Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Altres Competències

  • El coneixement de les diverses figures impositives del sistema tributari espanyol i dels seus elements essencials.
  • Aconseguir que l’alumne estigui capacitat per a determinar les conseqüències tributàries dels diversos supòsits de fet, reconeixent en ells els fets imposables realitzats.
  • Aconseguir que l’alumne sigui capaç d’aplicar els coneixements adquirits de la part General Dret Tributari, per tal de resoldre els problemes que l’aplicació de cada impost presenta en particular.
  • Donar a l’alumne els coneixements bàsics i els instruments de raonament necessaris que li permetin en el futur i en funció de les seves necessitats ampliar per si mateix els seus coneixements sobre la matèria i adaptar-se als canvis normatius. Aquest objectiu implica facilitar la comprensió i la crítica de les normes vigents. Per això és necessari incorporar, juntament amb les explicacions bàsiques, un bon nombre d'exercicis, exemples, casos pràctics i referències bibliogràfiques amb la finalitat de proporcionar un nivell de coneixement tècnic adequat per a poder aplicar correctament els tributs.
  • En definitiva, facilitar la base tècnica i, sobretot, proporcionar una formació sòlida, que asseguri en el futur una relació fluida amb aquesta realitat canviant, dispersa, heterogènia i extremadament complexa que és el sistema tributari.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: EL SISTEMA TRIBUTARI. La primera part del programa té un caràcter introductori i en ella s’examina l'estructura del sistema tributari espanyol (TEMA 1) i la seva evolució històrica (TEMA 2), així com les relacions internes que s’estableixen dintre del conjunt d’impostos estatals, autonòmics i locals, per tal de donar una visió general que permeti constatar la seva coherència i racionalitat.

2. TEMA 1

          2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARI

          2.2. Concepte de sistema tributari. L'element històric i l'element racional. Diferents perspectives d'anàlisi del sistema tributari: política, econòmica i jurídica. La pluralitat de sistemes tributaris. Sistema tributari de l'Estat, de les Comunitats Autónomes i de les Entitats Locals. El sistema tributari espanyol i la Unió Europea.

3. TEMA 2

          3.1. HISTÒRIA DEL SISTEMA TRIBUTARI

          3.2. Origen i configuració del sistema tributari espanyol al segle XIX. El problema de la foralitat als territoris històrics i l'origen dels concerts econòmics. La Hisenda espanyola al segle XX i la reestructuració del sistema tributari a la reforma de 1977. Balanç i perspectives de la reforma tributària.

4. .

5. II. IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA. El segon apartat té per objecte l’estudi de les diverses figures impositives de titularitat estatal que graven l'obtenció de renda, que és el millor exponent de capacitat econòmica. La imposició sobre la renda està constituïda al nostre país per tres figures: l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, cedit parcialment a les Comunitats Autònomes, que grava l'obtenció de la renda mundial per part de les persones físiques residents (TEMA 3); l'Impost sobre Societats, que sotmet a tributació la renda mundial o benefici de les persones jurídiques també residents (TEMA 4); i l'Impost sobre la Renda de No Residents, que té com a objectiu gravar la capacitat econòmica que suposa per les persones físiques i jurídiques no residents l'obtenció de renda a Espanya (TEMA 5). Les dues primeres figures esmentades (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats) són les més importants: s'autoliquiden i afecten anualment gairebé a tots els ciutadans i, a més, són objecte continuat de retencions i ingressos a compte, donat el paper bàsic que compleixen en el finançament de la despesa pública.

6. TEMA 3

          6.1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

          6.2. Característiques generals i posició dins el sistema tributari. Fonts normatives i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Rendes exemptes. Subjectes passius. Determinació de la base imposable. Rendiments del treball. Rendiments del capital: rendiments del capital immobiliari i rendiments del capital mobiliari. Rendiments de les activitats econòmiques. Guanys i pèrdues patrimonials. Rendes imputades. Integració i compensació de rendes. Base imposable general i base imposable de l'estalvi. Base liquidable: reduccions de la base imposable i mínim personal i familiar. Deute tributari. Quota íntegra estatal i quota íntegra autonòmica. Quota líquida. Quota diferencial. Tributació familiar o conjunta. Gestió de l'impost.

7. TEMA 4

          7.1. IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

          7.2. Fonament i posició dins el sistema tributari. Fonts, naturalesa i objecte. Fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. El resultat comptable i la base imposable: els ajustaments fiscals extracomptables. Compensació de bases imposables negatives. Tipus de gravamen. Quota íntegra. Deduccions i bonificacions a la quota. Règims especials. Gestió de l'impost.

8. TEMA 5

          8.1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (IRNR)

          8.2. Fonament i posició dins el sistema tributari. Fonts, naturalesa i objecte. Subjecte passiu y responsable. Fet imposable i exempcions. Tributació dels no residents amb establiment permanent. Tributació dels no residents sense establiment permanent. Persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea.

9. .

