Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Valdé Via
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Collell Hernandez  / Josep Sole Feliu
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Eva Collell Hernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.

Continguts

1. Lliçó 1. EL DRET CIVIL. 1. La distinció entre Dret públic i Dret privat. 2. La configuració del Dret civil com a Dret privat general. 3. Les matèries del Dret civil i la seva distribució sistemàtica. 4. L'estructura de l'ordenament civil espanyol i l'Art. 149.1.8 de la Constitució Espanyola.

2. Lliçó 2. EL TÍTOL PRELIMINAR DEL CODI CIVIL. 1. Les fonts del Dret. 2. Les regles sobre aplicació de les normes jurídiques. 3. Les regles sobre eficàcia de les normes jurídiques.

3. Lliçó 3. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL. 1. Significat institucional i protecció jurídica de la persona. 2. La personalitat civil. 2.1. Capacitat jurídica. 2.2. Capacitat d'obrar.

4. Lliçó 4. COMENÇAMENT I FI DE LA PERSONALITAT. 1. Començament de la personalitat. 1.1. El naixement. 1.2. El concebut (nasciturus). 1.3. El no concebut. 2. Fi de la personalitat. 2.1. La mort. 2.2. Premoriència i commoriència. 3. La prova del naixement i de la mort.

5. Lliçó 5. L'ESTAT CIVIL I EL REGISTRE CIVIL. 1. L'estat civil. 1.1. Títols d'estat civil. 1.2. Facultats i accions d'estat. 2. El Registre Civil. 2.1. Concepte i organització del Registre Civil. 2.2. Els assentaments del Registre Civil. 2.3. La publicitat formal del Registre Civil.

6. Lliçó 6. L'EDAT. 1. L'edat i el seu significat jurídic. Còmput. 2. La majoria d'edat. 3. La minoria d'edat. 3.1. La capacitat del menor d'edat en l'esfera personal i patrimonial. 3.2. La capacitat natural. 4. El menor d'edat emancipat. Causes d'emancipació. 5. El menor de vida independent.6. La potestat parental. Noció i característiques generals.

7. Lliçó 7. LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES MENORS D'EDAT. 1. La potestat parental. 1.1. Noció i característiques. 1.2. Exercici i contingut de la potestat. 1.3. Privació i extinció. 2. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L'acolliment.

8. Lliçó 8. L'EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 1. El nou model d'assistència de les persones amb discapacitat (Ley 8/2021, de 2 de juny). 2. Suports i salvaguardes. 3. Mesures preventives: autotutela i poders preventius. 4. La curatela. 5. La guarda de fet. 6. El defensor judicial.

9. Lliçó 9. LA LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA. 1. El domicili. 2. La declaració d'absència legal.3. La declaració de mort.

10. Lliçó 10. NACIONALITAT I VEÏNATGE CIVIL. 1. Nacionalitat, veïnatge civil i veïnatge local. 2. Els criteris d'adquisició de la nacionalitat i del veïnatge civil. 3. Els criteris d'aplicació del Dret Civil de Catalunya.

11. Lliçó 11. ELS DRETS DE L'ESFERA CORPORAL. 1. Dret a la vida. 2. Dret a la integritat física i la diposició sobre el propi cos. En especial, els trasplantaments d'òrgans i de teixits.

12. Lliçó 12. L'AUTONOMIA DE LA PERSONA. 1. L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades. 2. El lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear.

13. Lliçó 13. ELS DRETS DE L'ESFERA MORAL. 1. El dret al nom. 2. La tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 3. El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals.

14. Lliçó 14. LA PERSONA JURÍDICA. 1. La personalitat jurídica: concepte i significat. 2. Ens sense personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques. 4. L'actuació de la persona jurídica. 5. La identificació i la localització de la persona jurídica. 6. Extinció i liquidació de la persona jurídica. 5. El dret d'associació i el règim jurídic de les associacions: legislació estatal i catalana. 6. La persona jurídica fundació: legislació estatal i catalana.

15. Lliçó 15. LA RELACIÓ JURÍDICA I EL DRET SUBJECTIU. 1. La relació jurídica. 2. El dret subjectiu i els seus límits: la bona fe i l'abús del dret.

16. Lliçó 16. EL PATRIMONI. 1. L'objecte de la relació jurídica. La distinció entre cosa i bé. 2. La distinció entre béns de domini públic i propietat privada. 3. La distinció entre béns mobles i immobles. 4. Classes de coses. 5. La producció i explotació de les coses: fruits, despeses i millores. 6. Noció i contingut del patrimoni: béns, drets i deutes. 7. Les classes de patrimoni.

17. Lliçó 17. L'ACTUACIÓ DE LA PERSONA: LA REPRESENTACIÓ. 1. La representació en general. 2. La relació representativa: el negoci d'apoderament i el negoci representatiu. 3.Classes de representació. 3.1. Representació voluntària i representació legal. 3.2. Representació directa i indirecta.

