Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Curs 2019-2020

L'objectiu del Grau és formar titulats amb capacitat per exercir en els àmbits acadèmics i professionals propis d'un especialista en llengua i literatura espanyoles. Per a això s'estudien la llengua i la literatura espanyoles i matèries afins des de múltiples perspectives i metodologies, i es reflexiona sobre aquestes disciplines, que s'analitzen d'una manera científica combinant la teoria i la pràctica. Així mateix, s'incorporen coneixements d'una segona i tercera llengua romànica i de la seva literatura.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Llengua i Literatura Espanyoles per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els mitjans de comunicació són la base de la vida actual i tenen com a eina fonamental la paraula. El món editorial és viu, dinàmic i en plena evolució amb les noves tecnologies. El conjunt de coneixements i habilitats que adquiriràs et convertiran en un professional altament qualificat en la gestió de la informació. L'espanyol és present en molts països, i podràs anar a ensenyar a l'estranger.

Competències adquirides

Dominar els coneixements bàsics de llengua i de literatura espanyoles necessaris per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o a altres àmbits professionals; desenvolupar la capacitat comunicativa, tant en l'expressió oral i escrita de l'espanyol com en l'ús de les tècniques de transmissió d'informació i de coneixements; adquirir la capacitat crítica per canalitzar aquesta formació en els àmbits acadèmic, professional i personal amb garanties de qualitat i excel·lència.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Els graduats en Llengua i Literatura Espanyoles podran optar a un ampli ventall de sortides professionals, entre les quals hi ha la docència en llengua i literatura espanyoles de qualsevol nivell educatiu, l'ensenyament d'espanyol com a segona llengua, els treballs en la indústria editorial i cultural, en els mitjans de comunicació, en els àmbits de la traducció, la planificació i mediació lingüístiques, la lingüística forense, les tecnologies lingüístiques, les patologies de la parla i la investigació en llengua i literatura.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Crèdits bàsics comuns de Facultat24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Comunicació oral i escrita   Comunicación oral y escrita   Oral and written communication (3102G00001) BBàsica 12.00 AAnual
L’evolució de les societats humanes   La evolución de las sociedades humanas   The evolution of human societies (3102G00002) BBàsica 12.00 AAnual
Crèdits bàsics propis12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments del llenguatge   Fundamentos del lenguaje   Fundamentals of language (3102G00005) BBàsica 6.00 SSemestral
Lectures de literatura universal   Lecturas de literatura universal   World literature readings (3102G00012) BBàsica 6.00 AAnual
Fonaments12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Literatura espanyola contemporània6.00 crèdits
Llengua espanyola: sincronia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028) OBObligatòria 6.00 AAnual
Crèdits bàsics comuns de Facultat12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Història de la ciència i la cultura   Historia de la ciencia y la cultura   History of science and culture (3102G00015) BBàsica 12.00 AAnual
Crèdits bàsics complementaris12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Media analysis (Media and cultural studies) (3102G00003) BBàsica 6.00 SSemestral
Teoria de la comunicació   Teoría de la comunicación   Media Theory (Media and Cultural Studies) (3102G00004) BBàsica 6.00 SSemestral
Geografia d'Europa   Geografía de Europa   Geography of Europe (3102G00006) BBàsica 6.00 SSemestral
Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa   Patrimonio natural y problemática ambiental en Europa   Natural heritage and environmental problems in Europe (3102G00007) BBàsica 6.00 SSemestral
Introducció a la imatge cinematogràfica   Introducción a la imagen cinematográfica   Introduction to cinema studies (3102G00008) BBàsica 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural: conceptes i actuacions   Patrimonio cultural: conceptos y actuaciones   Cultural Heritage: concepts and accomplishment (3102G00009) BBàsica 6.00 SSemestral
Antropologia filosòfica   Antropología filosófica   Philosophical antropology (3102G00010) BBàsica 6.00 SSemestral
Ètica   Ética   Ethics (3102G00011) BBàsica 6.00 SSemestral
Gramàtica normativa i ortografia catalanes   Gramática normativa y ortografía catalanas   Catalan: normative grammar and orthography (3102G00013) BBàsica 6.00 SSemestral
Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol   Gramática normativa y ortografía del español   Spanish normative grammar and orthography (3102G00014) BBàsica 6.00 SSemestral
Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat   Mundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedad   The world today I. Peace and conflict in the world today: economy, politics and society (3102G00016) BBàsica 6.00 SSemestral
Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat   Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad   The world today II. Peace and conflict in the world today: heritage, memory and identity (3102G00017) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Llatí   Latín   Latin (3102G00020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Literatura espanyola contemporània6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengua espanyola: sincronia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029) OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033) OBObligatòria 12.00 AAnual
