Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMMA CEBRIAN PUJOL  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Continguts TEÒRICS

          1.1. Bloc I. Generalitats

                    1.1.1. Tema 1. Introducció a la diversitat vegetal. Dades taxonòmiques i corològiques. Aspectes biogeogràfics i florístics de la Mediterrània occidental.

          1.2. Bloc II. Elements florístics d'interès

                    1.2.1. Tema 2. La flora endèmica i relicte. Endemismes: origen i tipologia. Centres d'especiació. L'endemoflora als Països Catalans i a la península Ibèrica.

                    1.2.2. Tema 3. La flora sinantròpica. Aproximació general a les espècies al.lòctones. Classificació. Vies d'expansió i mesures de control.

          1.3. Bloc III. Plans i legislació proteccionistes. Espais i centres de conservació

                    1.3.1. Tema 5. Criteris per la protecció d'espècies d'àrea reduïda. Normatives nacionals i internacionals per a la protecció de les espècies amenaçades. Els catàlegs d'espècies vegetals en perill en la legislació catalana, espanyola i europea.

                    1.3.2. Tema 6. Els centres de recerca per a la conservació de la flora: jardins botànics i bancs de germoplasma. Mètodes i experiències de reintroducció.

          1.4. Bloc IV. Caracterització ecològica i funcionalisme de diversos ambients naturals i humanitzats. Problemàtica en la gestió de la flora

                    1.4.1. Tema 9. Els boscos. Evolució històrica de l'explotació del bosc. Silvicultura i gestió forestal. Inventari forestal de Catalunya.

                    1.4.2. Tema 10. Els ambients agrícoles. Perspectiva històrica i situació actual. Espècies vegetals conreades i patrimoni genètic. Flora arvense: efecte de les pràctiques i dels canvis culturals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 0 17,00
Resolució d'exercicis 2,00 4,00 0 6,00
Sessió expositiva 16,00 15,00 0 31,00
Treball en equip 9,00 1,50 0 10,50
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 30,00 43,50 0 73,5

Bibliografia

 • La Diversidad biológica de España (cop. 2002). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Thompson, John D. (2005). Plant evolution in the mediterranean. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Biología de la conservación de plantas amenazadas (DL 2002). [Madrid]: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Catàleg
 • Estrategias para la conservación de la flora amenazada de Aragón (DL 1996). [Zaragoza]: Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón. Catàleg
 • Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España, : taxones prioritarios (2004). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Catàleg
 • Blondel, J. Jacques, Aronson, James 1953 (1999). Biology and wildlife of the Mediterranean region. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Primack, Richard B, Ros, Joandomènec (DL 2002). Introducción a la biología de la conservación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delibes, M. (2005). La naturaleza en peligro. Barcelona: Destino. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball de pràctiques Memòria presentada a partir del treball realitzat a les sessions pràctiques. Es valorarà el grau d'adequació de la memòria als objectius marcats pel guió de pràctiques, la maduresa en les reflexions i la redacció (no-recuperable). 20 No
Exercicis d'aula i proves de seguiment Consisteix en realitzar i lliurar exercicis sobre alguns dels temes tractats. Capacitat de síntesi i expressió dels conceptes a treballar (no-recuperable). 20 No
Prova d'avaluació final Examen escrit on es valoraran els diferents conceptes treballats al llarg de tota l'assignatura 60

Qualificació

L’examen final valorarà els coneixements adquirits, la capacitat de síntesi i de relació, i la resolució de casos concrets mitjançant l'aplicació dels coneixements teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a NO-PRESENTAT quan no s'hagi assistit a cap de les activitats realitzades.

Avaluació única:
Per superar l'assignatura caldrà:
-Realització de les pràctiques i del treball de pràctiques
-Superar amb un mínim de 6 punts sobre 10 l'examen final, que valdrà el 100% de la nota i serà recuperable

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
-Realitzar i assistir al 100% de les pràctiques i entregar el treball de pràctiques
-Haver respost un mínim del 80% dels qüestionaris fets durant les classes
-Obtenir una qualificació mínima de 5.0 de mitjana de totes les activitats d'avaluació.

Tutoria

Cas que no es puguin resoldre dubtes sobre continguts o fucionament de l'assignatura per correu electrònic, o abans o després de les classes presencials, es concertaran sessions de tutoria presencials i/o on line

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La princial eina de comunicació serà la via presencial sempre que sigui possible, cas que no, es farà a través del correu electrònic

Observacions

No hi ha prerrequisits obligatoris. És necessari disposar de coneixements fonamentals de botànica, zoologia i ecologia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari SEMIPRESENCIAL: Classes de teoria on line o en streaming a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor (APV).
Activitats on line (SP): visualització de vídeos, activitats i exercicis i qüestionaris sobre aquestes activitats

Escenari TANCAMENT UdG: Classes de teoria on line a partir de power points explicatius (SP).
Tutories on line per aclarir dubtes sobre els continguts de l'assignatura.

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: es proporcionarà el material per a poder seguir l'assignatura on line i es faran tutories de seguiment.

Modificació de l'avaluació:
Escenari SEMIPRESENCIAL: l'examen final i les proves d'avaluació es faran de forma presencial

Escenari TANCAMENT UdG: les proves d'avaluació es faran on line

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: les proves d'avaluació es faran on line, sempre i quan no sigui possible assistir a l'examen final de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
L'eina de comunicació serà la plataforma Moodle o bé el correu electrònic

Escenari SEMIPRESENCIAL:
Hores convingudes entre el professor i l’estudiant.

• Escenari TANCAMENT UdG o en cas dels estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: Tutories a hores convingudes de forma regular.