18. Lliçó 18. L'EXTINCIÓ DELS DRETS SUBJECTIUS. 1. El transcurs del temps i les relacions jurídiques. Les regles de còmput en el Codi Civil i en el Dret Civil de Catalunya. 2. La prescripció. Concepte i objecte. 2.1. Tipus: prescripció adquisitiva i prescripció extintiva. 2.2. Els terminis de prescripció. Interrupció i suspensió de la prescripció. 2.3. La renúncia a la prescripció guanyada. 3. La caducitat. 4. El termini de preclusió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 60,00 0 64,00
Sessió expositiva 28,00 5,00 0 33,00
Sessió pràctica 9,00 42,00 0 51,00
Tutories de grup 1,00 0 0 1,00
Total 42,00 107,00 0 149

Bibliografia

 • Antoni Vaquer (Coordinador) et alt. (2022). Dret Civil. Part general i Dret de la persona (5a.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis / Gullón Ballesteros, Antonio (2005). Sistema de Derecho Civil I. Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía priva (11a. ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis Delgado Echeverría, Jesús (2004- ). Parte general (4ª ed. rev. y puesta al día / |bpor Jesús Delgado Echeverría). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Francisco Oliva Blázquez / Lucía Vázquez-Pastor Jiménez (2019). Derecho Civil I. Parte General y Derecho de la Persona (3). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lasarte Álvarez, Carlos (2004 ). Principios de derecho civil (10ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Pablo Contreras, Pedro de (2008- ). Curso de derecho civil (3ª ed.). Madrid: COLEX. Catàleg
 • Puig i Ferriol, Lluís (2004- ). Institucions del dret civil de Catalunya (6a ed.). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Puig i Ferriol, Lluís (1998 ). Institucions del dret civil de Catalunya (5a ed). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Joan Egea Fernàndez / Josep Ferrer Riba (2011). Codi Civil de Catalunya i legislació complementària. Amb notes de concordança. (14). Barcelona: EUB. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris, classes participatives o tutories d’aula. En la seva major part, es duran a terme a l’aula, en format presencial. El seu objectiu és comentar col·lectivament els principals aspectes d’una lliçó i clarificar els dubtes que hagin pogut quedar després de la lectura dels materials recomanats i de la visualització d’un vídeo o d’una explicació en streaming. En aquestes activitats, els alumnes podran plantejar preguntes al professor i aquest també podrà adreçar-ne d’altres als alumnes, en el benentès que, amb els materials indicats, han preparat abans la matèria a casa. La participació dels estudiants en aquesta activitat podrà formar part del sistema d’avaluació continuada.

Obradors de casos, resolució de casos pràctics o comentaris de textos jurídics. Lectura, preparació per part de l’estudiant i resolució de casos, que poden ser més breus (obradors de casos) o més desenvolupats i acompanyats d’unes preguntes (resolució de casos pràctics). Es podran dur a terme en format presencial a l’aula, o bé no presencial, mitjançant l’entrega per escrit del comentari o les respostes a les preguntes formulades a través de moodle. També es pot plantejar respondre a un seguit de preguntes mitjançant un test online. Aquestes activitats formaran part del sistema d’avaluació continuada.
L'avaluació d'aquesta activitat és conjunta i inclou totes les modalitats: seminaris, classes participatives, tutories d'aula, obradors i resolució de casos pràctics, comentaris de textos o tests de lectures. Per a ser avaluat en el marc del sistema d'avaluació continuada, cal haver participat en un mínim del 70% de les activitats i tenir una nota mínima de 5. 30
Primer Control Parcial Alliberatori. Es durà a terme a meitat del semestre. Consistirà en un test amb respostes d’elecció múltiple o bé en diverses preguntes breus, que l’estudiant haurà de respondre en un espai limitat. Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. Primer Control Parcial Alliberatori. Es durà a terme a meitat del semestre. Consistirà en un test amb respostes d’elecció múltiple o bé en diverses preguntes breus, que l’estudiant haurà de respondre en un espai limitat. Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. 35
Segon Control Parcial Alliberatori. Es durà a terme a final del semestre. Consistirà en un test amb respostes d’elecció múltiple o bé en diverses preguntes breus, que l’estudiant haurà de respondre en un espai limitat. Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. Segon Control Parcial Alliberatori. Es durà a terme al final del semestre. Consistirà en un test amb respostes d’elecció o bé en diverses preguntes breus, que l’estudiant haurà de respondre en un espai limitat. Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle. 35

Qualificació

D'acord amb la nova normativa d'avaluació i qualificació de la UdG, l'avaluació es realitzarà, per regla general, seguint el model d'avaluació continuada, la qual “ha d’incloure més d’una activitat d’aprenentatge i de tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 60% de la qualificació final”.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0 en la nota final.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
(a)Primer control parcial alliberatori: 35%
(b) Segon control parcial alliberatori: 35%
(c)Activitats d'aprenentatge, que inclouen: control de lectura de textos,resolució de casos pràctics i participació en les diferents activitats: 30%

2. Condicions de l'avaluació continuada:
(a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

(b) Assistir i participar a un mínim del 70% de les activitats d'aprenentatge (sense aquest mínim, l'alumne no es podrà presentar a l'examen final per a recuperar la nota de les activitats d'aprenentatge)

(c) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en cadascun dels controls parcials alliberatoris.
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 de mitjana de les activitats d'aprenentatge.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (35%+35%) i les activitats d'aprenentatge avaluables (30%) sigui 5.

