Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Zeolites. MOFs. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Company Casadevall  / Maria Isabel Romero Garcia
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Utilitzar correctament la terminologia química : nomenclatura , convencions i unitats i aplicar conceptes , principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques )
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos

Continguts

1. TEMA 1. Zeolites

          1.1. Definició, composició i estructura. Cavitats i Canals 1.2. Síntesis de les zeolites 1.3. Caracterització de les zeolites 1.3.1. Difracció de raigs X 1.3.2. Difracció de neutrons 1.3.3. RMN d’estat sòlid 1.4. Usos de les zeolites 1.4.1. Agents deshidratants 1.4.2. Intercanviadors de ions 1.4.3. Adsorbents 1.4.4. Catalitzadors 1.5. Zeolites tipus vaixell en ampolla

2. TEMA 2. Metal Organic Frameworks

          2.1. 2.1. Definició, composició i estructura. Cavitats i Canals 2.2. Síntesis de MOFs 2.3. Caracterització dels MOFs 2.4. Usos dels MOFs

3. TEMA 3. Polímers

          3.1. Definicions 3.2 Tipus de Monòmers 3.3 Tipus de polímers 3.4 Nomenclatura de polímers 3.5 Pes molecular 3.6 Estructura tridimensional dels polímers 3.7 Variació del Veff amb la Ta 3.8 Classificació dels polímers segons les seves propietats mecàniques 3.9 Classificació dels polímers segons el seu comportament amb la temperatura

4. TEMA 4. Mecanismes de polimerització

          4.1. Mecanismes de polimerització 4.2. Polimerització gradual 4.3. Expressió cinètica 4.4. Distribució de masses moleculars en les polimeritzacions de creixement gradual 4.5. Expressions cinètiques de les reaccions radicalàries 4.6. Termodinàmica de les reaccions radicalàries 4.7. Polimerització d’addició aniònica 4.8. Polimerització d’addició catiònica 4.9. Tractaments Cinètics

5. TEMA 5. Copolímers

          5.1. Definició 5.2. DRIFTS de composició 5.3. Tractament cinètic de la copolimerització 5.4. Definicio de f i F 5.5. Casos particulars

6. TEMA 6. Estereoquímica de polímers i Determinació de Pesos Moleculars

          6.1. Tipus d’isomeria a) Isomeria arquitectural b) Isomeria orientacional c) Isomeria configuracional d) Isomeria geomètrica 6.1.2. Tacticitat 6.1.3. Síntesi estereoespecífica de polímers

          6.2. Determinació Pes Molecular de Polímers. Distribució de Pesos Moleculars. Mètodes Absoluts i Mètodes Relatius. Solubilitat des Polímers.Densitat d'energia de cohesió. Paràmetres de solubilitat. Propietats Coligatives i nombre promig de pes molecular. Determinació de PM mitjançant pressió osmòtica. Dispersió de la llum per la mesura de la massa molecular absoluta. Ultracentrifugació. Mètodes directes; Viscositat, òsmometria en fase vapor, cromatografia de permeació en gel.

7. TEMA 7 – Propietats elèctriques dels sòlids

          7.1. Propietats Elèctriques dels Sòlids 7.2 Conductivitat elèctrica 7.3. Teoria de Bandes a) Nivell de Fermi b) Densitat d’estats 7.4. Teoria de l’electró lliure 7.5. Elements del Grup 14 (C, Si, Ge, Sn, Pb): aïllants, semiconductors i metalls 7.5.1 Semiconductors intrínsecs i extrínsecs 7.5.2. Unions p-n (diodes rectificadors) 7.6. Òxids i sulfurs de metalls de transició: diferents comportaments elèctrics A) Monòxids (M2+O2-) B) Diòxids i disulfurs (M4+(O2-)2) C) Òxids no-estequiomètrics tipus MO D) Espineles E) Perovskites 7.8. Supercondutors 7.8.1. Teoria de la Superconductivitat 7.8.2. Aplicacions de HTSC 7.9. Conductivitat iònica en sòlids

8. TEMA 8 - Propietats elèctriques dels sòlids de baixa dimensionalitat

          8.1. Sòlids de baixa dimensionalitat 8.2. Sòlids Bidimensionals 2D 8.2.1 Grafit 8.2.2 Compostos d’intercalació del grafit 8.2.3 TiS2. Exemple de compostos amb metalls de transició amb electrons d deslocalitzats. 8.3. Sòlids Monodimensionals 1D 8.3.1 Compostos de Pt formant cadenes 8.3.1.1. Teorema de Peierls 8.3.2 Metalls Moleculars 8.3.2.1. TTF-TCNQ (any 1973) 8.3.2.2. (TMTTF)2X / (TMTSF)2X (X= ClO4-, Br-, PF6-) – Sals de Bechgaard (any 1980) 8.3.2.3. Família (BEDT-TTF)2X (X = I3, IBr2,…) 8.4. Altres materials moleculars 8.4.1. Híbrids orgànics-inorgànics multifuncionals 8.4.2. Semiconductors Orgànics aplicats a Transistors d’Efecte Camp (OFET) 8.5. Polímers Orgànics Conductors 9.5.1. Poliacetilè 9.5.1.1. Dopatge de poliacetilè 9.5.2. Poliparafenilè i polipirrol

