Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
  • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Els graduats en l'àmbit de ciències en el mercat de treball actual.

2. Recursos actuals en el procés de recerca de feina. El perfil professional.

3. El currículum i la carta de presentació.

4. L’entrevista de treball.

5. Proves psicotècniques i dinàmiques de grup.

6. Normativa laboral aplicable.

7. La carrera científica i acadèmica a l'àmbit públic, nacional i internacional.

8. La carrera investigadora a l'àmbit privat.

9. Seminaris impartits per professionals dels diferents sectors dins l’àmbit de les ciències.

10. Sessions pràctiques: es treballarà l’entrevista personal i els recursos necessaris per superar-la amb èxit així com l’elaboració del currículum i la carta de presentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 1,00 4,00 1,00 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 16,00 0 16,00
Elaboració individual de treballs 0 24,00 0 24,00
Lectura / comentari de textos 0 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 7,00 0 7,00 14,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Tutories individuals 5,00 0 0 5,00
Total 21,00 47,00 8,00 76

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials i virtuals. L'estudiant haurà d'assistir, com a mínim, a la meitat d'aquestes sessions.

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials i virtuals.
15 No
Classes pràctiques L'assistència a les dues sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup). L'assistència a les pràctiques comportarà la màxima qualificació d'aquest apartat (1/1). S'obtindrà la meitat de la puntuació (0,5/1) d'aquest apartat quan només s'assisteixi a una de les dues sessions. En cas que no s'assisteixi a cap sessió, aquest apartat tindrà una qualificació de 0/1. 5 No
Activitat d'aula Es farà una activitat d'aula durant les classes expositives que tindrà una durada de dues sessions. Aquesta activitat consistirà en un joc de rol/entrevista i serà de tipus col·laboratiu. L'equip docent valorarà la participació, implicació i rellevància de les contribucions de cada estudiant a aquesta activitat, amb una puntuació que oscil·larà entre 0 i 1 punt. 10 No
Portafoli dels continguts de les classes teòriques (expositives). L'alumnat haurà de preparar un treball (portafoli) on es recolliran i presentaran aquells aspectes de l'assignatura que ells considerin més rellevant per a l'inici de la seva carrera professional. El treball haurà de contenir, a més, una reflexió personal. L'equip docent valorarà la qualitat de la presentació, continguts i reflexió crítica de l'estudiant amb una puntuació que oscil·larà entre els 0 i els 10 punts, i es ponderarà al 40%. 40
Treball pràctic avaluable S'assignarà una tasca individual per treballar els continguts pràctics de l'assignatura. Per a l'avaluació es tindrà en compte el contingut i el format de presentació del treball.

Per superar l'assignatura caldrà obtenir una nota del treball avaluable igual o superior a 5 punts sobre 10 (recuperable).

El treball s'haurà d'entregar dins del termini previst per l'equip docent.
30

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà aplicant el percentatge en cadascuna de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació.
Es valorarà molt l’actitud participativa de l’alumne dins l’aula, tant a les sessions pràctiques com a les teòriques.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10.
En el cas de no superar el treball pràctic avaluable o el portafoli (treball sobre els continguts teòrics) la seva recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10.

1) Assistència a les classes expositives (15%)

La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials i virtuals a les que assisteixi l'estudiant.

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials.

2) Activitat d'aula (10%)

Es durà a terme durant les classes expositives i constarà de dues sessions. L'equip docent valorarà la participació i la qualitat de les intervencions de l'alumnat (vegeu també Criteris d'Avaluació).

3) Assistència a les sessions de pràctiques (5%)

L'assistència a les sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup) és obligatòria. La no assistència a aquestes sessions comportarà la qualificació de 0 punts en aquest apartat. L'assistència a una de les dues sessions tindrà la qualificació de 0,5 punts i l'assistència a ambdues una qualificació de 1 punt.

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin haurien d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions de pràctiques.

