Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA FERNANDEZ BLANCO
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.

Continguts

1. DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE DRET? Introducció general: un món de normes. Per què i per a què el dret? Coordinació i conflicte. La generalitat del dret: problemes de sobreinclusió i subinclusió. Ambigüitats problemàtiques i no problemàtiques de la paraula “Dret”. Concepcions del dret: Iusnaturalisme, Positivisme i Realisme.

2. NORMES I NORMES JURÍDIQUES Les regles en un sistema jurídic modern. Les fonts del dret. El llenguatge com a eina. Problemes del dret i el llenguatge (ambigüitats, vaguetats, textura oberta).

3. SISTEMA JURÍDIC I INTERPRETACIÓ DEL DRET La noció de sistema jurídic. El Dret com a sistema: plantejament tradicional. Sistemes estàtics i sistemes dinàmics. Consistència i antinòmies. Completitud i llacunes. Independència i redundàncies.

4. INTERPRETACIÓ DEL DRET i FUNCIONS SOCIALS DEL DRET Aproximació a les teories i les tècniques de la interpretació jurídica Funcions socials del Dret L'aplicació del dret: del general al particular. El procés i la sentència.

5. JERARQUIA, ORGANITZACIÓ DEL DRET ESTATAL I ÒRGANS D'APLICACIÓ. La jerarquia normativa en l'àmbit intern. Dret Estatal i Dret Autonòmic. Principals àrees del dret públic. Principals àrees de dret privat. Jurisdicció i Competència. Organització Judicial i Control de Constitucionalitat.

6. FUNCIONS SOCIALS DEL DRET, ESTAT DE DRET I SEGURETAT JURÍDICA Què és l'Estat de Dret? Estat de Dret: versions formalistes i substantives. Estat de Dret i Democràcia. Estat de Dret i Drets fonamentals. Seguretat Jurídica. Punts de contacte i diferències amb l'Estat de Dret. Per a què serveix la seguretat jurídica?

7. TÈCNIQUES LEGISLATIVES I PROBLEMES LEGISLATIUS La històrica desconnexió del dret amb l'activitat legislativa Racionalitat Legislativa: Racionalitat Lingüística, Racionalitat Sistèmica, Racionalitat Pragmàtica, Racionalitat Teleològica i Racionalitat Ètica i Material El moviment de l'ús del llenguatge pla i senzill en matèria legislativa

8. DRET INTERN I DRET SUPRAESTATAL. Què és el dret supraestatal? Relació entre el dret intern i el dret supraestatal. Els límits al dret estatal. Dret comunitari, Dret internacional i dret intern. Fonts principals i secundàries del Dret internacional. Dret Internacional Públic i Dret Internacional Privat. Tribunals Internacionals i altres òrgans d'aplicació de Dret Internacional.

9. DRETS HUMANS Concepte i sorgiment dels Drets Humans. Dret Humà a l'Educació en els Tractats Internacionals.. Convenció sobre els Drets del Nen. Jurisprudència internacional i interna que recull qüestions relatives al dret a l'educació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 34 0 34
Prova d'avaluació 8 70 78
Treball en equip 14 24 38
Total 56 94 150

Bibliografia

 • José Juan Moreso, Josep Maria Vilajosana (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Frederick Schauer (2013). Pensar como un abogado . Barcelona : Marcial Pons . Catàleg
 • Mauro Barberis (2015). Introducción al estudio del derecho . Lima : Palestra . Catàleg
 • Remo Entelman (2001). Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma (1). Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1ª Prova objectiva. Preguntes tipus test. 20 preguntes tipus test, amb penalització de 0.25 sobre 20 per cada respuesta incorrecta. 30
Treball per parelles. Els estudiants hauran de presentar un treball en parella sobre aspectes desenvolupats en el programa de l'assignatura i que seran primer discutits a classe. 30
2ª Prova objectiva. Preguntes tipus test. 20 preguntes tipus test amb penalització de 0.25 sobre 20 per cada respuesta incorrecta. 30
Participació a classe Pacticipació activa a classe 10

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura de "Funcions i conceptes bàsiques del dret" segueix un model d'avaluació continuada. La qualificació final s'obté a partir de les qualificacions parcials indicades a l'apartat sobre activitats d'avaluació, incloses les intervencions realitzades a les classes (teòriques i pràctiques).
Per promediar les notes de les quatre activitats és necessari haver aprovat, almenys, una de les dues proves objectives.
En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que només hagin fet una activitat d'avaluació o cap d'elles es consideran "No presentats"