Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Artur Rubinat Lacuesta
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • 22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques.
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosi, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques

Continguts

1. Introducció a les polítiques públiques. Les dimensions de la política. Definició.

2. Origen dels estudis de polítiques públiques. Enfocs, models i teories de l’anàlisi de les polítiques públiques.

3. Els actors i les xarxes d’actors

4. Les intitucions

5. Les fases del cicle de polítiques públiques i altres aproximacions

6. Definició del problema i configuració de l’agenda

7. Escenaris decisionals i estils d’elaboració

8. La implementació

9. L’avaluació

10. Les polítiques públiques a Europa, Estat espanyol, Catalunya i al món local. L'exemple de les polítiques d'igualtat de gènere.

11. L’Estat del benestar

12. La participació ciutadana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 20,00 0 30,00
Elaboració individual de treballs 10,00 40,00 0 50,00
Prova d'avaluació 4,00 36,00 0 40,00
Sessió expositiva 30,00 0 0 30,00
Total 54,00 96,00 0 150

Bibliografia

 • Luis F. Aguilar Vilanueva (2003). Antologías de Política Pública (4 volums). Mèxic DF: Porrúa. Catàleg
 • G. Esping-Andersen (2000). Los fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • R. Gomà i J. Subirats (1998). Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • C. Lindblom (1992). El proceso de elaboración de las Políticas Públicas. Madrid: MAP. Catàleg
 • J.E. Stiglitz, A. Bosch (1995). La economía del sector público. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • J. Subirats et altri (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • C.H. Weiss (1998). Evaluation: methods for studying programs and policies (2a). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Harguindéguy, Jean-Baptiste (2013). Análisis de políticas públicas. Tecnos. Catàleg
 • Parés, Marc (coord.) (2009). Participación y calidad democrática. . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Mireia Grau Creus (ed.) (2002). Anàlisis de políticas públicas en España: enfoques y casos (2002). Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Mireia Grau Creus, José Israel Carrión (2002). Políticas públicas y estudio de casos: una guía para la realización de trabajos de análisis paso a paso. Múrcia DM.
 • Ricard Gomà i Gemma Ubasart (ed.) (2021). Vidas en tansición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Raquel Gallego (2015). Descentralización y desigualdad en el estado autonómico. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ferran Camas y Gemma Ubasart (2018). Manual del estado del bienestar y las políticas sociolaborales. Barcelona: Huygens. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball pràctic tutoritzat sobre una política pública concreta i exposició oral de la recerca El sistema d’avaluació es regirà pels següents criteris:

Primer.- La qualificació del treball escrit tindrà en compte:
– La correcta identificació de l’escenari polític i, si escau, jurídic.
– L’organització i estructura dels continguts
– La correcta fonamentació de les opinions defensades
– La claredat expositiva
– La gramàtica i l’ortografia

Segon.- La qualificació de l’exposició oral tindrà en compte:
– L’organització i la correcció dels continguts
– La capacitat de síntesi i argumentació
– La claredat expositiva
– Les respostes donades a les preguntes que formuli el professor a propòsit del treball escrit o de l’exposició.
30 No
Estudis de cas, debats i altres exercicis. Estudis de cas 20 No
PRIMERA PROVA TEORICA PARCIAL PRIMERA PROVA TEORICA PARCIAL 25 No
SEGONA PROVA TEORICA PARCIAL SEGONA PROVA TEORICA PARCIAL 25 No

Qualificació

CRIMINOLOGIA
La nota final del curs s'obtindrà del càlcul dels següents percentatges:
- 30%: qualificació obtinguda al treball de recerca tutoritzat i la seva exposició oral.
- 20%: qualificació obtinguda als casos pràctics
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la primera meitat del temari del curs
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la segona meitat del temari del curs

Les qualificacions obtingudes al treball tutoritzat (30% de la nota final) i als casos pràctics fets al llarg del curs (20%) es mantenen i no són recuperables.
Pel que fa a les qualificacions de les dues proves d'avaluació teòrica parcial que se celebraran al llarg del curs, aquells estudiants que no obtinguin en ambdues proves almenys un 5 de nota final, hauran de presentar-se a la recuperació de la nota (sigui d'una part del temari o de tot) a la data oficial establerta al calendari d'exàmens.

CIENCIA POLÍTICA
- 40% qualificació examen
- 40% qualificació treball
- 20% treballs de classe

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
CRIMINOLOGIA
L'estudiant d'avaluació continuada que no hagi realitzat cap dels dos exàmens teòrics programats durant el curs es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar-los).

L'estudiant del sistema d'avaluació única que no realitzi la prova.

CIENCIA POLÍTICA
L'estudiant que no es presenti a l'examen o no presenti el treball serà considerat com a NO PRESENTAT

Avaluació única:
CRIMINOLOGIA
A) Pels alumnes que optin per la via de l'avaluació única hi haurà un examen teòric que tindrà com a objecte tot el temari de l'assignatura, la nota del qual valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen es farà el mateix dia previst per l'avaluació de la segona prova teòrica parcial dels estudiants que segueixen l'avaluació continuada.

B) Pels alumnes que no aprovin l'esmentat examen d'avaluació única o no es presentin, hi haurà un examen teòric final de recuperació, de les mateixes característiques que l'anterior, i que valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen de recuperació es farà en la data que indiqui el calendari oficial d'exàmens de la facultat.

