Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rosa Maria Araguas Solà  / Jose Luis Garcia Marin  / Eulalia Genesca Ferrer  / Sandra Heras Mena  / Nuria Perez Bielsa  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rosa Maria Araguas Solà  / Jose Luis Garcia Marin  / Eulalia Genesca Ferrer  / Sandra Heras Mena  / Nuria Perez Bielsa  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rosa Maria Araguas Solà  / Jose Luis Garcia Marin  / Eulalia Genesca Ferrer  / Sandra Heras Mena  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Rosa Maria Araguas Solà  / Sandra Heras Mena  / Nuria Perez Bielsa  / Nuria Sanz Ball-llosera
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació

Continguts

1. BASES MOLECULARS DE L'HERÈNCIA BIOLÒGICA

          1.1. MUTACIÓ, REPARACIÓ I RECOMBINACIÓ

          1.2. TRANSCRIPCIÓ I TRADUCCIÓ

          1.3. MECANISMES DE REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA EN PROCARIOTES

          1.4. MECANISMES DE REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA EN EUCARIOTES

2. MÉS ENLLÀ DEL MENDELISME

          2.1. RELACIONS ENTRE AL·LELS DEL MATEIX LOCUS

          2.2. RELACIONS ENTRE AL·LELS DE DIFERENTS LOCI

          2.3. LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ

          2.4. HERÈNCIA EXTRANUCLEAR

          2.5. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS

          2.6. CANVIS CROMOSÒMICS ESTRUCTURALS

          2.7. INTERACCIÓ GEN - AMBIENT

          2.8. HERÈNCIA QUANTITATIVA

3. GENÈTICA DE POBLACIONS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 27,00 0,50 37,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 12,00 0 13,00
Lectura / comentari de textos 2,50 4,00 0 6,50
Prova d'avaluació 4,00 33,00 0 37,00
Sessió expositiva 30,00 24,00 0 54,00
Total 47,50 102,00 0,50 150

Bibliografia

 • Gardner, Eldon J (cop. 1998 ). Principios de genética (4ª ed.). México D.F.: Limusa. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2002 ). Essential genetics : a genomics perspective (3rd ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Hartl D (2014). Essential Genetics: A genomics perspective (6). Jones & Bartlett.
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Klug WS, Cummings MR (2013). Conceptos de genética (10). Pearson.
 • Pierce BA (2011). Fundamentos de Genética. . Madrid: Medica Panamericana. Catàleg
 • Pierce, B (2016). Genética (eBook online). Un enfoque conceptual (5). Editorial Mèdica Panamericana.
 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Puertas, M. J (1999 ). Genética : fundamentos y perspectivas (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Russell, Peter J (1998 ). Genetics (5th ed). Menlo Park [etc.]: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Watson J, Baker T, Bell S, Gann A, Levine M & Losick R. (2016). Biologia Molecular del gen (eBook online) (7). Editorial Mèdica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final Examen final de curs amb dues parts: primera part de coneixements generals de la matèria i segona part d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). 45
Comprensió d'un text científic en anglès relacionat amb la matèria del curs Resolució d'un qüestionari amb preguntes sobre comprensió d'un text escrit en llengua anglesa i relacionat amb la matèria del curs 5 No
Disseny d'un organisme transgènic: informe escrit Treball realitzat en la recerca d'informació sobre un disseny experimental de genètica i presentació escrita del disseny.
10 No
Disseny d'un organisme transgènic: presentació oral Presentació oral del disseny del transgènic mitjançant suport visual 10 No
Anàlisi d'un cas complex d'herència Presentació d'informe escrit amb l'anàlisi del cas 15 No
Discussió en grups reduïts d'alumnes d'idees sobre la matèria del curs Resolució en grup reduït d'estudiants de diversos qüestionaris via web. Cada estudiant té un qüestionari, però la resposta s'ha de consensuar per l'equip de Grup Mitjà i la nota és compartida per tots els membres. 5 No
Resolució de problemes numèrics sobre genètica quantitativa i de poblacions Resolució d'un qüestionari amb problemes numèrics de genètica quantitativa i de poblacions. Cada estudiant té un qüestionari però la seva nota en aquesta activitat serà la mitjana entre tots els membres de l'equip de treball en les activitats de grup mitjà. 5 No
Autoavaluació de la feina realitzada durant el curs, particularment la contribució als treballs de grup Entregar informe 5 No

