Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El pràcticum 2 constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades que es realitzen de forma continuada i intensiva i significa, pels estudiants, una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. El pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional. Les activitats d'aprenentatge organitzades al llarg d'aquest mòdul tenen com a objectiu la consecució de bona part de les competències professionals, incidint en aquelles qüestions més directament relacionades amb la realització d'intervencions socioeducatives i l'anàlisi de la pràctica professional.
Crèdits ECTS:
30

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Armengou Balaguer  / Nuria Balliu Castanyer  / Raquel Carrion Alfonso  / Cristina Ferrer Comalada  / Isabel Hidalgo Cervera  / Fernando Lopez Corbella  / Francisco Javier Luna Soca  / Anna Planas i Llado  / Eila Prats Brugat  / Carolina Maria Puyaltó Rovira  / Serafin Sanchez Rodriguez  / Carme Trull Oliva
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 3. -Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 4. - Comunicar-se a una llengua extrangera
 • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 9. - Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades amb la intervenció educativa
 • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 16. - Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.
 • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 20. - Intervenir en situacions de crisisi familiar i social
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 22. - Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius
 • 23. - Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 26. - Col·laborar en el desenvolupament de projectes d'investigació sobre el mitjà social i institucional on es realitza la intervenció
 • 27. -Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Aspectes organitzatius i de gestió del centre de pràctiques

2. Característiques dels usuaris del centre de pràctiques

3. Relació del centre amb altres serveis i institucions. Treball en xarxa.

4. Estratègies i metodologia del centre per abordar diferents situacions i problemàtiques socioeducatives amb les que es troben

5. Incidents crítics: descripció, anàlisi, valoració i aprenentatges realitzats a partir de l'incident

6. Relació de les pràctiques amb temes diversos: prejudicis, discriminació, marginació, resiliència, exclusió/inclusió, etc.

7. Les pròpies actituds i valors en l'exercici professional d'educador/a social

8. Identitat professional

9. Ètica en la intervenció socioeducativa

10. Les relacions interpersonals: rols, aspectes comunicatius, relacions de poder.

11. Reflexió sobre els aprenentatges que s'adquireixen al llarg de les pràctiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 14,00 140,00 0 154,00
Elaboració individual de treballs 0 120,00 0 120,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 420,00 0 420,00
Tutories de grup 26,00 30,00 0 56,00
Total 40,00 710,00 0 750

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Estada de pràctiques en una institució o servei de l'àmbit socioeducatiu Compliment dels pactes i compromisos acordats i signats en el document de "Compromís de pràctiques"
  Actuació respectuosa amb les normes de la institució de pràctiques.
  Comportament èticament correcte de l'estudiant vers les persones usuàries dels serveis i els professional que hi treballen.
  Respecte a la confidencialitat de la informació sobre els usuaris i sobre el centre.
  Coneixement i desenvolupament de funcions pròpies de l'educador social.
  Evolució positiva de les habilitats i actituds l'estudiant pel que fa a la relació amb les persones usuàries del centre.
  Evolució positiva de les habilitats i actituds de l'estudiant pel que fa a la col·laboració amb l'equip de professionals.
  Evolució positiva del coneixement de l'estudiant per analitzar casos i situacions d'intervenció socioeducativa.
  Identificació correcta de les funcions i competències dels diferents professionals del centre.
  Desenvolupament d'actituds i valors necessaris per a l’exercici professional de l’educador social en el centre o servei (compromís, responsabilitats, autoexigència, interès per l’aprenentatge, motivació, etc.).
  Valoració positiva de les tasques i funcions que l'estudiant ha desenvolupat durant la seva estada de pràctiques.
  Coneixement sobre el context on s’han desenvolupat les pràctiques, tant el context social on s’ubica el servei, com el context institucional i la relació del servei amb la resta de la xarxa de serveis socioeducatius.
  40 No
  Tutories grupals de seguiment del pràcticum Assistència a les sessions de tutoria.
  Preparació prèvia a la sessió de tutoria del material o documents a treballar a la tutoria.
  Participació activa en la discussió en grup i anàlisi de situacions d'intervenció.

  • Capacitat d’argumentar les seves opinions i punts de vista, de comunicar-se amb claredat i de manera assertiva. La capacitat de diàleg i d’escolta i l’actitud constructiva.
  • Capacitat de reflexionar i d’analitzar críticament les pròpies experiències i les dels altres companys. Capacitat d’identificar els elements rellevants de la tasca educativa, de reflexionar sobre les situacions o casos i d’analitzar el paper desenvolupat pels diferents agents que intervenen en la situació.
  • Capacitat d’expressar-se oralment de manera clara i precisa, utilitzant el vocabulari de l’àmbit professional.
  • Capacitat de tenir en compte les implicacions ètiques i les qüestions deontològiques relacionades amb l’ús de la informació.
  • Capacitat de reflexionar sobre el propi aprenentatge i de plantejar-se objectius i estratègies de millora.
  • Desenvolupament del pràcticum i capacitat per donar resposta a les demandes del pràcticum.
  20 No
  Elaboració d'un diari reflexiu que serà la base per al desenvolupament de les tutories en grup Evolució que l’estudiant durant les pràctiques en els aspectes següents:

  • Comunicar-se per escrit, utilitzant correctament el vocabulari professional, i dominar els marcs teòrics i conceptuals propis de l’àmbit socioeducatiu.
  • Analitzar situacions d’intervenció, de reflexió crítica sobre el paper desenvolupat pels diferents agents que hi intervenen.
  • Valorar els diferents factors implicats en les situacions d’intervenció socioeducativa i vincular-ho a aspectes teòrics.
  • Reflexionar sobre els propis recursos personals per adaptar-se a les situacions de la pràctica professional.
  • Plantejar-se objectius i estratègies de millora.
  • Argumentar i analitzar críticament les decisions professionals i les pròpies actuacions
  • Analitzar situacions de conflicte i proposar estratègies per resoldre problemes.
  • Gestionar conflictes, mostrar capacitat d’utilitzar tècniques de gestió de conflictes.
  • Fer propostes d’actuació professional.
  • Identificar factors que intervenen en le relacions interpersonals i estratègies de comunicació entre professionals.
  • Reflexionar sobre aspectes deontològics.
  30 No
  Informe final d'autoavaluació de l'estudiant Es valorarà el nivell d'aprofundiment de la reflexió que fa l'estudiant sobre els seus propis progressos i aprenentatges en relació als temes següents:

  • Anàlisi de situacions d’intervenció, de reflexió crítica sobre el paper desenvolupat pels diferents agents que hi intervenen.
  • Valoració dels diferents factors implicats en les situacions d’intervenció socioeducativa i vinculació amb aspectes teòrics.
  • Reflexió sobre els propis recursos personals per adaptar-se a les situacions de la pràctica professional.
  • Plantejament d'objectius i estratègies de millora.
  • Argumentació i anàlisi crítica les decisions professionals i de les pròpies actuacions.
  • Anàlisi de situacions de conflicte i proposta d'estratègies per resoldre problemes.
  • Gestió de conflictes, capacitat d’utilitzar tècniques de gestió de conflictes.
  • Fer propostes d’actuació professional.
  • Identificació de factors que intervenen en les relacions interpersonals i estratègies de comunicació entre professionals.
  • Reflexió sobre aspectes deontològics.
  10 No

  Qualificació

  En la qualificació del pràcticum es tindran en compte els elements següents:
  1. Informe del tutor o tutora del centre de pràctiques.
  2. Seguiment de les tutories grupals i individuals realitzades a la universitat.
  3. Diari reflexiu elaborat per l'estudiant.
  4. Informe d'autoavaluació de l'estudiant.

  El/la professor/a tutor/a de la UdG atorgarà una nota de l'1 al 10 a cadascun d'aquests elements. La nota final es calcularà fent la mitjana ponderada segons el % assignat a cada una de les activitats. Si aquesta mitjana no surt superior a 5 es considerarà el pràcticum suspès.

  És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès. La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà que un estudiant és No Presentat quan:
  1. No assisteixi a l'estada de pràctiques en els horaris i calendari pactat i/o
  2. No assisteixi a les tutories de seguiment i/o
  3. No elabori el diari reflexiu i/o
  4. No elabori l'informe final d'autoavaluació.

  Per poder ser qualificat d'aquest mòdul l'estudiant ha de realitzar i presentar totes les activitats d'avaluació esmentades en aquest mòdul, dins dels terminis acordats per l'equip de tutors.

  Avaluació única:
  Per les característiques particulars d'aquesta assignatura no es pot realitzar avaluació única.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  L'alumnat té l'obligació d'assistir a les tutories establertes per part del professorat (com a mínim 4 grupals i 1 individual) i són presencials.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els canals de comunicació seran els institucionals (correu electrònic i moodle). La interacció també es pot donar a través de plataforms virtuals per a videoconferències.

  Observacions

  El pràcticum 2 consisteix en una estada de pràctiques en un centre, servei o institució de l'àmbit socioeducatiu. L'estada va des de principis d'octubre a finals de gener i suposa unes 25 hores setmanals d'estada al centre més unes 10 hores dedicades a realització de treballs, elaboració de documentació, de materials, etc. que siguin d'especial interès pel centre.
  No és possible acumular hores i escurçar el pràcticum en el temps.
  El lloc de pràctiques el sol·licita l'estudiant a finals del curs anterior en base a les ofertes de places que es publiquen des de la coordinació d'estudis. L'assignació del lloc de pràctiques correspon a la coordinació d'estudis que informarà a l'estudiant sobre el lloc de pràctiques assignat.
  Una vegada assignat el centre, serà el/la professor/a tutor/a qui es posarà en contacte amb els centres i amb l'estudiant per acordar el dia exacte d'inici, confeccionar el document de compromís de pràctiques i presentar l'estudiant al centre.

  Podeu trobar informació més detallada sobre el desenvolupament del pràcticum a la Guia de pràcticum 2, elaborada per la comissió de pràcticum del Grau d'Educació social, i que es penjarà al moodle del mòdul de pràcticum 2.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.