Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. El període d'aprenentatge guiat en les empreses estarà regulat per un conveni de pràctiques en empresa firmat entre la Universitat i cada una de les empreses o institucions on es desenvolupen.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / JORDI COLOMER FELIU  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / JOSEP LLORET ROMAÑACH  / MARC RIBO PANOSA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / LLUIS VILAR SAIS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / JORDI COLOMER FELIU  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / JOSEP LLORET ROMAÑACH  / MARC RIBO PANOSA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / LLUIS VILAR SAIS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / JORDI COLOMER FELIU  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / JOSEP LLORET ROMAÑACH  / MARC RIBO PANOSA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / LLUIS VILAR SAIS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Continguts específics proposats pel tutor d'empresa, validats pel tutor acadèmic i definits en el conveni entre l’empresa i la Universitat. Les pràctiques podran ser de l'àmbit industrial (projectes de R+D, producció/control de qualitat, seguretat i medi ambient, documentació i informació o comercialització del producte), en recerca (bàsica o aplicada) o en serveis (anàlisis en sanitat pública o privada, com a tècnics de medi ambient i seguretat, o en empreses de l'àmbit mèdic o farmacèutic). El pla de treball i contingut de les Pràctiques en empresa normalment inclourà:

          1.1. Coneixement del perfil professional concret de les pràctiques: competències, destreses, habilitats, tasques. Planificació sobre les pràctiques en empresa i encaix en un perfil professional concret.

          1.2. Acció de recerca bibliogràfica i període de formació sobre les activitats a realitzar durant les pràctiques en empresa.

          1.3. Aplicació i realització de les metodologies de treball encomanades a l'empresa o institució. Actuació professional a l'empresa: planificar, desenvolupar i avaluar situacions complexes.

          1.4. Aprenentatge de metodologies de treball i tècniques específiques en el marc de la pràctica realitzada. Aplicació pràctica dels continguts dels estudis de grau.

          1.5. Reflexió sobre l'actuació: síntesi i anàlisi crític dels resultats obtinguts, redacció de la memòria.

          1.6. Estratègies en la recerca de feina. Condicions laborals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,50 144,00 0 147,50
Elaboració individual de treballs 0,50 0 0 0,50
Pràctiques en empreses / institucions 0 2,00 0 2,00
Total 4,00 146,00 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Realització de les pràctiques en empresa o institució pública Mitjançant l'informe del tutor de l'empresa o institució, valorant l'actitud, rendiment i aprenentatge durant l’estada de l’estudiant a l’empresa així com l’adaptació de l’estudiant (hàbits de treball) i qualitat en l'execució del treball realitzat (en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades). 50 No
  Redacció de la memòria Redacció de la memòria i de la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides. La memòria tindrà una llargada màxima de 15 pàgines. Avaluació per part del tutor acadèmic. 50 No

  Qualificació

  L'avaluació de l'assignatura es realitza en funció dels següents criteris:

  - Valoració de l'actitud, rendiment i aprenentatge durant l’estada de l’estudiant a l’empresa així com l’adaptació de l’estudiant (hàbits de treball) i qualitat en l'execució del treball realitzat (en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades) (50%, per part del tutor de l’empresa o institució, utilitzant la plataforma de pràctiques en empresa).

  - Memòria i valoració de les pràctiques realitzades i competències assolides (50%, per part del tutor acadèmic utilitzant la plataforma de pràctiques en empresa). Sempre que es pugui, el tutor acadèmic serà el mateix tutor que ja té assignat l’estudiant en el marc del PAT. Quan el tutor d’empresa és el tutor del PAT, aquest proposarà un altre professor com a tutor acadèmic.

  El format orientatiu de la memòria és el següent: Breu introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l’empresa/institució (tipus d’activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, …), recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d’anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques. S’hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxes de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats. Recerca d’informació (bases de dades, directives marc...), bibliografia. La memòria no ha de superar les 15 pàgines (inclosos els annexes).
  En el moment de lliurar la memòria a Secretaria de coordinació, aquesta ha de portar el vistiplau del tutor de l'empresa
  L’estudiant penjarà una còpia de la memòria en .PDF a la plataforma de pràctiques en empresa.


