via e-mail i per concertar les tutories individuals i/o grupals virtuals que siguin necessàries al llarg del curs.

Així mateix, la setmana prèvia a cadascun dels dos autocontrols previstos, s'obrirà un fòrum general de dubtes perquè els estudiants hi puguin plantejar els dubtes que considerin en relació amb les lliçons objecte d'avaluació, fet que estimula la participació de tots els estudiants en l'assignatura i l'aprenentatge actiu i cooperatiu.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.