Grau en Filosofia

Grau en Filosofia

Curs 2017-2018

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Filosofia
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
35
Última nota de tall:
Notes de tall de primera assignació del curs 2017-2018
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.657 euros. Vegeu Informació de preus

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l'estudi de la Filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi conceptual.

Objectius formatius

Assolir una actitud vital compromesa amb el pensament rigorós i crític a partir del següent:

 • l'anàlisi sistemàtica del raonament;
 • l'estudi de les respostes que han donat els principals pensadors de la nostra tradició cultural a les grans qüestions sobre el coneixement, la moralitat, la societat, la política, l'art i la vida,
 • i el tractament sistemàtic d'aquestes qüestions, tal com fan avui dia els investigadors més rellevants.
Competències adquirides
 • Conèixer les teories i els arguments dels filòsofs més rellevants, així com els dels diversos àmbits de la filosofia.
 • Interpretar i analitzar críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques.
 • Expressar de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre alhora les estratègies seguides per resoldre'ls.
 • Aplicar teories i arguments filosòfics, i una manera adequada de raonament, a debats filosòfics contemporanis.
 • Construir textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient.
 • Utilitzar en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques argumentatives i d'anàlisi propis de la filosofia. 

Accés

Requisits d'accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Docència i recerca a la universitat o en centres d'investigació superior.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Gestió pública i privada: assessorament d'empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Treball en editorials o empreses culturals.
 • Ensenyament en instituts de secundària.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2017-18

Crèdits bàsics comuns de facultat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

Curs de millora i aprofundiment en les expressions oral i escrita, tant en els formats tradicionals com en els nous formats electrònics, mitjançant un treball fonamentalment pràctic. L'objectiu és dominar les tècniques de comunicació al servei.

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

"Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinari. Es proposa d'introduir als alumnes i a les alumnes en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa, incloent l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana. "

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics propis 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Antropologia filosòfica (3102G00010)

ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA: 1. Problemes específics de la pregunta antropològica. 2. Gènesi, desenvolupament i actualitat dels problemes bàsics de l'Antropologia Filosòfica. 3. Lectura i comentari de textos representatius. ÈTICA. Estudi de l'obra dels principals autors clàssics de l'ètica i introducció als principals debats actuals. 1. Introducció a la teoria ètica. Ètica i moral. 2. Bases biològiques i antropològiques de la moral. Consciència i desenvolupament moral. 3. Caracterització històrica dels principals models ètics: teleològic, deontològic i axiologia. 4. El problema dels valors: concepte i tipus. 5. Teoria, principis i models en ètiques aplicades i ètica de la ciutadania.

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica (3102G00011)

Estudi de l'obra dels principals autors clàssics de l'ètica i introducció als principals debats actuals. 1. Introducció a la teoria ètica. Ètica i moral. 2. Bases biològiques i antropològiques de la moral. Consciència i desenvolupament moral. 3. Caracterització històrica dels principals models ètics: teleològic, deontològic i axiologia. 4. El problema dels valors: concepte i tipus. 5. Teoria, principis i models en ètiques aplicades i ètica de la ciutadania.

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga i medieval 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

Introducció històrica als principals autors de les primeres etapes de la filosofia antiga amb consideració explícita al problema de les fonts: 1. Estudi de contextualització històrica i historiogràfica dels principals autors i doctrines d'aquestes etapes. 2. Aproximació sistemàtica als principals problemes tractats en els diversos corrents de la filosofia del período.3. Introducció a l'obra dels principals autors.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

Introducció històrica als principals autors del següent període de la filosofia antiga amb consideració explícita al problema de les fonts: 1. Estudi de contextualització històrica i historiogràfica dels principals autors i doctrines d'aquest període. 2. Aproximació sistemàtica als principals problemes tractats en els diversos corrents de la filosofia del período.3. Introducció a l'obra dels principals autors.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Filosofia moral (3102G03033)

Estudi de l'obra dels principals autors clàssics de l'ètica i introducció als principals debats actuals. 1. Introducció als principals problemes ètics i metaètics contemporanis: relativisme, escepticisme, determinisme, naturalisme. 2. Aproximació als problemes de fonamentació de la moral. 3. Aproximació a la qüestió i usos del llenguatge moral. 4. Els límits de l'ètica: entre la filosofia de la sospita i el cientisme.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estètica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Estètica I (3102G03036)

1. Estudi històric general dels principals autors i doctrines del pensament estètic. 2. Estudi dels principals autors i doctrines clàssiques de la filosofia de l'art i de la teoria de la bellesa. 3. Aproximació sistemàtica als principals problemes de l'estètica. 4. Introducció a l'obra dels principals autors de l'estètica contemporània.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Crèdits bàsics comuns de facultat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

"Introducció a la història cultural i científica occidental basada en un punt de vista interdisciplinària que enllaçant mètodes i enfocaments propis de les diverses disciplines humanístiques. L'assignatura té un caràcter fonamentalment pràctic. L'alumnat estudiarà aspectes rellevants i fonamentals per a la construcció de la cultura i la ciència europea i occidental a través del contacte amb una sèrie d'idees, debats, autors, obres, artefactes, texts i descobriments. "

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics complementaris 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

-Descripció i anàlisi dels principals mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals, i dels seus models teòrics. -Anàlisi i interpretació dels mitjans de comunicació al llarg de la història en el domini universal. -Anàlisi i interpretació de la funció dels mitjans de comunicació al món contemporani.-Descripció, anàlisi i interpretació de les representacions de l'actualitat que ofereixen els mitjans de comunicació.-Anàlisi de diferents models informatius i interpretatius, tant nacionals com internacionals -Gèneres de frontera: el reportatge literari, el fotoperiodisme, el documental audiovisual.-El llenguatge publicitari, internet i els blocs personals.

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació (3102G00004)

-Descripció i anàlisi del concepte de comunicació en la seva globalitat. -Descripció, anàlisi i interpretació dels conceptes modernitat / postmodernitat, alta cultura / cultura de masses, identitat / globalització, versemblança / veritat, realitat /ficció -Models de cultura de masses: premsa, cinema, radi, música popular, còmic, art, comerç i kitsch. -Descripció, anàlisi i interpretació de les representacions de l'actualitat que ofereixen els mitjans de comunicació.-Crisi de les utopies: la desacralització dels mites romàntic, el postcolonialisme i la descentralització de la cultura, la qüestió del gènere i la identitat en l'era de la globalització.-Nous mitjans i noves teories: la cultura "escombraries", la nova cultura adolescent, la cultura de les noves tecnologies.

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

En aquesta assignatura s'introdueix l'estudiant en els conceptes fonamentals de l'estudi lingüístic i de les propietats del llenguatge com a sistema de comunicació específicament humà, tant en la seva dimensió biològica com social. Es plantegen qüestions com la relació del llenguatge amb les llengües, la diversitat lingüística (amb atenció especial al context europeu, espanyol i català) i el valor de les llengües com a maneres d'interpretar el món. Es fa, així mateix, un breu repàs de la història del pensament lingüístic i es proporciona una visió succinta del que és la lingüística com a disciplina encarregada de l'estudi rigorós de les llengües al seu vessant gramatical i en les seves relacions amb altres disciplines científiques. Aquest últim plantejament permet enllaçar amb altres assignatures posteriors del grau (lingüística, anàlisi de la llengua espanyola i catalana).

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia d'Europa (3102G00006)

Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte "Europa"; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espaialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals. El paper d'Europa al món.

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

Presentar els principals elements del patrimoni natural d'Europa. Analitzar les interrelacions entre els principals vectors ambientals i la societat europea, examinant especialment les polítiques ambientals que promou la Unió Europea i els problemes que afecten els paisatges que hi ha a Europa. Continguts: Les activitats econòmiques i la contaminació de l'aire; Els rius d'Europa; Els boscos europeus; La protecció de la naturalesa; La muntanya europea: un espai de trobada; la gestió dels residus i altres problemes ambientals. Polítiques ambientals de la Unió Europea.

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

Lectura i interpretació d'obres fonamentals de diferents gèneres de la literatura universal des dels orígens a l'actualitat.

BBàsica 6.00 AAnual

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

La construcció i l'aplicació de la normativa gramatical del català.

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

En aquesta assignatura es presentaran les qüestions més conflictives de la gramàtica normativa de l'espanyol tant pel que fa a l'ortografia, morfologia, sintaxi i estil. Així mateix s'explicaran les principals divergències entre norma i ús i s'oferiran recursos per reparar les possibles manques que en aquest camp puguin tenir els estudiants.

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

Aquest mòdul es proposa ser una introducció a diverses problemàtiques pròpies del món actual. En aquesta primera part (Món Actual I) s'introduiran les problemàtiques referides a aspectes econòmics, polítics i socials del món actual, en una perspectiva internacional

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga i medieval 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època medieval: 1.Problemes específics de l'estudi de la Història de la Filosofia medieval. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Mitja. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors medievals.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època moderna. 1. Consideracions metodològiques generals sobre la història de la filosofia i específiques sobre la història de la filosofia moderna. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Moderna. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors del període.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època moderna. 1. Consideracions metodològiques generals sobre la història de la filosofia i específiques sobre la història de la filosofia moderna. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Moderna. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors del període.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement i filosofia de la ciència 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Teoria del coneixement (3102G03027)

1. La concepció causal clàssica del coneixement. La doctrina dels mitjancers eaistèmics. 2. El problema de l'escepticisme: escepticisme local i general; l'escepticisme general sobre les creences perceptives; els supòsits de l'argument escèptic. 3. L'anàlisi tripartida: el repte de Gettier; teories contrafàctiques i escepticisme; externisme de la justificació i externisme del contingut. 4. Teories sobre la percepció: realisme indirecte; la distinció entre propietats primàries i secundàries; realisme directe; l'externisme sobre el contingut perceptiu. 5. Autoconeixement: la doctrina clàssica de la introspecció i el problema del subjecte; introspecció i intencionalitat: la asimetria entre la primera i la tercera persona; la crítica de Wittgenstein al llenguatge privat

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Lògica I (3102G03029)

1. Nocions bàsiques de la teoria de conjunts: pertinença, inclusió, operacions bàsiques amb conjunts, propietats de relacions, relacions d'ordre i relacions d'equivalència. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica proposicional. 3. Sintaxi i semàntica de la lògica de primer ordre. 4. Càlcul deductiu en primer ordre. 5. Conceptes metalògics: conseqüència lògica, equivalència lògica, correcció i completud d'un càlcul deductiu.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

1. Nocions bàsiques de la teoria de conjunts: pertinença, inclusió, operacions bàsiques amb conjunts, propietats de relacions, relacions d'ordre i relacions d'equivalència. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica proposicional. 3. Sintaxi i semàntica de la lògica de primer ordre. 4. Càlcul deductiu en primer ordre. 5. Conceptes metalògics: conseqüència lògica, equivalència lògica, correcció i completud d'un càlcul deductiu.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània / corrents actuals de la filosofia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

Introducció històrica als principals corrents de la filosofia contemporània i als principals debats contemporanis relacionats amb ells.1. Estudi històric dels principals autors i doctrines de la filosofia contemporània. 2. Aproximació sistemàtica als principals problemes tractats en els diversos corrents de la filosofia del període. 3. Introducció a l'obra dels principals autors.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Metafísica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Metafísica I (3102G03025)

Anàlisi sistemàtica de les conceptualitzacions d’allò real en la seva estructura transcendental i categorial, així com el problema del sentit i les diverses maneres de la seva totalització. 1. Sobre el que hi ha. Universals, propietats i particulars. El problema de les realitats intensionals. 2. Causa i efecte. El problema de la llibertat de la voluntat. 3. La naturalesa del temps i de l'espai. 4. El mental i el físic. El problema de la seva naturalesa i interrelació. 5. Identitat i identitat personal. 6. El realisme metafísic: realisme essencialista i realisme científic. 7. Antirealisme, irrealisme i idealisme. 8. Realitat i aparença. 9. Realitat, Necessitat, Possibilitat. 10. El problema del sentit del real. És el no res una possibilitat?

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

Anàlisi sistemàtica de les conceptualitzacions del real en la seva estructura transcendental i categorial, així com el problema del sentit i les diverses maneres de la seva totalització. 1. Sobre el que hi ha. Universals, propietats i particulars. El problema de les realitats intensionals. 2. Causa i efecte. El problema de la llibertat de la voluntat. 3. La naturalesa del temps i de l'espai. 4. El mental i el físic. El problema de la seva naturalesa i interrelació. 5. Identitat i identitat personal. 6. El realisme metafísic: realisme essencialista i realisme científic. 7. Antirealisme, irrealisme i idealisme. 8. Realitat i aparença. 9. Realitat, Necessitat, Possibilitat. 10. El problema del sentit del real. És el no res una possibilitat?

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

1. Nocions bàsiques de la filosofia del llenguatge: distinció tipus / exemplar; distinció ús / menció de signes; oració, enunciat, proferència, proposició, valor de veritat, condicions de veritat; sintaxi, semàntica i pragmàtica. 2. La filosofia del llenguatge de Frege. 3. La teoria de les descripcions de Russell. 3. La teoria de la referència directa: Kripke. 4. La filosofia del llenguatge del segon Wittgenstein. 5. La filosofia del llenguatge de Quine. 6. La teoria dels actes de parla d'Austin. 7. La semàntica de Grice.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

1. Nocions bàsiques de la filosofia del llenguatge: distinció tipus / exemplar; distinció ús / menció de signes; oració, enunciat, proferència, proposició, valor de veritat, condicions de veritat; sintaxi, semàntica i pragmàtica. 2. La filosofia del llenguatge de Frege. 3. La teoria de les descripcions de Russell. 3. La teoria de la referència directa: Kripke. 4. La filosofia del llenguatge del segon Wittgenstein. 5. La filosofia del llenguatge de Quine. 6. La teoria dels actes de parla d'Austin. 7. La semàntica de Grice.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Filosofia política I (3102G03034)

Estudi de l'obra dels principals autors clàssics de la filosofia política i introducció als principals debats actuals. 1. Introducció a la filosofia política. 2. L'obligació política i la legitimitat democràtica. 3. Aproximació als conceptes de llibertat, igualtat, tolerància i als principals debats recents sobre tals conceptes. 4 Aproximació al concepte de justícia distributiva i a les principals teories de la justícia contemporànies.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Seminaris optatius 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

-Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual.-Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs -Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics. -Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius. -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs.-Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics.-Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius.-Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

- Analitzar l'estudi del món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats.- Presentar i analitzar els principals debats informatius que regeixen l'actualitat i formar-se un criteri propi.- Oferir els coneixements específics relatius a la teoria i pensament contemporanis.

