Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Curs 2020-2021

L'objectiu del grau és proporcionar una formació bàsica en geografia amb una especialització en ordenació del territori i gestió del medi ambient, mitjançant un enfocament aplicat amb tallers i pràcticums des dels primers cursos i amb un gran pes de les pràctiques externes i del treball final de grau.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La geografia és la descoberta del món amb la voluntat d'intervenir-hi per millorar-lo. L'estudi de la geografia es troba entre les ciències naturals i les ciències socials.

El territori és un àmbit en què es fan presents els conflictes de la nostra societat. Aprendrem a entendre'n les dinàmiques i a gestionar-lo.

El repte ambiental i la conservació del planeta és la gran qüestió del segle actual. Cal conèixer bé el medi i la interacció entre la societat i la naturalesa per poder fer-hi front.

Des de la geografia reflexionem també sobre la societat contemporània i els reptes derivats de la globalització, les transformacions culturals, les migracions i les relacions entre els diversos mons que conformen el planeta.

Competències adquirides

 • Comprendre les relacions entre la societat i el medi
 • Analitzar un espai concret
 • Dominar les tecnologies d'informació geogràfica
 • Conèixer les eines de la planificació i la gestió territorial i ambiental
 • Participar en projectes de desenvolupament territorial

Què m'ofereix fer Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la UdG?

 • Enfocament aplicat des dels primers cursos, amb estudi i propostes de gestió del paisatge
 • Èmfasi en els sistemes d'informació geogràfics
 • Possibilitat de fer estades en universitats estrangeres en el marc dels estudis de grau
 • Pràctiques en empreses o institucions
 • Possibilitat de continuar els estudis (vegeu "Continuar estudiant")

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Els geògrafs treballen en empreses privades i en administracions públiques, en camps tan diversos com:

 • Treballs per a la gestió i ordenació del territori a partir de sistemes d’informació geogràfica i teledetecció. Producció de cartografia digital i editorial. Tècnic en sistemes d’informació geogràfica.
 • Gestió d’espais naturals. Planificació d’usos del sòl i gestió d’espais naturals: plans d’urbanisme, plans especials, plans estratègics, agendes 21 locals.
 • Anàlisi i interpretació dels paisatges i delimitació d’unitats de paisatge. Projectes per planificar la gestió dels recursos ambientals i avaluar l’impacte ambiental de les activitats humanes.
 • Estudi sobre riscs naturals i gestió dels recursos naturals: programes de protecció civil, aiguats, avingudes, desforestació, erosió, desertització.
 • Elaboració d’informes de caràcter socioeconòmic, demogràfic i de base territorial per facilitar la presa de decisions en els camps de la localització industrial o comercial, el traçat de noves vies de comunicació, estudis sobre turisme/oci i territori.
 • Resolució de conflictes geopolítics: delimitacions territorials entre municipis i comarques, problemes fronterers entre estats, establiment de noves divisions territorials.

