Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Els contractes del sector públic. Formes d'activitat administrativa: policia administrativa; foment; prestació de servei públic; noves formes d'activitat administrativa. L'expropiació forçosa. Els béns públics.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Capell Fabri  / Maria Merce Darnaculleta Gardella  / LLuís Salvador Esteve Caireta
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Capell Fabri  / Maria Mercedes Cuyas Palazon  / Carlos Garcia Rocasalva
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 1.1. Introducció. L´activitat convencional de l´Administració. 1.2. La figura del contracte administratiu: formació històrica i significat actual. 1.3. Àmbit d´aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 1.3.1. Àmbit d'aplicació subjectiu: la distinció entre sector públic, poder adjudicador i administració pública. 1.3.2. Àmbit d'aplicació objectiu: negocis i contractes exclosos, contractes administratius i contractes privats de l’administració. 1.4. Configuració general de la contractació del sector públic. 1.5. El procediment de contractació: licitació, selecció, adjudicació i formalització del contracte 1.6. L’execució dels contractes administratius típics: contingut efectes i extinció.

2. LES FORMES DE L´ACTIVITAT ADMINISTRATIVA. 2.1. Les diverses classificacions de l´activitat administrativa i la seva significació. 2.2. La trilogia clàssica de les formes d´activitat administrativa: policia, servei públic i foment. 2.3. La progressiva ampliació de les formes d´activitat administrativa. 2.3.1. La iniciativa pública econòmica. 2.3.2. L´activitat de planificació. 2.3.3. L´activitat arbitral de l´administració. 2.3.4. L´activitat informal. 2.3.5. L´activitat informativa. 2.4. Nous paradigmes: la regulació i l´autoregulació regulada.

3. L´EXPROPIACIÓ FORÇOSA. 3.1. Antecedents històrics i plantejament constitucional. 3.2. Concepte i fonament. Delimitació de figures afins. 3.3. Elements: subjecte, objecte i causa. 3.4. El procediment expropiatori ordinari. 3.4.1. La declaració d´utilitat pública o interès social. 3.4.2. L´acord de necessitat d´ocupació. 3.4.3. La fixació del justipreu. 3.4.4. Pagament i presa de possessió. 3.5. Procediments i expropiacons especials: el procediment urgent 3.6. La reversió expropiatòria. 3.7. Les garanties jurisdiccionals. 3.8. Problemes actuals de l'expropiació forçosa

4. ELS BÉNS PÚBLICS. 4.1. Domini públic i privat a l´ Administració. 4.2. Els béns de domini públic: evolució històrica, naturalesa jurídica i principis constitucionals. 4.3. Els elements del domini públic. 4.3.1. Element objectiu: béns de domini públic natural i artificial. 4.3.2. Element subjectiu: la titularitat dels béns. 4.3.3. Element teleològic. 4.3.3.1. Afectació i desafectació de béns. 4.3.3.2. La coafectació. 4.3.3.3. Les mutacions demanials. 4.4. Règim jurídic del domini públic. 4.4.1. Regim jurídic de la utilització del domini públic. 4.4.2. La protecció i defensa del domini públic. 4.5. Els béns patrimonials. 4.6. Els béns comunals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 10,00 20,00 0 30,00
Prova d'avaluació 5,00 32,50 0 37,50
Resolució d'exercicis 7,50 7,50 0 15,00
Sessió expositiva 17,50 0 0 17,50
Total 40,00 60,00 0 100

Bibliografia

 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2013). Conceptos para el estudio del Derecho Administrativo II en el grado. Tecnos. Catàleg
 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2014). Nociones básicas de contratación pública. Tecnos. Catàleg
 • Fernando Pablo, Marcos M. (2014). Bienes públicos. Ratio legis. Catàleg
 • García de Enterría, Eduardo/ Fernández Rodríguez, Tomás Ramón (2013). Curso de Derecho Administrativo. Civitas. Catàleg
 • Linde Paniagua, Enrique (Coord.) (2012). Parte especial del Derecho Administrativo: la intervención de la administración . Colex. Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (Dir.) (2013). Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y sectores de referencia. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lopez Ramón, Fernando, el altri (Coord.) (2013). Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Marcial Pons . Catàleg
 • Esteve Pardo, José (2019). Lecciones de Derecho Administrativo (9). Marcial Pons. Catàleg
 • Velasco Caballero, Francisco y Darnaculleta Gardella, M.Mercè (2023). Manual de Derecho Administrativo. Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'activitats obligatòries Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 30 No
Prova escrita teòrica Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 50
Prova escrita pràctica Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 20

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu III hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.

