Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
En aquesta assignatura es pretén oferir als/les futures docents, un marc general per a la intervenció educativa enfront de les dificultats d’aprenentatge i els trastorns del desenvolupament. Amb aquesta finalitat, per una banda es fa una revisió de les dificultats d’aprenentatge i els trastorns dels desenvolupament més freqüents en les aules d’educació infantil i primària. Així, es conceptualitza cada un dels trastorns/dificultats, es concreten quines són les necessitats educatives dels infants que presenten aquestes característiques, i es suggereixen recomanacions i estratègies d’intervenció. Per altra banda, i des d’un punt de vista més global, es proposa l’enfocament de l’educació inclusiva (i la seva concreció en pràctiques i polítiques educatives) com l’aproximació teòrica-pràctica des de la qual abordar la diversitat a les aules.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Esther Argelagós Castañ  / Paula Boned Ribas  / Gemma Diaz Garolera  / Monica Gonzalez Carrasco  / Josep Maria Serra Bonet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Esther Argelagós Castañ  / Paula Boned Ribas  / Gemma Diaz Garolera  / Monica Gonzalez Carrasco  / Josep Maria Serra Bonet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Emprar recursos per afavorir la integració educativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Intervenir en col·laboració amb altres professionals en l'evolució adequada de les disfuncions detectades.
 • Identificar disfuncions en el procés evolutiu de l’infant.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada alumne/a i amb el conjunt de les famílies.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. BLOC 1. DIFICULTATS D'APRENENTATGE (DA) I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT (TD): CONCEPTE, CARACTERÍSTIQUES I IMPLICACIONS EDUCATIVES. 1.1. Introducció als conceptes de DA i TD / DA i TD a l’escola. 1.2. Dificultats d’aprenentatge a l’escola: discalcúlia i dislèxia. 1.3. Trastorn de dèficit d'atenció amb (i sense) hiperactivitat. 1.4. Conducta problemàtica. 1.5. Discapacitat sensorial: visual i auditiva. 1.6. Discapacitat motriu. 1.7. Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació. 1.8. Discapacitat intel·lectual / Síndrome de Down. 1.9. Altes capacitats. 1.10. Trastorn d’Espectre Autista. 1.11. Atenció primerenca i l'alumnat amb DA i TD. 1.12. La família i l'alumnat amb DA i TD.

2. BLOC 2. PARLA, LLENGUATGE I COMUNICACIÓ. 2.1. Introducció al desenvolupament de la parla, el llenguatge i la comunicació. Conceptes de parla, llenguatge i comunicació. Propostes de classificació. 2.2. Estratègies i programes per afavorir els aprenentatges lingüístics en casos de dificultat en la parla, el llenguatge i la comunicació. 2.3. Trastorns de la Parla: Disfèmia i Dislàlia. Concepte, característiques i implicacions educatives i treball a partir d’un cas. 2.4. Trastorns del Llenguatge: Retard Simple del Llenguatge i Trastorn Específic del Llenguatge. Concepte, característiques i implicacions educatives i treball a partir de casos.

3. BLOC 3. L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL/PRIMÀRIA. UN ENFOCAMENT INCLUSIU. 3.1. Marc conceptual i normatiu sobre l'atenció a la diversitat i el model d’escola inclusiva a) El concepte de diversitat b) Les fonts de diversitat c) Perspectiva històrica de l'atenció a la diversitat: de la integració a la inclusió d) L´escola inclusiva en el marc d´un sistema inclusiu e) Concepte de NESE 3.2. La resposta educativa en el context de l'escola inclusiva e) Planificació i gestió del currículum d'educació infantil/primària per atendre a la diversitat f) Serveis i professionals de suport a l'escola i les famílies g) Estratègies organitzatives i metodològiques per atendre a la diversitat h) Mesures i suports a l´atenció a la diversitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 31,00 151,00 1,00 183,00
Prova d'avaluació 3,00 30,00 0 33,00
Sessió expositiva 30,00 3,00 0 33,00
Total 64,00 184,00 1,00 249

