Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • Comprendre la importància del procés penal com a eina per a l'aplicació del dret penal.
 • Entendre la singularitat i la complexitat del procés penal
 • Conèixer els principis que informen el procés penal
 • Conèixer els sistemes d'acord amb els quals es pot estructurar el procés penal
 • Conèixer els subjectes que intervenen en el procés penal i llurs funcions
 • Comprendre els pressupòsits i l'objecte del procés penal
 • Conèixer la dinàmica general del procés penal
 • Conèixer els principals processos penals vigents
 • Assumir les exigències consitucionals referides al procés penal i les seves conseqüències pràctiques
 • Familiaritzar-se amb la legislació relativa al procés penal
 • Familiaritzar-se amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem relativa al procés penal
 • Conèixer els principals reptes del procés penal actual
 • Entendre la incidència de les opcions de política criminal en la configuració del procés penal i les seves conseqüències pràctiques

Continguts

1. Introducció. El procés penal. Finalitats i característiques generals.

2. Sistemes de procés penal. 2.1. Sistema inquisitiu 2.2. sistema acusatori

3. Subjetes que intervenen en el procés penal 4.1.Òrgan judicial: determinació de la jurisdicció i la competència dels òrgans de la jurisdicció penal 4.2.Parts acusadores 4.2.1.El Ministeri Fiscal 4.2.2.L'acusador particular 4.2.3.L'acusador popular 4.2.4.L'acusador privat 4.2.5.L'actor civil 4.3. Les parts acusades 4.3.1. L'acusat 4.3.2. El responsable civil

4. Principis del procés penal. 3.1.Principis derivats del dret material al qual serveix 3.2.Principis inherents a un sistema acusatori 3.3.Principis estructurals del procés penal 3.4.Principis del procediment 3.5.Altres principis: el principi de proporcionalitat

5. Objecte del procés penal. 5.1. Elements delimitadors 5.2. Característiques de l'objecte del procés penal 5.3. L'acció civil en el procés penal 5.4. Les qüestions prejudicials.

6. Dinàmica del procés penal. 6.1. Estructura general dels processos penals 6.2. Els processos penals

7. La iniciació del procés i la fase d'instrucció 7.1. La iniciació del procés penal 7.2. La fase d'instrucció: finalitat i contingut 7.3. La finalització de la fase d'instrucció

8. La fase intermitja 8.1. Contingut i finalitat de la fase intermitja 8.2. La fase intermitja en el procés ordinari 8.3. La fase intermitja en el procediment abreujat 8.4. El sobresseïment

9. El judici oral i la sentència 9.1. Finalitat del judici oral 9.2. Dinàmica del judici oral 9.3. La sentència

10. Recursos i execució 10.1. Els recursos 10.2. L'execució penal

11. Processos especials (I). El judici ràpid 11.1. Àmbit d'aplicació 11.2. Estructura del judici ràpid 11.3. Dinàmica del judici ràpid

12. Processos especials (II) El judici de faltes 12.1. Àmbit d'aplicació 12.2. Estructura del judici de faltes 12.3. Dinàmica procedimental

13. Processos especials (III) El procés davant el tribunal del jurat 13.1. La institució del Jurat com a eina de participació popular en l'Administració de Justicia 13.2. Àmbit d'aplicació del judici davant el tribunal del jurat 13.3. Dinàmica procedimental

14. Processos especials (IV). El procés penal de menors 14.1. Els menors davant el dret i el procés penal. 14.2. Àmbit d'aplicació del procés penal de menors 14.3. Especialitats del procés penal de menors 14.4. Dinàmica del procés.

15. Procés penal i Dret de la Unió Europea 15.1. Els mecanismes de cooperació en matèria penal.

16. Procés penal i política criminal: els principals reptes del procés penal (I): La direcció de la fase d'instrucció. 16.1. La naturalesa de la fase d'instrucció del procés penal. 16.2. La direcció de la instrucció: situació actual i tendències de futur. 16.3. Els principals problemes de l'atribució de la instrucció al Ministeri Fiscal.

17. Procés penal i política criminal: els principals reptes del procés penal (III). Diligències d'investigació limitatives de drets fonamentals. 17.1. Entrada i escorcoll en lloc tancat. 17.2. Escorcoll de llibres i papers 17.3. Intervenció de les comunicacions personals. 17.4. Inspeccions i intervencions corporals. 17.5. L'anomenada "prova de l'alcohol" i altres d'assimilables. 17.5.1. L'anomenada "prova d'alcoholèmia". 17.5.2. Videovigilància: filmació de llocs públics. 17.6. Incorporació al procés de la denúncia de violació de drets fonamentals

18. Procés penal i política criminal: els principals reptes del procés penal (II). Mesures cautelars. 18.1. Finalitat de les mesures cautelars 18.2. El règim vigent de mesures cautelars. 18.2.1. La citació. 18.2.2. La detenció. 18.2.3. La llibertat provisional. 18.2.4. La presó provisional. 18.2.5. Mesures cautelars en matèria de violència domèstica i violència de gènere. 18.2.6. Altres mesures cautelars. 18.3. Les mesures cautelars: un instrument processal o un avançament de la pena?

19. Procés penal i política criminal: els principals reptes del procés penal (IV). La conformitat de l'acusat. 19.1. La regulació de la conformitat en el procés ordinari, en el procés abreujat i en el judici ràpid. 19.2. El principi d'oportunitat en el procés penal i els problemes que planteja.

