Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Metodologia d'identificació i valoració d'impactes. Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, d'activitats industrials, de planejament urbanístic i d'altres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ramon Moreno Amich
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ramon Moreno Amich
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió
 • Catalogar , gestionar i conservar els recursos naturals , i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals

Continguts

1. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL

          1.1. Tema 1. Context: problemàtica ambiental i sostenibilitat.

          1.2. Tema 2. Avaluació ambiental i instruments de gestió ambiental.

2. L'AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE PROJECTES

          2.1. Tema 3. Procediment de l'AIA.

3. L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

          3.1. Tema 4. L'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA).

          3.2. Tema 5. EIA: Identificació i valoració d'impactes.

          3.3. Tema 6. EIA: Mesures correctores de l’impacte ambiental.

                    3.3.1. Tema 6.1. Passos de fauna i infraestructures viàries.

                    3.3.2. Tema 6.2. Bioenginyeria de talussos.

                    3.3.3. Tema 6.3. Passos de peixos i connectivitat fluvial.

          3.4. Tema 7. EIA: Els plans de seguiment i de vigilància ambiental.

4. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

          4.1. Tema 8. Procediment AAE

          4.2. Tema 9. L'estudi ambiental estratègic

5. ACTIVITATS PRÀCTIQUES

          5.1. Activitat 1. Anàlisi de casos: anàlisi de diferents Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) que estiguin o hagin estat sotmesos a informació pública.

          5.2. Activitat 2. Sortida de camp: Observació sobre el terreny de diferents infraestructures i els seus impactes, i avaluar-ne in situ l'eficàcia assolida per les mesures correctores proposades en l'EIA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 33,00 12,00 50,00
Sessió expositiva 24,00 24,00 0 48,00
Sortida de camp 8,00 0 0 8,00
Treball en equip 8,00 33,00 3,00 44,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • Garmendía Salvador, Alfonso (2008). Evaluación de impacto ambiental. Pearson Alhambra . Catàleg
 • Erias Rey, Antonio i altres (2007). Evaluación ambiental y desarrollo sostenible. Ediciones Pirámide, S.A. . Catàleg
 • Carbonell i Roura, Anna (1993). Avaluació impacte ambiental paper de Comumitats Europees i dels estats membres. Entitat Autónoma del Diari Oficial i de Publicacions . Catàleg
 • Fernández Torres, Juan Ramón (2009). La evaluación ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos. Editorial Aranzadi, S.A. . Catàleg
 • Conesa Fernández-Vitora, Vicente (1995 ). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2003 ). Evaluación de impacto ambiental : un instrumento preventivo para la gestión ambiental (2a ed., revisada y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives Examen teòric 40
Treball en grup: elaboració d'una fitxa per cada dispositiu de passos per a peixos analitzat, i elaboració de propostes d'adequació d'infraestructures viàries per a passos de fauna. S'avaluaran les memòries dels treballs realitzat en grup. Es valorarà tant la qualitat del contingut com del format i presentació. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de les memòries a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. Es restaran 0,5 punts per cada falta d'assistència. 25 No
Anàlisi d'un EIA: cada grup de 5/6 alumnes analitzarà un EIA i en farà una exposició pública i amb suport audiovisual (PPT) a la resta de la classe. A part presentarà un document divulgatiu, d'estil periodístic, d'un mínim de 10.000 caràcters i un màxim de 17.000), i un màxim de 5 figures. Valoració de la presentació pública i del document divulgatiu. S'avaluaran els documents dels treballs realitzat en grup i la qualitat de la presentació individual. Es valorarà tant la qualitat del contingut com del format i de la presentació. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment dels documents a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. L'assistència a les tutories representa un 10 % de la valoració dels d'anàlisi d'un EIA.
35 No

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura vindrà donada per un examen teòric (40%) i per la valoració dels documents generats en les diverses activitats (60%) que l'alumne/a haurà de realitzar de forma individual o en grup. Aquest 60% es reparteix: un 25% la qualificació de les fitxes de passos de fauna i dispositius per al pas de peixos, i un 35% el treball d'anàlisi, explicació i exposició d'un Estudi d'Impacte Ambiental (EIA).

La valoració individual dels treballs realitzats en grup s'obtindrà per una matisació individual a la qualificació del treball del grup en base a la valoració de la participació individual en les tutories i del resultat de l'enquesta de coavaluació per part dels companys de grup sobre la contribució individual al treball.

L'examen teòric és recuperable però la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5. La resta d'activitats (treballs individuals o en grup) no són recuperables i en el cas de que no es presentin en el termini establert la qualificació serà de zero.

L'assistència a les sessions de GM, a les tutories, a les presentacions dels treballs en grup i a la sortida és obligatòria.
En cas de no assistència al GM o a les presentacions: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -0,5 punts per cada sessió.
En cas de no assistència a la sortida: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -2 punts.
L'assistència a les tutories del treball EIA representa un 10 % de la valoració d'aquest treball.

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única comprèn un únic examen extens sobre els continguts teòrics, les característiques de les infraestructures de pas de peixos i fauna terrestre visitats en la sortida i treballats en GM, i qüestions sobre l’estudi d’impacte ambiental treballat durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0 (sobre 10), haver participat activament en el treball sobre un estudi d'impacte ambiental i haver obtingut una qualificació de com a mínim 5 (sobre 10) a l'examen teòric.

Tutoria

Les tutories individuals es concertaran per correu electrònic o a les hores de classe.

No es resolen dubtes per correu electrònic. Per a resoldre dubtes cal concertar tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà presencial i mitjançant els recursos del Moodle, o a través de mitjans telemàtics (correu electrònic i Google Meet).

Les tutories individuals podran ser presencials o per videoconferència (imatge i so), segons s'acordi amb el professor.

Es prega a l'estudiantat, llegir bé la documentació disponible a la web de la Facultat i al Moodle (per ex., fitxa de l'assignatura, documents penjats al Moodle, normativa de la Facultat), resoldre els dubtes a les classes presencials i només enviar correus electrònics si és completament imprescindible.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
+ Les classes expositives i les activitats en grup mitjà s’adaptaran a la segregació en subgrups A/B i a la distribució horària de presencialitat i seguiment en línia que determini la Facultat. Els grups A i B es correspondran amb els GM definits anteriorment.
+ Les activitats presencials es realitzaran en grups separats A/B i seran preferentment dedicades a anàlisi de casos, exemples, exercicis i petits treballs en grup.
+ Les activitats en línia es realitzaran en gran grup i es dedicaran preferentment a classes expositives, que podran ser, per a tots, sincròniques (en directe) o asincròniques (visualització de vídeos enregistrats anteriorment i penjats al Moodle).
+ Totes les tutories a grups petits (grups de treball) es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Blackboard Collaborate o Google Meet.
+ Els estudiants hauran de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
En aquest cas totes les activitats es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
+ Faran el seguiment de l'assignatura per streaming, en qualsevol dels escenaris.
+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament.
+ L'estudiant haurà de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
+ No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: examen presencial, els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle, i es faran les presentacions a la classe dels treballs d'EIA realitzats en grup.
+ Aquestes presentacions a la classe es faran presencialment davant el professor i dels alumnes que tinguin assignada presencialitat, la resta el seguiran en línia.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
+ L'examen tipus test es realitzarà per via telemàtica mitjançant un qüestionari del Moodle, i control per càmera i micròfon.
+ Els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.
+ Les presentacions a la classe es faran totes en línia.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
Com en el cas de l'escenari no presencial, aplicat a nivell individual.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
+ Les tutories individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.
+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.