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté sumant la contribució relativa de totes les activitats avaluables:

1- Examen final: 45% de la nota. Té dues parts: una de coneixements generals i una altra d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). La nota de l'examen final és la mitjana de les dues parts (60% test + 40% problemes).
Per aprovar l'examen cal obtenir una nota de 5. Als alumnes amb nota de l'examen final entre 4,50 i 5 punts se'ls hi calcularà la nota final de l'assignatura com la mitjana ponderada entre la nota de l'examen i les obtingudes amb la resta d'activitats que es detallen a continuació. Si aquesta mitjana ponderada amb la resta d'activitats és superior a 5 punts també es consideraran aprovats de l'assignatura, però si aquests alumnes no arribessin a obtenir un 5,00 com a nota ponderada, han de presentar-se a la recuperació de l'examen final per pujar la nota i poder obtenir la nota mínima de 5,00 en el conjunt d'activitats per aprovar l'assignatura. Els alumnes que no arribin al 4,50 en la nota mitjana de l'examen final o en la recuperació de l'examen final, com a màxim podran obtenir una nota de 4,0 a l'assignatura.


2- Activitats presencials durant el curs: Inclou la participació de l'alumne en un disseny propi d'un organisme transgènic (10% informe escrit, 10% presentació oral), la interpretació d'un cas complex d'herència (informe escrit 15%) i la participació en les activitats de comprensió de textos científics en anglès per a l'avaluació de la Competència Bàsica 2c "Comprensió llengua anglesa" (examen telemàtic específic amb videovigilància 5%, tot i que preguntes sobre aquest textos poden aparèixer també a la prova final de coneixements generals).

3- Activitats via web: 15%. Inclou la resolució de qüestionaris online (5%), qüestions sobre genètica quantitativa i de poblacions (5%) i l'entrega d'un informe d'autoavaluació (5%).

L'examen final, l'avaluació de la Competència Bàsica 2c "Comprensió llengua anglesa", i l'informe d'autoavaluació són activitats individuals.

En la resta d'activitats l'alumne treballa com a membre d'un equip reduït. Els alumnes que no cooperin amb la resta de membres del seu equip podran ser expulsats. En cas de plantejar-se aquesta situació, tots els membres de l'equip han de parlar abans amb el professor responsable de l'assignatura. Si finalment es produeix l'expulsió, les notes de l'alumne que queda fora del grup seran un 0 a les activitats relacionades amb el "disseny d'un organisme transgènic" i amb l'"anàlisi d'un cas complex d'herència", independentment del moment del curs en que es faci la seva expulsió. A més, en cap cas no s'acceptarà l'entrega d'aquests treballs de manera individual, ni per subequips.

Totes les activitats d'avaluació són obligatòries i cal fer-les en el període indicat del calendari.

NOMÉS L'EXAMEN FINAL ES CONSIDERA ACTIVITAT RECUPERABLE

Per assistir a la recuperació de l'examen final cal haver-se presentat a la primera data d'examen final, llevat de les situacions de causa major imprevisible i convenientment justificada.

Avís: Si es detecta la realització fraudulenta (ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura, comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han participat en cap de les activitats previstes per a l'avaluació.

Avaluació única:
L’avaluació única la podran seguir tots els alumnes que la facultat autoritzi i consistirà en un examen escrit (on hi pot haver continguts amb anglès) amb preguntes sobre totes les activitats avaluables de l'assignatura per la resta d'estudiants. Caldrà una nota mínima de 5,00 en aquest examen per superar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 4,50 punts en l’examen final i una qualificació mínima de 5,00 pel conjunt ponderat de les activitats avaluables

Tutoria

Per les tutories relacionades amb dubtes sobre la matèria de l’assignatura hi haurà a Moodle fòrums per temes. També es podrà fer tutories individuals en hores convingudes. Es prega als participants de l’assignatura que sol·liciten tutoria ho facin via Moodle o e-correu institucional, per ajustar agendes i acordar dia i hora per la realització de la tutoria.

Es recomana als estudiants fer servir els fòrums habilitats per si la resposta pot ajudar a la resta dels companys.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació dels professors en temes que afectin a tots els estudiants de l'assignatura serà via el Moodle de l'assignatura: Avisos i noticies o llista de distribució de Moodle.
La comunicació dels estudiants amb el professor fora de l’aula serà sempre per e-correu institucional o correu via Moodle.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.