Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere Simon Castellano
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. El Dret i l’avenç tecnològic, i les implicacions per a la protecció dels drets de la persona. Origen i concepte de dret digital.

2. Privacitat i protecció de dades en entorns digitals. El dret a l’oblit. Els límits de la publicitat comportamental i el tracking online.

3. Drets d’autor i tutela d’actius intangibles.

4. Motors de cerca, editors i mitjans de comunicació digitals com a titulars de les llibertats informatives. La responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació.

5. Big data, open data i reutilització de la informació del sector públic.

6. El règim legal del joc online, l’e-commerce i la prestació de serveis en línia en relació amb els drets de la persona.

7. La persecució dels delictes informàtics i tecnològics. L'evolució cap al corporate compliance

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 30,00 0 30,00
Exposició dels estudiants 1,00 10,00 0 11,00
Sessió expositiva 14,00 0 0 14,00
Sessió pràctica 5,00 15,00 0 20,00
Total 20,00 55,00 0 75

Bibliografia

 • Simón Castellano, Pere (2022). La prisión algorítmica. València: Tirant lo Blanch.
 • Simón Castellano, Pere. (2021). Justicia cautelar e inteligencia artificial :. Barcelona: Bosch editor. Catàleg
 • Simón Castellano, Pere (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE. Barcelona. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Abadías Selma, Alfredo. Simón Castellano, Pere. (2020). Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa. L'Hospitalet de Llobregat: Bosch. Catàleg
 • Simón Castellano, Pere. Bacaria Martrus, Jordi. (2020). Las Funciones del delegado de protección de datos en los distintos sectores de la actividad (Primera edición). Las Rozas (Madrid): Bosch. Catàleg
 • Cerrillo Martínez, A. / Peguera, M. / Peña-López, I. / Vilasau Solana, M. (2011). Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. Barcelona: UOC - Huygens.
 • Balcells, J., Cerrillo Martínez, A. (coords.) (2014). Internet, Derecho y Política. Una década de transformaciones.. Barcelona: UOC - Huygens.
 • Valero Torrijos, J. (2013). La protección de datos personales en internet ante la innovación tecnológica. Madrid: Aranzadi. Catàleg
 • Simón Castellano, Pere. (2012). El Régimen constitucional del derecho al olvido digital /. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Simón Castellano, P. i Dorado Ferrer, J. (2021). Derecho constitucional. Esquemas y casos prácticos para su estudio. (1a ed.). A Coruña: Colex. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'un treball escrit Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta estructuració del treball i la capacitat d'analitzar correctament l'objecte d'aquest, així com el compliment de les normes d'elaboració del treball que es donaran a conèixer en començar la docència de l'assignatura. 50
Exposició oral del treball Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta ordenació i expressió de les idees i les conclusions, i la correcció en el contingut. 50

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada, i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

-Elaboració d'un treball escrit sobre un tema relacionat amb el temari: 50% de la nota.

-Exposició oral del treball: 50% de la nota.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen final, que en aquest cas valdrà el cent per cent de la nota. L'examen final només haurà de ser fet pels alumnes que no hagin aprovat l'assignatura pel règim d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne no hagi fet cap de les activitats d’avaluació continuada, i a més a més no es presenti a l’examen final de recuperació.

Avaluació única:
SISTEMA D'AVALUACIÓ ÚNICA

A) Pels alumnes que optin per la via de l'avaluació única hi haurà un examen teòric que tindrà com a objecte tot el temari de l'assignatura, la nota del qual valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen es farà el darrer dia de classe presencial.

B) Pels alumnes que no aprovin l'esmentat examen o no es presentin, hi haurà un examen teòric final de recuperació, de les mateixes característiques que l'anterior, i que valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen de recuperació es farà en la data que indiqui el calendari oficial d'exàmens de la facultat.

C) Només podran acollir-se a aquest sistema els alumnes que ho hagin demanat a la Secretaria de la Facultat utilitzant el procediment que aquesta estableixi i sempre dintre del termini que aquesta fixi. En cap cas s’hi podrà acollir la resta d’alumnes, que queden per tant adscrits al sistema ordinari d’avaluació continuada. Si quan s'obri el període per demanar acollir-se a aquest sistema ja s'hagués fet alguna activitat d'avaluació del sistema d'avaluació continuada, el fet que un alumne s'aculli al sistema d'avaluació única farà que automàticament quedi sense efecte i no es tingui en compte qualsevol nota anterior que hagués obtingut a l'altre sistema.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una nota final mínima de 5.0 sobre 10, com a resultat de l'aplicació de les regles del sistema d'avaluació descrites en el programa, tant en el cas de l'avaluació continuada com de l'avaluació única.