  La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

  No hi ha cap activitat recuperable en segona convocatòria.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Faltar a més del 20% de les activitats planificades a l'empresa o institució sense justificació.
  No entregar la memòria final dins el termini establert.

  Avaluació única:
  Seguirà els mateixos criteris, ja que la realització de les pràctiques a l'empresa de destí és obligatòria.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Podeu escriure a la Marta Muñoz (vicedegana de Relacions amb l'Exterior de la Facultat) marta.munyoz@udg.edu.
  Per a dubtes de procediment administratiu, contacteu si us plau amb la tècnica de pràctiques en empresa de la Facultat, Patricia Eyskens, practiques.fc@udg.edu.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació per part de la coordinació de l'assignatura i l'administració del centre, tant per temes generals com individuals, es farà per correu electrònic.

  Observacions

  Poden realitzar les pràctiques en empreses tots els estudiants de grau que tinguin aprovats el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer curs.

  L’oferta i assignació de places per realitzar les pràctiques es realitzarà mitjançant una plataforma web específica (https://practiques.udg.edu/prem/index.php). Pels detalls del passos a seguir i terminis veure normativa específica de la Facultat de Ciències sobre les pràctiques en empresa.

  Segons normativa UdG, cal formalitzar un conveni marc entre l’empresa o institució pública externa i la UdG. Un cop assignada la plaça, caldrà també formalitzar un conveni específic (o annex al conveni marc) entre l’estudiant, empresa i Facultat. Existeixen models dels dos tipus de conveni a secretaria acadèmica de la Facultat. Si les practiques es realitzen en una empresa estrangera, es recomana com a mínim realitzar un conveni específic (no cal el conveni marc).

  Es contempla el reconeixement de l’activitat professional, el qual pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació, i per tant de l’elaboració de la memòria de pràctiques que serà la base per a la qualificació de l’assignatura. Per a tramitar el reconeixement de l’activitat professional i exempció de l’estada de pràctiques caldrà sol•licitar-ho i adjuntar la documentació acreditativa de la relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades i les hores de dedicació, per a resoldre la petició.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En cas de no ser possible l'activitat presencial, les pràctiques en empresa hauran de realitzar-se online (activitats telemàtiques realitzables en forma de teletreball) en cas que l'empresa ho consideri possible, o bé aturar-se temporalment per a reiniciar-se quan les condicions ho permetin.

  Un cop restablerta la situació de normalitat, les entitats acollidores acordaran amb l'estudiantat el termini i forma de compliment de les hores de pràctiques pendents. En el cas que l’estudiant no pogués fer la totalitat de les hores en la data de finalització prevista, l’entitat acollidora podrà establir una nova data per a la realització d’aquestes pràctiques. L’entitat acollidora haurà de comunicar la nova data com a mínim amb una setmana d’antelació per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu perquè es pugui preparar i fer signar la modificació al conveni.

  Modificació de l'avaluació:
  Es manté igual.
  Cal tenir en compte que si l’activitat s’allarga més enllà de la finalització del curs acadèmic a l’acta de setembre constarà temporalment un “No Presentat” que posteriorment, un cop acabada l’activitat, és modificarà per la qualificació obtinguda. Aquesta modificació a l’acta constarà com a assignatura superada durant el curs 2020-21 i no implicarà despeses addicionals per a l’estudiantat.

  Tutoria i comunicació:
  Podeu escriure a la Marta Muñoz (vicedegana de Relacions amb l'Exterior de la Facultat) marta.munyoz@udg.edu.
  Per a dubtes de procediment administratiu, contacteu si us plau amb la tècnica de pràctiques en empresa de la Facultat, Patricia Eyskens, practiques.fc@udg.edu.