Continuar estudiant

Possibilitat de continuar els estudis en el Màster en Medi Ambient, postgraus de Direcció de Projectes en Sistemes d'Informació Geogràfica i el Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Crèdits bàsics comuns de Facultat 24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Comunicació oral i escrita   Comunicación oral y escrita   Oral and written communication (3102G00001) BBàsica 12.00 AAnual
L’evolució de les societats humanes   La evolución de las sociedades humanas   The evolution of human societies (3102G00002) BBàsica 12.00 AAnual
Crèdits bàsics propis. Geografia i medi ambient a Europa12.00 crèdits
Anàlisi i tractament de la informació geogràfica 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035) OBObligatòria 12.00 AAnual
Fonaments de Geografia i del medi ambient12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de Geografia i del medi ambient   Fundamentos de Geografía y del medio ambiente   Fundamental Aspects of Geography and the Environment (3102G02052) OBObligatòria 12.00 AAnual
Crèdits bàsics comuns de Facultat 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Història de la ciència i la cultura   Historia de la ciencia y la cultura   History of science and culture (3102G00015) BBàsica 12.00 AAnual
Crèdits bàsics complementaris 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Media analysis (Media and cultural studies) (3102G00003) BBàsica 6.00 SSemestral
Teoria de la comunicació   Teoría de la comunicación   Media Theory (Media and Cultural Studies) (3102G00004) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments del llenguatge   Fundamentos del lenguaje   Fundamentals of language (3102G00005) BBàsica 6.00 SSemestral No
Introducció a la imatge cinematogràfica   Introducción a la imagen cinematográfica   Introduction to cinema studies (3102G00008) BBàsica 6.00 SSemestral
Patrimoni cultural: conceptes i actuacions   Patrimonio cultural: conceptos y actuaciones   Cultural Heritage: concepts and accomplishment (3102G00009) BBàsica 6.00 SSemestral
Antropologia filosòfica   Antropología filosófica   Philosophical antropology (3102G00010) BBàsica 6.00 SSemestral No
Ètica   Ética   Ethics (3102G00011) BBàsica 6.00 SSemestral
Lectures de literatura universal   Lecturas de literatura universal   World literature readings (3102G00012) BBàsica 6.00 AAnual No
Gramàtica normativa i ortografia catalanes   Gramática normativa y ortografía catalanas   Catalan: normative grammar and orthography (3102G00013) BBàsica 6.00 SSemestral
Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol   Gramática normativa y ortografía del español   Spanish normative grammar and orthography (3102G00014) BBàsica 6.00 SSemestral
Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat   Mundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedad   The world today I. Peace and conflict in the world today: economy, politics and society (3102G00016) BBàsica 6.00 SSemestral No
Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat   Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad   The world today II. Peace and conflict in the world today: heritage, memory and identity (3102G00017) BBàsica 6.00 SSemestral No
Sistemes d'informació geogràfica 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036) OBObligatòria 12.00 AAnual
Geografia regional 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037) OBObligatòria 12.00 AAnual
Geografia econòmica i de la població12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038) OBObligatòria 12.00 AAnual No
Geografia econòmica   Geografia económica   Economic geography (3102G02047) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Geografia de la població i recursos   Geografía de la población y recursos   Population and Resource Geography (3102G02048) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals 18.00 crèdits
Dinàmiques i gestió dels espais litorals i de muntanya 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Paisatge: visions i intervenció6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Assignatures optatives 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024) OPOptativa 6.00 AAnual
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028) OPOptativa 6.00 AAnual
Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029) OPOptativa 6.00 AAnual No
Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030) OPOptativa 6.00 AAnual
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031) OPOptativa 6.00 AAnual
Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llatí   Latín   Latin (3102G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027) OPOptativa 6.00 AAnual
La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028) OPOptativa 6.00 AAnual
El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029) OPOptativa 6.00 AAnual
Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030) OPOptativa 6.00 AAnual
Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031) OPOptativa 6.00 AAnual
Morfologia catalana   Morfología catalana   Catalan morphology (3102G06032) OPOptativa 6.00 AAnual
Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033) OPOptativa 6.00 AAnual
Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033) OPOptativa 12.00 AAnual No
Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024) OPOptativa 6.00 AAnual
Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028) OPOptativa 6.00 AAnual
Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064) OPOptativa 12.00 AAnual No
Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038) OPOptativa 12.00 SSemestral No
La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054) OPOptativa 6.00 SSemestral
Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Variació i canvi lingüístic   Variación y cambio lingüístico   Language variation and change (3102G06066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura comparada i estudis culturals   Literatura comparada y estudios culturales   Comparative Literature and Cultural Studies (3102G00047) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anàlisi crítica del discurs   Análisis crítico del discurso   Critical analysis of the discourse (3102G01035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de l'art Medieval I   Historia del arte Medieval I   History of Medieval art I (3102G05063) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art Medieval II   Historia del Arte Medieval II   History of Medieval Art II (3102G05064) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental 12.00 crèdits
Pensament geogràfic6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques i mètodes professionals en geografia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Assignatures optatives 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llatí   Latín   Latin (3102G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027) OPOptativa 6.00 AAnual
La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028) OPOptativa 6.00 AAnual
El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029) OPOptativa 6.00 AAnual
Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030) OPOptativa 6.00 AAnual
Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031) OPOptativa 6.00 AAnual
