Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miguel Ángel Cabellos Espiérrez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Maria Lafuente Balle
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Amaro Sanchez Sanchez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Evolució histórica del reconeixement dels drets. Naturalesa, estructura i elements dels drets constitucionals

2. Tema 2. Garanties dels drets: normatives, institucionals i jurisdiccionals (especialment el dret a la tutela judicial efectiva, el recurs preferent i sumari i el recurs d'empara davant del TC). La suspensió dels drets

3. Tema 3. El principi d’igualtat i la prohibició de discriminació. Vessants i elements de la igualtat. Mesures d'acció positiva i de discriminació inversa; l'exemple de les quotes de gènere.

4. Tema 4. Els drets de l’àmbit individual

5. Tema 5. Els drets de la persona en societat i de participació

6. Tema 6. Els drets socials i econòmics i els principis rectors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 46,00 0 51,00
Sessió expositiva 18,00 0 4,00 22,00
Sessió pràctica 6,00 21,00 0 27,00
Total 29,00 67,00 4,00 100

Bibliografia

 • Aparicio Pérez, Miguel Ángel; Barceló Serramalera, Mercè (2016). Manual de Derecho Constitucional (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves teòriques Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

En el sistema d'avaluació continuada, cada un dels dos exàmens teòrics valdrà el 35% de la nota final de l'assignatura.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar la part teòrica, tal com s'indica a l'apartat de criteris de qualificació del programa.
70
Pràctica avaluable En aquesta part del sistema d'avaluació continuada, es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet, analitzar textos o elaborar dictàmens o recursos recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30 No

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA:

1) PARTS DE L'ASSIGNATURA

La nota final de l'assignatura, en el sistema d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà d'una pràctica avaluable, no recuperable. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

2) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, que podran ser orals o escrits. A cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzarà cada examen a la Facultat, els temes que seran objecte de cada un, i si seran orals o escrits.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens teòrics suspesos:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data, hora i aula de l’examen final de recuperació. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor de cada grup indicarà als seus alumnes si l'examen serà oral o escrit.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa aplicant-se la mateixa regla abans indicada (nota global màxima de 4 en la part teòrica).

-aquest examen teòric final de recuperació només el podran fer els alumnes que no hagin superat l'assignatura a través de l'avaluació continuada. En conseqüència, no es corregirà ni s'avaluarà cap examen de recuperació fet per un alumne que ja hagués superat prèviament l'assignatura per aquella via, i la nota obtinguda en aquesta no es modificarà.

-tampoc es podran recuperar exàmens teòrics aprovats durant l'avaluació continuada, de forma que, si un alumne que ha aprovat un o els dos exàmens teòrics durant el semestre es volgués examinar de nou dels mateixos, l'examen de recuperació no li serà corregit ni avaluat, amb l'única excepció del que s'indica a l'apartat 3.b), referit als alumnes que, tot i haver aprovat els exàmens de la part teòrica, suspenen l'assignatura per avaluació continuada per haver suspès la pràctica: en aquest cas, com què aquesta no és recuperable, els alumnes podran examinar-se en la recuperació d'una o de les dues parts teòriques (a la seva elecció).

d) Necessitat de demostrar un nivell mínim en totes les preguntes dels exàmens teòrics:

-en tots els exàmens teòrics els professors podran establir que, si un alumne treu un 0 en una de les preguntes, l'examen quedarà automàticament suspès i la nota d'aquest serà com a màxim de 4, amb independència del fet que els punts obtinguts a la resta de preguntes de l’examen poguessin sumar més de 4, fet que per tant no serà tingut en compte. Això és justifica perquè els alumnes han de demostrar un coneixement mínim de totes les preguntes de cada examen teòric.

3) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests, etc.) es farà una pràctica avaluable (a cada grup el professor indicarà a inici de curs les característiques d'aquesta part pràctica avaluable, la relació que hi hagi entre pràctica i teoria i la forma de realització; si es realitza mitjançant un examen, aquest serà presencial a la Facultat).

b) Impossibilitat de recuperar la pràctica avaluable:

-en cap cas es podrà repetir ni recuperar la pràctica avaluable.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès la pràctica avaluable, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i la pràctica (en els termes que indica l'apartat 4) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que la pràctica avaluable no és recuperable, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartat 2.c), per mirar de millorar la nota de la part teòrica i que la nota mitja final pugui arribar a l'aprovat. En tal cas, la nota o notes que s’obtinguin a l’examen teòric final de recuperació de la part o parts de les que l’alumne es torni a examinar substituiran la nota o notes teòriques corresponents de l’avaluació continuada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

4) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4).

-IMPORTANT: en conseqüència, si no se supera en els termes indicats en l'anterior paràgraf la part teòrica, aleshores la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (i que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4).