C) Només podran acollir-se a aquest sistema d'avaluació única els alumnes que ho hagin demanat a la Secretaria de la Facultat utilitzant el procediment que aquesta estableixi i sempre dintre del termini que aquesta fixi. En cap cas s’hi podrà acollir la resta d’alumnes, que queden per tant adscrits al sistema ordinari d’avaluació continuada. Si quan s'obri el període per demanar acollir-se a aquest sistema ja s'hagués fet alguna activitat d'avaluació del sistema d'avaluació continuada, el fet que un alumne s'aculli al sistema d'avaluació única farà que automàticament quedi sense efecte i no es tingui en compte qualsevol nota anterior que hagués obtingut a l'altre sistema.

CIÈNCIA POLÍTICA
L'avaluacio única consisteix en la realització d'un examen, a partir d'unes lectures proposades, i d'un treball sobre una política pública. Durant els primers 15 dies de classe els i les estudiants que no preveuen que no podran assistir a classe, hauran de formalitzar la demanda d'acollir-se a aquesta via a la professora.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es poden demanar tutories per correu electrònic adreçat al professorat del curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat s'articularà primordialment a través dels recursos comunicatius i d'interacció que ofereix la plataforma Moodle de l'assignatura. També es resoldran consultes a través del correu electrònic.

Observacions

Al llarg del curs es proposarà la lectura de bibliografia complementària per ampliar l'estudi de les diferents lliçons del programa. A l'espai Moodle de l'assignatura s'hi publicaran lectures i altres recursos d'interès, per a facilitar la preparació del temari.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la Ciència Política I
 • Introducció a la Ciència Política II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura "Anàlisi de polítiques públiques" s'impartirà, en principi, presencialment. Atesa la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, si les circumstàncies ho fan aconsellable, es preveu la possibilitat de garantir, totalment o parcialment, docència no-presencial. A l'inici del curs, prenent en consideració les circumstàncies concurrents i l'evolució de la pandèmia, s'informarà amb precisió sobre la metodologia docent a les diferents aules.

Modificació de l'avaluació:
CRIMINOLOGIA
En l'avaluació d'aquest curs se seguiran els criteris que consten a la fitxa d'aquesta assignatura. Nogensmenys, prenent en consideració la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, segons com evolucioni la pandèmia, si escau podrà adaptar-se l'avaluació del curs a la no-presencialitat. Se n'informarà amb més precisió a la pàgina Moodle de l'assignatura a l'inici del semestre, prenent en consideració les circumstàncies concurrents. En qualsevol cas, es garantiran les següents previsions:

MODIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

1) Avaluació continuada

Si la data prevista per a la realització de les proves teòriques no fos possible realitzar-les presencialment per raons sanitàries, es realitzaran a través del Moodle. Amb anterioritat, el professorat informarà dels requisits formals i de contingut. Les pràctiques també es lliuraran a través de l'aplicatiu Moodle i l'avaluació de l'exposició oral del treball tutoritzat, si escau, també serà en línia.

Pel que fa a l'examen final de recuperació previst pels alumnes que no hagin aprovat per avaluació continuada, si no es pot realitzar presencialment, s'avaluarà a través del Moodle. Amb anterioritat, el professorat informarà dels requisits formals i de contingut de les proves no presencials. El dia fixat per a l'examen l'alumne el realitzarà al Moodle a través del sistema que es determini (lliurament de tasca, qüestionari, etc.) sempre dintre de la franja temporal que es fixi per a la realització i lliurament de l'examen, no admetent-se lliuraments ni fora de termini ni per altra via que no sigui el lliurament al Moodle.

2) Avaluació única

Cas que, per les raons abans indicades, el primer examen o l'examen de recuperació (o tots dos) no es puguin realitzar presencialment, aleshores es faran al Moodle, el mateix dia i hora que tinguessin inicialment previstos. Les característiques de tots dos exàmens seran les mateixes que s'acaben d'indicar a l'anterior apartat per a l'examen de recuperació de l'avaluació continuada.

3) Normes comunes

Tota prova realitzada en línia tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa la prova a la que substitueixi, tant si aquesta prova pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

La finalitat d'aquests exàmens és especialment que l'alumnat, a més del seu coneixement del temari, pugui demostrar capacitat de reflexió, anàlisi i sistematització. Es valorarà especialment, en conseqüència, el coneixement teòric i pràctic de les matèries tractades, l'ús adequat del llenguatge, la capacitat de raonament i argumentació, la capacitat de sistematitzar i de síntesi, l'anàlisi i comprensió de textos jurídics i polítics, l’estructura de les respostes i el seu contingut global, la correcta identificació de les fonts de consulta alienes que s'utilitzin (tota còpia o plagi portarà a qualificar l'examen amb un zero) així com l'adequació als criteris formals i de contingut que en cada cas es fixin.

El fet que una prova no pugui ser realitzada presencialment, i hagi de ser substituïda per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentada prova. Si més endavant hi hagués previstes altres proves, aquestes seran realitzades presencialment si en les dates corresponents això és viable.

CIENCIA POLÍTICA
Es mantindrà el mateix mètode d'avaluació, adapat si cal a les circumpstàncies,

Tutoria i comunicació:
L'alumnat podrà adreçar totes les consultes per correu electrònic. Es farà ús dels recursos de comunicació i interacció amb l'alumnat que es garanteixen a la plataforma Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.