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

L’objectiu principal és fornir l’estudiant de les bases conceptuals de la disciplina. Per això s’introdueixen determinats conceptes bàsics i una perspectiva de l’evolució epistemològica de la geografia. Al costat d’això, es vol fer entendre els principis bàsics del funcionament del nostre planeta, tant des del punt de vista ecològic com social. Es posarà especial èmfasi en les interrelacions entre la societat i la natura i en els paisatges resultants de l’acció antròpica: agraris, urbans.. i els que són producte de la combinació de les formes del relleu i els biomes de la terra. 1. Introducció a la Geografia com a disciplina; 2. L’ Evolució del pensament geogràfic; 3. Introducció a la Geografia Humana; 4. Introducció a la Geografia Física.

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

Introducció a la recollida, tractament, anàlisi i representació estadístics i cartogràfics de la informació geogràfica. 1. Introducció a les diverses fonts d’informació estadístiques i cartogràfiques. 2. El concepte i aplicació de l’escala en els documents cartogràfics. 3. Els sistemes de coordenades i les projeccions en cartografia. 4. Tractament de la informació cartogràfica: classificació, generalització, simbolització i representació. 5. Estadística descriptiva univariada: mesures de centralitat, dispersió i forma. 6. Estadística descriptiva bivariada: correlació i regressió. 7. Eines estadístiques aplicades a l’anàlisi geogràfica.

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon, Idrisi. 1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Origen i aplicacions bàsiques. 2. Components d’un SIG. Programaris existents. 3. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica. 4. Creació, disseny i manipulació de base de dades. 5. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials. 6. Aplicacions de SIG i teledetecció.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

Presentació de l'enfocament regional en geografia. Estudi de les característiques geogràfiques generals de Catalunya i d'Espanya tant des del punt de vista del mitjà físic com de les activitats humanes que es desenvolupen. En això s'atén tant la seva evolució com els seus trets actuals. Aspectes com l'estructura física i regional d'aquests territoris, la població i el poblament, les activitats econòmiques o l'organització polític-administrativa rebran una atenció especial. A nivell de Catalunya, aquest centre d'interès es concreta amb l'estudi específic d'un espai mitjançant una sortida de camp i la realització de la corresponent memòria.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

A) 1. Introducció a la geografia de la població. 2. Teories sobre el creixement de la població i polítiques demogràfiques. 3. L’anàlisi demogràfica i estructures sòcio-espacials; població activa i ocupada. 4. La distribució espacial de la població. 5. La mobilitat de la població i el fenòmens migratoris. B) 1. Geografia econòmica i models locacionals. 2. Teories i models de desenvolupament econòmic. 3. Geografia dels recursos i el medi ambient. 4. Geografia dels serveis i l’empresa. 5. Geografia dels transports i les infrastructures. 6. Geografia de la informació i la nova economia. C) 1. Geografia industrial. Teories, models i conceptes clau. 2. Models de localització industrial i factors de localització. 3. Noves àrees i espais econòmics. 4. La indústria al món 5. Nous paradigmes en geografia econòmica: desenvolupament local i sistemes productius; transnacionalització corporativa; serveis a la producció; la innovació; producció flexible, ocupació i organització del treball.

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida. CONTINGUTS: El fet urbà (7,5 crèdits). Conceptes de partida del fet urbà i la ciutat. Els diferents models urbans històrics i la seva incidència en el present. La ciutat Moderna: dels seus antecedents a la seva crisi. Xarxes i sistemes urbans. Els agents urbans, la renda del sòl i el planejament. Les "noves fronteres" de la ciutat contemporània; Espais i dinàmiques rurals (7,5 crèdits). Del rural a la ruralitat. Rural versus paisatge, patrimoni, diversitat i biodiversitat. La reconcialició de la PAC i l'OMC, un diàleg necessari. Cultivar la diversitat alimentària, cultivar la diversitat agrícola. Practicum (3 crèdits).

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

L'assignatura ofereix una anàlisi geogràfica de l'espai litoral centrada en la caracterització biofísica, socioeconòmica i paisatgística de les costes, la presentació dels principals problemes ambientals i els instruments d'ordenació i gestió específica d'aquest espai. Continguts: 1. Característiques generals de l'espai litoral; 2. Els paisatges litorals; 3. Problemàtica ambiental dels espais litorals; 4. Instruments d'ordenació i gestió dels espais litorals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

Aquesta assignatura té com objectiu donar els coneixement que permetin compendre, analitzar i gestionar les dinàmiques territorials i socioambientals que incideixen en els espais de muntanya a partir del coneixement de les seves principals característiques biofísiques i els seus principals problemes ambientals. CONTINGUTS: El concepte de muntanya. Origen de les formacions muntanyoses. Les principals formacions muntanyoses des d'una perspectiva multiescalar. Característiques climatològiques de les àrees de muntanya. Característiques geomorfològiques de les àrees de muntanya. Característiques hidrodològiques i edafològiques de les àrees de muntanya. Característiques biogeogràfiques de les àrees de muntanya: la visió de sintesi. Les relacions societat - natura a les àrees de muntanya.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

EL mòdul introdueix l'alumnat en aspectes bàsics sobre la interpretació, l'anàlisi, la gestió i la intervenció sobre el paisatge, entenent-ho com a síntesi del patrimoni territorial. Es tracta d'un enfocament transdisciplinar que permet atendre la complexitat del paisatge des de la seva multidimensionalitat històrica, artística, geogràfica i ecològica. CONTINGUTS: La construcció cultural i històrica del paisatge: la influència de l'art, Tradicions disciplinàries: de l'anàlisi a la proposta, Escala geogràfica i anàlisi ambiental, Perspectives identitàries i conflicte territorial, Sostenibilitat, governança i participació ciutadana, Eines per a l'anàlisi i la gestió del paisatge actual.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

Pensament Geogràfic és una assignatura que no aspira, pròpiament, a oferir una detallada història de la geografia des dels seus orígens més llunyans (en temps de la Grècia clàssica) fins avui dia. Es tracta, contràriament, d'una reflexió sobre els enfocaments teòrics i metodològics més significatius d'aquest últim segle i mig, és a dir sobre aquells que han marcat i marquen les pautes fonamentals de la teoria i de la pràctica de la geografia dels nostres dies. Al llarg de la primera meitat del curs s'exploraran les arrels més immediates d'aquesta geografia moderna, analitzant el període comprès entre mitjans-finals del segle passat i la dècada dels 50's del nostre segle. És l'anomenada geografia tradicional. Durant la segona meitat, s'analitzarà el període comprès entre la dècada dels 50's d'aquest segle i els nostres dies. Aquesta assignatura incidirà no només en l’evolució històrica de la disciplina, sinó sobretot en el seu bagatge conceptual i en la seva aportació al que podríem denominar la ‘cultura geogràfica contemporània’. 1. L'imperialisme europeu decimonònic i la geografia. 2. La geografia i l'aparell d'Estat. 3. El positivisme, l'evolucionisme i el determinisme ambiental. 4. Ratzel i la "Geopolitik" alemanya. El pensament geopolític espanyol de l'època. 5. Vidal de la Blache, l'escola francesa i la geografia regional tradicional. 6. Camins tallats, veus en el desert: l'anarquisme i la geografia. 7. Sauer i l'enfocament culturalista nord-americà. La geografia històrica anglosaxona. 8. Neopositivisme i geografia teorètico-quantitativa. 9. Geografia radical i marxista. 10. Geografia del comportament ambiental. 11. La geografia humanística. 12. El postmodernisme en geografia. Crisi de les metanarratives i paradoxes territorials. 13. D’altres temes i enfocaments innovadors en la geografia contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

Conèixer i dominar la diversitat de tècniques i mètodes propis de la pràctica professional de la Geografia (realització d’informes, ressenyes, articles per a enciclopèdia, elaboració d’avantprojectes, disseny d’entrevistes i enquestes, etc.) . Es tracta d’una assignatura de caràcter instrumental, que ha de permetre a l’estudiant dotar-se de les tècniques i els mètodes professionals i de recerca d’ús quotidià en Geografia.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi dels principis teòrics i metodològics que permeten la interpretació i l'anàlisi de la distribució geogràfica dels éssers vius. Aquesta perspectiva més clàssica es complementarà amb l'estudi dels problemes derivats de l'anomenat canvi ambiental des d'una perspectiva multiescalar. Finalment es tractara dels reptes de futur que té plantejats la biogeografia com a disciplina científica en el marc socioambiental contemporani. CONTINGUTS: Introducció a la biogeografia i al canvi ambiental. La influència dels factors abiòtics en la distribució de la vida. La influència dels factors biòtics en la distribució de la vida. Canvis en la distribució dels continents i en el clima. Les comunitats, els ecosistemes i els biomes. Les pertorbacions. Dispersió, colonització i invasió. Evolució, especiació i extinció. Biogeografia i canvi ambiental: una síntesi. Biogeografia i els nous reptes ambientals: la biogeografia de la conservació.

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua (3102G02021)

Aproximació, des d'una visió geogràfica, al vector aigua a través de les múltiples dimensions que comporta la seva planificació i gestió. 1. L'aigua: de factor de producció a actiu ecosocial. 2. La planificació i gestió de l'aigua a Europa, Espanya i Catalunya. 3. Les aigües superficials: problemàtica i gestió. 5. Les aigües subterrànies: Problemàtica i gestió. 6. Les aigües costaneres: problemàtica i gestió. 7. Els paisatges de l'agua, un actiu per al desenvolupament territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

L'assignatura de Geografia social i cultural parteix de la tradició teòrica del desenvolupament disciplinar dels enfocaments cultural i social de la geografia, en el context de les ciències socials, i se centra en l'anàlisi d'una sèrie de qüestions que entenem que són fonamentals per a comprendre l'actual situació de les relacions socioterritorials, en un context globalitzat en el qual, alhora que enalteix la multiculturalitat, es pressiona cap a l'estandardització d'una diversitat "esterotipada", apta per al consum cultural, en totes les seves diverses formes. Continguts: TEMA 1. El desenvolupament dels enfocaments social i cultural en la geografia. TEMA 2. Geografia i teoria social. TEMA 3. Societat postindustrial i canvi de valors. TEMA 4. Relacions socials, espai, cultura i medi ambient.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

La Geopolítica no és només una disciplina acadèmica sinó també un dels temes de major actualitat en la reconfiguració política, econòmica i cultural del món contemporani: la globalització, les relacions benestar/pobresa, els conflictes inter i intraestatals, la "crisi" de l'estat, els conflictes de base identitària, les trames internacionals,... en són els arguments. L'assignatura té com a objectiu fonamental donar instruments per llegir aquesta contemporaneïtat amb un cert mètode i distància, de manera que el que pot semblar caos, desordre o ruptura es pugui matisar i interpretar dins de processos més profunds i coherents. CONTINGUTS: Exposició de conceptes de partida, instruments i evolució de la geopolítica. Poder, estat i territori. Les relacions internacionals com a marc de la geopolítica. Els sistema mundial. Les escales geogràfiques de la geopolítica: anàlisi d'un cas.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

L'objectiu principal de l'assignatura és descriure l'evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en què es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l'evolució del marc legislatiu i conceptual que es troba en la base de la gestió dels espais naturals protegits. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s'utilitzen per a la seva gestió i s'exposen els diferents planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia...). Finalment en tercer lloc s'estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i les possibilitats d'avaluació dels mateixos, tant de forma individual com en el cas de les xarxes d'espais naturals. CONTINGUTS: Origen i evolució dels espais naturals protegits. Les figures de protecció dels espais naturals. Els instruments de planificació i gestió. El planejament i la gestió dels recursos naturals. El planejament i la gestió de l'ús públic. Les fundacions privades i la gestió dels espais naturals. Les xarxes ecològiques: la connectivitat entre espais naturals. L’avaluació dels espais naturals i de les xarxes d'espais naturals. El futur dels espais naturals protegits.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Continguts formatius: Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

L'assignatura ofereix els fonaments teòrics i les eines d'anàlisi necessàries per comprendre i aplicar la perspectiva de gènere en les seves dimensions social, cultural i ambiental. Es tracta d'una matèria transdisciplinar que aborda aspectes històrics, filosòfics, geogràfics, sociològics i epistemològics, sobre el desenvolupament de la crítica de gènere i sobre la construcció sociocultural i la plasmació territorial de les relacions de gènere. CONTINGUTS: Igualtat i diferència en el pensament i la societat moderna; Feminisme(s) i teoria de gènere; Aportacions de la perspectiva de gènere a les ciències (cas d'estudi: la Geografia); Organització social i poder: gènere, classe i étnia; Gènere, escala i territori: globalització i dinàmiques locals; Dones, naturalesa i discurs ambiental

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

Aquesta assignatura pretén introduir l'alumne en les polítiques, els instruments i les eines d'ordenació i gestió del paisatge que s'han desplegat a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa arran de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge a Florència, l'any 2000. Es posarà un especial èmfasi en aquest text clau i en la Llei de paisatge de Catalunya, de juny de 2005. S'entrarà en les eines i instruments ja desplegats que es desprenen de l'esmentada Llei: els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge, els estudis d'impacte i d'integració paisatgística, els fons de finançament per a la restauració de paisatges, els processos de participació inherents a algun d'aquests instruments, etc., etc. S'incidirà molt en el vessant pràctic de l'assignatura i en l'anàlisi de documents ja realitzats i presentats. En definitiva, es tracta d'una assignatura que introdueix l'alumne en les polítiques de paisatge en el sentit ampli de la paraula i en els instruments i eines que se'n desprenen.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

Anàlisi dels factors humans i socials que expliquen l'exposició i vulnerabilitat humanes als riscos ambientals i les diferents formes de gestió desenvolupades per tal de fer-hi front. 1. Classificacions i mesures del risc ambiental. Risc i incertesa. Vulnerabilitat al risc. 2. Anàlisi dels enfocaments científics i professionals a l'estudi dels riscos ambientals. 3. Riscos ambientals i ordenació del territori. 4. Gestió de riscos naturals: inundacions, sequeres. 5. Planificació i gestió de riscos tecnològics. 6. La cartografia de riscs. 7. La planificació d'emergències.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

Estudi i pràctica avançada de les tècniques i aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals. ArcGis-ArcView, Idrisi, Miramon, GvSIG. CONTINGUTS: 1. Geoprocessament amb ArcGis-ArcView; 2. Anàlisi ràster amb Spatial Analyst; 3. Anàlisi amb 3D Analyst.