5) ALTRES QÜESTIONS:

-Vegeu el que s'indica a altres apartats del programa (tutoria i comunicació, observacions, bibliografia, etc.) atès que també és d'aplicació a aquest sistema d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat. Igualment procedirà en el cas dels alumnes d’avaluació única que, havent suspès el primer examen (o no havent-se presentat), no es presentin a l’examen de recuperació.

Avaluació única:
SISTEMA D'AVALUACIÓ ÚNICA:

1) EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA

-L'examen d’avaluació única serà oral en tots els grups. L’examen serà presencial a la Facultat, i l’alumne farà l’esmentat examen oral en la data que la Facultat fixi pel segon examen parcial dels alumnes del sistema d'avaluació continuada. El professorat informarà els alumnes de l’hora i aula de realització de l’examen en el dia abans esmentat.

-L'examen serà de tot el temari, i serà tant teòric com pràctic.

-Caldrà que l’alumne aprovi la part teòrica perquè se li tinguin en compte les preguntes de la part pràctica. En cas contrari, aquestes no comptaran i l’examen quedarà suspès, essent la nota d’aquest la de la part teòrica, que serà com a màxim d’un 4 sobre 10.

-La nota d'aquest examen teòrico-pràctic suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.

2) RECUPERACIÓ

-Si l’alumne suspèn l'examen (o no es presenta) hi haurà un examen de recuperació també oral i presencial a la Facultat en la data que la Facultat fixi per a l'examen de recuperació dels alumnes del sistema d'avaluació continuada; el professorat concretarà l’hora i l’aula.

-En tots els casos l’alumne s’haurà de tornar a examinar de tot el temari, i l’examen serà teòrico-pràctic.

-Caldrà que l’alumne aprovi la part teòrica perquè se li tinguin en compte les preguntes de la part pràctica. En cas contrari, aquestes no comptaran i l’examen quedarà suspès, essent la nota d’aquest la de la part teòrica, que serà com a màxim d’un 4 sobre 10.

3) ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

-Només podran acollir-se a aquest sistema els alumnes que ho hagin demanat a Secretaria -i que aquesta els hi hagi concedit- utilitzant el procediment que la Universitat estableixi i sempre dintre del termini que aquesta fixi. En cap cas s’hi podran acollir la resta d’alumnes, que queden per tant adscrits al sistema ordinari d’avaluació continuada.

-Si quan l’estudiant obtingui el canvi a aquest sistema d’avaluació única ja hagués fet alguna activitat d'avaluació del sistema d'avaluació continuada, les notes que tingués en aquest darrer sistema quedaran sense efecte i no es tindran en compte.

-Vegeu el que s'indica a altres apartats del programa (tutoria i comunicació, observacions, bibliografia, etc.) atès que també és d'aplicació a aquest sistema d'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una nota final mínima de 5.0 sobre 10, com a resultat de l'aplicació de les regles del sistema d'avaluació descrites en el programa, tant en el cas de l'avaluació continuada com de l'avaluació única.

Tutoria

Els alumnes poden demanar tutories amb el seu professor adreçant-se a aquest per correu electrònic per tal de fixar data i hora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els alumnes poden contactar amb el seu professor per correu electrònic per plantejar qualsevol dubte que tinguin, demanar tutoria, etc.

Observacions

1) Per preparar els exàmens, a més del que s'expliqui a classe i el que els professors puguin explicar a través d'altres mitjans no presencials, l'alumne ha de completar el seu estudi amb manuals de l'assignatura per tal d’elaborar els seus propis materials complets i correctes, i estudiar igualment totes aquelles sentències, normes o materials addicionals (esquemes, lectures, etc.) que el professor de cada grup indiqui a classe o al Moodle i que permeten acabar d'adquirir els coneixements necessaris entorn del temari. En aquesta assignatura és especialment important, tant per a la part teòrica com per a la part pràctica, l’estudi de les sentències del TC en matèria de drets que els professors indiquin a cada grup i que seran objecte d’avaluació. És també molt important que durant el semestre l'alumne vagi estudiant amb regularitat, i segueixi les pautes que vagi indicant el professor.

2) L'alumne haurà d'examinar-se obligatòriament en el grup on estigui matriculat. Tota prova d'avaluació feta en un grup diferent a aquest NO serà corregida ni avaluada.

3) A més de la pràctica avaluable, al llarg del curs es podran anar fent, a criteri del professor de cada grup, altres pràctiques que aquest plantegi i l'alumne lliuri, i que podran ser tingudes en compte pel professor a l'hora de qualificar la part pràctica de l'assignatura, a mode de complement de la nota de la pràctica avaluable. Són activitats que, igual que la pràctica avaluable, no són recuperables.

4) En qualsevol activitat d'avaluació, tota còpia, plagi o l’ús de materials no permesos portarà a qualificar amb un zero.

