Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Cristina Sala Donado  / Carolina Ullastres Franch
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Susana Oromi Vall-llovera  / Mireya Pi Pages
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Aurich Taberner
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.

Continguts

1. Lliçó 1. Introducció. Conceptes bàsics de la disciplina: Jurisdicció; Acció; i, Procés.

2. Lliçó 2. La potestat jurisdiccional 1. La relativitat del concepte de jurisdicció: les dificultats per a oferir una noció abstracta d’aquesta potestat 2. L’abolició de la justícia privada o autoajuda 3. La jurisdicció com a potestat pública encaminada a l’actuació o realització del dret en el cas concret 4. La jurisdicció i la resta de potestats bàsiques de l’Estat 4.1 Jurisdicció i legislació 4.2 Jurisdicció i Administració

3. Lliçó 3. Els òrgans jurisdiccionals i la organització jurisdiccional espanyola. 1. Els jutjats i tribunals. Concepte i classes 2. Funcionament dels òrgans col•legiats 3. Els ordres jurisdiccionals 4. Conflictes de jurisdicció, conflictes de competència i qüestions de competència

4. Lliçó 4. La independència i la imparcialitat com a eixos del règim legal de la jurisdicció. 1. La independència 2. La imparcialitat i la seva estreta relació amb la independència 3. Garanties constitucionals de la independència i la imparcialitat 3.1 La inamovibilitat 3.2 La predeterminació legal del jutge 3.3 Incompatibilitats 3.4 Apoliticitat 3.5 Garanties relacionades amb l’accés a la funció jurisdiccional, provisió de places i progressió dins la carrera 3.6 Govern autònom dels òrgans judicials 3.7 Garantia formal de la independència 3.8 Abstenció i recusació 3.9 Immunitat 3.10 Independència econòmica

5. Lliçó 5. Unitat jurisdiccional. 1. L’exclusió de jurisdiccions o tribunals especials no previstos en la Constitució 1.1 Tribunal Constitucional 1.2 Tribunal de Comptes 1.3 Tribunal del Jurat 1.4 Tribunals consuetudinaris i tradicionals 1.5 Tribunals Militars 2. Unitat territorial de la jurisdicció

6. Lliçó 6. L’Exclusivitat. 1. Monopoli estatal 1.1 Àmbit internacional 1.2 Àmbit intern 2. Monopoli judicial 3. Sentit negatiu de l’exclusivitat.

7. Lliçó 7. La responsabilitat en l’exercici de la funció jurisdiccional. 1. Responsabilitat patrimonial de l’Estat; 2. Responsabilitat judicial: 2.1 Responsabilitat penal; 2.2 responsabilitat disciplinària

8. Lliçó 8. El Poder Judicial. 1. Delimitació del concepte; 2. El Consell general del poder Judicial: 2.1 Composició; 2.2 Atribucions; 2.3 Organització; 3. Les Sales de govern dels Tribunals i Audiències; 4. Presidentes de Tribunals i Audiències; 5. Presidents de Sales de justícia i Jutges; 6. Jutges degans i Juntes de jutges

9. Lliçó 9. El personal al servei de l’Administració de justícia. 1. El Personal jurisdiccional i la carrera judicial; 2. El personal no jurisdiccional: 2.1 Personal auxiliar al Servei de l’Administració de Justícia i l'oficina judicial: 2.1.1 Lletrat de l'Administració de Justicia; 2.1.2 Metjes forenses i altres; 2.1.3. Personal laboral i personal funcionari d'administracions públiques diferents de l'Administració de Justícia; 2.1.4 Policia judicial. 2.2 Personal col•laborador amb l’Administració de Justícia: 2.2.1 Ministeri Fiscal; 2.2.2 Advocats i Procuradors; 2.2.3 Assistència jurídica a les Administracions públiques.

10. Lliçó 10.- Jurisdicció i competència dels tribunals. 1. Extensió i límits de la Jurisdicció dels Tribunals espanyols. 2. Jurisdicció per raó de l’objecte. 3. Competència objectiva. 5. Competència funcional. 4. Competència territorial. 6. Determinació definitiva dels jutjadors: 6.1. En els òrgans col•legiats; 6.2. En els casos de pluralitat d’òrgans jurisdiccionals iguals en un mateix territori: 6.2.1. l’anomenat repartiment d’assumptes; 6.2.2. Canvi de personal jutjador sense alteració de la competència: Abstenció i recusació; Comissions de servei i substitucions.

