Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / PERE FIGUEREDA I CAIROL  / CARLOS GARCIA ROCASALVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA CAPELL FABRI  / CARLOS GARCIA ROCASALVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE FIGUEREDA I CAIROL  / EDUARD TORRENT PUIG
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Administració pública i Dret Administratiu 1.1 La formació històrica del Dret Administratiu. 1.2 L’Administració Pública com a persona jurídica. El concepte d’Administració Pública. 1.3 El Dret Administratiu com a ordenament jurídic. El Dret Administratiu com a ciència jurídica. 1.4 Característiques del Dret Administratiu. 1.5 Límits en l’aplicació del Dret Administratiu

2. L’ordenament jurídic administratiu 2.1 Estructura i característiques de l’ordenament jurídic administratiu. 2.2 El reglament, concepte, naturalesa i delimitació de figures afins. 2.3 Els principis bàsics de la relació entre la llei i el reglament. La reserva de llei .2.4 Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. 2.5 Classes de reglaments. 2.6 El procediment d’elaboració de reglaments. 2.7 L’eficàcia dels reglaments i la inderogabilitat singular. 2.8 Límits de la potestat reglamentària i control dels reglaments il•legals. 2.9 Circulars i instruccions de servei. 2.10 Els principis generals del Dret, el procediment i la pràctica administrativa.

3. L’organització administrativa: Teoria general 3.1 La personificació jurídica de l’administració pública. 3.2 La regulació de l’organització administrativa en el Dret administratiu espanyol. 3.3 Els principis de l’organització administrativa. Les tècniques d’alteració de l’exercici de competències dels òrgans administratius. 3.4 Els principis i regles de les relacions interadministratives. 3.5 Els òrgans administratius: conceptes i classes. 3.6 Els òrgans col•legials: règim jurídic.

4. L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic 4.1 L’Administració general de l’Estat: administració central i perifèrica. L’administració consultiva. 4.2 L’administració de les Comunitats Autònomes. 4.3 L’Administració local i el seu règim d’autonomia. 4.4 L’Administració institucional: organismes autònoms i entitats públiques empresarials. 4.5 L’anomenada “administració corporativa”. 4.6 Les administracions independents.

5. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat 5.1 La submissió de l’Administració al principi de legalitat. 5.2 Manifestació del principi de legalitat mitjançant l’atribució de potestats administratives. 5.3 Potestats reglades i potestats discrecionals. Els conceptes jurídics indeterminats. 5.4 Límits a les potestats discrecionals. 5.5 El control de la discrecionalitat. La desviació de poder. 5.6 La posició de l’Administració Pública enfront els tribunals.

6. La posició del ciutadà enfront l’Administració. 6.1 Els conceptes d’administrat: ciutadà i persona interessada. 6.2 Capacitat, legitimació i representació del ciutadà davant l’administració. 6.3. Les relacions generals i especials de subjecció. 6.4 Drets i deures dels ciutadans. 6.5 La participació ciutadana en l’activitat administrativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 10,00 0 11,00
Prova d'avaluació 6,00 90,00 0 96,00
Sessió expositiva 28,00 0 0 28,00
Sessió pràctica 10,00 5,00 0 15,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017 ). Derecho administrativo. Parte general (Tercera edició). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • García de Enterría, Eduardo (2013 ). Curso de derecho administrativo (13ª ed.). Madrid: Thomson Civitas. Catàleg
 • Sánchez Morón, Miguel (2013 ). Derecho administrativo : parte general (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2010 ). Manual de derecho administrativo : parte general (21a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Esteve Pardo, José (2015 ). Lecciones de derecho administrativo (5ª ed.). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Martín Rebollo, Luis (2013 ). Leyes administrativas (19a ed.). Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2004 ). Principios de derecho administrativo general . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2010 ). Los Principios jurídicos del derecho administrativo . Las Rozas: La Ley. Catàleg
 • Trayter, Joan Manuel (cop. 2008 ). Dret administratiu I. Casos pràctics i materials docents :(adaptats a l'espai europeu d'educació superior) . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Toledo Jáudenes, Julio (2010 ). Legislación de la justicia administrativa (32ª ed. /|bactualizada por el Área de Códigos Civitas). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Galán Cáceres, Julio (DL 2008 ). Derecho administrativo : (general y especial) : casos prácticos (4ª ed.). Madrid: CEF. Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (2008 ). Lecciones de derecho administrativo (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gamero Casado, Eduardo (2008 ). Derecho administrativo para el ECTS : materiales docentesadaptados al proceso de Bolonia (1a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat obligatòria núm. 1 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 2 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 3 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 4 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Prova escrita d'avaluació continuada: part teòrica. (40%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 40
Prova escrita d'avaluació continuada: part pràctica (20%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 20

