Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Capell Fabri  / Carlos Garcia Rocasalva  / Gemma Geis Carreras  / Eduard Torrent Puig
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gemma Geis Carreras
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Garcia Rocasalva  / Gemma Geis Carreras  / Eduard Torrent Puig
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Administració pública i Dret Administratiu 1.1 La formació històrica del Dret Administratiu. 1.2 L’Administració Pública com a persona jurídica. El concepte d’Administració Pública. 1.3 El Dret Administratiu com a ordenament jurídic. El Dret Administratiu com a ciència jurídica. 1.4 Característiques del Dret Administratiu. 1.5 Límits en l’aplicació del Dret Administratiu

2. L’ordenament jurídic administratiu 2.1 Estructura i característiques de l’ordenament jurídic administratiu. 2.2 El reglament, concepte, naturalesa i delimitació de figures afins. 2.3 Els principis bàsics de la relació entre la llei i el reglament. La reserva de llei .2.4 Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. 2.5 Classes de reglaments. 2.6 El procediment d’elaboració de reglaments. 2.7 L’eficàcia dels reglaments i la inderogabilitat singular. 2.8 Límits de la potestat reglamentària i control dels reglaments il•legals. 2.9 Circulars i instruccions de servei. 2.10 Els principis generals del Dret, el procediment i la pràctica administrativa.

3. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat 3.1 La submissió de l’Administració al principi de legalitat. 3.2 Manifestació del principi de legalitat mitjançant l’atribució de potestats administratives. 3.3 Potestats reglades i potestats discrecionals. Els conceptes jurídics indeterminats. 3.4 Límits a les potestats discrecionals. 3.5 El control de la discrecionalitat. La desviació de poder. 3.6 La posició de l’Administració Pública enfront els tribunals.

4. L’organització administrativa: Teoria general 4.1 La personificació jurídica de l’administració pública. 4.2 La regulació de l’organització administrativa en el Dret administratiu espanyol. 4.3 Els òrgans administratius: conceptes i classes. 4.4 Els òrgans col•legiats: règim jurídic. 4.5 Els principis de l’organització administrativa. Les tècniques d’alteració de l’exercici de competències dels òrgans administratius. 4.6 Els principis i regles de les relacions interadministratives.

5. L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic 5.1 L’Administració general de l’Estat: administració central i perifèrica. L’administració consultiva. 5.2 L’administració de les Comunitats Autònomes. 5.3 L’Administració local i el seu règim d’autonomia. 5.4 L’Administració institucional: organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Les administracions independents. 5.5 L’anomenada “administració corporativa”.

6. La posició del ciutadà enfront l’Administració. 6.1 Els conceptes d’administrat: ciutadà i persona interessada. 6.2 Capacitat, legitimació i representació del ciutadà davant l’administració. 6.3. Les relacions generals i especials de subjecció. 6.4 Drets i deures dels ciutadans. 6.5 La participació ciutadana en l’activitat administrativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 10,00 0 11,00
Prova d'avaluació 6,00 90,00 0 96,00
Sessió expositiva 28,00 0 0 28,00
Sessió pràctica 10,00 5,00 0 15,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2023). Derecho administrativo: parte general (8a). Barcelona: Atelier libros jurídicos. Catàleg
 • García de Enterría, E. y Fernández, T.R. (2020). Curso de derecho administrativo I (19). Madrid: Thomson Civitas. Catàleg
 • Esteve Pardo, J. (2019). Lecciones de derecho administrativo (9). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Sánchez Morón, M. (2020). Derecho administrativo: parte general (16). Madrid: Tecnos.
 • Cosculluela Montaner, L. (2020). Manual de derecho administrativo (31). Madrid: Civitas.
 • Martín Rebollo, Luis (2013 ). Leyes administrativas (19a ed.). Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2004 ). Principios de derecho administrativo general . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2010 ). Los Principios jurídicos del derecho administrativo . Las Rozas: La Ley. Catàleg
 • Trayter, Joan Manuel (cop. 2008 ). Dret administratiu I. Casos pràctics i materials docents :(adaptats a l'espai europeu d'educació superior) . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Toledo Jáudenes, Julio (2010 ). Legislación de la justicia administrativa (32ª ed. /|bactualizada por el Área de Códigos Civitas). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Galán Cáceres, Julio (DL 2008 ). Derecho administrativo : (general y especial) : casos prácticos (4ª ed.). Madrid: CEF. Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (2008 ). Lecciones de derecho administrativo (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gamero Casado, Eduardo (2008 ). Derecho administrativo para el ECTS : materiales docentesadaptados al proceso de Bolonia (1a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat obligatòria núm. 1 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 2 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 3 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Activitat obligatòria núm. 4 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10 No
Prova escrita d'avaluació continuada: part teòrica. (40%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 40
Prova escrita d'avaluació continuada: part pràctica (20%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 20

