Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El desenvolupament motor dels infants fins als 12 anys. Les habilitats motrius bàsiques, les habilitats motrius específiques, i la seva anàlisi. El tractament de les habilitats motrius en el currículum. L'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats motrius en els diferents cicles de l'educació infantil i primària. Factors que incideixen en l'aprenentatge de les habilitats motrius i elements metodològics i didàctics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Victor Lopez Ros
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Aprenentatge i Desenvolupament Motor en E.F. escolar.

          1.1. Delimitació conceptual.

                    1.1.1. Habilitats motrius, capacitats motrius, competència motriu i physical literacy.

          1.2. Orientacions curriculars relacionades amb el desenvolupament de la competència motriu.

2. Habilitats motrius i la seva evolució en edat escolar.

          2.1. Fases del desenvolupament motor: delimitació i anàlisi de les diferents etapes.

          2.2. Habilitats motrius bàsiques i específiques.

                    2.2.1. Definició de la tipologia de les habilitats.

                    2.2.2. Criteris d'anàlisi i d'avaluació de les habilitats motrius.

          2.3. Evolució de la competència motriu i de les habilitats motrius en edat escolar.

          2.4. El tractament de les habilitats motrius en els diferents cicles educatius.

3. Aprenentatge i control de les habilitats motrius.

          3.1. Les fases de l'aprenentatge.

          3.2. Processos i mecanismes implicats en l'aprenentatge i en el control de les habilitats motrius.

                    3.2.1. El control "intern": Programes Motors Generals i Esquemes Motors.

                    3.2.2. El control "compartit": Constraints i l'emergència d'Estructures Coordinatives.

          3.3. La pràctica i les condicions de la pràctica.

                    3.3.1. Hipòtesi de la "Variabilitat de la pràctica".

                    3.3.2. Quantitat i qualitat de la pràctica.

                    3.3.3. Elements bàsics en el disseny de les tasques i activitats.

4. Intenvenció docent i procés d'aprenentatge.

          4.1. Intervenció docent en les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

          4.2. Interacció docent i feedbacks.

          4.3. L'avaluació del procés d'aprenentatge i del nivell d'assoliment.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 9,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 2,00 0 4,00
Elaboració individual de treballs 3,00 10,00 0 13,00
Lectura / comentari de textos 3,00 8,00 0 11,00
Prova d'avaluació 3,00 10,00 0 13,00
Sessió participativa 4,00 3,00 0 7,00
Sessió pràctica 9,00 3,00 0 12,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Barnett, L.M. et al. (2016). Fundamental Movement Skills: An important focus. Journal of Teaching in Physical Education, 35(3), 219-225
 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices.. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Batalla, A. (2011). Criterios para la optimización del aprendizaje de las habilidades motrices. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (37), 57-63 Catàleg
 • Castejón, F.J. (2000). Diseño de escalas para la evaluación de la habilidad motriz de salto para la edu. Revista de investigación educativa, 18(1), 47-68 Catàleg
 • Clark, J.E.; Metcalfe, J.S. (2002). The mountain of motor development: A metaphor. Dins (Ed.), Motor Development: Research and reviews (, p. 163-190). Reston: NASPE Publications.
 • Coker, Ch. (2021). Motor control and Learning for Practitioners. London: Routledge.
 • Davids, K.; Button, C.; Bennett, S. (2008). Dynamics of skill acquisition. Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • Davis, W.; Broadhead, G. (2007). Ecological task analysis and movement. Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • Fairbrother, J. (2010). Fundamentals of motor behavior. Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • Famose, J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Fernández, E. et al. (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Florence, J. (2000). Tareas significativas en educación física escolar.. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Gallahue, D. i Ozmun, J. (2002). Understanding motor development. Madison: Brown and Benchmark. Catàleg
 • Gollhofer, A.; Taube, W.; Nielsen, J.B. (2015). Routledge Handbook of Motor Control and Motor Learning (1a). London: Routledge.
 • Gallahue, D. i Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Haibach, P.; Reid, G.; Collier, D. (2011). Motor learning and development. Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • Logan, S. et al. (2018). Fundamental motor skills: A systematic review of terminology. Journal of Sports Sciences, 36(7), 781-796
 • López Ros, V. (2005). "Situaciones problema" y desarrollo de la competencia motriz en E.F. escolar: cu. Tándem. Didáctica de la educación física., (17), 95-105 Catàleg
 • López Ros, V. (2013). Las habilidades motrices básicas en educación primaria. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (43), 89-96 Catàleg
 • López-Ros, V.; Pradas, R.; Font, R. (2014). Educación Física en Primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prácti. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Magill, R. i Anderson, I (2014). Motor control and learning (10th). Nova York: McGraw Hill.
 • Oña, A. (1999). Control y aprendizaje motor. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Piek, J. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Renshaw, I.; Davids, K.; Savelsberg, G. (2011). Motor learning in practice. A constraints-led approach (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Rudd, J.; Renshaw, I.; Savelsbergh, G.; Chow, J.Y. et al. (2021). Nonlinear pedagogy and the Athletic Skills Model. The importance of play supporting Physical Literacy. London: Routledge.
 • Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria.. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. y Graupera, J.L. (2011). Práctica, aprendizaje y educación física: un viejo tema con nuevas variaciones. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (36), 7-16 Catàleg
 • Savelsberg, G.; Davids, K.; Van der Kamp, J; Bennett, S. (2003). Development of movement coordination in children (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Schmidt, R. (1988). Motor control and learning. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Schmidt, R. (2003). Motor Schema Theory after 27 years: reflections and implications for a new theor. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74(4), 366-375
 • Thomas, J. (2000). Children's control, learning and performance of motor skills. Research quarterly for exercise and sport, 71(1), 1-9 Catàleg
 • Ureña, F. et al. (2006). Las habilidades motrices en primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Utley, A., Astill, S. (2008). Motor control, learning and development. London: Routledge. Catàleg
 • Wickstrom, R. (1990). Patrones motores basicos. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Yi Chow, J.; Davids, K.; Button, C.; Renshaw, I. (2016). Nonlinear pedagogy in skill acquisition. An introduction (1). London: Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració final de propostes pràctiques a partir de les realitzades a classe. Presentació d'una proposta pràctica demanada pel professor i que es basa en activitats pràctiques que han sigut analitzades prèviament. Aquesta proposta s'ajustarà als requeriments indicats oportunament per part del professor. 30 No
Elaboració d'una prova avaluativa individual. Respondre argumentadament i adequadament a les qüestions proposades sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. 60
Anàlisi crítica d'un article Analisi d'un article, d'entre els treballats i/o recomanats a classe, d'acord amb els criteris establerts pel professor. 10 No