10. III. IMPOSICIÓ PATRIMONIAL. La tercera part del programa comprèn dos impostos -l'Impost sobre Successions i Donacions (TEMA 8) i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (TEMA 9)-, cedits a les Comunitats Autònomes, que incideixen en el patrimoni en conjunt o en béns patrimonials considerats aïlladament quan són objecte de transmissió (tràfic privat patrimonial o no empresarial). Dintre de la imposició patrimonial, a les dues figures esmentades cal afegir l'Impost sobre el Patrimoni (TEMA 6), que es va deixar de pagar el 2008 però que s'ha tornat a reintroduir transitòriament els anys 2011 i 2012, i el Gravamen Especial sobre Béns Immobles d'Entitats No Residents (TEMA 7), que són els impostos a nivell estatal que graven la tinença o la titularitat d'un patrimoni.

11. TEMA 6

          11.1. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

          11.2. Antecedents i naturalesa. Funcions i àmbit territorial. Fonts normatives. Fet imposable. Béns exempts. Subjecte passiu. Base imposable. Base liquidable. Deute tributari. Gestió.

12. TEMA 7

          12.1. GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BÉNS IMMOBLES DE LES ENTITATS NO RESIDENTS (GEBIENR)

          12.2. Caràcters. Fet imposable i subjecte passiu. Base imposable i deute tributari. Exempcions.

13. TEMA 8

          13.1. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD)

          13.2. Naturalesa i caràcters. Àmbit territorial i punts de connexió. Fet imposable. Supòsits de no subjecció i exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Normes especials per a adquisicions mortis causa. Normes especials per a transmissions lucratives inter vivos. Base liquidable. La tarifa i el coeficient multiplicador. Deduccions i bonificacions a la quota. Normes especials. Gestió.

14. TEMA 9

          14.1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITPAJD)

          14.2. Antecedents i fonts normatives. Naturalesa, caràcters i estructura. Àmbit territorial i punts de connexió. Principis comuns. Transmissions patrimonials oneroses (TPO). Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Quota. Operacions societàries (OS). Fet imposable. Subjectes passius. Base imposable. Quota. Actes Jurídics Documentats (AJD). Documents notarials. Documents mercantils. Documents administratius. Disposicions comunes. Gestió.

15. .

16. IV. IMPOSICIÓ SOBRE EL TRÀFIC. Al quart apartat s'estudien els tributs que graven el comerç interior i exterior de béns i serveis. L'objecte d'anàlisi és, doncs, la fiscalitat de la circulació de béns i serveis de caràcter empresarial o professional, o dit d'una altra manera, el consum. Concretament, la imposició sobre el tràfic es composa de tres figures, cedides parcialment a les Comunitats Autònomes: l'Impost sobre el Valor Afegit, que és un impost general sobre el volum de vendes (TEMA 10); els Impostos Especials, un conjunt d'impostos específics sobre productes determinats (TEMA 11); i els Impostos Duaners, un conjunt de gravàmens que incideixen sobre la importació i l'exportació de productes dins i fora del territori de la Unió Europea (TEMA 12).

17. TEMA 10

          17.1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

          17.2. Regulació, naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Lliurament de béns i prestació de serveis. Adquisicions intracomunitàries de béns. Importacions de béns. Exempcions. Subjectes passius i responsables. La transferència de l'impost. Base imposable. Tipus de gravamen. Deduccions: règim general i règims especials, en especial la regla de prorrata. Devolucions. Règims especials: règim simplificat, règim especial del recàrrec d'equivalència i altres règims especials. Gestió de l'impost.

18. TEMA 11

          18.1. IMPOSTOS ESPECIALS (IIEE)

          18.2. Impostos especials de fabricació. Fet imposable i exempcions. Subjectes passius. Quantificació. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Fet imposable i exempcions. Subjectes passius. Quantificació. Gestió dels impostos especials. Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Impost sobre les primes d'assegurances.

19. TEMA 12

          19.1. IMPOSTOS DUANERS (ID)

          19.2. Normativa, naturalesa i clases. Fet imposable. Importació. Exportació. Exempcions. Subjectes passius. Quantificació. Gestió.

20. .

21. V. SISTEMES TRIBUTARIS AUTONÒMIC I LOCAL. L'última part es dedica a l'estudi dels sistemes tributaris autonòmic i local (TEMES 13 i 14). En primer lloc, respecte al sistema tributari de les Comunitats Autònomes de règim comú convé destacar la importància d'analitzar els impostos propis, els recàrrecs sobre els impostos estatals i, sobretot, les competències normatives i de gestió sobre els tributs cedits per l'Estat. El sistema tributari de les Comunitats Forals (País Basc i Navarra) i de les Comunitats i Ciutats de règim especial per raó del territori (Canàries, Ceuta i Melilla) és objecte d'atenció específica, per a proporcionar una visió completa del sistema. Finalment, respecte al sistema tributari local, l'estudi se cenyeix als impostos municipals: Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres i Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. També es objecte d'anàlisi, finalment, la resta de recursos tributaris de les províncies i dels altres ens locals. L'estudi del sistema tributari local es fa en aquesta assignatura de forma bàsica. Tots els alumnes que vulguin aprofondir en aquesta matèria poden matricular-se a l'assignagtura optativa "Tributació Local".

