Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RAMON GIRONA DURAN  / DANIEL PITARCH FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. NARRATIVA AUDIOVISUAL (Ramon Girona/6ECTS/1S/Català) 1. Cinema entre narració i representació 2. El naixement del relat cinematogràfic 3. La ficció cinematogràfica. Creació de mons. 4. Veus narratives: Qui parla en el cinema? 5. Estructures del relat cinematogràfic: El guió. 6. El relat clàssic. 7. El cinema modern: La crisi del relat. 8. El relat documental. 9. La serialitat televisiva. 10. Formes del relat interactiu en l'era d'internet

2. CULTURA AUDIOVISUAL (Anna Bayó/6ECTS/2S/Català) 1. Què és la cultura audiovisual? 2. Orígens de la cultura audiovisual: Cinema i formes de visibilitat del XIX 3. Transformacions de la cultura audiovisual: moments de crisi. 4. Les produccions audiovisuals: art, informació i ficció 5. La ficció cinematogràfica: el problema de la versemblança. 6. La tradicció documental: cinema i televisió. 7. Formes de representació del documental contemporani. 8. De la vanguardia cinematogràfica al net-art 9. Les fronteres de l'audiovisual contemporani 10. La imatge digital: característiques principals. 11. La realitat virtual, la imatge de síntesis i els blockbusters 12. La imatge digital davant la realitat: nous camins del documental 13. Mutacions del cinema contemporani. Transformacions del relat i la posada en escena. 14. Mutacions de la imatge digital: El cinema als museus. 15. La intimitat com a espectacle. Facebook i xarxes socials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Assistència a actes externs 10 30 40
Classes expositives 160 0 160
Lectura / comentari de textos 0 57 57
Resolució d'exercicis 8 15 23
Total 188 112 300

Bibliografia

 • Chatman, Seymour (1990 ). Historia y discurso : la estructura narrativa en la novela y el cine . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Darley, Andrew (cop. 2002 ). Cultura visual digital : espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Epstein, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets Editores. Catàleg
 • Gaudrealt, André (1995 ). El Relato cinematográfico : cine y narratología . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Manovich, Lev (cop. 2005 ). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2011). Después del cine.. Barcelona: Acantilado. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2008 ). Virtuel? : à l'heure du numérique, le cinéma est toujoursle plus réaliste des arts . Paris: Cahiers du Cinéma. Catàleg
 • Sánchez Noriega, José Luis (cop. 2000 ). De la literatura al cine : teoría y análisis de la adaptación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Sibilia, Paula (2008). La Intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència obligatòria al 80% de les classes (Cultura audiovisual) És fonemental l'assistència a classe de cultura audiovisual per assimilar el contingut de la matèria. Els continguts impartits a la classe correspondran a un 60% de les preguntes de l'exàmen que tindrà lloc al final del període 10
Assistència de professors convidats i debats a classe. Assistència a les projeccions cinematogràfiques que es pactaran a començament de curs.(Cultura audiovisual) Els alumnes hauran de realitzar una ressenció d'alguna de les conferències o d'algunes de les pel·lícules projectades. El contingut de les quals es determinarà a començament de curs 10
Lectura obligatòria dels llibres: Àngel Quintana Después del cine. Barcelona: Acantilado, 2011 (Cultura Audiovisual) La lectura d'aquest llibre és la matèria complementària a les classes i serà avaluat a l'exàmen final. La lectura és obligatòria per passar l'assignatura. 10
Visonat de pel·lícules que seran concretades a començament de curs (Narrativa audiovisual/Cultura audiovisual) L'alumne haurà de realitzar un treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa. 17
Assistència a conferències o a exposicions que es determinaran a començament de curs segons el calendari d'actualitats (Narrativa audiovisual/Cultura audiovisual) L'alumne haurà de realizar una ressenció d'alguna conferència o exposició 20
Una prova sobre aspectes formals i una segona prova sobre els models de la Narrativa Audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne haurà de demostrar que ha assolit els continguts i ha llegit els textos proposats. 33

Qualificació

Cultura audiovisual:
Un exàmen final. I dues proves de recensió i escritura crítica al voltant de pel·lícules o cicles de pel·lícules que tinguin lloc durant el període d'implementació de l'assignatura. Els treballs s'especificaran detingudament al començament del curs. Els dos treballs seran el 50% de la nota i l'examen la resta. Al ser avaluació continuada cal entregar-ho dintre les dates proposades a classe. Tots els treballs s'hauran d'entregar en paper.

Narrativa audiovisual:
Un treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa. Una prova de continguts principalment formals, en relació amb el discurs audiovisual. Una prova de continguts més teòrics i de matèria en relació amb el discurs audiovisual. Les tres proves valdran, cadascuna, un terç de la nota final d'aquesta part del mòdul. Al ser avaluació continuada cal entregar el treball dintre les dates proposades a classe. Tots els treballs s'hauran d'entregar en paper.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització dels treballs i les proves proposades (especificats per cada professor a l'inici de la seva docència), en el cas dels alumnes que optin per l'avaluació continuada.

Els alumnes que optin per no fer avaluació continuada, hauran de comunicar-ho a principi de curs i hauran d'anar directament a un examen final de tot el mòdul que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública a la facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi dels mitjans de comunicació
 • Introducció a la imatge cinematogràfica