4) Avaluació del treball pràctic (30%)

A més, com a resultat de les pràctiques, l'alumne/a haurà d'elaborar un treball pràctic que representarà el 30% de la qualificació final de l'assignatura. L'estudiant que no entregui aquest treball, obtindrà la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

5) Avaluació del portafoli (continguts teòrics) (40%)

L'alumne/a haurà d'elaborar un portafoli o treball amb els continguts de teoria, on s'hi inclourà un apartat de reflexions personals. A l'inici de curs, l'equip docent proporcionarà més informació i orientacions sobre l'enfocament que ha de tenir aquest treball. L'estudiant que no entregui aquest treball, obtindrà la
la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT quan es produeixi una de les circumstàncies següents:

1) Que no presenti el treball pràctic obligatori, dins del termini previst.

2) Que no presenti el portafoli (treball de continguts teòrics obligatori), dins del termini previst.

3) Quan no s'assisteixi, com a mínim, a la meitat de les sessions teòriques.

4) Quan, havent informat a l'equip docent que s'acull a l'avaluació única, no presenti el treball corresponent dins del termini previst.

Cal recalcar que, atès que aquestes activitats representen el 85% de la qualificació global, no es pot aprovar l'assignatura si no s'assisteix a les sessions pràctiques i teòriques (expositives). Altrament, l'estudiant s'ha d'acollir a l'avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única hauran de comunicar-ho a l'equip docent i hauran de presentar un treball d'una extensió d'entre 10.000 i 12.000 paraules. Aquest treball s'estructurarà en els apartats següents:

1) Introducció: objectius del treball
2) Exposició dels continguts de l'assignatura compresos entre els punt 1 i 8.
3) Desenvolupament (ampliació) de dos dels apartats compresos entre els punts 1 i 8, que l'estudiant podrà escollir lliurement.
4) Reflexió crítica personal i aplicacions possibles dels continguts adquirits per l'itinerari professional de l'estudiant.

Per tal de valorar aquest treball, l'equip docent tindrà en compte els apartats següents:

a) Presentació i qualitat de l'expressió escrita (ortografia, gramàtica i narrativa).
b) Originalitat dels continguts de l'Apartat 2 (la valoració d'aquest apartat serà menor quan els estudiants es limitin a utilitzar els materials que el professorat posi a disposició dels estudiants i no utilitzin recursos que hagin cercat per compte propi).
c) Profunditat i abast dels continguts de l'Apart 3 (de nou, la valoració d'aquest apartat serà menor quan els estudiants es limitin a utilitzar els materials que el professorat posi a disposició dels estudiants i no utilitzin recursos que hagin cercat per compte propi).
d) Qualitat de l'elaboració de la reflexió personal crítica.

Aquesta activitat avaluable, serà recuperable, i tindrà una ponderació del 100%. En cas que l'estudiant no obtingui un 5, podrà presentar el mateix treball dins del mes següent a la comunicació de la qualificació. Els treballs de recuperació, que s'avaluaran seguint els criteris indicats a l'inici d'aquest apartat, tindran una qualificació màxima de 5/10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'equip docent estarà a disposició de l'alumnat que podrà sol·licitar tutories individuals (que es faran presencialment o virtual) per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es farà a través de la plataforma Moddle. Els estudiants contactaran amb l'equip docent utilitzant el fòrum virtual del Moodle o el correu electrònic. Quan així es convingui, es faran tutories individuals (presencials o virtuals).

Observacions

És important que, abans de matricular-se, els i les estudiants tinguin les activitats formatives d'assistència obligatòria, els criteris d'avaluació, i les conseqüències de no assistir a aquestes sessions tant teòriques (expositives) com pràctiques.

Assignatures recomanades

  • Projectes
  • Projectes
  • Projectes
  • Projectes

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
L'equip docent posarà a disposició de l'alumnat un xat i un fòrum a través de la plataforma Moodle. D'aquesta manera, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma Moodle de l’assignatura. D'altra banda, la interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic i tutories.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.