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu I hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.


Avaluació continuada:

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en:
- la realització de quatre activitats pràctiques obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna (activitats NO recuperables que sumen un 40% de la nota final de l’avaluació continuada)
- la realització d’una prova escrita de caràcter teòric (40% de la nota final de l'avaluació continuada)
- la realització d'una prova escrita de caràcter pràctic (20% de la nota final de l'avaluació continuada)

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita teòrica per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries i de la prova escrita pràctica.


Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció de les activitats pràctiques obligatòries.

Tanmateix, a les sessions a aula, es proposaran activitats optatives o voluntàries, a fi de poder optar a final de curs, d’arrodoniment de notes.

En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria no superarà l'avaluació continuada.Convocatòria oficial (recuperació):

Per aquells alumnes que no superin el mecanisme de l’avaluació continuada, podran accedir a fer l’examen fixat a la data oficial segons el calendari d'exàmens.
L'examen consistirà en dues proves, una teòrica i una pràctica a raó d’un 50% cada una. S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Per aquells alumnes que superin l’avaluació continuada i vulguin pujar nota amb l’avaluació final, no es guarda la nota obtinguda prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Per al cas excepcional en què l'estudiant s'aculli a l'avaluació única tal com es contempla a l'art. 8 de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, els criteris d'avaluació seran:

-prova escrita teòrica: 50% de la nota.
-prova escrita pràctica: 50% de la nota.

Les proves es faran en la mateixa data i hora prevista per a les proves escrites d'avaluació continuada.
S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb el professorat seran presencials o es realitzaran a través de videoconferència, i sempre seran prèvia convocatòria amb el professor corresponent via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb els estudiants es farà, en primer lloc i preferentment, a l'aula durant les classes presencials. Alternativament i també, a través de les videoconferències prèviament programades amb el professor corresponent via correu electrònic.

La comunicació habitual amb l'estudiantat es vehicularà a través del Moodle de l'assignatura, on es publicaran les informacions, els materials, exercicis i qualificacions al llarg del curs.

Excepcionalment, i per atendre únicament qüestions no incloses al Moodle, es podran adreçar consultes per correu electrònic als professors de l'assignatura.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la pàgina web de la Facultat de Dret.

A la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius, quedant exclosos però els codis comentats.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presencialitat a les aules es modificarà si des del rectorat de la UdG i/o el deganat de la Facultat es dicten canvis respecte a la situació prevista en el moment de tancar el programa de l'assignatura.

En tots els casos es programarà la màxima presencialitat possible, tant per a les activitats pràctiques com per a les classes teòriques.


Es mantindrien les activitats fixades prèviament consistents en el nombre previst de pràctiques obligatòries i dues proves de caràcter teòric i pràctic.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu cap variació respecte al nombre i tipus d'activitats previstes ni pel que fa a les seves ponderacions.

Sempre que les circumstàncies derivades de la pandèmia i les resolucions del rectorat i del deganat ho permetin, les avaluacions es faran presencialment en tots els casos.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions es realitzaran presencialment o a través de correu electrònic en què es pot concertar cita amb el professor corresponent.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.