11. Lliçó 11. L’acció o el Dret dels justiciables a obtenir la tutela judicial. 1. L’acció com a dret diferent i instrumental al dret subjectiu material exercitat en el procés. 2. L’acció en el procés civil. 3. L’acció en el procés penal. 4. L’acció o dret a obtenir la tutela judicial com a dret constitucionalitzat: l’art. 24 CE. 5. Altres continguts que integren del dret a la tutela judicial efectiva recollida en l’art. 24.1 CE

12. Lliçó 12. Les garanties constitucionals del procés establertes a l'art.24.2 CE. 1. Dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. 2. Dret a la defensa i a l'assistència lletrada. 3. Dret a un procés públic 4. Dret a un procés sense dilacions indegudes. 5. Dret a ser informat de l'acusació formulada. 6. Dret a un procés amb totes les garanties. 7. Dret a la utilització dels mitjans de prova pertinents per a la defensa. 8. Dret a no declarar contra sí mateix i a no confessar-se culpable. 9. Dret a la presumpció d'inocència.

13. Lliçó 13. Nocions generals sobre el procés. 1. Procés, procediment i judici. 2. Naturalesa jurídica del procés. Les càrregues processals. 3. Procés de declaració, procés d’execució i procés cautelar. 4. Procés civil, penal, contenciós-administratiu i laboral. 5. Les fonts del dret processal: 5.1 L’aplicació de la llei processal en el temps; 5.2 L’aplicació de la llei processal en l’espai; 5.3 Els usos forenses.

14. Lliçó 14. Principis del Procés i del Procediment. 1. Consideracions generals. 2. Principis comuns a tots els processos: 2.1 Principi de dualitat de posicions processals; 2.2 Principi d’audiència o contradicció i dret de defensa; 2.3 principi d’igualtat. 3. Principis específics del procés: 3.1 Dispositiu i d’oficialitat; 3.2 Aportació de part i investigació oficial; 3.3 Lliure valoració i valoració legal de la prova; 3.4 principi acusatori i principi inquisitiu. 4. Principis del procediment: 4.1 Oralitat i escriptura; 4.2 Immediació; 4.3 Concentració, preclusió i eventualitat; 4.4 Publicitat i secret; 4.5 Impuls processal d’ofici

15. Lliçó 15. Els actes processals. 1. Consideracions inicials. 2. Regulació dels actes processals en lleis diferents. 3. Requisits: 3.1 De lloc; 3.2 De temps; 3.3 De forma. 4. Ineficàcia dels actes processals: 4.1 Nul•litat de ple dret; 4.2 Subsanació; 4.3 Conservació; 4.4 Reconstrucció de les actuacions. 5. Les resolucions judicials. 6. Les resolucions del secretari 7. Actes de comunicació

16. Lliçó 16. Implicacions económiques del procés. El dret a l’assistència jurídica gratuïta i les taxes judicials. 1. Àmbit personal. 2. Requisits per al reconeixement del Dret. 3. Contingut del dret a l’assistència jurídica gratuïta. 4. Òrgans competents i procediment. 5. Reintegrament de les costes processals 6. Les taxes judicials i la gratuïtat de la justícia.

17. Lliçó 17. Solució extrajudicial de conflictes. L'autocomposició i l’arbitratge

18. Lliçó 18.- Despeses i costes processals. 1. El cost de la justícia i les despeses processals. L’obligació de pagament de les despeses processals. 2. La responsabilitat directa del procurador respecte de les despeses processals del seu mandant. 3. Procediments especials per a la reclamació de certes despeses processals. 4. El dret al reintegrament de despeses processals: les costes: 4.1. Concepte de costes processals; 4.2. La condemna en costes; 4.3. La taxació de les costes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 44,00 0 54,00
Lectura / comentari de textos 8,00 38,00 0 46,00
Sessió expositiva 24,00 36,00 0 60,00
Total 42,00 118,00 0 160

