Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El mòdul s'orienta a permetre el reconeixement de les principals problemàtiques socials del món actual i del context més proper, i analitzar-les des de diferents posicions teòriques i disciplinars per poder comprendre la seva incidència en la intervenció socioeducativa. A partir d'aquests objectius,es farà una aproximació als conceptes bàsics de l'anàlisi sociocultural, les teories de la cultura i la societat, l'evolució de la societat moderna a la postmodernitat, els elements per a la construcció identitària i diversitat cultural i l'anàlisi dels eixos de la desigualtat en la societat actual. Es posarà un especial èmfasi en l'anàlisi dels fluxos migratoris, la diversitat cultural i els reptes socials més actuals, l'estudi dels processos d'integració en contexts multiculturals, les bases i els reptes de l'educació intercultural i les estratègies d'intervenció des de la perspectiva intercultural.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS  / MAURO CARLOS MOSCHETTI
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
  • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. Introducció a l’estudi de la societat i la cultura

          1.1. Presentació de les disciplines

          1.2. La cultura i la societat

          1.3. Teories de la cultura i de la societat

2. UNITAT FORMATIVA 2. Cultura i identitat

          2.1. La cultura i les cultures

          2.2. Identitat cultural i contingut cultural

          2.3. Les formes polítiques de la identitat

3. UNITAT FORMATIVA 3. Societat i cultura a l’era de la globalització

          3.1. De la societat moderna a la postmodernitat: transformacions socials i culturals

          3.2. Moviments de població en una societat global

4. UNITAT FORMATIVA 4. Desigualtat i estratificació social

          4.1. Estratificació i classes socials

          4.2. Segregació, marginació, discriminació i exclusió

          4.3. Pobresa i exclusió social

5. UNITAT FORMATIVA 5. Sexe, gènere i desigualtat social

          5.1. Sexe i gènere

          5.2. El gènere com a base de diferències i desigualtats socials.

6. UNITAT FORMATIVA 6. Sociologia de les edats

          6.1. Infantesa, adolescència i joventut.

          6.2. Joventut, socialitat i produccions cultural

          6.3. La vellesa: al marge de la societat?

7. UNITAT FORMATIVA 7. La gestió de la diversitat cultural

          7.1. Models de ciutadania i diversitat cultural.

          7.2. Conceptes d’integració, àmbits de la integració i acció educativa

          7.3. Racisme i antiracisme en la societat actual

8. UNITAT FORMATIVA 8. Educació i diversitat cultural

          8.1. Aportacions de la sociologia i l’antropologia a l’anàlisi dels fenòmens educatius

          8.2. Sistema educatiu i minories culturals

          8.3. Educació intercultural: objectius, plantejaments socioeducatius i culturals.

          8.4. Estratègies de l’educació intercultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 20,00 0 20,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Elaboració individual de treballs 0 75,00 0 75,00
Prova d'avaluació 0 85,00 0 85,00
Sessió expositiva 0 20,00 21,00 41,00
Sessió participativa 39,00 20,00 0 59,00
Total 39,00 240,00 21,00 300

Bibliografia

  • Harris, Marvin, (2004 ). Introducción a la antropología general (7ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Harris, Marvin, (1983 ). El Desarrollo de la teoría antropológica : historia de las teorías de la cultura (4ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
  • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2003 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Giddens, Anthony (2001 ). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Marquès i Sureda, Salomó (2001 ). Societats pluriculturals i educació : la interculturalitat com a resposta . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona :Ajuntament de Girona. Catàleg
  • Pajares, M. (2005). La integración ciudadana: una perspectiva para la inmigración. Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resum i comentari de les lectures que s’aniran encarregant al llarg del segon semestre i plantejament de qüestions al voltant d’aquestes lectures. Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin. Aquests treballs seran avaluats amb una nota d'apte o no apte.
10 No
Assaig individual sobre els conceptes claus treballats en les activitats formatives 1 i 2.
Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin.
10 No
Assaig individual sobre els conceptes claus treballats en la unitat formativa 7. Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin.Aquests treballs seran avaluats amb una nota d'apte o no apte.
10 No
Realització d'un treball d'anàlisi d'una qüestió de caràcter social o cultural que els resulti d'interès com a futurs educadors/es socials (la selecció del treball estarà en funció de la feina centrada en la recerca de fonts d'informació que els alumnes hauran realitzat fins aleshores). L'extensió, el tema i el caràcter del treball es pactarà amb els professors. Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Claredat i estructuració general del treball.
Riquesa i adequació de la informació aportada i de les idees i reflexions que s'aportin.
20 No
Prova escrita sobre els continguts treballats al llarg de la primera part de l'assignatura. Les proves escrites cerquen d'avaluar el coneixement i comprensió dels principals temes i conceptes treballats al llarg de l'assignatura. 25 No
Prova escrita sobre els continguts treballats al llarg de la segona part de l'assignatura. Les proves escrites cerquen d'avaluar el coneixement i comprensió dels principals temes i conceptes treballats al llarg de l'assignatura. 25 No

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal haver lliurat tots els treballs dins dels terminis establerts i participar en les dues proves escrites.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una sola vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.

La realització fraudulenta (plagi) d’algun o alguns exercicis exigits en l’avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun treball o la no realització de l'examen comportarà una avaluació de "no presentat" .

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen escrit de tots els continguts del curs, incloent les lectures proporcionades al llarg del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es fan en línia, fent servir el Moodle, vídeo-conferència, i d'altres recursos virtuals.