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034) OBObligatòria 12.00 AAnual
Literatura espanyola contemporània6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Literatura espanyola clàssica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengua espanyola: sincronia12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Segona llengua i literatura12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022) OBObligatòria 6.00 AAnual
Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025) OBObligatòria 6.00 AAnual
Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026) OBObligatòria 6.00 AAnual
Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027) OBObligatòria 6.00 AAnual
La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028) OBObligatòria 6.00 AAnual
El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029) OBObligatòria 6.00 AAnual
Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030) OBObligatòria 6.00 AAnual
Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031) OBObligatòria 6.00 AAnual
Morfologia catalana   Morfología catalana   Catalan morphology (3102G06032) OBObligatòria 6.00 AAnual
Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033) OBObligatòria 6.00 AAnual
Fonaments II6.00 crèdits
Seminaris optatius12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OBObligatòria 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035) OPOptativa 12.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038) OPOptativa 12.00 AAnual No
Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039) OPOptativa 18.00 SSemestral No
Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020) OPOptativa 6.00 AAnual
Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023) OPOptativa 6.00 AAnual
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025) OPOptativa 6.00 AAnual
Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029) OPOptativa 6.00 AAnual
Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030) OPOptativa 6.00 AAnual No
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual No
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic II   Curso monográfico II   Monographic course II (3102G03045) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic III   Curso monográfico III   Monographic course III (3102G03046) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual No
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual No
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual No
Seminari en humanitats   Seminario en humanidades   Humanities seminar (3102G00036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G07051) OPOptativa 6.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064) OPOptativa 12.00 AAnual No
Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054) OPOptativa 12.00 AAnual
Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047) OPOptativa 6.00 SSemestral
Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037) OPOptativa 12.00 SSemestral
Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038) OPOptativa 12.00 SSemestral No
La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de les llengües d'Europa   La construcción de las lenguas de Europa   The construction of European languages (3102G00039) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Mètodes i problemes de la filologia romànica   Métodos y problemas de la filología románica   Methods and Problems of Romance Philology (3102G00040) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura i periodisme   Literatura y periodismo   Literature and Journalism (3102G00041) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura, cinema i altres arts   Literatura, cine y otras artes   Literature, cinema and other arts (3102G00042) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria i història de les arts escèniques   Teoría e historia de las artes escénicas   Theory and history of performing arts (3102G00043) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Escriptures, tecnologies i difusió del coneixement: de la tauleta de fang a internet   Escrituras, tecnologías y difusión del conocimiento. De la tablilla de barro a Internet   Writings, technologies and diffusion of the knowledge. From the clay tablet to Internet (3102G00044) OPOptativa 12.00 SSemestral No
L'art d'escriure: construcció del discurs i narració   El arte de escribir: construcción del discurso y narración   The art of Writing: discourse and narrative construction (3102G00045) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Crítica textual i treball editorial   Crítica textual y trabajo editorial   Textual Criticism and Publishing (3102G00046) OPOptativa 12.00 SSemestral
Història del teatre català   Historia del teatro catalán   History of Catalan Theater (3102G06067) OPOptativa 12.00 AAnual No
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura espanyola clàssica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengua espanyola: diacronia12.00 crèdits
Seminaris optatius24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OBObligatòria 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035) OPOptativa 12.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038) OPOptativa 12.00 AAnual No
Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039) OPOptativa 18.00 SSemestral No
Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020) OPOptativa 6.00 AAnual
Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023) OPOptativa 6.00 AAnual
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025) OPOptativa 6.00 AAnual
Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029) OPOptativa 6.00 AAnual
Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030) OPOptativa 6.00 AAnual No
