Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar i analitzar els continguts fonamentals per al correcte disseny de projectes d'acció socioeducativa. S'espera que a través d'ell, adquireixin les principals competències que han de garantir la correcta redacció d'aquests instruments. Es pretén incidir especialment en els projectes amb dimensió comunitària i en aquest sentit es proporcionin els principals continguts que puguin garantir la seva correcta fonamentació i estructuració.Aquest mòdul s'organitza en dos grans apartats:- El disseny de projectes i programes d'acció socioeducativa: La detecció de necessitats i l'anàlisi de la realitat. La participació. El grup, la comunitat i les xarxes socials. El diagnòstic socioeducatiu i sociocultural. Tècniques bàsiques per al diagnòstic inicial. L'observació, el qüestionari i l'entrevista. Els objectius educatius, la programació d'activitats, la planificació i la gestió dels recursos. La difusió. L'avaluació de programes i projectes socioeducatius. - El desenvolupament comunitari i els models i metodologies per a l'acció comunitària. Els conceptes de grup, comunitat i xarxes socials. El treball en xarxa. La dinàmica de grups. Tècniques i estratègies per a la seva dinamització de grups i comunitats.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Marta Garcia Molsosa  / Esther Oliver Grasiot  / Carme Trull Oliva
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 16. - Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 23. - Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 26. - Col·laborar en el desenvolupament de projectes d'investigació sobre el mitjà social i institucional on es realitza la intervenció

Continguts

1. Unitat formativa 1: Animació sociocultural, desenvolupament comunitari i participació ciutadana. Emmarcament teòric i propostes d’intervenció

          1.1. L'Animació sociocultural: metodologia i àmbit d'intervenció

          1.2. Participació i processos participatius: claus per a la intervenció comunitària

          1.3. Apoderament i models d'apoderament

          1.4. Comunitat i desenvolupament comunitari. Plans comunitaris

          1.5. La cultura i el seu potencial transformador. La dimensió cultural de l'ASC. Polítiques, programes i serveis culturals

          1.6. Serveis, projectes i experiències en ASC en diferents col·lectius

2. Unitat formativa 2: Mètodes d’Investigació Educativa

          2.1. Evolució, conceptes i fonaments de la recerca educativa

          2.2. Procés per a la investigació quantitativa. Criteris per al plantejament del problema

          2.3. Procés per a la investigació qualitativa. Criteris per al plantejament del problema

          2.4. Els processos mixtes d'investigació

          2.5. La planificació d'una investigació: elaboració d'una recerca socioeducativa

3. Unitat formativa 3: Disseny de projectes

          3.1. La planificació en la intervenció social

          3.2. El projecte com a eix de la intervenció i diferents metodologies d'elaboració de projectes

          3.3. La planificació d'un projecte: elaboració i presentació d'un projecte d'intervenció socioeducativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 25,00 0 26,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 0 42,00
Sessió participativa 39,00 0 51,00 90,00
Treball en equip 0 122,00 20,00 142,00
Total 42,00 187,00 71,00 300

