Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Elucidació estructural de compostos orgànics per mètodes espectroscòpics. Espectroscòpia d'infraroig. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13. Espectrometria de masses.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Montserrat Heras Corominas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques

Continguts

1. Introducció a l'Elucidació Estructural. 1.1. Mètodes físics de separació, purificació i caracterització de compostos orgànics. 1.2. Caracterització física de compostos orgànics. 1.3. Identificació de grups funcionals per mètodes químics. 1.4. Nivells en el procés d'elucidació estructural: determinació de la constitució, configuració i conformació. 1.5. La radiació electromagnètica: característiques; concepte d'espectre; tipus d'interacció matèria-energia: tipus d'espectroscòpies.

2. Espectroscòpia Infraroja. 2.1. Introducció. 2.2. Absorció IR i vibracions moleculars. 2.3. Instrumentació. 2.4. Preparació de mostres. 2.5. Absorcions característiques dels compostos orgànics: alcans, alquens, alquins, compostos aromàtics, alcohols, amines, aldehids i cetones, àcids carboxílics i derivats, nitrils i nitro derivats.

3. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear. 3.1. Introducció i situació en l'espectre electromagnètic. 3.2. Fonament teòric: propietats magnètiques dels nuclis, spin nuclear, condició de ressonància, relaxació i saturació. 3.3. L'espectròmetre de RMN. 3.4. Preparació de la mostra. 3.5. Paràmetres de l'espectre. 3.6. RMN de polsos i transformada de Fourier. 3.7. RMN i simetria: elements i operacions de simetria, proquiralitat, homotopia, enantiotopia i diastereotopia.

4. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Protó. Desplaçament Químic. 4.1. Apantallament nuclear i desplaçament químic. 4.2. Factors que afecten al desplaçament químic: distribució de la densitat electrònica, efectes inductius, mesomèrics, de càrrega i hibridació; anisotropia magnètica; efecte del dissolvent. 4.3. Desplaçament químic i estructura molecular: protons units a carboni, correlacions empíriques; protons units a heteroàtom, intercanvi de protons per deuteri.

5. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Protó. Acoblament Spin-Spin. 5.1. Introducció a l'acoblament spin-spin. 5.2. Constants d'acoblament: a un enllaç, geminals, veïnals i a llarga distància. 5.3. Sistemes de spin: nomenclatura; espectres de primer i segon ordre; regles de multiplicitat, exemples de sistemes d'spin; descripció d'espectres de protó. 5.4. Espectres de segon ordre: equivalència química i equivalència magnètica

6. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Carboni-13. 6.1. Introducció i generalitats. 6.2. Desacoblament de spin heteronuclear: desacoblament de banda ampla, desacoblament off resonance. 6.3. Experiment DEPT. 6.4. Desplaçament químic i estructura. 6.5. Descripció d'espectres de carboni-13.

7. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear. Anàlisi d'espectres. 7.1 Fenomens que depenen del temps. 7.2 Simplificació d'espectres. 7.3 Efecte nuclear Overhauser (NOE), significat estructural. 7.4. Introducció al RMN bidimensional. 7.5. Correlacions homonuclears 1H-1H. 7.6. Correlacions heteronuclears 1H-13C. 7.7. Correlacions homonuclears 13C-13C.

8. Espectrometria de masses. 8.1. Introducció. 8.2. Instrumentació. 8.3. Ió molecular i pic molecular i pic base. 8.4. Isòtops i conjunts isotòpics. Distribució isotòpica. 8.5. Fragmentacions característiques dels diferents grups funcionals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 16,00 1,00 17,00
Prova d'avaluació 5,00 14,00 0 19,00
Sessió expositiva 10,00 5,00 0 15,00
Sessió participativa 4,00 4,00 0 8,00
Sessió pràctica 10,00 6,00 0 16,00
Total 29,00 45,00 1,00 75

