Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CLAUDIA FONTAS RIGAU  / EVA MARGUI GRABULOSA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques

Continguts

1. Principis de la Química Analítica. La Química Analítica d’avui. Informació i referències Químico-Analítiques. Característiques essencials de la Química Analítica.

2. El procès analític. Definció. Etapes generals d'un procés químic de mesura. Operacions prèvies: característiques, presa i tractament de la mostra. Anàlisi clàssica i anàlisi instrumental

3. Tractament estadístic de les dades analítiques.Errors determinats i errors indeterminats. Desviació estàndard. Propagació d'errors. Interval de confiança.

4. Anàlisi volumètrica. Aspectes generals de les valoracions. Metodologia. Tipus de valoracions: directe, per retrocés, indirecte. Dissolucions patró: patrons primaris. Quantitativitat.

5. Volumetries àcid-base. Introducció. Corbes de valoració (sistemes monopròtics i polipròtics). Indicadors: canvi de color, zona de viratge i factors que l’afecten. Preparació de dissolucions valorants. Aplicacions.

6. Volumetries complexiomètriques. Equilibris de formació de complexos. Influència de les reaccions paràsites.Constant condicional de formació. Corbes de valoració. Indicadors metal·locròmics. Augment de la selectivitat de les valoracions amb EDTA. Tipus de valoracions amb EDTA. Aplicacions.

7. Equilibris de precipitació. Solubilitat i producte de solubilitat. Factors que afecten a la solubilitat. Precipitació fraccionada. Volumetries de precipitació.

8. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Aspectes experimentals. Càlculs a partir de dades gravimètriques.

9. Volumetries redox. Reaccions redox. Equació de Nernst. Potencial condicional. Indicadors redox. Determinacions de reductors. Permanganimetries. Dicromatometries. Iodimetries. Determinacions d'oxidants: iodometries. Aplicacions i exemples.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 10,00 20,00 0 30,00
Resolució d'exercicis 11,00 15,00 0 26,00
Sessió expositiva 24,00 20,00 0 44,00
Sessió participativa 15,00 15,00 0 30,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 10,00 0 10,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Manuel Silva, José Barbosa (2003). Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas. Síntesis. Catàleg
 • Christian, Gary D (1981). Química analítica. México D.F: Noriega Limusa. Catàleg
 • Skoog, Douglas A, West, Donald M, Holler, F. James (1995). Química analítica (6ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Miller, J. C, Miller, J.M (1993). Statistics for analytical chemistry (3rd ed). New York [etc.]: Ellis Horwood. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon, Ríos Castro, Ángel (DL 2002). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Toma y tratamiento de muestras (DL 2002). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • O. Budevsky (1993). Fonaments de l'anàlisi química. Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Harris, Daniel C., Alegret, Salvador, Bosch, Elisabet (2006). Anàlisi química quantitativa. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Rubinson, Judith F., Rubinson, Kenneth A. (2000). Química analítica contemporánea. México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Pedro Sánchez Batanero, Mª Isabel Gómez del Río (2006). Química Analítica General. Vol. I. Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes de resolució d'exercicis. Es realitzaran exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. S'entregarà a classe un problema proposat pel professor.
Al llarg del semestre el professor proposarà una sèrie d'exercicis per resoldre a classe i entregar. S'avisarà amb antelació del dia que s'haurà de fer aquesta activitat. Es valorarà la correcta resolució de l'exercici.
10 No
Resolució de qüestionaris on-line a través del moodle sobre els diferents temes, textos, o activitats que es proposaran. Al llarg del curs es proposaran petites proves on-line sobre els continguts de l'assignatura (proves tipus test en forma de qüestionari al moodle) que l'estudiant haurà de resoldre en el temps indicat.
Es considerarà la correcta resolució de les qüestions plantejades.
10 No
Examen parcial-1, corresponent a la teoria i els problemes del primer bloc de l'assignatura Es valorarà el nivell d'assoliment del conceptes explicats i la correcta resolució de problemes 15 No
Examen parcial-2, corresponent a la teoria i als problemes del segon bloc de l'assignatura Es valorarà el nivell d'assoliment del conceptes explicats i la correcta resolució de problemes 15 No
Prova final temes 1-9 Realització d'una prova escrita dels temes 1-9. Cal una nota mínima de 4 per fer mitjana amb les altres activitats d'avaluació.
50

Qualificació

CRITERIS GENERALS:
La nota de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació (recuperables i no recuperables) sempre i quan es compleixi el criteri de la nota mínima de 4 de la prova final.