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge (3102G02030)

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir el coneixement teòric i aplicat a l'entorn del concepte de paisatge. Durant l'assignatura es presenten i s'utilitzen tant mètodes de caràcter físic com cultural per l'anàlisi del paisatge en dos contextos geogràfics ben diferenciats. Després del curs els estudiants han de disposar d'un millor coneixement de la complexitat inherent al concepte de paisatge i una millor capacitació per interpretar els paisatges. Així mateix aquesta assignatura permet als estudiants apendre a treballar en grups d'estudi de caràcter multinacional. Aquesta assignatura és desenvolupa de forma intensiva al llarg de dues setmanes que repeteixen un model similar de continguts i activitats. CONTINGUTS: Presentació de les caracterísitques i dinàmiques dels paisatges en l'àrea d'estudi. Bases metodològiques per l'anàlisi i estudi del paisatge des de l'ecologia del paisatge i la geografia cultural. Sessions de treball de camp: reconeixement sobre el terreny de les característiques i dinàmiques del paisatge. Treball tutoritzat en grups multinacionals d'un cas concret. Presentació i discussió dels resultats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

Anàlisi dels aspectes territorials i ambientals de les activitats turístiques, així com de la seva dinàmica. Fent especial incidència en els processos de transformació territorial i d'impacte ambiental que genera el turisme.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món (3102G02032)

L'assignatura es planteja com una reflexió sobre el món actual, des de la perspectiva regional, basant-se fonamentalment en la descripció dels grans conjunts socioeconòmics i ambientals. Es donarà també una aproximació a la geopolítica, les relacions socials, a les diferents cultures i religions, tot això encaminat a una major comprensió del món actual. Temari: 1. Els grans conjunts socioculturals. 2. El món occidental: Europa, Rússia i norteamérica. 3. Pacífic, Àsia meridional i oriental. 4. Àsia Central i Transcaucàsia. 5. Món àrab, Pròxim Orient i Mitjà. 6. Àfrica subsaharià. 6. Amèrica Llatina. 7. Connexions i confrontacions.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

Es tracta d'un exercici aplicat en el qual es realitzaran propostes de gestió i ordenació sobre una problemàtica determinada o un cas d'estudi que es proposi, en forma de taller o similar.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

Introducció als aspectes generals de les societats antigues, començant pels registres de societats sense escriptura des de l'aparició dels primers homínids: la seva indústria, evolució humana, etc. Seguiran els conceptes bàsics per entendre el món antic, la distribució en edats i cultures així com les diverses teories que expliquen l'aparició de l'estat, la construcció i decadència dels grans imperis de l'antiguitat.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

Introducció als aspectes generals que caracteritzen la història europea i mundial des de la tardoantigüetat fins a la Segona Guerra Mundial, posant l’accent en els aspectes polítics, socials i culturals que han caracteritzat les diferents edats històriques i des d'una perspectiva mundial, no eurocèntrica, que contempla el desenvolupament de les diferents cultures i sistemes polítics extraeuropeus anteriors a la colonització o a l'actualitat, segons el cas.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

Introducció a les disciplines específiques d'anàlisi de les fonts històriques. Itinerari d'Arqueologia-patrimoni; Paleografia; Antropologia

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

Introducció als principals corrents historiogràfics, actuals i històrics, que han conformat el saber històric.

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles III i X, art bizantí i art islàmic.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles XI i XV.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art del Renaixement (3102G05022)

Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des dels seus orígens a la Itàlia del segle XV fins a finals del segle XVI.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des del segle XVII fins a finals del segle XVIII.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I (3102G05024)

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art (3102G05026)

Coneixements bàsics sobre el sentit (o disbarat) que se li ha atribuït a l'art a Occident, desenvolupant-los en tres nuclis fonamentals: de quina naturalesa són els signes de l'art?, qui és l'artista? i quina relació tenen l'art i la veritat?.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals categories estètiques amb què s'ha pensat l'obra d'art, deixant especial atenció a la relació entre els texts teòrics en els quals les esmentades categories han estat teoritzades i les obres d'art o pràctiques artístiques de l'època en què s'han formulat les esmentades teories.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals idees estètiques amb què s'ha reflexionat entorn de la figura de l'artista, des del pensament grec fins a l'actualitat, i entorn de les problemàtiques teòriques vinculades a la recepció de l'obra d'art, des de l'aparició de l'estètica del gust el segle XVII fins a l'articulació de l'Estètica de la recepció la segona meitat del segle XX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música (3102G05029)

Estudi general de la història de la música occidental, dels estils musicals i dels seus contexts de producció i recepció.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

L'assignatura realitzarà un recorregut diacrònic pels moviments cinematogràfics que han posat en crisi el sistema del cinema clàssic, que l'alumne ja haurà estudiat prèviament. Se centrarà en el cinema d'avantguarda, el documental, els moviments de postguerra -neorealisme italià-, nous cinemes dels anys seixanta, cinema asiàtic i propostes de cinema d'autor en el present.

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

Temes i reflexions sobre arquitectura i urbanisme, especialment sobre les naturaleses i les idees de l'arquitectura i l'urbanisme presents en la història cultural i l'actualitat. L'assignatura posarà l'èmfasi en les qüestions relatives als conceptes de ciutat i d'espai urbà i, en el seu cas, a les fórmules per a materalizar-los al llarg del temps.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació general, tant nivell teòric com pràctic, als museus. De manera més concreta es treballarà sobre el concepte de museologia, sobre les característiques de la gestió dels centres, sobre la gestió de col•leccions, sobre els edificis destinats a museus i les seves característiques o sobre les activitats i ús d'aquests centres. A més es farà també incidència en la legislació museològica.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani (3102G05033)

Estudi de la música en diverses cultures d'un món cada vegada més globalitzat, amb especial atenció a tradicions musicals d'Àsia, l'Àfrica i Llatinoamèrica i la seva repercussió en la cultura occidental contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

Estudi de la cultura visual universal a través de les seves tècniques (des del gravat a les tecnologies digitals) i de la seva fenomenologia.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

Estudi de les manifestacions artístiques del s. XX, amb especial atenció a les avantguardes històriques i les seves manifestacions a Catalunya.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

Aproximació als conflictes armats i socials i la seva plasmació en l'art antic en la seva relació amb el poder així com a la imatge de l'Altre.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles IX al XV. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria de les obres de major significació històrica i cultural, així com els processos de gestació de significats i de transferència i reinterpretació de formes i estructures espacials d'ús eclesiàstic i civil.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles XVI, XVII i XVIII. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria dels autors més avantguardistes, les obres de major vigor creatiu, però també els processos d'incorporació de la plàstica dels diversos territoris de la corona als canvis del codi de representació divulgat des de la Itàlia del Renaixement, o de seguiment i adaptació creativa o artesanal de les avantguardes europees.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

Història de l'Art com a disciplina científica. Valor artístic, fonts literàries i documentals.Conceptes metodologics de la Hª de l'Art. El concepte patrimonial de l'art. Cultura visual i història de les imatges. Tractament del gènere.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

Coneixements bàsics sobre la materialitat de l'obra d'art, considerant tant les tècniques de producció (suports, materials, eines), com les tècniques de representació (simbòlica, mimètica, visual), incidint en la naturalesa escrita dels seus signes.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

Introduir l'alumne en la gestió cultural. Aprofundir en la gestió del Patrimoni Cultural. Establir el marc referencial de les tendències internacionals en la gestió del Patrimoni Cultural. Models de gestió. Espanya i les comunitats autònomes. La gestió de les infraestructures culturals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

Estudi de les diferents modalitats dels usos del patrimoni històric-artístic. Prèvia introducció dels usos més històrics del patrimoni (d'imatge de poder, religiós, etc.), es visionaran els seus sentits més estrictament actuals (turístic, arqueològic, monumental i paisatgístic, mercat, construcció d'identitats, etc.). D'aquesta manera, l'assignatura busca casar i posar èmfasi en l'anàlisi fresca i actual dels usos més estesos del patrimoni històric-artístic amb la preparació professional de l'alumne en aquest terreny.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere (3102G05043)

Estudi de les principals aportacions en la reflexió i la praxi de l'art en relació amb el gènere des d'una perspectiva internacional.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

Estudis sobre episodis artístics europeus dels segles XV al XVIII. L'assignatura preveu oferir diversos itineraris a través dels grans temes de les èpoques del Renaixement i del Barroc. Monogràfics sobre la trajectòria dels autors més rellevants analitzats en el seu context. Propostes d'ambientació "regional" per presentar el panorama artístic general d'un territori determinat. Reflexions sobre temes decisius de la teoria de l'art, la interpretació temàtica o l'anàlisi d'un gènere artístic.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema (3102G05045)

Considerar la influència de les diverses arts en la construcció i estètica de la imatge cinematogràfica, però també com aquesta adquireix la seva especificitat. I alhora analitzar com el cinema influeix en el llenguatge de les altres arts.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

Estudi de la producció artística (arquitectònica, pictòrica, escultòrica...) a Catalunya des de la dissolució del model flamenc (finals segle XV) tradicional fins a la plena incorporació del model barroc i acadèmic (últim terç del segle XVIII).

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura Greco-Romana (3102G05047)

Visió detallada de l'escultura i relleus al món clàssic, tant formalment com conceptualment.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

Estudi del col•leccionisme artístic en occident, des dels antecedents més remots del fenomen a la formació dels grans museus a partir de els col•leccions reals i les grans donacions privades.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

Aquesta assignatura estarà dedicada a donar als estudiants una formació que els permeti entendre els processos de restauració i que els capaciti per plantejar i opinar sobre aquests processos. Per aquest motiu l'assignatura se centrarà en conèixer les causes i els factors de degradació dels elements que constitueixen el patrimoni històric-artístic, plantejar actuacions de conservació preventiva i tenir un coneixement sobre la restauració, a partir de l'anàlisi dels criteris i conceptes aplicats i del procés tècnic d'intervenció.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Crítica d'art (3102G05050)

Coneixements sobre les principals tendències de crítica d'art del segle XX, incidint en el seu context històric i cultural. I coneixements més específics sobre els mètodes i pràctiques desenvolupats per la crítica d'art contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

Estudi dels moviments, tendències i artistes de l'art contemporani universal des dels anys 60 fins a l'actualitat, en totes les seves manifestacions artístiques.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques (3102G05052)

Estudi del teatre musical, especialment de l'òpera i altres arts escèniques com la dansa, així com de la seva recepció, funció, significació i condicions de producció, entre altres aspectes.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

El Patrimoni Cultural, unit al Patrimoni Natural, s'ha convertit en factor de desenvolupament de la societat actual. La seva utilització a tots els nivells genera usos del Patrimoni, tant privats com públics, socials i econòmics, que poden afectar a la seu conservació i vulneració. Això ha generat a nivell internacional europeu diversa normativa tendent a aconseguir un ús sostenible del Patrimoni. Polítiques públiques per a la conservació del Patrimoni i el seu desenvolupament sostenible.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals qüestions estètiques vinculades al desenvolupament de la història de la fotografia, prestant especial atenció als autors més representatius en el marc contextual de la producció i difusió de la seva obra.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni (3102G05055)

El patrimoni històric-artístic com a tipologia del patrimoni cultural. Quan i com comença la seva valoració. Legislació del patrimoni artístic en el marc de la llei del Patrimoni Cultural de 1993 de la Generlitat de Catalunya. Inventaris i Catàlegs. Conèixer i fer difusió del patrimoni cultural local. Ruta històrico-artística d'un municipi.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

S'abordarà una aproximació al sentit, els significats, les característiques i els usos dels diferents tipus d'imatges que van proliferar a Europa al llarg dels segles medievals.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

En els grans conjunts monumentals de l'Edat Mitja es van consumar les primeres experiències d'integració artístiques del món occidental. Les grans fàbriques tants religioses com civils, urbanes o rurals, expressen a través de la seva arquitectura la significació de les institucions que acullen. Els programes visuals desplegats en l'interior dels seus diferents àmbits posen de manifest els interessos, aspiracions, espiritualitat i ideologia de comunitats religioses, reis o nobles.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I (3102G00019)

L'estructura de la gramàtica: fonologia i fonètica, morfologia, sintaxi i semàntica. Tipologia i universals lingüístics.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

Estudi de la llengua llatina.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

Es proporcionarà als alumnes una introducció històrica i literària bàsica als principals períodes, obres i temes de la literatura romànica medieval, estructurada entorn de la lectura d'una selecció d'obres.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

Estudi general, transhistòric i transnacional del fenomen literari, amb especial atenció al caràcter específic del llenguatge literari, a la constitució dels texts literaris, a les disciplines d'anàlisi d'aquest àmbit i a les característiques bàsiques dels gèneres que conformen la producció literària.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

Estudi històric i filològic dels principals autors i obres de la literatura catalana durant els segles XIII i XIV.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

Estudi històric i filològic dels principals autors i obres de la literatura catalana del segle XV.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana moderna i la seva problemàtica. Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època del Renaixement i del Barroc.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època de la Il•lustració i del segle XIX.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana contemporània i la seva evolució des del final de segle XIX fins al final de la Guerra Civil. Estudi històric i filològic dels principals moviments, autors i obres del període.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana contemporània i la seva problemàtica històrica, amb especial atenció a les conseqüències culturals de la guerra civil espanyola. Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època de la postguerra fins a la literatura produïda en l'actualitat.