20. Procés penal i política criminal: els principals reptes del procés penal (V). La prova en el procés penal. 20.1. Concepte. 20.2. La prova anticipada i preconstituïda. 20.3. L'atestat (les diligències policials) i les diligències sumarials. La seva eficàcia probatòria. 20.4. Objecte de la prova. 20.5. Procediment probatori. 20.6. Valoració de la prova. 20.6.1. Prova obtinguda amb vulneració de drets fonamentals. 20.6.2. Valoració de la prova i presumpció d'innocència.- 20.7. Càrrega de la prova. 20.7.1. Càrrega de la prova i in dubio pro reo. 7.2. Diferència entre la presumpció d'innocència i el principi in dubio pro reo. 20.8.Prova per indicis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Derecho procesal penal (2003) (6a edición 15 de julio de 2003. Completada y actualizada). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Armenta Deu, Teresa (2004). Lecciones de derecho procesal penal (2ª ed). Madrid [etc.]: Marcial Pons.
 • Derecho jurisdiccional (2000-2001) (10ª ed). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Gimeno Sendra, Vicente, Moreno Catena, Víctor, Cortés Domínguez, Valentín (1999). Derecho procesal penal (3ª ed). Madrid: Colex.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura és pot superar de dues formes:

A) Realitzant un examen final en la data prevista en el calendari acadèmic.
L'examen final versarà SOBRE TOTES LES LLIÇONS QUE CONFORMEN EL PROGRAMA. Haurà de preparar-se amb els manuals recomanats i TOTES LES LECTURES que es proposin per a la realització del sistema d'avaluació continuada. L'examen tindrà una part teòrica, de la qual es derivarà el 70% de la nota, i una part pràctica, de la qual es derivarà el 30% de la nota. Per tal que es faci el càlcul de la nota final és imprescindible aprovar les dues parts (teòrica i pràctica).

B) Acollint-se al sistema d'avaluació continuada
B.1)Per a acollir-se a l'avaluació continuada cal notificar-ho al professor durant els primers quinze dies del semestre, mitjançant un correu electrònic o bé apuntant-se a la llista penjada a la porta del despatx del professor.
B.2) Si no s'aprova l'avaluació continuada és possible presentar-se a l'examen final [veure apartat A)]. En qualsevol cas, també és possible abandonar l'avaluació continuada a qualsevol alçada del semestre, passant llavors al sistema d'avaluació A.
B.3) Per a aprovar l'avaluació continuada cal:
a)Assistir a totes les activitats que són d'avaluació. (Cas que no sigui possible assistir a alguna de les activitats haurà de presentar-se justificant per escrit. Només s’acceptaran justificants per motius laborals o mèdics i el justificant haurà de ser emès per l’empresa o administració o per personal facultatiu col•legiat).
b) Presentar tots els treballs que s'indiquen en les activitats, encara que es presenti justificant de no assistència. Justificar la inassistència no equival a justificar la no presentació del treball indicat.
c) Realitzar dues proves finals d'avaluació continuada, una durant la convocatòria de gener-febrer i l'altra durant el mes de maig. Aquestes proves versaran, respectivament, sobre les lliçons 1 a 10, i 11 a 20 treballades en l’avaluació continuada, tant si les activitats programades son d’avaluació com si no ho són. Les activitats que consisteixen en classes expositives, i, en general, les activitats que no s’avaluen, també son objecte de les proves finals.
d) En el primer semestre, les activitats que son d'avaluació es qualificaran de 0 a 10. Es farà la mitja d'aquestes notes i el resultat constituïrà el 65% de la nota. La prova final d'avaluació continuada constituïrà el 35% de la nota. No s'exigeix nota mínima per a realitzar la mitja: en d'altres paraules, no s'exigeix haver aprovat els exercicis d'avaluació continuada ni la prova final. Per superar l'assignatura és necessari que la nota final (65% + 35%) iguali o superi el 5.
e) En el segon semestre, les activitats que son d'avaluació es qualificaran de 0 a 10. Es farà la mitja d'aquestes notes i el resultat constituïrà el 70% de la nota. La prova final d'avaluació continuada constituïrà el 30% de la nota.
f) La mitja de les qualificacions finals obtingudes en els dos semestres constituirà la nota final de la totalitat de l'assignatura. Per a realitzar aquesta mitja sí és necessari haver aprovat els dos semestres. En cas contrari, l'estudiant haurà de presentar-se a un examen final (avaluació A).

Observacions

ACTUALITZACIÓ INFORMACIÓ:
Al llarg del curs, seràn publicats a la web de l'assignatura els documents de treball, material docent que es consideri pertinent, avisos i novetats.
També s'hi publicaran bibliografies recomenades específiques per a cada matèria, més enllà dels manuals de caràcter general que s'especifiquen en aquest programa.
Per aquests motius és altament recomanable que l'estudiant visiti asiduament la web per a conèixer la informació que s'hi publica.

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ:
La primera sessió del curs estarà dedicada a la presentació de l'assignatura i explicació de la dinàmica del curs. És altament recomanable que l'estudiant hi acudeixi, per permetre el coneixement de les característiques del grup i per a que, prèvia lectura del programa, pugui formular les preguntes relatives al seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • ACTES DE COMUNICACIÓ I RESOLUCIONS JUDICIALS
 • Argumentació jurídica
 • Conceptes bàsics del dret
 • El sistema penal i el seu funcionament
 • Introducció al sistema penal
 • Processos judicials: nocions bàsiques

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.