Bibliografia

 • Ormázabal Sánchez, Guillermo (2016). Introducción al Derecho Procesal (última edición). Marcial Pons . Catàleg
 • Oliva Santos, Andrés de la, Díez-Picazo, Ignacio, Vegas Torres, Jaime (2001). Derecho procesal, : introducción: conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de en (2ª ed). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Derecho jurisdiccional (2003) (12ª ed). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ortells Ramos, Manuel (1999). Introducción al derecho procesal. Granada: Comares. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova teòrica d'avaluació continuada Es tracta d'un examen teòric sobre els temes que no entren a la prova pràctica. 60
Prova pràctica d'avaluació continuada Temes 5, 6, 7, 8, 15 i 18. 40

Qualificació

MÉTODE DOCENT
El sistema de realització de les classes serà el següent: classes presencials, de tot el grup o dividit en subgrups. A inici de semestre es penjarà un calendari on s'especificarà les diferents sessions i les dates de les activitats d'avaluació.
Les classes són participatives, pel que es valora la participació per pujar la nota final.

AVALUACIÓ:

L'assignatura s'avalúa mitjançant el sistema d'avaluació continuada, en dos parts:

Part teòrica:

· El valor d'aquesta part sobre el total de la nota és del 60%.

· La nota s'obté de la prova teòrica d'avaluació continuada sobre totes les lliçons del programa, excepte les que s'avaluen per pràctiques.

. Es realitzarà de forma presencial.

Part pràctica:

- El valor d’aquesta part sobre el total de la nota és del 40%
- La nota s’obté de la prova pràctica dels temes indicats. LA PROVA PRÀCTICA ÉS SOBRE ELS TEMES SEGÜENTS: 5, 6, 7, 8, 15 i 18 del programa de l'assignatura (Unitat jurisdiccional; Exclusivitat; La responsabilitat en l’exercici de la funció jurisdiccional; El poder judicial; Actes processals; i Despeses i costes processals). Per realitzar la prova no es poden utilitzar materials.
- Es realitzarà de forma presencial.

Aspectes que cal tenir en compte:
-. La nota final s'obté de la mitja de totes les activitats d'avaluació (teoria + pràctica), aplicant els percentatges indicats.
-. Per fer aquesta mitja cal treure com a mínim un 4 de la prova teòrica. Si aquesta nota és inferior a 4, la nota final és la que s'ha obtingut en la prova teòrica i que ha resultat inferior a 4.
-. Si aplicant els percentatges i fent la mitja, la nota final és inferior a 5, no queda superada l’avaluació continuada i per tant l'estudiant es podrà presentar a l’examen final de recuperació presencial. Aquest examen final tindrà una part teòrica i una part pràctica.
-. Conservació de nota en l'examen final de recuperació: En el cas que la nota d'avaluació continuada sigui suspès, però tingueu un examen aprovat amb una nota de 5 o superior (teòric o pràctic), es conserva la nota d´aquest examen aprovat i a l´examen final de recuperació només cal fer la part suspesa i la nota treta farà mitja amb la nota que s'ha conservat, aplicant les mateixes regles i percentatges.
-. Per a la realització de les diferents activitats d'avaluació només es pot utilitzar el programa de l'assignatura penjat a la Meva UdG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obté la nota de "no presentat" si l'estudiant incorre en qualsevol dels següents supòsits, sense justificar documentalment el motiu com a molt tard el dia de la prova:

.- No es presenta a la prova pràctica
.- No es presenta a la prova d'avaluació continuada teòrica.

Es considera com a no presentat a l’avaluació continuada i podrá presentar-se a l’examen final. Si no es presenta a aquest examen final o a alguna de les seves parts (teòrica o pràctica), la nota serà No presentat.

Avaluació única:
L'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Perquè l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti dins el termini fixat i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat de Dret.
Aquesta avaluació única versarà sobre tot el temari de l'assignatura i consistirà en la resolució de casos pràctics i preguntes de teoria.
La realizació d'aquesta prova serà en les dates de la setmana blava i la recuperació en la data prevista en el calendari oficial d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es pot demanar tutoria enviant un correu electrònic al professor o professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà a través de tutories i del correu electrònic. Si el professorat ho considera convenient, es poden utilitzar altres sistemes de comunicació electrònics o plataformes.

Observacions

La llengua utilitzada en tots els grups és el català. Si per algun motiu justificat (estudiant ERASMUS...) algun estudiant demana fer les classes en castellà, es pot canviar la llengua.

El idioma utilizado en todos los grupos es el catalán. Si por algún motivo justificado (estudiante ERASMUS ...) un estudiante solicita hacer las clases en castellano, se puede cambiar el idioma.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.