Bibliografia

 • Aguado, G.; Fernández-Zuñiga, A.; Gambra, S.; Perelló, E.; Vila-Rovira, J.L. (2013). Trastorns de la parla i de la veu. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Aldámiz, M. del Mar (2000 ). Com ens ho fem? : propostes per educar en la diversitat . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Andreu, Ll. (Coord.) (2013). Discapacitats sensorial i motriu. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Aguado, G.; Cardona, M.C.; Sanz-Torrent, M. (2013). Trastorns del llenguatge oral. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Lara, M.F.; López, A.; Palacio, A.; Rodríguez, J.; Sopena, J.M. (2013). Trastorns d'aprenentatge de la lectura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Artigas, J.; Rigau, E.; Garcia-Nonell, K. (2008). Trastornos del lenguaje. Recuperat , a http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/24-lenguaje.pdf
 • Bautista, G.; Castejón, E.; Espasa, A. (2012). Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat. . Barcelona: Editorial UOC.
 • Departament de Ensenyament. PRODISCAT, etapa infantil. Recuperat , a http://www.integratek.es/wp-content/uploads/2013/05/prodiscat_infantil.pdf
 • Echeita Sarrionandia, Gerardo (2006 ). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Estopà Bagot, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet, Imma (2011). EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Fernández Sarmiento, Celia (2009 ). La Logopedia en la escuela : propuestas desde la prácticapara una educación más inclusiva . [Las Palmas de Gran Canaria]: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Giné i Giné, Climent Basil, Carme (2001 ). Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Giné Giné, Climent (coord.) (2009). La educación inclusiva:de la exclusión a la plena participación de todo alumnado. Barcelona: ICE/Horsori. Catàleg
 • L'Ús del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004 ) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Narbona, Juan (2001 ). El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Orrantia Rodríguez, José (2000 ). Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica (2a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Paniagua, Gemma (cop. 2005 ). Educación infantil : respuesta educativa a la diversidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (2008 ). El Aprendizaje cooperativo : 9 ideas clave . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (cop. 2003 ). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje : aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat d'avaluació individual. Integra els continguts de les sessions presencials i virtuals (teòriques i pràctiques) i de les lectures i materials proposats en cada un dels blocs del mòdul.
• Grau de MEI: una prova de tots el blocs del mòdul al final del 1r semestre.
• Grau de DT: una prova dels blocs 1 i 2 al final del 1r semestre i una del bloc 3 al final del 2on semestre.
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat. 30
Bloc 1. Realització d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i resolució de casos pràctics, plantejats en una aula d'educació infantil o primària (individuals i/o en equips). S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat. 20 No
Bloc 2. Realització d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i resolució de casos pràctics, plantejats en una aula d'educació infantil o primària (individuals i/o en equips). S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat. 20 No
Bloc 3.
Realització d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i resolució de casos pràctics, plantejats en una aula d'educació infantil o primària (individuals i/o en equips).
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat. 30 No

Qualificació

Les activitats avaluables (prova o proves i les activitats corresponents a cadascun dels tres blocs) es puntuen de 0 a 10. Si no es realitza alguna d'aquestes activitats, aquesta puntuarà 0.

La qualificació final de l'assignatura serà la suma total dels percentatges de totes les activitats avaluables, essent necessari per aprovar el mòdul que:

1. La prova escrita (o proves escrites per a DT) estigui aprovada (igual o superior a 5).

2. La qualificació final de l'assignatura sigui com a mínim de 5.

La prova escrita dels tres blocs (proves escrites per a DT) computa el 30%. Si se suspèn es pot recuperar, però la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta recuperació és un 6 sobre 10.

Si se suspèn la prova escrita de recuperació (o proves escrites de recuperació per a DT), la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en aquesta prova.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En la modalitat d'avaluació continuada, es considerarà No Presentat quan un estudiant no presenti cap activitat d'avaluació o no faci la prova final.

En la modalitat d'avaluació única, es considerarà No Presentat quan un estudiant no faci la prova final.

Avaluació única:
L'estudiantat que opti per aquesta modalitat d'avaluació, haurà de fer una prova final durant el període d'avaluació (consultar calendari d'examens) que valdrà el 100 % de la nota i que per tant, serà recuperable.

Aquesta decisió s'ha de comunicar dins del termini establert a la instància corresponent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Els estudiants han de sol·licitar les tutories enviant un correu electrònic al professor/a corresponent. Les tutories es faran de manera presencial o virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació/interacció es farà via correu electrònic o presencialment.

Observacions

Responsable del mòdul: GEMMA DIAZ
Horari de tutories: a convenir per correu electrònic
Correu electrònic: gemma.diaz@udg.edu
Despatx 211

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.