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

Es proporcionarà als estudiants una visió general de la realitat actual de la llengua catalana, la seva situació en relació amb el mapa lingüístic d'Europa, les seves varietats dialectals, els diferents estatus jurídics, polítics i socials existents als seus territoris històrics, els principals materials i recursos de referència per al seu estudi. Es farà especial atenció, així mateix, als temes de l'actualitat informativa que tinguin alguna relació amb la llengua catalana.

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

Es traçarà una panoràmica de la història del català en tant llengua literària, començant per la seva aparició vacil•lant (segles X-XIII), recorrent la seva edat d'or (XIV-XV) i culminant el trajecte en l'època moderna i el segle XIX; d'aquesta manera s'abordaran els principals cicles històrics que precedeixen i condicionen la fixació contemporània. Aquesta assignatura inclourà una descripció sumària de la llengua documentada en les diferents èpoques i també el comentari i anàlisi d'alguns texts amb valor representatiu.

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

Es pretén incidir en les evolucions de la llengua catalana contemporània, des de finals del segle XIX, amb els primers projectes de fixació normativa realitzats a l'empara de la Renaixença, fins a la seva adequació als temps més recents. Els períodes del Noucentisme, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme seran descrits en aquesta assignatura, i així mateix s'analitzaran, amb una perspectiva històrica, els problemes que plantegen els usos actuals de la llengua catalana.

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

S'estudiaran els sons de la llengua catalana des del punt de vista articulatori, acústic i perceptiu (fonètica) i del seu comportament lingüístic (fonologia). Es presentaran els principals fenòmens fonològics que afecten vocals i consonants mitjançant diferents models formals de representació fonològica. Finalment, s'estudiaran els fenòmens de fonologia prosòdica més rellevants.

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

Es proporcionarà a l'estudiant una descripció sintàctica de la llengua catalana i la seva representació formal, així com una anàlisi de les relacions semàntiques i estructurals. S'estudiaran la tipologia de verbs i oracions, i les relacions entre les diferents categories lèxiques.

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua i a la literatura italianes , tercera llengua i literatura del grau. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural de la llengua corresponent. Així mateix, es treballaran les nocions fonamentals de la història de la literatura que s’hagi escollit i als seus autors més representatius mitjançant la presentació i anàlisi de texts.

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua i a la literatura franceses, tercera llengua i literatura del grau. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural de la llengua corresponent. Així mateix, es treballaran les nocions fonamentals de la història de la literatura que s’hagi escollit i als seus autors més representatius mitjançant la presentació i anàlisi de texts.

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

Estudis sobre temes de gramàtica (fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) analitzats des d'una perspectiva tipològica.

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària (3102G00024)

Estudi diacrònic del pensament literari occidental des de l'Antiguitat fins als nostres dies, amb especial atenció a les escoles de teoria literària del segle XX, i anàlisi, descripció i interpretació de textos literaris a partir dels instruments que la crítica literària contemporània ens facilita.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

Es proporcionarà als alumnes una familiaritat bàsica amb les llengües romàniques i nocions generals sobre diversos aspectes relatius a les esmentades llengües: situació social, evolució i característiques principals.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina (3102G00026)

Estudi de la literatura llatina.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

Aprofundiment en l'estudi de la literatura catalana de totes les èpoques a partir de determinats temes (sàtira, poesia política, viatgers literaris, literatura d'idees, etc.) i gèneres literaris (èpica, lírica, teatre, autobiografia, etc.).

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

Estudi específic de la llengua catalana des de dos punts de vista: la variació (geogràfica, històrica, social) i la descripció gramatical, tenint en compte aspectes com la interferència lingüística o d'altres.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

S'estudia un gènere, un moviment, un període, una obra o un autor concret de la literatura espanyola, des d'una perspectiva variada que té en compte enfocaments històrics i crítics. L'assignatura s'organitza de forma nova cada any, atenent les demandes intel•lectuals i/o professionals dels alumnes i la societat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

En aquesta assignatura optativa es tractaran aspectes diacrònics i/o sincrònics relatius a la llengua espanyola, les seves diferents variants geogràfiques, diacròniques i diastràtiques. Els temes objecte de descripció dins d'aquest bloc inclouen des dels diferents components gramaticals del sistema intern de la llengua (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lexicologia, semàntica, gramàtica del text, gramàtica històrica) com a l'ús que es fa d'ella i la seva relació amb el món (pragmàtica), amb la història (història de la llengua), les facultats cognitives dels parlants (psicolingüística) o al seu constant procés de canvi (canvi lingüístic, adquisició infantil, criollització). L'assignatura s'organitza de forma nova cada any, atenent les demandes intel•lectuals i/o professionals dels alumnes i la societat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

El curs (o seminari) s'articula a dues seccions o unitats: A) Estudi dels texts i dels autors relacionats amb la construcció de la identitat nacional als seus diferents vessants (culturals, lingüístiques, geogràfiques, iconogràfiques, etc.). B) Estudi dels textos literaris i dels autors que han contribuït al desenvolupament de la història del cinema. Anàlisi comparativa entre el text original (literari) i la versió cinematogràfica.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

Adquisició d'un nivell mig de competència activa i passiva de l'italià tant escrit com parlat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

Diversitat tipològica i adquisició de segones llengües; la influència de la L1. El procés d'adquisició i l'ensenyament de segones llengües (teoria i pràctica). Anàlisi de l'espanyol i del català com segones llengües.

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

En aquest curs s'estudiaran de manera diacrònica els principals autors, obres i gèneres de la literatura espanyola dels segles XVIII i XIX, destacant les diferents estètiques (Neoclassicisme, Romanticisme, Realisme) o filosofia de cada període (Il•lustració, Idealisme, Positivisme...), per analitzar les obres literàries des del punt de vista de la crítica literària i com a reflex de les idees socio-polítiques i estètiques de cada moment.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

En aquest curs s'estudiaran obres de diferents gèneres i estètiques de la literatura espanyola, del segle XX. Es farà un recorregut diacrònic pels diferents períodes de la centúria (Modernisme, Avantguardes, Tremendisme de postguerra, etc.), repassant els aspectes més significatius de la cultura en cada un d'ells, veient les obres literàries com a reflex de cada estètica, de les idees socio-polítiques del moment i d'una motivació personal de l'autor.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

Recorregut panoràmic per les principals obres i autors de la literatura hispanoamericana, des del modernisme fins als nostres dies, amb especial atenció a les grans figures de la lírica i de la narrativa modernes. L'estudi es realitzarà mitjançant la lectura d'algunes obres crucials de la tradició hispanoamericana del segle XX.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

S'estudia la literatura medieval espanyola, des de les seves primeres manifestacions fins a les obres que prefiguren el Segle d'Or, ja en els últims anys del segle XV i els primers del XVI. La matèria es distribueix en quatre grans blocs, que atenen a les principals característiques de difusió i recepció dels texts estudiats: literatura de tradició oral (lírica tradicional, poesia èpica, romancer), literatura sapiencial (de Berceo a Dom Juan Manuel), la tradició cortesa (poesia culta i narrativa medieval) i el Prerrenaixement (prosa intel•lectual del segle XV i Alcavota).

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

En l'assignatura dedicada a la literatura renaixentista espanyola s'estudiaran els tres grans cursos literaris partint de la renovació poètica que protagonitza Garcilaso a la seva breu i inaugural obra, per analitzar després poetes de gran excel•lència com Francisco de Aldana, Fray Luis de León i San Juan de la Cruz. S'estudiarà la gran varietat de narrativa de ficció que envolta un fenomen aïllat com el Pigall, per aprofundir després en l'anàlisi de l'obra i les seves fonts. Es prepararà l'estudi del Quixot a la llum dels seus precedents narratius renaixentistes. En tercer lloc, s'estudiarà l'estructura dels corrals de comèdies i el significat de l'Art nou de fer comèdies de Lope de Vega, amb una cala en alguna de les seves comèdies palatines més brillants.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

En l'assignatura Literatura Espanyola del Barroc s'estudiarà la literatura del segle XVII en relació amb els canvis culturals i les noves orientacions de l'Humanisme de finals del segle XVI, incloent un estudi més detallat de les principals figures de l'època. D'aquesta forma, enllaçant amb l'assignatura de Literatura Espanyola del Renaixement, s'estudiaran les últimes obres de Cervantes (amb especial atenció a les Novel•les exemplars i els entremesos), el Lope de la maduresa, l'evolució estètica de Quevedo en prosa de ficció (Buscón i prosa festiva), poesia, teatre (entremesos) i prosa culta; la poesia de Góngora en els seus diferents vessants, així com l'obra prosistica de Diego de Saaavedra Fajardo (República literària, Empreses Polítiques) i especialment de Baltasar Gracián, tant en les seves biografies primerenques (El Héroe, El discret) com en El criticón.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

En aquesta assignatura es presentaran els fonaments de l'anàlisi gramatical perquè l'estudiant pugui reconèixer les unitats bàsiques de la gramàtica de l'espanyol aplicant criteris formals i rigorosos.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

Descripció de l'estructura sonora de l'espanyol. S'estudiaran els sons i elements suprasegmentals de la llengua espanyola des del punt de vista articulatori, acústic i perceptiu (fonètica) i del seu comportament lingüístic (fonologia), tenint en compte la variació (estilística, dialectal, etc.).

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

En aquesta assignatura s'abordaran alguns aspectes conflictius de la sintaxi de l'espanyol: fenòmens que s'han de tractar transversalment en diferents components gramaticals o qüestions que han suscitat polèmica dins de la tradició gramatical. L'objectiu bàsic és que l'estudiant sàpiga triar entre diverses hipòtesis alternatives i sàpiga argumentar amb rigor i criteri la seva opinió sobre un determinat tema. Per cursar aquesta assignatura es requereix haver superat anteriorment la sintaxi elemental.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

En aquesta assignatura es presentaran els fenòmens gramaticals que tenen com a àmbit la paraula: accent, estructura sil•làbica, morfologia flexiva i derivativa, la composició i la parasíntesi.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

Estudi des del punt de vista gramatical de la formació i evolució de la llengua espanyola, i de la incidència del canvi lingüístic en la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi, el lèxic i la semàntica. Relació i comparació dels processos evolutius del castellà no solament amb els dels dialectes constitutius i substitutius de la llengua espanyola, sinó també amb la variació lingüística peninsular i romànica en general.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

Estudi de la història de la llengua espanyola i dels principals períodes d'estandardització, amb especial atenció als estudis gramaticals i lexicogràfics de la història de l'espanyol.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

Diversitat tipològica i adquisició de segones llengües; la influència de la L1. El procés d'adquisició i l'ensenyament de segones llengües (teoria i pràctica). Anàlisi de l'espanyol i del català com segones llengües. Nocions sobre algunes propietats gramaticals de les L1 dels aprenents que influeixen en l'adquisició de les dues L2. Aquesta assignatura inclou 6 crèdits de pràctiques externes obligatòries per als estudiants en un centre d'ensenyament de català/espanyol com a L2.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

Introducció a les disciplines específiques d'anàlisi de les fonts històriques. Patrimoni Històric i de mètodes d'anàlisi històrica.