(d) Examen per a millorar la nota: l'alumne que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol·licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura (la matèria corresponent als dos controls) i sempre podrà conservar la nota que havia tret dins del sistema d'avaluació continuada.

(e) “La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

3. Condicions de l'avaluació única: les condicions de l'avaluació única seran les mateixes exigides en el punt 2(c) per a l'avaluació continuada.

4. Recuperacions.
En el marc de l'avaluació continuada, són activitats recuperables:

4.1. Les activitats d'aprenentatge: si l'alumne té una nota inferior a 5 de mitjana en les activitats d'aprenentatge i ha participat en un mínim del 70% de les activitats, podrà recuperar-les el dia de l'examen final establert al calendari oficial d'exàmens.La recuperació consistirà en respondre a algun dels casos o comentaris de textos que s'han treballat al llarg del semestre.

4.2. Els controls parcials alliberatoris que s'hagin suspès amb una nota inferior a 5. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control.
(a) L'alumne només haurà de recuperar el control suspès amb una nota inferior a 5.
(b) Si l'alumne ha suspès amb menys de 5 els dos controls parcials, té l'obligació de recuperar-los tots dos per a poder aprovar l'assignatura, sense que sigui suficient recuperar-ne només un d'ells. En aquest cas, la nota serà l'obtinguda en l'avaluació global de tot l'examen de recuperació. Si, havent suspès els dos controls, l'alumne es presenta a recuperar-ne tan sols un, no es farà la mitjana i l'assignatura quedarà suspesa.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiantat podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es durà a terme de dues maneres diferents. Presencialment, durant les sessions presencials a l'aula, amb la part del grup que tingui assignada docència presencial; i en streaming, amb la part del grup de no tingui assignada docència presencial. A banda d'això, l'estudiantat pot sol·licitar en qualsevol moment una tutoria, individual o en grup, amb qualsevol dels professors de l'assignatura, per tal d'aclarir dubtes i plantejar preguntes. Principalment, les tutories es duran a terme de manera no presencial, prèvia sol·licitud de l'estudiantat, mitjançant alguna de les eines previstes a l'efecte per la UdG.

Observacions

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:

1. Al principi del semestre es penjarà al Moodle un DOCUMENT AMB EL CALENDARI I LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS I LLIÇONS que s'aniran desenvolupant, setmana a setmana, de l'assignatura, tant per aquella part del grup a qui li toqui docència presencial, com per aquella altra a qui no li correspongui la docècia presencial.

NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.

2. Els estudiants que no s'han pogut matricular fins el mes d'octubre i que -com a conseqüència d'aquesta matrícula endarrerida- no han pogut realitzar alguna de les primeres pràctiques del curs, hauran de recuperar-les mitjançant la realització d'una pràctica o activitat específica per a ells.

3. Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol, del Codi Civil de Catalunya, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.

4. Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
(1) Pla de contingència en cas de nou confinament: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives i els seminaris, classes participatives o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàticament, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.
Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos per part del professorat de l’assignatura.
Els seminaris, classes participatives o tutories d’aula es duran a terme en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.
El comentari de les activitats d’aprenentatge (obradors i casos pràctics, comentaris de textos) es realitzarà en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

(2) Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.

Modificació de l'avaluació:
(1) En cas que sigui necessari un nou confinament, l’avaluació es durà a terme a través dels mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG: ja sigui en format test amb respostes d’elecció múltiple, mitjançant preguntes breus de resposta breu en un espai limitat , o bé, si escau, a través de proves orals en vídeo-conferència.

(2) En cas que es pugui retornar a una presencialitat plena, els controls parcials alliberatoris i l’examen final de l’assignatura seran presencials, en els dies i hores fixades al calendari d’avaluació continuada i calendari d’exàmens finals.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es durà a terme principalment de manera no presencial, a través d'algun dels mitjans previstos a l'efecte per la Universitat de Girona. En el cas de les tutories, tal i com s'ha explicat a l'apartat corresponent, prèvia sol·licitud de l'estudiantat. En relació amb la resta de comunicacions, els professorat utilitzarà el moodle com a canal principal per a informar als estudiants de qualsevol i incidècia relativa a l'assignatura. En d'altres casos, també pot utilitzar el correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.