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu I hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.


Avaluació continuada:

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de quatre activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna (corresponent a un 40% de la nota final d’avaluació continuada) i d’una prova escrita, de caràcter teòric – pràctic.

La prova escrita constarà d’una part teòrica (40%) i d’una part pràctica (20%) que correspondrà al 60% de la nota final.

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.

Tanmateix, a les sessions a aula, es proposaran activitats optatives o voluntàries, a fi de poder optar a final de curs, d’arrodoniment de notes.

En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no es podrà presentar a la prova final d’avaluació continuada.-


Convocatòria oficial:

Per aquells alumnes que no superin el mecanisme de l’avaluació continuada, podran accedir a fer l’examen fixat a la data oficial segons la UdG, que correspondrà al 100% de la nota, i que consistirà en dues proves, una teòrica i una pràctica a raó d’un 50% cada una.

Per aquells alumnes que superin l’avaluació continuada i vulguin pujar nota amb l’avaluació final, no es guarda la nota obtinguda prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Avaluació Alternativa:

Durant el curs 2020/21 es mantindrà el sistema d’avaluació alternativa, que consistirà en un examen teòric i examen pràctic. que valdrà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb el professorat, es realitzaran a través de ZOOM/GoogleMeet, i sempre seran prèvia convocatòria amb el professor corresponent via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El règim de comunicació amb el professorat, es realitzarà a través de ZOOM/GoogleMeet, i sempre seran prèvia convocatòria amb el professor corresponent via correu electrònic.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la pàgina web de la Facultat de Dret.

A la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius, quedant exclosos però els codis comentats.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.


Atesa la situació excepcional amb la que ens trobem, i l’entrada de la “represa de la normalitat” pel curs 2020, es fixen cada setmana una sessió magistral per videostreaming per tot el grup, i es realitzaran sessions pràctiques rotatives cada 15 dies per grups partits, que es determinaran a l’iniciar l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament:Es mantenen les activitats fixades prèviament consistents en 4 pràctiques obligatòries a raó d´un 10% de la nota cadascuna i dos proves de caràcter teòric i pràctic.-

Modificació de l'avaluació:
En cas de confinament:Avaluació continuada:L´examen tindrà lloc els dies i hores assenyalats inicialment al calendari acadèmic per a cada grup i consistirà en un sol exercici amb preguntes curtes a desenvolupar telemàticament, que s´haurà de realitzar en el termini d’una hora.
S´exigeix una nota mínima de 4 de les proves per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.-
En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no es podrà presentar a la prova final d´avaluació continuada.

• Examen final: Per aquells estudiants que no han seguit l’avaluació continuada, o bé que suspenguin l’examen d’avaluació continuada, l’examen oficial de juny consistirà en dos exercicis:

-Un primer exercici consistirà en un conjunt de preguntes curtes a desenvolupar que valdrà un 50% del total de la nota.

El segon exercici, es tractarà d’un cas pràctic amb materials, que s’haurà de realitzar en un termini determinat i que valdrà el 50% de la nota final.

L’eina a través de la qual es realitzaran tots els exàmens s’especificarà per cada professor al seu grup, però serà a les dates establertes i mitjançant un mecanisme electrònic.

Tutoria i comunicació:

Les tutories i comunicacions es realitzaran a través de correu electrònic en les que es pot concertar cita amb el professor corresponent.- S´anirà facilitant als alumnes tot tipus de material i apunt per poder preparar l´examen.-

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.