Bibliografia

 • Ander-Egg, Ezequiel (1997 ). Cómo elaborar un proyecto : guía para diseñar proyectos sociales y culturales (15a ed. ampl. y rev.). Albacete: Instituto de Ciencias SocialesAplicadas. Catàleg
 • Arnal Agustín, Justo (1997). Metodologies de la investigació educativa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bacqué, Marie-Hélène (2016 ). El Empoderamiento, una práctica emancipadora . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Bartolomé Pina, M. (2000). Cap a on va la Inverstigació Educativa. Barcelona: Dulac. Catàleg
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002 ). La Animación sociocultural : una estrategia educativa para la participación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Campenhoudt, Quivy (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Mexico: Limusa. Catàleg
 • Casacuberta, David, 1967- (2011 ). Acción cultural y desarrollo comunitario . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Checkoway, Barry (2009 ). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario . Barcelona: Graó. Catàleg
 • del Val Cid, Consuelo; Gutiérrez Brito, Jesús (2005). Prácticas para la comprensión de la realidad social . Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Escudero, José (cop. 2004 ). Análisis de la realidad local : técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Froufe Quintas, Sindo (1998 ). Las Técnicas de grupo en la animación comunitaria . Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit, Tesouro i Cid, Montserrat (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors . Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar (2006). Metodología de la investigación (quarta). Mèxic [etc.]: : McGraw- Hill. Catàleg
 • Llena Berñe, Asun (2009 ). La Acción comunitaria : 10 ideas claves . Barcelona: Graó. Catàleg
 • López de Aguileta, Iñaki (cop. 2000 ). Cultura y ciudad : manual de política cultural municipal . Gijón: Trea. Catàleg
 • Marchioni, Marco (DL 2004 ). La Acción social en y con la comunidad . Zaragoza: Libros Certeza. Catàleg
 • Mille Galán, José Manuel (2002). Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes . Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Participació Ciutadana. Catàleg
 • Montañés Serrano, Manuel (2009 ). Metodología y técnica participativa : teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Montes i Sala, Pep (2008 ). Polítiques locals de joventut : criteris, eines i recursos . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994). Elaboración de proyectos sociales : casos prácticos . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Plan estratégico y de participación (DL 2003 ). Gijón: Trea. Catàleg
 • Pose Porto, Héctor M (2006 ). La Cultura en las ciudades : un quehacer cívico-social . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Riba, Carles (2010). Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Riberas, Gisela (2003). Disseny de les intervencions socioeducatives . Barcelona: Pleniluni. Catàleg
 • Soler, Pere (2011). L'Animació sociocultural :. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Soler, P.; Trilla, J.; Jiménez-Morales, M.; Úcar, X. (2017). La construcción de un modelo pedagógico del empoderamiento juvenil. Pedagogia Social. Revista interuniversitaria, 30(), 19-34. Recuperat , a http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/
 • Trilla i Bernet, Jaume (1993 ). Otras educaciones : animación sociocultural, formación deadultos y ciudad educativa . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Úcar, Xavier Llena Berñe, Asun Caride, José Antonio (2006 ). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Voces con esencia : para una animación sociocultural posicionada (2022 - 01??) (Primera edición). Barcelona: Octaedro. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball grupal primera part- Diagnòstic El treball grupal tindrà un valor del 32 % de la nota final del mòdul 8. Aquest 32 % es comptabilitzarà a partir de les diferents activitats dirigides del treball grupal i avaluades per dos professors del mòdul (veure criteris d’avaluació a la fitxa de cada activitat).
32 No
Treball grupal segona part- Projecte El treball grupal tindrà un valor del 32 % de la nota final del mòdul 8. Aquest 32 % es comptabilitzarà a partir de les diferents activitats dirigides del treball grupal i avaluades per dos professors del mòdul (veure criteris d’avaluació a la fitxa de cada activitat).
32 No
Prova individual d'assoliment de coneixements Per avaluar la prova es tindran en compte els següents criteris:

- Domini dels principals coneixements relacionats amb les tres unitats formatives del mòdul.
- Correcció i claredat en la comunicació escrita (inclou correcció ortogràfica i sintàctica)
- Capacitat d'argumentació i justificació
- Utilització correcta de la terminologia pròpia dels continguts treballats
- Claredat de les idees exposades.

30
Continguts UF1 Es valorarà els coneixements, la capacitat de síntesi, d'argumentació i de comunicació de l'estudiant 6 No

Qualificació

Per ser avaluat s'han d'haver presentat totes les activitats d'avaluació del mòdul. El mòdul serà avaluat mitjançant quatre activitats d'avaluació:
- Treball grupal primera part- Diagnòstic (32%)
- Treball grupal segona part- Projecte (32%)
- Prova individual d'assoliment de coneixements (30%)
- Treball de contingut de la UF1 (6 %)

Per aprovar el mòdul s’hauran d’haver presentat totes les activitats d’avaluació grupal i les activitats d’avaluació individual. Cal obtenir una qualificació igual o superior a 5 (sobre 10) en la mitja de les activitats grupals i inviduals.
Activitats grupals: cal obtenir una mitja de 5, sempre i quan es superi el 4 en les diferents activitats.
Activitats individuals: en l’examen d’avaluació de coneixements caldrà treure un mínim de 4 punts en cada una de les unitats formatives per poder fer la mitjana d’aquesta activitat. Es preveu un exercici de recuperació de la prova individual d’assoliment de coneixements (nota màxima 5).

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès. La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a “no presentat” quan no ha realitzat l’activitat grupal i les activitats de treball dirigit d’avaluació plantejades en el programa.

Avaluació única:
L'estudiantat que opti per l'avaluació única haurà de:
- Realitzar una prova de coneixements de les 3 Unitats Formatives
- Resoldre un cas pràctic integrant continguts de les 3 Unitats Formatives

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professorat mantindrà uns sistema de tutories regulars amb l'estudiantat. S'intensificaran les tutories per al seguiment i acompanyament del treball en equip.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es realitzarà a través de correu electrònic, moodle i altres eines institucionals.

Observacions

Aquesta assignatura està integrada dins el Programa d'Innovació Docent de la Xarxa d'Avaluació de la Universitat de Girona

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.