Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents. En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el Grau i en l’exercici de la professió. En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor del Grau.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN BRUGUE TORRUELLA  / CLARA CAMPS CALVET  / EDUARD CARRERA FOSSAS  / FRANCESC XAVIER CASADEMONT FALGUERA  / BERNAT DE QUINTANA TERÉS  / JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO  / PATRICIA MELGAR ALCANTUD
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE5 Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. TIPOLOGIA DELS TREBALLS FINALS DE GRAU. Els TFG podran ser:

          1.1. ESTUDIS TEÒRICS: a)Estudi teòric de problemàtiques socials relacionades amb el Treball social; b)Estudi d’aspectes teòrics, metodològics i tècnics del Treball social.

          1.2. EXPLORACIÓ/RECERCA: a) Exploració diagnòstica d’espais socials concrets (territoris/localitat, institucions,); b)Exploració diagnòstica de situacions socials/problemàtiques col•lectives concretes.

          1.3. PROJECTES I AVALUACIÓ: a)Disseny de projectes professionals, de serveis o recursos, organitzacions, dispositius d’intervenció que incorporin innovació; b) Disseny i aplicació de projectes d’avaluació de plans, programes, projectes, serveis, organitzacions o dispositius d’intervenció, d’instruments concrets, de documentació, etc.

          1.4. SISTEMATITZACIÓ D'EXPERIÈNCIES: Construcció de relats d’intervenció professional.

          1.5. ALTRES: Propostes de cerca o exploració d’informació que permetin el desenvolupament d’aprenentatges significatius relacionats amb el Treball Social i siguin acceptades pels professor-tutor.

2. TEMES DELS TREBALLS: Definir o determinar el tema d’estudi/exploració forma part de les pròpies capacitats i destreses que vol transmetre el Grau. Per això, el tema, temàtica o problemàtica d’estudi dels TFG seran proposades pel propi estudiant (tot responent a les seves pròpies inquietuds, preocupacions o interessos intel•lectuals). A l’inici del període de docència, l’estudiant presentarà a consideració del professor-tutor una planificació que expliciti les característiques del treball que vol desenvolupar. Solament de manera excepcional i respectant el sentit i propòsits formatius del TFG, les temàtiques podran ser proposades a l’estudiant per part del professorat o per equips de recerca o entitats externes col•laboradores

3. TUTORITZACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU. Cada estudiant comptarà amb un professor que tutoritzarà el seu treball realitzant les següents tasques: a)Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball. b)Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball autònom de l’estudiant. c)Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball a realitzar i fer-ne el seguiment , d)Orientar-lo en les formalitats de presentació i defensa pública. e)Autoritzar la defensa del treball (signant l’exemplar que es dipositarà).

4. SESSIONS DE TUTORIA. Seran individuals i col•lectives i s’organitzaran amb els següents criteris: a)1 sessió inicial de tutoria grupal per debatre i orientar els projectes/plans de treball que proposen els estudiants (3 hores). b)1 sessió intermèdia de tutoria individual de supervisió d’ avenços/progressos o de reorientació del treball (3 hores) c)1 sessió final de tutoria grupal: per orientar els Informes o Memòries escrits i les modalitats de presentació pública (3 hores). d)1 sessió individual final per autoritzar el dipòsit del treball (3 hores) e)altres acordades amb el professor.

5. DEFENSA PÚBLICA DEL TREBALL FINAL DE GRAU. Es realitzarà preferentment durant la segona quinzena de juny. La defensa dels treballs davant de les comissions/tribunals avaluadors serà pública i es podrà realitzar fent ús de diferents formats (pòsters, comunicacions orals o exposició de materials innovadors, etc.). La durada de la defensa del TFG no excedirà dels 30' entre exposició, preguntes i respostes.

6. ASPECTES FORMALS DEL TREBALL A PRESENTAR El TFG es presentarà com un Informe final o Memòria escrita que no excedirà de les 30 pàgines (la documentació annexa es lliurarà en document apart). Hauran de presentar les següents propietats formals: a) s’ordenarà considerant Índex il•lustratius que es lliuraràn als estudiant; b)les “Normes de presentació de Treballs escrits” (consultar Dossier d’estudiants 2013-14; c)la “Normativa de citació bibliogràfica Estil APA”; d)Les fonts de consulta majoritàries i més ben valorades seran les procedents de llibres i d’articles. De manera limitada es podran citar web grafia;e)El plagi d’autors o la copia d’altres treballs o de qualsevol fonts documentals suposarà una qualificació de suspens del TFG.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 240,00 0 240,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 1,00 31,00
Exposició dels estudiants 0 10,00 1,00 11,00
Tutories de grup 0 10,00 8,00 18,00
Total 0 290,00 10,00 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Seminaris TFG El professor tutor avalua el procés seguit per l’alumne considerant les actituds i aptituds mostrades per l’alumne en el procés de tutoria (compliment de compromisos o tasques individuals, assistència a les tutories individuals), la participació i aportacions en les tutories de grup, capacitat per resoldre/adaptar-se a situacions noves, l’autonomia personal i la capacitat de planificar les pròpies tasques. 20 No
  Contingut del Treball La Comissió/Tribunal avalua les competències per a reunir informació, documentar-se, aprofundir en els coneixements, comprendre i interpretar, argumentar sòlidament, creativitat i innovació, d'auto-avaluar-se i analitzar críticament el propi treball, de planificació, d’avaluació, de recerca/exploració, de construir bons diagnòstics.
  40 No
  Aspectes formals del TFG La Comissió/Tribunal avalua la qualitat de la comunicació escrita. 20 No
  Exposició oral del TFG La Comissió/Tribunal avalua la qualitat de la comunicació oral. 20 No

  Qualificació

  L’avaluació dels treballs finals tindrà en compte l’acreditació de les competències específiques i transversals vinculades al Treball Final de l’estudi.
  És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.
  La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat quan l'estudiantat no depositi el treball a l'aplicatiu virtual per a ser avaluat.

  Avaluació única:
  L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza a través d'un tribunal.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories es realitzaran en grups petits per part del professorat del grau. Es realitzaran tutories grupals i individuals per a fer el seguiment de l'assignatura.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Les comunicacions i interaccions entre professorat i estudiantat seran prioritàriament a través de mitjans telemàtics.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  El seguiment del TFG es farà mitjançant trobades virtuals amb els estudiants.

  Modificació de l'avaluació:
  No es fa cap modificació, llevat que si la situació l'impedeix les defenses del TFG presencialment, aquestes es faran telemàticament.

  Tutoria i comunicació:
  Les tutories i comunicació entre tutors/es i estudiantat es farà mitjançant correu electrònic i videoconferència.