Qualificació

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.
Es proposa una penalització de -0.15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d’aquest tipus d’errors pot comportar la qualificació de suspès.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Elaboració de propostes pràctiques:
Resposta de continguts adequats als requeriments del professorat.
Correcció formal a nivell ortogràfic, lèxic, gramatical i sintàctic.
Argumentació crítica i relacionada amb el tractament dels continguts de l'assignatura.

Anàlisi crítica d'un article:
Revisió ajustada als criteris donats pel professor.
Correcció formal a nivell ortogràfic, lèxic, gramatical i sintàctic.

Prova escrita individual:
Respostes ajustades als requeriments de les preguntes.
Correcció formal: ortogràfica, gramatical i sintàctica.
Argumentació crítica d'acord amb els continguts treballats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no es presenti a la prova avaluativa individual (60%) en l'avaluació continuada, o que no es presenti a l'avaluació única rebrà el qualificatiu de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L'avaluació única s'ha de sol·licitar expressament durant el període establert segons la normativa vigent.
Les i/o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis en el plaç establert a tal efecte durant el semestre de l'assignatura (2on semestre).

L'activitat d'avaluació única consisteix en un examen final que inclourà tots els continguts (teòrics i pràctics) que s'hagin dut a terme durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
Cal aprovar l'examen per tal de poder fer el sumatori amb la nota del treball i l'anàlisi de l'article en la nota final.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran en els horaris establerts a principi de curs, seran individuals i/o en petits grups i caldrà que es demanin prèviament. Si cal modificar els horaris, es farà d'acord amb les possibilitats del professor i de l'estudiantat. Les tutories podran ser presencials i, ocasionalment, per via electrònica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació habitual, fora de les hores de docència presencial, es farà a través del mail institucional, o a través de tutoria presencial, o mitjançant videoconferència si així es considera.

Observacions

Assistència obligatòria a les classes quan així s'especifiqui. L'assistència a classe comporta haver realitzat les tasques assignades a tal efecte.
Es considerarà activitat encarregada o contingut impartit tot allò comunicat a classe i també allò que es comuniqui pels canals habituals. L'alumne és el responsable de disposar d'aquesta informació quan la mateixa s'hagi transmès adequadament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.