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Seminari en humanitats (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fóssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'AmèricaLlatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

En aquest curs es pretén que les i els estudiants coneguin la importància de la transmissió cultural femenina pel manteniment de la civilització a Europa. La transmissió cultural femenina ha estat, bàsicament, oral, escrita i plàstica. L’alumnat podrà apreciar, per mitjà d’exemples concrets, la importància qualitativa de la cultura femenina en diferents camps del saber.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

En aquest curs es desitja que l’alumnat conegui la importància del llibre com a objecte físic i suport de textos i imatges. L’aparició i desenvolupament de la forma còdex. Com es fa un llibre manuscrit? Els tipus de llibres més utilitzats a l’Europa occidental i els tipus de lectura al llarg de la història. El pes del llibre com a transmissor cultural i els canvis actuals.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

En aquest curs és pretén donar a conèixer a l’alumnat què és la diplomàtica, és a dir, la disciplina que estudia la forma i el contingut del documents. El naixement i l’evolució de la disciplina. La utilitat i necessitat d’aquesta disciplina per a la recerca històrica. Per mitjà d’exemples mostrar diferents estudis diplomàtics.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

Estudi de la dimensió econòmica de les manifestacions socials i culturals de la humanitat amb especial atenció a la comprensió dels problemes centrals de l'economia des del punt de vista de l'antropologia social.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica (3102G04055)

L'objectiu del programa és iniciar l'alumne en la problemàtica que es deriva de l'anàlisi històrica de les relacions entre la població humana i els recursos materials. Cada tema combina l'exposició de "problemes" d'història, amb la reflexió sobre determinades nocions, i la presentació del debat historiogràfic a l'entorn de fenomens o processos històrics especialment rellevants.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

Anàlisi de l’evolució de l’economia espanyola del segle XVIII fins la seva inserció en l’economia globalitzada de principis del segle XX, amb especial èmfasi en les gran fases de transformació econòmica i els problemes de desenvolupament i distribució que es varen plantejar en cadascuna d’elles.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

L’assignatura s’ocuparà del territori català a la prehistòria. Descriurà i interpretarà les diverses cultures prehistòriques i els principals jaciments de Catalunya que en conserven les evidències, des del paleolític inferior fins l’edat del ferro.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

S’analitzaran, des d’un punt de vista tant teòric com pràctic, les tecnologies de les societats prehistòriques. Així s’estudiaran les diverses tècniques de fabricació, amb les matèries primeres corresponents, del foc, l’utillatge lític i ossi, la ceràmica, els metalls, els objectes de pell i de fusta, la cistelleria, el teixit, la construcció de cabanes, tombes i altres elements, l’art moble i l’art rupestre.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

S’estudiarà la subsistència en les societats prehistòriques. La primera part de l’assignatura analitzarà les arts de subsistència dels pobles caçadors i recol•lectors i descriurà també les plantes i animals salvatges objecte de consum. La segona, les dels pobles agricultors i ramaders, i s’ocuparà igualment de les plantes i animals domesticats, així com del comerç i de l’origen de les desigualtats.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

Estudi de la memòria històrica i el patrimoni en el context d'una època convulsa, dominada per la violència i les guerres.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

Anàlisi dels canvis socials, polítics i econòmics que va suposar la conquesta europea, amb especial èmfasi a l’espanyola, dins les societats prehispàniques americanes i l’organització de les societats colonials.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

Aquesta assignatura de literatura comparada i estudis culturals es proposa reflexionar sobre grans textos canònics de la crítica literària i alguns dels grans debats culturals que han provocat. Dirigida a estudiants interessats en la reflexió literària i cultural, majoritàriament anglo-saxona, analitzarà, a partir d'una selecció bibliogràfica, obres com la de Francis Yates i l'art de la memòria, Goethe i la "Welttliteratur", teories de la ficció narrativa, Edward Saïd i els estudis postcolonials, etc.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estadística (3107G00004)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sociologia (3107G00006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica I (3107G03023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica II (3107G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia contemporània / corrents actuals de la filosofia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

Anàlisi d'algunes de les principals tendències actuals en l'àmbit de la filosofia. 1. Controvèrsies vigents de la filosofia el segle XX. 2. Tendències de la filosofia el segle XXI.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Teoria del coneixement i filosofia de la ciència 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Filosofia de la ciència (3102G03028)

1. Anàlisi del mètode científic de contrastació d'hipòtesi. 2. El problema de la inducció. 3. Les grans concepcions de la ciència: la concepció heretada, les concepcions historicistes, les concepcions semàntiques. 4. Causalitat i lleis científiques. 5. Principals teories sobre l'explicació científica. 6. Breu discussió sobre les implicacions ètiques de l'activitat científica i tecnològica.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Filosofia política II (3102G03035)

1. Introducció a les ideologies modernes i contemporànies. 2. Introducció al liberalisme (o als liberalismes) i els seus crítics (conservadorisme, comunitarisme, republicanisme, totalitarisme). 3. Aproximació als problemes del nacionalisme. 4. El procés de globalització i la justícia internacional i el cosmopolitisme. 5. Altres temes contemporanis de filosofia política.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Estètica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Estètica II (3102G03037)

1. Estudi històric general dels principals autors i doctrines del pensament estètic. 2. Estudi dels principals autors i doctrines clàssiques de la filosofia de l'art i de la teoria de la bellesa. 3. Aproximació sistemàtica als principals problemes de l'estètica. 4. Introducció a l'obra dels principals autors de l'estètica contemporània.

OBObligatòria 6.00 AAnual

Seminaris optatius 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

-Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual.-Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs -Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics. -Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius. -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs.-Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics.-Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius.-Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

- Analitzar l'estudi del món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats.- Presentar i analitzar els principals debats informatius que regeixen l'actualitat i formar-se un criteri propi.- Oferir els coneixements específics relatius a la teoria i pensament contemporanis.

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

L’objectiu principal és fornir l’estudiant de les bases conceptuals de la disciplina. Per això s’introdueixen determinats conceptes bàsics i una perspectiva de l’evolució epistemològica de la geografia. Al costat d’això, es vol fer entendre els principis bàsics del funcionament del nostre planeta, tant des del punt de vista ecològic com social. Es posarà especial èmfasi en les interrelacions entre la societat i la natura i en els paisatges resultants de l’acció antròpica: agraris, urbans.. i els que són producte de la combinació de les formes del relleu i els biomes de la terra. 1. Introducció a la Geografia com a disciplina; 2. L’ Evolució del pensament geogràfic; 3. Introducció a la Geografia Humana; 4. Introducció a la Geografia Física.

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

Introducció a la recollida, tractament, anàlisi i representació estadístics i cartogràfics de la informació geogràfica. 1. Introducció a les diverses fonts d’informació estadístiques i cartogràfiques. 2. El concepte i aplicació de l’escala en els documents cartogràfics. 3. Els sistemes de coordenades i les projeccions en cartografia. 4. Tractament de la informació cartogràfica: classificació, generalització, simbolització i representació. 5. Estadística descriptiva univariada: mesures de centralitat, dispersió i forma. 6. Estadística descriptiva bivariada: correlació i regressió. 7. Eines estadístiques aplicades a l’anàlisi geogràfica.

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon, Idrisi. 1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Origen i aplicacions bàsiques. 2. Components d’un SIG. Programaris existents. 3. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica. 4. Creació, disseny i manipulació de base de dades. 5. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials. 6. Aplicacions de SIG i teledetecció.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

Presentació de l'enfocament regional en geografia. Estudi de les característiques geogràfiques generals de Catalunya i d'Espanya tant des del punt de vista del mitjà físic com de les activitats humanes que es desenvolupen. En això s'atén tant la seva evolució com els seus trets actuals. Aspectes com l'estructura física i regional d'aquests territoris, la població i el poblament, les activitats econòmiques o l'organització polític-administrativa rebran una atenció especial. A nivell de Catalunya, aquest centre d'interès es concreta amb l'estudi específic d'un espai mitjançant una sortida de camp i la realització de la corresponent memòria.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

A) 1. Introducció a la geografia de la població. 2. Teories sobre el creixement de la població i polítiques demogràfiques. 3. L’anàlisi demogràfica i estructures sòcio-espacials; població activa i ocupada. 4. La distribució espacial de la població. 5. La mobilitat de la població i el fenòmens migratoris. B) 1. Geografia econòmica i models locacionals. 2. Teories i models de desenvolupament econòmic. 3. Geografia dels recursos i el medi ambient. 4. Geografia dels serveis i l’empresa. 5. Geografia dels transports i les infrastructures. 6. Geografia de la informació i la nova economia. C) 1. Geografia industrial. Teories, models i conceptes clau. 2. Models de localització industrial i factors de localització. 3. Noves àrees i espais econòmics. 4. La indústria al món 5. Nous paradigmes en geografia econòmica: desenvolupament local i sistemes productius; transnacionalització corporativa; serveis a la producció; la innovació; producció flexible, ocupació i organització del treball.

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida. CONTINGUTS: El fet urbà (7,5 crèdits). Conceptes de partida del fet urbà i la ciutat. Els diferents models urbans històrics i la seva incidència en el present. La ciutat Moderna: dels seus antecedents a la seva crisi. Xarxes i sistemes urbans. Els agents urbans, la renda del sòl i el planejament. Les "noves fronteres" de la ciutat contemporània; Espais i dinàmiques rurals (7,5 crèdits). Del rural a la ruralitat. Rural versus paisatge, patrimoni, diversitat i biodiversitat. La reconcialició de la PAC i l'OMC, un diàleg necessari. Cultivar la diversitat alimentària, cultivar la diversitat agrícola. Practicum (3 crèdits).

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

L'assignatura ofereix una anàlisi geogràfica de l'espai litoral centrada en la caracterització biofísica, socioeconòmica i paisatgística de les costes, la presentació dels principals problemes ambientals i els instruments d'ordenació i gestió específica d'aquest espai. Continguts: 1. Característiques generals de l'espai litoral; 2. Els paisatges litorals; 3. Problemàtica ambiental dels espais litorals; 4. Instruments d'ordenació i gestió dels espais litorals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

Aquesta assignatura té com objectiu donar els coneixement que permetin compendre, analitzar i gestionar les dinàmiques territorials i socioambientals que incideixen en els espais de muntanya a partir del coneixement de les seves principals característiques biofísiques i els seus principals problemes ambientals. CONTINGUTS: El concepte de muntanya. Origen de les formacions muntanyoses. Les principals formacions muntanyoses des d'una perspectiva multiescalar. Característiques climatològiques de les àrees de muntanya. Característiques geomorfològiques de les àrees de muntanya. Característiques hidrodològiques i edafològiques de les àrees de muntanya. Característiques biogeogràfiques de les àrees de muntanya: la visió de sintesi. Les relacions societat - natura a les àrees de muntanya.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

EL mòdul introdueix l'alumnat en aspectes bàsics sobre la interpretació, l'anàlisi, la gestió i la intervenció sobre el paisatge, entenent-ho com a síntesi del patrimoni territorial. Es tracta d'un enfocament transdisciplinar que permet atendre la complexitat del paisatge des de la seva multidimensionalitat històrica, artística, geogràfica i ecològica. CONTINGUTS: La construcció cultural i històrica del paisatge: la influència de l'art, Tradicions disciplinàries: de l'anàlisi a la proposta, Escala geogràfica i anàlisi ambiental, Perspectives identitàries i conflicte territorial, Sostenibilitat, governança i participació ciutadana, Eines per a l'anàlisi i la gestió del paisatge actual.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

Pensament Geogràfic és una assignatura que no aspira, pròpiament, a oferir una detallada història de la geografia des dels seus orígens més llunyans (en temps de la Grècia clàssica) fins avui dia. Es tracta, contràriament, d'una reflexió sobre els enfocaments teòrics i metodològics més significatius d'aquest últim segle i mig, és a dir sobre aquells que han marcat i marquen les pautes fonamentals de la teoria i de la pràctica de la geografia dels nostres dies. Al llarg de la primera meitat del curs s'exploraran les arrels més immediates d'aquesta geografia moderna, analitzant el període comprès entre mitjans-finals del segle passat i la dècada dels 50's del nostre segle. És l'anomenada geografia tradicional. Durant la segona meitat, s'analitzarà el període comprès entre la dècada dels 50's d'aquest segle i els nostres dies. Aquesta assignatura incidirà no només en l’evolució històrica de la disciplina, sinó sobretot en el seu bagatge conceptual i en la seva aportació al que podríem denominar la ‘cultura geogràfica contemporània’. 1. L'imperialisme europeu decimonònic i la geografia. 2. La geografia i l'aparell d'Estat. 3. El positivisme, l'evolucionisme i el determinisme ambiental. 4. Ratzel i la "Geopolitik" alemanya. El pensament geopolític espanyol de l'època. 5. Vidal de la Blache, l'escola francesa i la geografia regional tradicional. 6. Camins tallats, veus en el desert: l'anarquisme i la geografia. 7. Sauer i l'enfocament culturalista nord-americà. La geografia històrica anglosaxona. 8. Neopositivisme i geografia teorètico-quantitativa. 9. Geografia radical i marxista. 10. Geografia del comportament ambiental. 11. La geografia humanística. 12. El postmodernisme en geografia. Crisi de les metanarratives i paradoxes territorials. 13. D’altres temes i enfocaments innovadors en la geografia contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

Conèixer i dominar la diversitat de tècniques i mètodes propis de la pràctica professional de la Geografia (realització d’informes, ressenyes, articles per a enciclopèdia, elaboració d’avantprojectes, disseny d’entrevistes i enquestes, etc.) . Es tracta d’una assignatura de caràcter instrumental, que ha de permetre a l’estudiant dotar-se de les tècniques i els mètodes professionals i de recerca d’ús quotidià en Geografia.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi dels principis teòrics i metodològics que permeten la interpretació i l'anàlisi de la distribució geogràfica dels éssers vius. Aquesta perspectiva més clàssica es complementarà amb l'estudi dels problemes derivats de l'anomenat canvi ambiental des d'una perspectiva multiescalar. Finalment es tractara dels reptes de futur que té plantejats la biogeografia com a disciplina científica en el marc socioambiental contemporani. CONTINGUTS: Introducció a la biogeografia i al canvi ambiental. La influència dels factors abiòtics en la distribució de la vida. La influència dels factors biòtics en la distribució de la vida. Canvis en la distribució dels continents i en el clima. Les comunitats, els ecosistemes i els biomes. Les pertorbacions. Dispersió, colonització i invasió. Evolució, especiació i extinció. Biogeografia i canvi ambiental: una síntesi. Biogeografia i els nous reptes ambientals: la biogeografia de la conservació.