Tutoria

Els alumnes poden demanar per correu electrònic tutories amb els professors.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els alumnes poden contactar amb els professors per correu electrònic per plantejar qualsevol dubte que tinguin, demanar tutoria, etc.

Observacions

-Per a cada tema concret podrà aconsellar-se bibliografia específica.

-En funció de com estigui la situació sanitària al segon semestre la presencialitat podria veure's limitada, podent-se establir en tal cas, pel que fa a la docència, un sistema mixt (presencial i online) o fins i tot, en funció de les circumstàncies de cada moment, un sistema de docència totalment online. Si aquest fos el cas, els professors informarien als alumnes de com es durà a terme la docència i de la distribució temporal d'activitats presencials i activitats online en funció del sistema que s'adopti, així com de les variacions que, segons com es desenvolupi el semestre, sigui necessari anar aplicant al llarg d'aquest.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS NO AVALUABLES EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

En cas de no poder-se realitzar docència presencial durant algun període de temps, els professors adequaran durant el mateix les activitats no avaluables a aquesta situació proporcionant als alumnes a través del Moodle els materials necessaris. Pel que fa a les activitats avaluables, vegeu el proper apartat.

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

1) Avaluació continuada

En el cas que en la data prevista per a la realització i lliurament del treball escrit i per a l'exposició oral no fos possible realitzar-lo/s presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, es lliurarà/n a través del Moodle. Pel que fa a l'exposició oral, aquesta es podrà fer per part del alumne/a a través de qualsevol aplicació que permeti enregistrar imatge i so, i posteriorment compartir a través del moodle l'enllaç a la mateixa. Amb anterioritat, els professors indicaran als alumnes en el Moodle els materials que hauran de llegir i estudiar. Els professors indicaran el període temporal dintre del qual els alumnes hagin de lliurar el corresponent treball i gravació de l'exposició oral al Moodle.

Pel que fa a l'examen final de recuperació previst pels alumnes que no hagin aprovat per avaluació continuada, si no es pot realitzar presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, l'examen serà realitzat a través del Moodle. Amb anterioritat, els professors indicaran als alumnes en el Moodle les pautes necessàries per tal de preparar l'examen. El dia fixat per a l'examen l'alumne el realitzarà al Moodle a través del sistema que es determini (lliurament de tasca, qüestionari, etc.) sempre dintre de la franja temporal que es fixi per a la realització i lliurament de l'examen, no admetent-se lliuraments ni fora de termini ni per altra via que no sigui el lliurament al Moodle.

2) Avaluació única

Cas que, per les raons abans indicades, el primer examen o l'examen de recuperació (o tots dos) no es puguin realitzar presencialment, aleshores es faran al Moodle, el mateix dia i hora que tinguessin inicialment previstos. Les característiques de tots dos exàmens seran les mateixes que s'acaben d'indicar a l'anterior apartat per a l'examen de recuperació de l'avaluació continuada.

3) Normes comunes

Tota prova feta online tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa la prova a la que substitueixi, tant si aquesta prova pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen pel demés l'estructura i totes les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

La finalitat d'aquests exàmens és especialment que l'alumne, a més del seu coneixement del temari, pugui demostrar capacitat de reflexió, anàlisi i sistematització. Es valorarà especialment, en conseqüència, el coneixement teòric i pràctic de les matèries tractades, l'ús del llenguatge jurídic i de l'àmbit politològic, la capacitat de raonament i argumentació, la capacitat de sistematitzar i de síntesi, l'anàlisi i comprensió de textos jurídics i polítics, l’estructura de les respostes i el seu contingut global, la correcta identificació de les fonts de consulta alienes que s'utilitzin (tota còpia o plagi portarà a qualificar l'examen amb un zero) així com l'adequació als criteris formals i de contingut que en cada cas es fixin.

El fet que una concreta prova no pugui ser realitzada presencialment, i hagi de ser substituïda per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentada prova. Si més endavant hi hagués previstes altres proves, aquestes seran realitzades presencialment si en les dates corresponents això és viable.

Tutoria i comunicació:
Els alumnes poden contactar per mail amb els professors de l'assignatura per a qualsevol dubte que els pugui sorgir.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.