5) Els exàmens són presencials a la Facultat en les dates que el calendari oficial d'exàmens fixi. El canvi de data d'un examen només serà possible en els casos previstos en el Reglament sobre sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de la Facultat de Dret, i seguint el procediment establert en aquest. En aquest cas l'examen, en la nova data que el professor indiqui a l'alumne, serà realitzat oralment mitjançant videoconferència (llevat que el professor decideixi emprar un altre sistema). El mateix s'aplicarà en els casos d'excepcionalitat sanitària declarats per la universitat o les autoritats (vegeu el que s'indica a l’apartat “Modificació del disseny > Modificació de l’avaluació” d’aquest programa). Si l’alumne no es connecta amb els mitjans adequats a la videoconferència en la data i hora que el professor l’ha convocat per a fer l’examen, se'l qualificarà com a no presentat.

6) Al llarg del semestre, els professors poden enviar materials, informacions, convocatòries d’exàmens, indicacions sobre la necessitat d’inscriure’s a l’examen abans d’una determinada data en el cas dels exàmens orals, necessitat d'inscriure's prèviament a les revisions d'examen, etc., a l’adreça de correu electrònic que l’alumne hagi proporcionat a la Facultat, a la qual arribaran també els missatges que els professors enviïn al Fòrum d’Avisos i Notícies del Moodle. És responsabilitat dels alumnes mantenir en tot moment el seu correu electrònic operatiu i consultar-lo amb freqüència. En cap cas s’acceptarà l’excusa de no haver rebut/llegit/etc. un missatge de correu electrònic enviat a l’adreça de mail que la Facultat tingui de l’alumne. El mateix s’aplica en relació als missatges i materials que els professors pengin a la pàgina de l’assignatura al Moodle, que l’alumne ha de revisar habitualment.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS NO AVALUABLES EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

1) En cas de no poder-se realitzar docència presencial durant algun període de temps per raons sanitàries establertes per la Universitat o les autoritats, els professors adequaran durant el mateix les activitats no avaluables a aquesta situació, emprant amb aquesta finalitat les eines que proporciona el Moodle i altres que puguin ser d’utilitat, així com proporcionant als alumnes materials que puguin ser adients.

2) Pel que fa a les activitats avaluables, vegeu l'apartat relatiu a la modificació de l'avaluació en cas d'impossibilitat de fer classe presencial.

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

1) En el cas que en la data de realització de qualsevol examen no estigui permès realitzar-lo presencialment a la Facultat per raons sanitàries establertes per la Universitat o les autoritats, l'examen serà realitzat oralment mitjançant videoconferència (llevat que el professor decideixi emprar un altre sistema). A cada grup el professor corresponent indicarà als seus alumnes les característiques de l'examen del seu grup.

2) En el cas dels exàmens orals per videoconferència, els alumnes han de tenir en compte que, atès que la realització dels exàmens orals requereix un cert temps i els alumnes han de ser distribuïts esglaonadament, és possible que hi hagi alguns alumnes l’examen oral dels quals no pugui ser programat i convocat pel mateix dia inicialment establert en el calendari per a l’examen, sinó per algun altre dia proper a aquest, que serà oportunament comunicat pel professor als alumnes corresponents. En qualsevol cas, la comunicació de les dates i hores d’examen es farà per part del professor a través dels canals habituals, ja siguin el Moodle o el correu electrònic; correspon a l’alumne revisar aquests canals habitualment, i per tant no s’admetran reclamacions cas que l’alumne no ho faci (vegeu subapartat 9 de l’apartat d’Observacions d’aquest programa).

3) Si l’alumne no es connecta a la videoconferència en la data i hora que el professor l’ha convocat per a fer l’examen, se’l qualificarà com a no presentat. D’altra banda, la realització de l’examen per videoconferència exigirà que (a) l’alumne tingui en tot moment oberts i operatius la càmera i l’àudio, i (b) que atengui les indicacions que el professor li pugui fer per poder comprovar en tot moment que no està emprant materials no permesos durant l’examen ni rebent cap mena d’ajut de tercers. Cas de no respectar-se aquests requisits que acaben d’indicar-se, l’examen no es farà (o s’interromprà si ja s’ha iniciat) i es qualificarà l’alumne com a no presentat.

4) Es mantenen pel demés l'estructura i les normes d'avaluació que recull el programa de l'assignatura per a tots dos sistemes d'avaluació (continuada i única). Així mateix, les regles dels apartats anteriors s’aplicaran a tots els exàmens orals per videoconferència que es facin.

Tutoria i comunicació:
Els alumnes poden contactar mitjançant el correu electrònic amb el seu professor, per plantejar qualsevol dubte que els pugui sorgir. Independentment d'això, els professors podran preveure altres formes de comunicació a través del Moodle, com ara videoconferències, quan això resulti oportú.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.