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua (3102G02021)

Aproximació, des d'una visió geogràfica, al vector aigua a través de les múltiples dimensions que comporta la seva planificació i gestió. 1. L'aigua: de factor de producció a actiu ecosocial. 2. La planificació i gestió de l'aigua a Europa, Espanya i Catalunya. 3. Les aigües superficials: problemàtica i gestió. 5. Les aigües subterrànies: Problemàtica i gestió. 6. Les aigües costaneres: problemàtica i gestió. 7. Els paisatges de l'agua, un actiu per al desenvolupament territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

L'assignatura de Geografia social i cultural parteix de la tradició teòrica del desenvolupament disciplinar dels enfocaments cultural i social de la geografia, en el context de les ciències socials, i se centra en l'anàlisi d'una sèrie de qüestions que entenem que són fonamentals per a comprendre l'actual situació de les relacions socioterritorials, en un context globalitzat en el qual, alhora que enalteix la multiculturalitat, es pressiona cap a l'estandardització d'una diversitat "esterotipada", apta per al consum cultural, en totes les seves diverses formes. Continguts: TEMA 1. El desenvolupament dels enfocaments social i cultural en la geografia. TEMA 2. Geografia i teoria social. TEMA 3. Societat postindustrial i canvi de valors. TEMA 4. Relacions socials, espai, cultura i medi ambient.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

La Geopolítica no és només una disciplina acadèmica sinó també un dels temes de major actualitat en la reconfiguració política, econòmica i cultural del món contemporani: la globalització, les relacions benestar/pobresa, els conflictes inter i intraestatals, la "crisi" de l'estat, els conflictes de base identitària, les trames internacionals,... en són els arguments. L'assignatura té com a objectiu fonamental donar instruments per llegir aquesta contemporaneïtat amb un cert mètode i distància, de manera que el que pot semblar caos, desordre o ruptura es pugui matisar i interpretar dins de processos més profunds i coherents. CONTINGUTS: Exposició de conceptes de partida, instruments i evolució de la geopolítica. Poder, estat i territori. Les relacions internacionals com a marc de la geopolítica. Els sistema mundial. Les escales geogràfiques de la geopolítica: anàlisi d'un cas.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

L'objectiu principal de l'assignatura és descriure l'evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en què es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l'evolució del marc legislatiu i conceptual que es troba en la base de la gestió dels espais naturals protegits. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s'utilitzen per a la seva gestió i s'exposen els diferents planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia...). Finalment en tercer lloc s'estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i les possibilitats d'avaluació dels mateixos, tant de forma individual com en el cas de les xarxes d'espais naturals. CONTINGUTS: Origen i evolució dels espais naturals protegits. Les figures de protecció dels espais naturals. Els instruments de planificació i gestió. El planejament i la gestió dels recursos naturals. El planejament i la gestió de l'ús públic. Les fundacions privades i la gestió dels espais naturals. Les xarxes ecològiques: la connectivitat entre espais naturals. L’avaluació dels espais naturals i de les xarxes d'espais naturals. El futur dels espais naturals protegits.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Continguts formatius: Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

L'assignatura ofereix els fonaments teòrics i les eines d'anàlisi necessàries per comprendre i aplicar la perspectiva de gènere en les seves dimensions social, cultural i ambiental. Es tracta d'una matèria transdisciplinar que aborda aspectes històrics, filosòfics, geogràfics, sociològics i epistemològics, sobre el desenvolupament de la crítica de gènere i sobre la construcció sociocultural i la plasmació territorial de les relacions de gènere. CONTINGUTS: Igualtat i diferència en el pensament i la societat moderna; Feminisme(s) i teoria de gènere; Aportacions de la perspectiva de gènere a les ciències (cas d'estudi: la Geografia); Organització social i poder: gènere, classe i étnia; Gènere, escala i territori: globalització i dinàmiques locals; Dones, naturalesa i discurs ambiental

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

Aquesta assignatura pretén introduir l'alumne en les polítiques, els instruments i les eines d'ordenació i gestió del paisatge que s'han desplegat a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa arran de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge a Florència, l'any 2000. Es posarà un especial èmfasi en aquest text clau i en la Llei de paisatge de Catalunya, de juny de 2005. S'entrarà en les eines i instruments ja desplegats que es desprenen de l'esmentada Llei: els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge, els estudis d'impacte i d'integració paisatgística, els fons de finançament per a la restauració de paisatges, els processos de participació inherents a algun d'aquests instruments, etc., etc. S'incidirà molt en el vessant pràctic de l'assignatura i en l'anàlisi de documents ja realitzats i presentats. En definitiva, es tracta d'una assignatura que introdueix l'alumne en les polítiques de paisatge en el sentit ampli de la paraula i en els instruments i eines que se'n desprenen.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

Anàlisi dels factors humans i socials que expliquen l'exposició i vulnerabilitat humanes als riscos ambientals i les diferents formes de gestió desenvolupades per tal de fer-hi front. 1. Classificacions i mesures del risc ambiental. Risc i incertesa. Vulnerabilitat al risc. 2. Anàlisi dels enfocaments científics i professionals a l'estudi dels riscos ambientals. 3. Riscos ambientals i ordenació del territori. 4. Gestió de riscos naturals: inundacions, sequeres. 5. Planificació i gestió de riscos tecnològics. 6. La cartografia de riscs. 7. La planificació d'emergències.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

Estudi i pràctica avançada de les tècniques i aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals. ArcGis-ArcView, Idrisi, Miramon, GvSIG. CONTINGUTS: 1. Geoprocessament amb ArcGis-ArcView; 2. Anàlisi ràster amb Spatial Analyst; 3. Anàlisi amb 3D Analyst.

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge (3102G02030)

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir el coneixement teòric i aplicat a l'entorn del concepte de paisatge. Durant l'assignatura es presenten i s'utilitzen tant mètodes de caràcter físic com cultural per l'anàlisi del paisatge en dos contextos geogràfics ben diferenciats. Després del curs els estudiants han de disposar d'un millor coneixement de la complexitat inherent al concepte de paisatge i una millor capacitació per interpretar els paisatges. Així mateix aquesta assignatura permet als estudiants apendre a treballar en grups d'estudi de caràcter multinacional. Aquesta assignatura és desenvolupa de forma intensiva al llarg de dues setmanes que repeteixen un model similar de continguts i activitats. CONTINGUTS: Presentació de les caracterísitques i dinàmiques dels paisatges en l'àrea d'estudi. Bases metodològiques per l'anàlisi i estudi del paisatge des de l'ecologia del paisatge i la geografia cultural. Sessions de treball de camp: reconeixement sobre el terreny de les característiques i dinàmiques del paisatge. Treball tutoritzat en grups multinacionals d'un cas concret. Presentació i discussió dels resultats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

Anàlisi dels aspectes territorials i ambientals de les activitats turístiques, així com de la seva dinàmica. Fent especial incidència en els processos de transformació territorial i d'impacte ambiental que genera el turisme.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món (3102G02032)

L'assignatura es planteja com una reflexió sobre el món actual, des de la perspectiva regional, basant-se fonamentalment en la descripció dels grans conjunts socioeconòmics i ambientals. Es donarà també una aproximació a la geopolítica, les relacions socials, a les diferents cultures i religions, tot això encaminat a una major comprensió del món actual. Temari: 1. Els grans conjunts socioculturals. 2. El món occidental: Europa, Rússia i norteamérica. 3. Pacífic, Àsia meridional i oriental. 4. Àsia Central i Transcaucàsia. 5. Món àrab, Pròxim Orient i Mitjà. 6. Àfrica subsaharià. 6. Amèrica Llatina. 7. Connexions i confrontacions.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

Es tracta d'un exercici aplicat en el qual es realitzaran propostes de gestió i ordenació sobre una problemàtica determinada o un cas d'estudi que es proposi, en forma de taller o similar.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades I (3102G03041)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc. ).

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II (3102G03042)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades III (3102G03043)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc.

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I (3102G03044)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme).

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic II (3102G03045)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic III (3102G03046)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques externes (3102G03050)

• Observatori d'Ètica Aplicada als Serveis Socials. TIPUS DE PRÀCTICA A REALITZAR: aprenentatge del funcionament de la institució; participació en les reunions de deliberació de l'Observatori; col•laboració a la redacció d'informes; organització de jornades i seminaris. • Institut de Recerca i Ensenyament de la Filosofia (IREF). TIPUS DE PRÀCTICA A REALITZAR: Aprenentatge del funcionament de la institució; col•laboració en l'elaboració de materials per a l'aprenentatge de la filosofia i altres tasques de l'entitat. • Assofia & Casa de Cultura de Girona / Centre Cultural La Mercè: Organització d'un Cafè Philo obert a la ciutadania. Previsiblement hi hauria un Cafè Philo cada semestre del curs. Els estudiants serien els encarregats d'organitzar la temàtica, fer difusió a la ciutat del cafè i assistir a la seva realització. Tot això es realitzaria sota els auspicis dels Estudis de Filosofia i en col•laboració amb la Casa de Cultura de Girona i el Centre Cultural La Mercè. Aquests centres culturals cedirien espais i recursos per a l'organització i realització de les activitats del cafè philo. Un Café Philo consisteix en un espai de trobada periòdica de ciutadans interessats a discutir

OPOptativa 6.00 AAnual

Prehistòria (3102G04018)

Introducció als aspectes generals de les societats antigues, començant pels registres de societats sense escriptura des de l'aparició dels primers homínids: la seva indústria, evolució humana, etc. Seguiran els conceptes bàsics per entendre el món antic, la distribució en edats i cultures així com les diverses teories que expliquen l'aparició de l'estat, la construcció i decadència dels grans imperis de l'antiguitat.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

Introducció als aspectes generals que caracteritzen la història europea i mundial des de la tardoantigüetat fins a la Segona Guerra Mundial, posant l’accent en els aspectes polítics, socials i culturals que han caracteritzat les diferents edats històriques i des d'una perspectiva mundial, no eurocèntrica, que contempla el desenvolupament de les diferents cultures i sistemes polítics extraeuropeus anteriors a la colonització o a l'actualitat, segons el cas.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

Introducció a les disciplines específiques d'anàlisi de les fonts històriques. Itinerari d'Arqueologia-patrimoni; Paleografia; Antropologia

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

Introducció als principals corrents historiogràfics, actuals i històrics, que han conformat el saber històric.

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles III i X, art bizantí i art islàmic.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles XI i XV.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art del Renaixement (3102G05022)

Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des dels seus orígens a la Itàlia del segle XV fins a finals del segle XVI.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des del segle XVII fins a finals del segle XVIII.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I (3102G05024)

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art (3102G05026)

Coneixements bàsics sobre el sentit (o disbarat) que se li ha atribuït a l'art a Occident, desenvolupant-los en tres nuclis fonamentals: de quina naturalesa són els signes de l'art?, qui és l'artista? i quina relació tenen l'art i la veritat?.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals categories estètiques amb què s'ha pensat l'obra d'art, deixant especial atenció a la relació entre els texts teòrics en els quals les esmentades categories han estat teoritzades i les obres d'art o pràctiques artístiques de l'època en què s'han formulat les esmentades teories.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals idees estètiques amb què s'ha reflexionat entorn de la figura de l'artista, des del pensament grec fins a l'actualitat, i entorn de les problemàtiques teòriques vinculades a la recepció de l'obra d'art, des de l'aparició de l'estètica del gust el segle XVII fins a l'articulació de l'Estètica de la recepció la segona meitat del segle XX.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música (3102G05029)

Estudi general de la història de la música occidental, dels estils musicals i dels seus contexts de producció i recepció.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

L'assignatura realitzarà un recorregut diacrònic pels moviments cinematogràfics que han posat en crisi el sistema del cinema clàssic, que l'alumne ja haurà estudiat prèviament. Se centrarà en el cinema d'avantguarda, el documental, els moviments de postguerra -neorealisme italià-, nous cinemes dels anys seixanta, cinema asiàtic i propostes de cinema d'autor en el present.

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

Temes i reflexions sobre arquitectura i urbanisme, especialment sobre les naturaleses i les idees de l'arquitectura i l'urbanisme presents en la història cultural i l'actualitat. L'assignatura posarà l'èmfasi en les qüestions relatives als conceptes de ciutat i d'espai urbà i, en el seu cas, a les fórmules per a materalizar-los al llarg del temps.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació general, tant nivell teòric com pràctic, als museus. De manera més concreta es treballarà sobre el concepte de museologia, sobre les característiques de la gestió dels centres, sobre la gestió de col•leccions, sobre els edificis destinats a museus i les seves característiques o sobre les activitats i ús d'aquests centres. A més es farà també incidència en la legislació museològica.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani (3102G05033)

Estudi de la música en diverses cultures d'un món cada vegada més globalitzat, amb especial atenció a tradicions musicals d'Àsia, l'Àfrica i Llatinoamèrica i la seva repercussió en la cultura occidental contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

Estudi de la cultura visual universal a través de les seves tècniques (des del gravat a les tecnologies digitals) i de la seva fenomenologia.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

Estudi de les manifestacions artístiques del s. XX, amb especial atenció a les avantguardes històriques i les seves manifestacions a Catalunya.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

Aproximació als conflictes armats i socials i la seva plasmació en l'art antic en la seva relació amb el poder així com a la imatge de l'Altre.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles IX al XV. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria de les obres de major significació històrica i cultural, així com els processos de gestació de significats i de transferència i reinterpretació de formes i estructures espacials d'ús eclesiàstic i civil.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

Estudi del les manifestacions artístiques mes rellevants produïdes als territoris hispànics durant els segles XVI, XVII i XVIII. L'assignatura combinarà recorreguts diversos per observar i analitzar la trajectòria dels autors més avantguardistes, les obres de major vigor creatiu, però també els processos d'incorporació de la plàstica dels diversos territoris de la corona als canvis del codi de representació divulgat des de la Itàlia del Renaixement, o de seguiment i adaptació creativa o artesanal de les avantguardes europees.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

Història de l'Art com a disciplina científica. Valor artístic, fonts literàries i documentals.Conceptes metodologics de la Hª de l'Art. El concepte patrimonial de l'art. Cultura visual i història de les imatges. Tractament del gènere.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

Coneixements bàsics sobre la materialitat de l'obra d'art, considerant tant les tècniques de producció (suports, materials, eines), com les tècniques de representació (simbòlica, mimètica, visual), incidint en la naturalesa escrita dels seus signes.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

Introduir l'alumne en la gestió cultural. Aprofundir en la gestió del Patrimoni Cultural. Establir el marc referencial de les tendències internacionals en la gestió del Patrimoni Cultural. Models de gestió. Espanya i les comunitats autònomes. La gestió de les infraestructures culturals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

Estudi de les diferents modalitats dels usos del patrimoni històric-artístic. Prèvia introducció dels usos més històrics del patrimoni (d'imatge de poder, religiós, etc.), es visionaran els seus sentits més estrictament actuals (turístic, arqueològic, monumental i paisatgístic, mercat, construcció d'identitats, etc.). D'aquesta manera, l'assignatura busca casar i posar èmfasi en l'anàlisi fresca i actual dels usos més estesos del patrimoni històric-artístic amb la preparació professional de l'alumne en aquest terreny.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere (3102G05043)

Estudi de les principals aportacions en la reflexió i la praxi de l'art en relació amb el gènere des d'una perspectiva internacional.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

Estudis sobre episodis artístics europeus dels segles XV al XVIII. L'assignatura preveu oferir diversos itineraris a través dels grans temes de les èpoques del Renaixement i del Barroc. Monogràfics sobre la trajectòria dels autors més rellevants analitzats en el seu context. Propostes d'ambientació "regional" per presentar el panorama artístic general d'un territori determinat. Reflexions sobre temes decisius de la teoria de l'art, la interpretació temàtica o l'anàlisi d'un gènere artístic.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema (3102G05045)

Considerar la influència de les diverses arts en la construcció i estètica de la imatge cinematogràfica, però també com aquesta adquireix la seva especificitat. I alhora analitzar com el cinema influeix en el llenguatge de les altres arts.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

Estudi de la producció artística (arquitectònica, pictòrica, escultòrica...) a Catalunya des de la dissolució del model flamenc (finals segle XV) tradicional fins a la plena incorporació del model barroc i acadèmic (últim terç del segle XVIII).