22. TEMA 13

          22.1. SISTEMA TRIBUTARI DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

          22.2. El règim de concert econòmic dels territoris històrics del País Basc. El conveni econòmic foral de Navarra. El sistema tributari de les Comunitats Autònomes de règim comú. Els tributs propis i els recàrrecs sobre impostos estatals. Impostos cedits per l'Estat. Sistema de la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries. Règim econòmic financer de Ceuta i Melilla.

23. TEMA 14

          23.1. SISTEMA TRIBUTARI DE LES ENTITATS LOCALS

          23.2. El sistema tributari local a la Constitució. Estructura del sistema tributari local. Impost sobre Béns Immobles (IBI). Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO). Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedes de caça i pesca). Taxes. Contribucions especials. Tributs provincials. Tributs de les entitats supramunicipals i d'àmbit territorial inferior al municipi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 9,00 201,00 210,00
Tutories de grup 15,00 0 15,00
Total 24,00 201,00 225

Bibliografia

  • Manual de derecho tributario: Parte espcial. 11ª edición (2014 ). Editorial Aranzadi. Catàleg
  • Curso de derecho tributario : parte especial. 8ª ed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES. 3ªed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Peña Velasco, Gaspar de la Falcón y Tella, Ramón Martínez Lago, Miguel Ángel Almudí Cid, José Manuel (2013 ). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (5a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EXAMEN DE FEBRER: es podrà optar entre fer un examen parcial de la segona i tercera parts del programa (imposició sobre la renda i imposició patrimonial: temes 3 a 9), o fer un examen parcial de la quarta i cinquena parts del programa (imposició sobre el tràfic i sistemes tributaris autonòmic i local, temes 10 a 14), o fer un examen de tota l'assignatura que inclou la segona, tercera, quarta i cinquena parts del programa (imposició sobre la renda, imposició patrimonial, imposició sobre el tràfic i sistemes tributaris autonòmic i local: temes 3 a 14). La primera part introductòria del programa (el sistema tributari: temes 1 i 2) no s'avalua en cap cas. En cas que l'alumne es presenti a l'examen de tota l'assignatura al febrer, si la nota obtinguda és un suspens no es computarà cap convocatòria (equivaldrà a la situació que es donaria si aquest alumne no s'hagués presentat a l'examen de febrer). 100
EXAMEN DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE JUNY: els alumnes que hagin aprovat l'examen de tota l'assignatura al febrer no han de fer cap examen i la nota obtinguda al febrer serà la nota que s'inclourà a les actes d'aquesta primera convocatòria de juny. Els alumnes que hagin aprovat l'examen parcial de febrer hauran de fer un segon examen parcial de les parts del programa no avaluades al febrer, i la nota final serà la mitjana de les dues notes parcials sempre que s'hagin aprovat els dos examens parcials. Els alumnes que no hagin aprovat l'examen parcial o l'examen total del febrer hauran de fer un examen de tota l'assignatura que inclou la segona, tercera, quarta i cinquena parts del programa (imposició sobre la renda, imposició patrimonial, imposició sobre el tràfic i sistemes tributaris autonòmic i local: temes 3 a 14). La primera part introductòria del programa (el sistema tributari: temes 1 i 2) no s'avalua en cap cas. 100
EXAMEN DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE JUNY: els alumnes que hagin aprovat l'examen parcial de febrer i no hagin aprovat l'examen parcial a la primera convocatòria de juny de la matèria no avaluada al febrer, hauran de fer un segon examen parcial d'aquesta matèria no avaluada, i la nota final serà la mitjana de les dues notes parcials sempre que s'hagin aprovat els dos examens parcials. Els alumnes que no hagin aprovat l'examen parcial o l'examen total del febrer o l'examen total a la primera convocatòria de juny hauran de fer un examen de tota l'assignatura que inclou la segona, tercera, quarta i cinquena parts del programa (imposició sobre la renda, imposició patrimonial, imposició sobre el tràfic i sistemes tributaris autonòmic i local: temes 3 a 14). La primera part introductòria del programa (el sistema tributari: temes 1 i 2) no s'avalua en cap cas. 100

Qualificació

La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'examen de tota l'assignatura del febrer, la primera convocatòria de juny o la segona convocatòria de juny. Pels alumnes que hagin aprovat l'examen parcial de la primera part del programa al febrer i l'examen parcial de la segona part del programa a la primera o segona convocatòria de juny, la nota final de l'assignatura serà la mitjana de les dues notes parcial sempre que s'hagin aprovat els dos examen parcials.

Observacions

.

Assignatures recomanades

  • Dret financer i tributari I

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.