Avaluació continuada:

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de tres activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna (corresponent a un 30% de la nota final d’avaluació continuada) i d’una prova escrita, de caràcter teòric – pràctic.

La prova escrita constarà d’una part teòrica (50%) i d’una part pràctica (20%) que correspondrà al 70% de la nota final.

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.

Tanmateix, a les sessions a aula, es proposaran activitats optatives o voluntàries, a fi de poder optar a final de curs, d’arrodoniment de notes.

En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no es podrà presentar a la prova final d’avaluació continuada.-

Convocatòria oficial:
Per aquells alumnes que no superin el mecanisme de l’avaluació continuada, podran accedir a fer l’examen fixat a la data oficial segons la UdG, que correspondrà al 100% de la nota, i que consistirà en dues proves, una teòrica i una pràctica a raó d’un 50% cada una.

Per aquells alumnes que superin l’avaluació continuada i vulguin pujar nota amb l’avaluació final, no es guarda la nota obtinguda prèviament.


Avaluació Alternativa:


CRITERIS ESPECÍFICS DE LA NOTA NO PRESENTAT

Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Avaluació Alternativa:

Durant el curs 2020/21 es mantindrà el sistema d’avaluació alternativa, que consistirà en un examen teòric i examen pràctic. que valdrà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

TutoriaLes tutories es sol·licitaran als professors de l'assignatura directament a classe o bé per correu electrònic, acordant dia i hora per a la seva realització.

Es prioritzaran les tutories presencials a la Facultat. Tot i això, en funció de les possibles restriccions d'accés i ús de les instal·lacions per causa de la COVID-19, es podran dur a terme també mitjançant l'aplicació de videoconferència establerta a tal efecte.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb els estudiants es farà, en primer lloc i preferentment, a l'aula durant les classes presencials. Alternativament, si és necessari, a través de les videoconferències que es programin.

La comunicació habitual amb l'estudiantat es vehicularà a través del Moodle de l'assignatura, on es publicaran les informacions, els materials, exercicis i qualificacions al llarg del curs.

Excepcionalment, i per atendre únicament qüestions no incloses al Moodle, es podran adreçar consultes per correu electrònic als professors de l'assignatura.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.
- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la web de la facultat.
- En l’examen pràctic l’alumne podrà fer ús només dels codis legislatius.
- L’assistència a classe s’ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament:Es mantenen les activitats fixades prèviament consistents en 3 pràctiques obligatòries a raó d´un 10% de la nota cadascuna i dos proves de caràcter teòric i pràctic.-

Modificació de l'avaluació:
Avaluació continuada:L´examen tindrà lloc els dies i hores assenyalats inicialment al calendari acadèmic per a cada grup i consistirà en un sol exercici amb preguntes curtes a desenvolupar telemàticament, que s´haurà de realitzar en el termini d’una hora.
S´exigeix una nota mínima de 4 de les proves per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.-
En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no es podrà presentar a la prova final d´avaluació continuada.

• Examen final: Per aquells estudiants que no han seguit l’avaluació continuada, o bé que suspenguin l’examen d’avaluació continuada, l’examen oficial de juny consistirà en dos exercicis:

-Un primer exercici consistirà en un conjunt de preguntes curtes a desenvolupar que valdrà un 50% del total de la nota.

El segon exercici, es tractarà d’un cas pràctic amb materials, que s’haurà de realitzar en un termini determinat i que valdrà el 50% de la nota final.

L’eina a través de la qual es realitzaran tots els exàmens s’especificarà per cada professor al seu grup, però serà a les dates establertes i mitjançant un mecanisme electrònic.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions es realitzaran a través de correu electrònic en les que es pot concertar cita amb el professor corresponent.- S´anirà facilitant als alumnes tot tipus de material i apunt per poder preparar l´examen.-

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.