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura Greco-Romana (3102G05047)

Visió detallada de l'escultura i relleus al món clàssic, tant formalment com conceptualment.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

Estudi del col•leccionisme artístic en occident, des dels antecedents més remots del fenomen a la formació dels grans museus a partir de els col•leccions reals i les grans donacions privades.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

Aquesta assignatura estarà dedicada a donar als estudiants una formació que els permeti entendre els processos de restauració i que els capaciti per plantejar i opinar sobre aquests processos. Per aquest motiu l'assignatura se centrarà en conèixer les causes i els factors de degradació dels elements que constitueixen el patrimoni històric-artístic, plantejar actuacions de conservació preventiva i tenir un coneixement sobre la restauració, a partir de l'anàlisi dels criteris i conceptes aplicats i del procés tècnic d'intervenció.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Crítica d'art (3102G05050)

Coneixements sobre les principals tendències de crítica d'art del segle XX, incidint en el seu context històric i cultural. I coneixements més específics sobre els mètodes i pràctiques desenvolupats per la crítica d'art contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

Estudi dels moviments, tendències i artistes de l'art contemporani universal des dels anys 60 fins a l'actualitat, en totes les seves manifestacions artístiques.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques (3102G05052)

Estudi del teatre musical, especialment de l'òpera i altres arts escèniques com la dansa, així com de la seva recepció, funció, significació i condicions de producció, entre altres aspectes.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

El Patrimoni Cultural, unit al Patrimoni Natural, s'ha convertit en factor de desenvolupament de la societat actual. La seva utilització a tots els nivells genera usos del Patrimoni, tant privats com públics, socials i econòmics, que poden afectar a la seu conservació i vulneració. Això ha generat a nivell internacional europeu diversa normativa tendent a aconseguir un ús sostenible del Patrimoni. Polítiques públiques per a la conservació del Patrimoni i el seu desenvolupament sostenible.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

Anàlisi i coneixement, des d'una perspectiva històrica, de les principals qüestions estètiques vinculades al desenvolupament de la història de la fotografia, prestant especial atenció als autors més representatius en el marc contextual de la producció i difusió de la seva obra.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni (3102G05055)

El patrimoni històric-artístic com a tipologia del patrimoni cultural. Quan i com comença la seva valoració. Legislació del patrimoni artístic en el marc de la llei del Patrimoni Cultural de 1993 de la Generlitat de Catalunya. Inventaris i Catàlegs. Conèixer i fer difusió del patrimoni cultural local. Ruta històrico-artística d'un municipi.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

S'abordarà una aproximació al sentit, els significats, les característiques i els usos dels diferents tipus d'imatges que van proliferar a Europa al llarg dels segles medievals.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

En els grans conjunts monumentals de l'Edat Mitja es van consumar les primeres experiències d'integració artístiques del món occidental. Les grans fàbriques tants religioses com civils, urbanes o rurals, expressen a través de la seva arquitectura la significació de les institucions que acullen. Els programes visuals desplegats en l'interior dels seus diferents àmbits posen de manifest els interessos, aspiracions, espiritualitat i ideologia de comunitats religioses, reis o nobles.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I (3102G00019)

L'estructura de la gramàtica: fonologia i fonètica, morfologia, sintaxi i semàntica. Tipologia i universals lingüístics.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

Estudi de la llengua llatina.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

Es proporcionarà als alumnes una introducció històrica i literària bàsica als principals períodes, obres i temes de la literatura romànica medieval, estructurada entorn de la lectura d'una selecció d'obres.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

Estudi general, transhistòric i transnacional del fenomen literari, amb especial atenció al caràcter específic del llenguatge literari, a la constitució dels texts literaris, a les disciplines d'anàlisi d'aquest àmbit i a les característiques bàsiques dels gèneres que conformen la producció literària.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

Estudi històric i filològic dels principals autors i obres de la literatura catalana durant els segles XIII i XIV.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

Estudi històric i filològic dels principals autors i obres de la literatura catalana del segle XV.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana moderna i la seva problemàtica. Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època del Renaixement i del Barroc.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època de la Il•lustració i del segle XIX.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana contemporània i la seva evolució des del final de segle XIX fins al final de la Guerra Civil. Estudi històric i filològic dels principals moviments, autors i obres del període.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

Introducció a l'estudi de la literatura catalana contemporània i la seva problemàtica històrica, amb especial atenció a les conseqüències culturals de la guerra civil espanyola. Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'època de la postguerra fins a la literatura produïda en l'actualitat.

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

Es proporcionarà als estudiants una visió general de la realitat actual de la llengua catalana, la seva situació en relació amb el mapa lingüístic d'Europa, les seves varietats dialectals, els diferents estatus jurídics, polítics i socials existents als seus territoris històrics, els principals materials i recursos de referència per al seu estudi. Es farà especial atenció, així mateix, als temes de l'actualitat informativa que tinguin alguna relació amb la llengua catalana.

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

Es traçarà una panoràmica de la història del català en tant llengua literària, començant per la seva aparició vacil•lant (segles X-XIII), recorrent la seva edat d'or (XIV-XV) i culminant el trajecte en l'època moderna i el segle XIX; d'aquesta manera s'abordaran els principals cicles històrics que precedeixen i condicionen la fixació contemporània. Aquesta assignatura inclourà una descripció sumària de la llengua documentada en les diferents èpoques i també el comentari i anàlisi d'alguns texts amb valor representatiu.

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

Es pretén incidir en les evolucions de la llengua catalana contemporània, des de finals del segle XIX, amb els primers projectes de fixació normativa realitzats a l'empara de la Renaixença, fins a la seva adequació als temps més recents. Els períodes del Noucentisme, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme seran descrits en aquesta assignatura, i així mateix s'analitzaran, amb una perspectiva històrica, els problemes que plantegen els usos actuals de la llengua catalana.

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

S'estudiaran els sons de la llengua catalana des del punt de vista articulatori, acústic i perceptiu (fonètica) i del seu comportament lingüístic (fonologia). Es presentaran els principals fenòmens fonològics que afecten vocals i consonants mitjançant diferents models formals de representació fonològica. Finalment, s'estudiaran els fenòmens de fonologia prosòdica més rellevants.

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

Es proporcionarà a l'estudiant una descripció sintàctica de la llengua catalana i la seva representació formal, així com una anàlisi de les relacions semàntiques i estructurals. S'estudiaran la tipologia de verbs i oracions, i les relacions entre les diferents categories lèxiques.

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua i a la literatura italianes , tercera llengua i literatura del grau. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural de la llengua corresponent. Així mateix, es treballaran les nocions fonamentals de la història de la literatura que s’hagi escollit i als seus autors més representatius mitjançant la presentació i anàlisi de texts.

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua i a la literatura franceses, tercera llengua i literatura del grau. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural de la llengua corresponent. Així mateix, es treballaran les nocions fonamentals de la història de la literatura que s’hagi escollit i als seus autors més representatius mitjançant la presentació i anàlisi de texts.

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

Estudis sobre temes de gramàtica (fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) analitzats des d'una perspectiva tipològica.

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària (3102G00024)

Estudi diacrònic del pensament literari occidental des de l'Antiguitat fins als nostres dies, amb especial atenció a les escoles de teoria literària del segle XX, i anàlisi, descripció i interpretació de textos literaris a partir dels instruments que la crítica literària contemporània ens facilita.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

Es proporcionarà als alumnes una familiaritat bàsica amb les llengües romàniques i nocions generals sobre diversos aspectes relatius a les esmentades llengües: situació social, evolució i característiques principals.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina (3102G00026)

Estudi de la literatura llatina.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

Aprofundiment en l'estudi de la literatura catalana de totes les èpoques a partir de determinats temes (sàtira, poesia política, viatgers literaris, literatura d'idees, etc.) i gèneres literaris (èpica, lírica, teatre, autobiografia, etc.).

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

Estudi específic de la llengua catalana des de dos punts de vista: la variació (geogràfica, històrica, social) i la descripció gramatical, tenint en compte aspectes com la interferència lingüística o d'altres.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

S'estudia un gènere, un moviment, un període, una obra o un autor concret de la literatura espanyola, des d'una perspectiva variada que té en compte enfocaments històrics i crítics. L'assignatura s'organitza de forma nova cada any, atenent les demandes intel•lectuals i/o professionals dels alumnes i la societat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

En aquesta assignatura optativa es tractaran aspectes diacrònics i/o sincrònics relatius a la llengua espanyola, les seves diferents variants geogràfiques, diacròniques i diastràtiques. Els temes objecte de descripció dins d'aquest bloc inclouen des dels diferents components gramaticals del sistema intern de la llengua (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lexicologia, semàntica, gramàtica del text, gramàtica històrica) com a l'ús que es fa d'ella i la seva relació amb el món (pragmàtica), amb la història (història de la llengua), les facultats cognitives dels parlants (psicolingüística) o al seu constant procés de canvi (canvi lingüístic, adquisició infantil, criollització). L'assignatura s'organitza de forma nova cada any, atenent les demandes intel•lectuals i/o professionals dels alumnes i la societat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

El curs (o seminari) s'articula a dues seccions o unitats: A) Estudi dels texts i dels autors relacionats amb la construcció de la identitat nacional als seus diferents vessants (culturals, lingüístiques, geogràfiques, iconogràfiques, etc.). B) Estudi dels textos literaris i dels autors que han contribuït al desenvolupament de la història del cinema. Anàlisi comparativa entre el text original (literari) i la versió cinematogràfica.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

Adquisició d'un nivell mig de competència activa i passiva de l'italià tant escrit com parlat.

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

Diversitat tipològica i adquisició de segones llengües; la influència de la L1. El procés d'adquisició i l'ensenyament de segones llengües (teoria i pràctica). Anàlisi de l'espanyol i del català com segones llengües.

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

En aquest curs s'estudiaran de manera diacrònica els principals autors, obres i gèneres de la literatura espanyola dels segles XVIII i XIX, destacant les diferents estètiques (Neoclassicisme, Romanticisme, Realisme) o filosofia de cada període (Il•lustració, Idealisme, Positivisme...), per analitzar les obres literàries des del punt de vista de la crítica literària i com a reflex de les idees socio-polítiques i estètiques de cada moment.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

En aquest curs s'estudiaran obres de diferents gèneres i estètiques de la literatura espanyola, del segle XX. Es farà un recorregut diacrònic pels diferents períodes de la centúria (Modernisme, Avantguardes, Tremendisme de postguerra, etc.), repassant els aspectes més significatius de la cultura en cada un d'ells, veient les obres literàries com a reflex de cada estètica, de les idees socio-polítiques del moment i d'una motivació personal de l'autor.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

Recorregut panoràmic per les principals obres i autors de la literatura hispanoamericana, des del modernisme fins als nostres dies, amb especial atenció a les grans figures de la lírica i de la narrativa modernes. L'estudi es realitzarà mitjançant la lectura d'algunes obres crucials de la tradició hispanoamericana del segle XX.

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

S'estudia la literatura medieval espanyola, des de les seves primeres manifestacions fins a les obres que prefiguren el Segle d'Or, ja en els últims anys del segle XV i els primers del XVI. La matèria es distribueix en quatre grans blocs, que atenen a les principals característiques de difusió i recepció dels texts estudiats: literatura de tradició oral (lírica tradicional, poesia èpica, romancer), literatura sapiencial (de Berceo a Dom Juan Manuel), la tradició cortesa (poesia culta i narrativa medieval) i el Prerrenaixement (prosa intel•lectual del segle XV i Alcavota).