Morfologia catalana   Morfología catalana   Catalan morphology (3102G06032) OPOptativa 6.00 AAnual
Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033) OPOptativa 6.00 AAnual
Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033) OPOptativa 12.00 AAnual No
Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024) OPOptativa 6.00 AAnual
Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028) OPOptativa 6.00 AAnual
Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064) OPOptativa 12.00 AAnual No
Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037) OPOptativa 12.00 SSemestral No
Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038) OPOptativa 12.00 SSemestral No
La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054) OPOptativa 6.00 SSemestral
Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Variació i canvi lingüístic   Variación y cambio lingüístico   Language variation and change (3102G06066) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura comparada i estudis culturals   Literatura comparada y estudios culturales   Comparative Literature and Cultural Studies (3102G00047) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anàlisi crítica del discurs   Análisis crítico del discurso   Critical analysis of the discourse (3102G01035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de l'art Medieval I   Historia del arte Medieval I   History of Medieval art I (3102G05063) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art Medieval II   Historia del Arte Medieval II   History of Medieval Art II (3102G05064) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques externes 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G02044) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Treball final de grau 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3102G02045) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019) OPOptativa 12.00 AAnual
Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020) OPOptativa 12.00 AAnual No
Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022) OPOptativa 12.00 AAnual No
Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023) OPOptativa 12.00 AAnual
Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026) OPOptativa 12.00 AAnual No
Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028) OPOptativa 12.00 AAnual
Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031) OPOptativa 12.00 AAnual
Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032) OPOptativa 12.00 AAnual
Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022) OPOptativa 6.00 AAnual No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024) OPOptativa 6.00 AAnual
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026) OPOptativa 6.00 AAnual No
Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027) OPOptativa 6.00 AAnual No
Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028) OPOptativa 6.00 AAnual
Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029) OPOptativa 6.00 AAnual No
Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030) OPOptativa 6.00 AAnual
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031) OPOptativa 6.00 AAnual
Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OPOptativa 6.00 AAnual
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OPOptativa 6.00 AAnual
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OPOptativa 6.00 AAnual
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OPOptativa 6.00 AAnual
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OPOptativa 6.00 AAnual No
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038) OPOptativa 6.00 AAnual
Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039) OPOptativa 6.00 AAnual No
Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041) OPOptativa 6.00 AAnual
Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042) OPOptativa 6.00 AAnual No
Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043) OPOptativa 6.00 AAnual No
Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049) OPOptativa 6.00 AAnual
Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018) OPOptativa 12.00 AAnual
Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020) OPOptativa 12.00 AAnual
Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021) OPOptativa 18.00 AAnual
Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023) OPOptativa 6.00 AAnual
Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Museologia   Museología   Museology (3102G05032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041) OPOptativa 6.00 SSemestral
Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044) OPOptativa 6.00 AAnual
Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056) OPOptativa 6.00 SSemestral
Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llatí   Latín   Latin (3102G00020) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027) OPOptativa 6.00 AAnual
La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028) OPOptativa 6.00 AAnual
El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029) OPOptativa 6.00 AAnual
Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030) OPOptativa 6.00 AAnual
Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031) OPOptativa 6.00 AAnual
Morfologia catalana   Morfología catalana   Catalan morphology (3102G06032) OPOptativa 6.00 AAnual
Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033) OPOptativa 6.00 AAnual
Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033) OPOptativa 12.00 AAnual No
Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034) OPOptativa 12.00 AAnual No
Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023) OPOptativa 6.00 AAnual No
Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024) OPOptativa 6.00 AAnual
Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025) OPOptativa 6.00 AAnual No
Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032) OPOptativa 12.00 AAnual No
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024) OPOptativa 6.00 AAnual
Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026) OPOptativa 6.00 SSemestral
Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028) OPOptativa 6.00 AAnual
Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027) OPOptativa 12.00 AAnual
Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029) OPOptativa 12.00 AAnual No
Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030) OPOptativa 12.00 AAnual
Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032) OPOptativa 6.00 SSemestral
Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042) OPOptativa 18.00 AAnual
Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043) OPOptativa 18.00 AAnual
Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044) OPOptativa 18.00 AAnual
Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045) OPOptativa 18.00 AAnual
Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060) OPOptativa 6.00 SSemestral
Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062) OPOptativa 6.00 SSemestral
Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053) OPOptativa 12.00 AAnual No
Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056) OPOptativa 12.00 AAnual
Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057) OPOptativa 12.00 AAnual No
Literatura cat