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual No
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic II   Curso monográfico II   Monographic course II (3102G03045) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic III   Curso monográfico III   Monographic course III (3102G03046) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual No
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües II: pràctiques externes   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas II: prácticas externas   Catalan and spanish acquisition as second languages: practicum (3102G07049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual No
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual No
Seminari en humanitats   Seminario en humanidades   Humanities seminar (3102G00036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G07051) OPOptativa 6.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064) OPOptativa 12.00 AAnual No
Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054) OPOptativa 12.00 AAnual
Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047) OPOptativa 6.00 SSemestral
Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037) OPOptativa 12.00 SSemestral
Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038) OPOptativa 12.00 SSemestral No
La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de les llengües d'Europa   La construcción de las lenguas de Europa   The construction of European languages (3102G00039) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Mètodes i problemes de la filologia romànica   Métodos y problemas de la filología románica   Methods and Problems of Romance Philology (3102G00040) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura i periodisme   Literatura y periodismo   Literature and Journalism (3102G00041) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura, cinema i altres arts   Literatura, cine y otras artes   Literature, cinema and other arts (3102G00042) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria i història de les arts escèniques   Teoría e historia de las artes escénicas   Theory and history of performing arts (3102G00043) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Escriptures, tecnologies i difusió del coneixement: de la tauleta de fang a internet   Escrituras, tecnologías y difusión del conocimiento. De la tablilla de barro a Internet   Writings, technologies and diffusion of the knowledge. From the clay tablet to Internet (3102G00044) OPOptativa 12.00 SSemestral No
L'art d'escriure: construcció del discurs i narració   El arte de escribir: construcción del discurso y narración   The art of Writing: discourse and narrative construction (3102G00045) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Crítica textual i treball editorial   Crítica textual y trabajo editorial   Textual Criticism and Publishing (3102G00046) OPOptativa 12.00 SSemestral
Història del teatre català   Historia del teatro catalán   History of Catalan Theater (3102G06067) OPOptativa 12.00 AAnual No
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Treball final de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3102G07050) OBObligatòria 12.00 AAnual
Optativitat + reconeixement acadèmic48.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023) OPOptativa 6.00 AAnual
Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Variació i canvi lingüístic   Variación y cambio lingüístico   Language variation and change (3102G06066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura comparada i estudis culturals   Literatura comparada y estudios culturales   Comparative Literature and Cultural Studies (3102G00047) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OBObligatòria 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035) OPOptativa 12.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037) OPOptativa 12.00 AAnual No
Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038) OPOptativa 12.00 AAnual No
Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039) OPOptativa 18.00 SSemestral No
Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020) OPOptativa 6.00 AAnual
Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023) OPOptativa 6.00 AAnual
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025) OPOptativa 6.00 AAnual
Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029) OPOptativa 6.00 AAnual
Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030) OPOptativa 6.00 AAnual No
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual No
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual No
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual No
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual
Curs monogràfic II   Curso monográfico II   Monographic course II (3102G03045) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic III   Curso monográfico III   Monographic course III (3102G03046) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual No
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües II: pràctiques externes   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas II: prácticas externas   Catalan and spanish acquisition as second languages: practicum (3102G07049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual No
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual No
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual No
Seminari en humanitats   Seminario en humanidades   Humanities seminar (3102G00036) OPOptativa 12.00 AAnual No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G07051) OPOptativa 6.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064) OPOptativa 12.00 AAnual No
Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052) OPOptativa 12.00 AAnual No