9. TEMA 9 – Propietats magnètiques dels sòlids

          9.1. Magnetisme-Introducció. 9.1. Propietats Magnètiques dels Sòlids 9.1.1. Comportament de les substàncies davant d’un camp magnètic 9.1.2. L’efecte de la temperatura: llei de Curie i Curie-Weiss 9.1.3. Moments magnètics 9.2. Metalls ferromagnètics 9.2.1. Dominis ferromagnètics 9.2.2. Imans permanents 9.3. Compostos ferromagnètics – Diòxid de Crom 9.4. Antiferromagnetisme – monòxids de metalls de transició 9.5. Ferrimagnetisme - ferrites 9.6. Imans unimoleculars (dimensions nanoscòpiques)

10. TEMA 10 – Propietats Òptiques dels Sòlids

          10.1. Fotoluminiscència: fluorescència i fosforescència. 10.1.1. Materials Fotoluminiscents- desplaçament d’Stokes 10.1.2. Model de la Coordenada Configuracional 10.1.3. Exemples de materials luminiscents. Llums fluorescents i pantalles TV. 10.1.4. Materials fotoluminiscents Anti-Stokes 10.2. Làsers 10.2.1 Làser de rubí 10.2.2 Làser de neodimi (Nd) 10.2.3 LEDs i Làsers semiconductors 10.2.4 Exemples d’aplicació dels làsers. Memòries òptiques en CD i DVD 10.3. Fibres Òptiques

11. TEMA 11 – Materials i Propietats Mecàniques

          11.1. Materials Metàl•lics. 11.1.1. Propietats mecàniques dels materials metàl•lics 11.1.1.1. Deformació 11.1.1.2. Ductilitat 11.1.1.3. Duresa 11.1.2. Aliatges Metàl•lics 11.1.2.1. Fèrrics 11.1.2.1.1. Acers 11.1.2.1.2. Foses 11.1.2.2. No-fèrrics 11.2. Materials Ceràmics 11.2.1 Vidres 11.2.2 Productes d’argila 11.2.3 Ciment 11.3. Materials Compostos (Composites) 11.3.1 Materials compostos reforçats amb partícules 11.3.1.1 Formigó 11.3.2 Materials compostos reforçats amb fibres 11.3.3 Materials compostos estructurals 11.4. Nous materials 11.4.1 Aerogels ANNEX 11.1. Diagrames de fase en aliatges metàl•lics

12. Tema 12. Nanotubs de Carboni

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 7,00 0 10,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió expositiva 30,00 46,00 10,00 86,00
Treball en equip 10,00 10,00 0 20,00
Total 47,00 93,00 10,00 150

Bibliografia

 • West, Anthony R (1988 ). Basic solid state chemistry . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg
 • Smart, Lesley (1992 ). Solid state chemistry : an introduction . London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg
 • West, Anthony R (1984 ). Solid state chemistry and its applications . Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Callister, William D (1995 ). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Wells, A.F (1978 ). Química inorgánica estructural . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Billmeyer, Fred W (1984 ). Textbook of polymer science . Singapore [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1999 ). Inorganic chemistry (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Harry R. Allcock, Frederick W. Lampe, James E. Mark (2003). Contemporary Polymer. New Jersey: Pearson, Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Entrega d'informes Elaboració d'informes en grup sobre temes relacionats amb el contingut de l'assignatura. Es preveu l'entrega d'almenys dos informes. 30 No
Examen A Es valoraran els coneixements relacionats amb el temari impartit, prioritzant la comprensió dels continguts 35
Examen B Es valoraran els coneixements relacionats amb el temari impartit, prioritzant la comprensió dels continguts 35

Qualificació

L'avaluació consistirà en dos exàmens teòrics. Cadascun d'ells representarà el 35% de la nota. L’examen serà representatiu dels temes desenvolupats pels professors al llarg del curs. El 30% restant de la nota s'obtindrà a partir de l'avaluació d'informes elaborats en grup sobre continguts relacionats amb el temari de l'assignatura.
Es requerirà una nota mínima de 4 en totes les activitats d'avaluació (informes, examen A i examen B) per fer mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable. Participar en alguna de les activitats avaluables atorga a l'estudiant la condició de "Presentat"

Avaluació única:
En cas que l'estudiant opti per l'avaluació única, la nota correspondrà a un únic examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories presencials o virtuals a través de la plataforma adient (Meet o Teams).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà presencialment a classe i a través de la plataforma Moodle.

Assignatures recomanades

 • Compostos de coordinació
 • Química inorgànica avançada

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.