L'assignatura queda aprovada amb una nota igual o superior a 5.

OPCIONS DE RECUPERACIÓ:
En el cas que no s'aprovi, l'estudiant té l'oportunitat d'examinar-se en una sola prova de l'activitat recuperable, la qual representa un 50% de la nota final de l'assignatura (prova final temes 1-9). La nota de la part no recuperable no es podrà modificar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.

Avaluació única:
L'avaluació única constarà d'un únic examen amb una ponderació del 100% de la nota i que inclourà aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura. Aquest examen serà diferent a l'examen final de qui segueixi l'avaluació continuada.
Es valorarà la correcta resolució dels problemes i la capacitat de raonar, discutir i l'encert de les preguntes teòriques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 del global de l'assignatura i una nota mínima de 4.0 de la prova final.

Tutoria

Les tutories per tal de resoldre dubtes de l'assignatura es realitzaran sempre que l'estudiant ho sol·liciti al professorat mitjançant un correu electrònic. L'horari d'aquestes tutories serà aquell que es convingui entre l'estudiant i la professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les professores es comunicaran amb els i les estudiants mitjançant el moodle de l'assignatura i el correu electrònic de l'estudiant que figuri en la base de dades de la Universitat de Girona.

Observacions

Metodologia

Per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint un calendari establert.
És important consultar els llibres de l'apartat de la bibliografic així com algun dels continguts de l'assignatura de 1r "Química Bàsica".

Assignatures recomanades

 • Química bàsica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semi-presencial

Les activitats seran fonamentalment les mateixes, tot i que es reduiran al mínim les classes expositives. Es lliurarà a l'estudiant material per tal de treballar els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura i se l'orientarà de com ha de treballar aquest material (treball autònom quan el seu grup no tingui activitat d'aula). Les sessions presencials seran de resolució d'exercicis, per cada grup (1 h setmana), i també una classe expositiva (presencial o virtual, en funció del grup) sobre els aspectes més rellevants de cada tema.

Escenari tancament UdG

En cas de tancament totes les sessions passaran a ser virtuals i s'utilitzarà per fer-les l'aplicació google meet. No es realitzarà l'activitat d'entrega de problemes a classe, i el 10% de la nota que representa s'inclourà a les proves parcials (que en aquest cas representaran cada una un 20% de la nota total de l'assignatura)

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal, es realitzaran tutories individualitzades mitjançant blackboard o google meet per substituir les classes presencials, i per tal de resoldre dubtes del material facilitat, sempre que sigui possible per part de l'estudiant.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semi-presencial

En cas de l'escenari semi-presencial, es realitzaran igualment totes les activitats avaluables. Els problemes entregables i les proves d'avaluació es realitzaran en mode presencial. Els percentatges de les activitats avaluables en la nota final es mantindran.


Escenari tancament UdG

En cas de tancament de la UdG es realitzaran les activitats avaluables següents: resolució de qüestionaris on-line (10% nota, no recuperable); examen parcial-1 (20% nota, no recuperable); examen parcial-2 (20% nota, no recuperable); examen final (50% nota, recuperable).
S’elimina, per tant, l’activitat d’entrega d’exercicis resolts a l’aula.

Aquestes activitats d'avaluació es faran totes de forma virtual mitjançant tasques entregables al moodle o qüestionaris a la mateixa plataforma.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal, les activitats d'avaluació presencials a les que no pugui assistir, o bé es substituiran per altres virtuals, o bé s'aplaçaran si la temporalitat del confinament ho permet. En cas que finalment l'estudiant no pugui fer alguna de les activitats d'avaluació, el percentatge de la nota d'aquestes activitats s'afegirà al percentatge de l'examen final.

Tutoria i comunicació:
Escenari semi-presencial

En mode semi-presencial les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora. Quan no es puguin fer de forma presencial es faran mitjançant google meet.

Escenari tancament UdG

En cas de tancament les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora i mitjançant google meet.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En el cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora i mitjançant google meet. En aquest cas les tutories seran també proposades per la professora quan aquesta ho cregui convenient.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.