Bibliografia

 • Wade, L. G (cop. 2004 ). Química orgánica (5ª ed.). Madrid, [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Pretsch, Ernö, 1942- (DL 2001 ). Determinación estructural de compuestos orgánicos . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Pretsch, Ernö, 1942- (cop. 1998 ). Tablas para la determinación estructural por métodos espectroscópicos ([2ª ed. española], traducción de la 3ª ed. alemana por Antonio Herrera Fernández y Roberto Martínez Álvarez). [Barcelona]: Springer-Verlag Ibérica. Catàleg
 • Silverstein, Robert M (1998 ). Spectrometric identification of organic compounds (6th ed.). New York: John Wiley. Catàleg
 • Hesse, Manfred (1996 ). Spectroscopic methods in organic chemistry . New York: Georg Thieme. Catàleg
 • Sanders, Jeremy K.M (1993 ). Modern NMR spectroscopy : a guide for chemists (2nd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Balci, Metin (2005 ). Basic 1H- and 13C-NMR spectroscopy . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Lambert, Joseph B (2003 ). Nuclear magnetic resonance spectroscopy : an introductionto principles, applications, and experimental methods . Upper Saddle River, NJ: Pearson Education/Prentice Hall. Catàleg
 • McLafferty, Fred W (cop. 1993 ). Interpretation of mass spectra (4th ed.). Mill Valley, Calif.: University Science Books. Catàleg
 • Spectroscopy. Recuperat , a http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/spectro.htm#int
 • Montserrat Heras, Lidia Feliu, Marta Planas, Anna Pla-Quintana, Anna Roglans (2012). Exercicis Solucionats d'Elucidació Estructural de Compostos Orgànics. Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/compostos_organics/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució en grups de treball d'exercicis proposats Activitat no recuperable. Periòdicament, i amb suficient antelació, el professor indicarà exercicis que els estudiants hauran de resoldre en grup i lliurar-los el dia indicat (5 exercicis al llarg del curs). Dels primers 3 exercicis, el professor retornarà els exercicis que hagin lliurat els grups marcant els punts incorrectes però sense corregir-los. Aquests 3 exercicis es resoldran a l'aula durant el període d'avaluació continuada a la meitat del semestre. El professor escollirà aleatòriament a estudiants de diversos grups per discutir sobre el plantejament i la resolució de l'exercici. Els altres dos exercicis que es realitzaran la segona part del bimestre es retornaran corregits i es penjaran les solucions al Moodle de l’assignatura. Criteris d'avaluació: i) Dels exercicis presentats per escrit es valorarà: lliurament dels exercicis recomanats, pulcritud de la presentació (10%), utilització del vocabulari específic (20%), discussió (20%) i correcció dels resultats (50%). ii) De la presentació a classe és valorarà: correcte presentació dels resultats (60%) i la discussió i resposta a les preguntes formulades pel professor (40%). La nota global obtinguda representarà un 30% (6% per cada exercici) de la nota final de l’assignatura. La nota de l’exercici resolt a l’activitat de mig semestre es repartida amb 4% per la correcció de l’exercici i un 2% per la presentació i discussió a l’aula. La nota final d'aquesta activitat es modularà segons l'autoavaluació del grup de treball mitjançant la plataforma AVATREQ 30 No
Examen tipus test d'avaluació de conceptes Activitat no recuperable. Constarà de qüestions tipus test sobre els conceptes teòrics i pràctics tractats durant el curs. 10 No
Examen final Activitat recuperable. Constarà d'exercicis i problemes de tot el temari. Criteris d'avaluació: Es valorarà: correcció dels resultats; assoliment dels continguts de l'assignatura; correcció en la discussió dels resultats. 60

Qualificació

Qualificació de l'assignatura
Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació continuada.
La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.
La nota de l'activitat Resolució en grups de treball d'exercicis proposats realitzada en grup es modularà segons l'autoavaluació del grup de treball mitjançant la plataforma AVATREQ.
En aquesta assignatura s'avaluarà la competència de Treball en equip dins del Pla d'acció competencial (PAC) de la Facultat de Ciències mitjançant la plataforma AVATREQ
L'assignatura es qualificarà com a "No Presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació que ponderi com a màxim un 30% (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").

Nota per aprovar l'assignatura
La nota necessària per aprovar l'assignatura és 5
La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de resolució en grups de treball d'exercicis proposats (30%), examen tipus test d'avaluació de conceptes (10%) i de l'examen final (60%).
En el càlcul de la nota final no es tindrà en compta la nota de les activitats d'avaluació continuada si no s'obté com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final.


Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació, per pujar nota, implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que vulguin venir a pujar nota hauran de notificar-ho per correu electrònic una setmana abans del dia de la recuperació.

Accions fraudulentes
Si es detecta la realització fraudulenta (ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc.) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació, l'assignatura es considerarà no superada, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No Presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació no recuperables

Avaluació única:
Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran només l'examen final i aquest representarà el 100 % de la nota de l'assignatura. Aquest examen serà recuperable.

Els continguts i les dates de l'examen final i del de recuperació seran els mateixos que pels estudiants que optin per l'avaluació continuada.Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

En el càlcul de la nota final no es tindrà en compta la nota de les activitats d'avaluació continuada si no s'obté com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final.

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories sempre que ho necessitin:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

La part teòrica de l'assignatura es desenvoluparà seguint els apunts que amb suficient antelació es subministraran a través de la plataforma Moodle. Alguns continguts de l'assignatura es desenvoluparan en part seguint els temes 12 i 13 del llibre "Química Orgánica". L. G. Wade, Pearson Educación.

L'activitat Resolució en grups de treball d'exercicis proposats es realitzarà en grup de 5 estudiants.

Assignatures recomanades

 • Mètodes sintètics orgànics
 • Química dels compostos orgànics

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.