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

En l'assignatura dedicada a la literatura renaixentista espanyola s'estudiaran els tres grans cursos literaris partint de la renovació poètica que protagonitza Garcilaso a la seva breu i inaugural obra, per analitzar després poetes de gran excel•lència com Francisco de Aldana, Fray Luis de León i San Juan de la Cruz. S'estudiarà la gran varietat de narrativa de ficció que envolta un fenomen aïllat com el Pigall, per aprofundir després en l'anàlisi de l'obra i les seves fonts. Es prepararà l'estudi del Quixot a la llum dels seus precedents narratius renaixentistes. En tercer lloc, s'estudiarà l'estructura dels corrals de comèdies i el significat de l'Art nou de fer comèdies de Lope de Vega, amb una cala en alguna de les seves comèdies palatines més brillants.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

En l'assignatura Literatura Espanyola del Barroc s'estudiarà la literatura del segle XVII en relació amb els canvis culturals i les noves orientacions de l'Humanisme de finals del segle XVI, incloent un estudi més detallat de les principals figures de l'època. D'aquesta forma, enllaçant amb l'assignatura de Literatura Espanyola del Renaixement, s'estudiaran les últimes obres de Cervantes (amb especial atenció a les Novel•les exemplars i els entremesos), el Lope de la maduresa, l'evolució estètica de Quevedo en prosa de ficció (Buscón i prosa festiva), poesia, teatre (entremesos) i prosa culta; la poesia de Góngora en els seus diferents vessants, així com l'obra prosistica de Diego de Saaavedra Fajardo (República literària, Empreses Polítiques) i especialment de Baltasar Gracián, tant en les seves biografies primerenques (El Héroe, El discret) com en El criticón.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

En aquesta assignatura es presentaran els fonaments de l'anàlisi gramatical perquè l'estudiant pugui reconèixer les unitats bàsiques de la gramàtica de l'espanyol aplicant criteris formals i rigorosos.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

Descripció de l'estructura sonora de l'espanyol. S'estudiaran els sons i elements suprasegmentals de la llengua espanyola des del punt de vista articulatori, acústic i perceptiu (fonètica) i del seu comportament lingüístic (fonologia), tenint en compte la variació (estilística, dialectal, etc.).

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

En aquesta assignatura s'abordaran alguns aspectes conflictius de la sintaxi de l'espanyol: fenòmens que s'han de tractar transversalment en diferents components gramaticals o qüestions que han suscitat polèmica dins de la tradició gramatical. L'objectiu bàsic és que l'estudiant sàpiga triar entre diverses hipòtesis alternatives i sàpiga argumentar amb rigor i criteri la seva opinió sobre un determinat tema. Per cursar aquesta assignatura es requereix haver superat anteriorment la sintaxi elemental.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

En aquesta assignatura es presentaran els fenòmens gramaticals que tenen com a àmbit la paraula: accent, estructura sil•làbica, morfologia flexiva i derivativa, la composició i la parasíntesi.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

Estudi des del punt de vista gramatical de la formació i evolució de la llengua espanyola, i de la incidència del canvi lingüístic en la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi, el lèxic i la semàntica. Relació i comparació dels processos evolutius del castellà no solament amb els dels dialectes constitutius i substitutius de la llengua espanyola, sinó també amb la variació lingüística peninsular i romànica en general.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

Estudi de la història de la llengua espanyola i dels principals períodes d'estandardització, amb especial atenció als estudis gramaticals i lexicogràfics de la història de l'espanyol.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

Diversitat tipològica i adquisició de segones llengües; la influència de la L1. El procés d'adquisició i l'ensenyament de segones llengües (teoria i pràctica). Anàlisi de l'espanyol i del català com segones llengües. Nocions sobre algunes propietats gramaticals de les L1 dels aprenents que influeixen en l'adquisició de les dues L2. Aquesta assignatura inclou 6 crèdits de pràctiques externes obligatòries per als estudiants en un centre d'ensenyament de català/espanyol com a L2.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

Introducció a les disciplines específiques d'anàlisi de les fonts històriques. Patrimoni Històric i de mètodes d'anàlisi històrica.

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Seminari en humanitats (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fóssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'AmèricaLlatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

En aquest curs es pretén que les i els estudiants coneguin la importància de la transmissió cultural femenina pel manteniment de la civilització a Europa. La transmissió cultural femenina ha estat, bàsicament, oral, escrita i plàstica. L’alumnat podrà apreciar, per mitjà d’exemples concrets, la importància qualitativa de la cultura femenina en diferents camps del saber.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

En aquest curs es desitja que l’alumnat conegui la importància del llibre com a objecte físic i suport de textos i imatges. L’aparició i desenvolupament de la forma còdex. Com es fa un llibre manuscrit? Els tipus de llibres més utilitzats a l’Europa occidental i els tipus de lectura al llarg de la història. El pes del llibre com a transmissor cultural i els canvis actuals.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

En aquest curs és pretén donar a conèixer a l’alumnat què és la diplomàtica, és a dir, la disciplina que estudia la forma i el contingut del documents. El naixement i l’evolució de la disciplina. La utilitat i necessitat d’aquesta disciplina per a la recerca històrica. Per mitjà d’exemples mostrar diferents estudis diplomàtics.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

Estudi de la dimensió econòmica de les manifestacions socials i culturals de la humanitat amb especial atenció a la comprensió dels problemes centrals de l'economia des del punt de vista de l'antropologia social.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica (3102G04055)

L'objectiu del programa és iniciar l'alumne en la problemàtica que es deriva de l'anàlisi històrica de les relacions entre la població humana i els recursos materials. Cada tema combina l'exposició de "problemes" d'història, amb la reflexió sobre determinades nocions, i la presentació del debat historiogràfic a l'entorn de fenomens o processos històrics especialment rellevants.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

Anàlisi de l’evolució de l’economia espanyola del segle XVIII fins la seva inserció en l’economia globalitzada de principis del segle XX, amb especial èmfasi en les gran fases de transformació econòmica i els problemes de desenvolupament i distribució que es varen plantejar en cadascuna d’elles.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

L’assignatura s’ocuparà del territori català a la prehistòria. Descriurà i interpretarà les diverses cultures prehistòriques i els principals jaciments de Catalunya que en conserven les evidències, des del paleolític inferior fins l’edat del ferro.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

S’analitzaran, des d’un punt de vista tant teòric com pràctic, les tecnologies de les societats prehistòriques. Així s’estudiaran les diverses tècniques de fabricació, amb les matèries primeres corresponents, del foc, l’utillatge lític i ossi, la ceràmica, els metalls, els objectes de pell i de fusta, la cistelleria, el teixit, la construcció de cabanes, tombes i altres elements, l’art moble i l’art rupestre.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

S’estudiarà la subsistència en les societats prehistòriques. La primera part de l’assignatura analitzarà les arts de subsistència dels pobles caçadors i recol•lectors i descriurà també les plantes i animals salvatges objecte de consum. La segona, les dels pobles agricultors i ramaders, i s’ocuparà igualment de les plantes i animals domesticats, així com del comerç i de l’origen de les desigualtats.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

Estudi de la memòria històrica i el patrimoni en el context d'una època convulsa, dominada per la violència i les guerres.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

Anàlisi dels canvis socials, polítics i econòmics que va suposar la conquesta europea, amb especial èmfasi a l’espanyola, dins les societats prehispàniques americanes i l’organització de les societats colonials.

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

Aquesta assignatura de literatura comparada i estudis culturals es proposa reflexionar sobre grans textos canònics de la crítica literària i alguns dels grans debats culturals que han provocat. Dirigida a estudiants interessats en la reflexió literària i cultural, majoritàriament anglo-saxona, analitzarà, a partir d'una selecció bibliogràfica, obres com la de Francis Yates i l'art de la memòria, Goethe i la "Welttliteratur", teories de la ficció narrativa, Edward Saïd i els estudis postcolonials, etc.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estadística (3107G00004)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sociologia (3107G00006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica I (3107G03023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica II (3107G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Treball final de grau (3102G03051)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativita t+ reconeixement acadèmic48.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2017

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

-Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen a la llengua dels mitjans de comunicació. -Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que postren. -Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació. -Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual.-Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani.-Descripció i diferenciació dels estudis de gènere i anàlisi de la seva influència en una reinterpretació del llegat cultural destinada a revalorar l'aportació femenina i a reconsiderar la cultura i l'art com formes de transmissió de la construcció social de la identitat.-Anàlisi i interpretació del món contemporani a partir dels referents i claus que aporta la Història.-Descripció i interpretació de l'evolució de les societats contemporànies observant l'homogeneïtzació derivada de la globalització, però també l'afirmació i perseverança d'identitats culturals diferenciades.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs -Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics. -Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius. -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs.-Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics.-Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius.-Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

- Analitzar l'estudi del món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats.- Presentar i analitzar els principals debats informatius que regeixen l'actualitat i formar-se un criteri propi.- Oferir els coneixements específics relatius a la teoria i pensament contemporanis.

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

L’objectiu principal és fornir l’estudiant de les bases conceptuals de la disciplina. Per això s’introdueixen determinats conceptes bàsics i una perspectiva de l’evolució epistemològica de la geografia. Al costat d’això, es vol fer entendre els principis bàsics del funcionament del nostre planeta, tant des del punt de vista ecològic com social. Es posarà especial èmfasi en les interrelacions entre la societat i la natura i en els paisatges resultants de l’acció antròpica: agraris, urbans.. i els que són producte de la combinació de les formes del relleu i els biomes de la terra. 1. Introducció a la Geografia com a disciplina; 2. L’ Evolució del pensament geogràfic; 3. Introducció a la Geografia Humana; 4. Introducció a la Geografia Física.

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

Introducció a la recollida, tractament, anàlisi i representació estadístics i cartogràfics de la informació geogràfica. 1. Introducció a les diverses fonts d’informació estadístiques i cartogràfiques. 2. El concepte i aplicació de l’escala en els documents cartogràfics. 3. Els sistemes de coordenades i les projeccions en cartografia. 4. Tractament de la informació cartogràfica: classificació, generalització, simbolització i representació. 5. Estadística descriptiva univariada: mesures de centralitat, dispersió i forma. 6. Estadística descriptiva bivariada: correlació i regressió. 7. Eines estadístiques aplicades a l’anàlisi geogràfica.

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon, Idrisi. 1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Origen i aplicacions bàsiques. 2. Components d’un SIG. Programaris existents. 3. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica. 4. Creació, disseny i manipulació de base de dades. 5. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials. 6. Aplicacions de SIG i teledetecció.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

Presentació de l'enfocament regional en geografia. Estudi de les característiques geogràfiques generals de Catalunya i d'Espanya tant des del punt de vista del mitjà físic com de les activitats humanes que es desenvolupen. En això s'atén tant la seva evolució com els seus trets actuals. Aspectes com l'estructura física i regional d'aquests territoris, la població i el poblament, les activitats econòmiques o l'organització polític-administrativa rebran una atenció especial. A nivell de Catalunya, aquest centre d'interès es concreta amb l'estudi específic d'un espai mitjançant una sortida de camp i la realització de la corresponent memòria.

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

A) 1. Introducció a la geografia de la població. 2. Teories sobre el creixement de la població i polítiques demogràfiques. 3. L’anàlisi demogràfica i estructures sòcio-espacials; població activa i ocupada. 4. La distribució espacial de la població. 5. La mobilitat de la població i el fenòmens migratoris. B) 1. Geografia econòmica i models locacionals. 2. Teories i models de desenvolupament econòmic. 3. Geografia dels recursos i el medi ambient. 4. Geografia dels serveis i l’empresa. 5. Geografia dels transports i les infrastructures. 6. Geografia de la informació i la nova economia. C) 1. Geografia industrial. Teories, models i conceptes clau. 2. Models de localització industrial i factors de localització. 3. Noves àrees i espais econòmics. 4. La indústria al món 5. Nous paradigmes en geografia econòmica: desenvolupament local i sistemes productius; transnacionalització corporativa; serveis a la producció; la innovació; producció flexible, ocupació i organització del treball.

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida. CONTINGUTS: El fet urbà (7,5 crèdits). Conceptes de partida del fet urbà i la ciutat. Els diferents models urbans històrics i la seva incidència en el present. La ciutat Moderna: dels seus antecedents a la seva crisi. Xarxes i sistemes urbans. Els agents urbans, la renda del sòl i el planejament. Les "noves fronteres" de la ciutat contemporània; Espais i dinàmiques rurals (7,5 crèdits). Del rural a la ruralitat. Rural versus paisatge, patrimoni, diversitat i biodiversitat. La reconcialició de la PAC i l'OMC, un diàleg necessari. Cultivar la diversitat alimentària, cultivar la diversitat agrícola. Practicum (3 crèdits).

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

L'assignatura ofereix una anàlisi geogràfica de l'espai litoral centrada en la caracterització biofísica, socioeconòmica i paisatgística de les costes, la presentació dels principals problemes ambientals i els instruments d'ordenació i gestió específica d'aquest espai. Continguts: 1. Característiques generals de l'espai litoral; 2. Els paisatges litorals; 3. Problemàtica ambiental dels espais litorals; 4. Instruments d'ordenació i gestió dels espais litorals.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

Aquesta assignatura té com objectiu donar els coneixement que permetin compendre, analitzar i gestionar les dinàmiques territorials i socioambientals que incideixen en els espais de muntanya a partir del coneixement de les seves principals característiques biofísiques i els seus principals problemes ambientals. CONTINGUTS: El concepte de muntanya. Origen de les formacions muntanyoses. Les principals formacions muntanyoses des d'una perspectiva multiescalar. Característiques climatològiques de les àrees de muntanya. Característiques geomorfològiques de les àrees de muntanya. Característiques hidrodològiques i edafològiques de les àrees de muntanya. Característiques biogeogràfiques de les àrees de muntanya: la visió de sintesi. Les relacions societat - natura a les àrees de muntanya.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

EL mòdul introdueix l'alumnat en aspectes bàsics sobre la interpretació, l'anàlisi, la gestió i la intervenció sobre el paisatge, entenent-ho com a síntesi del patrimoni territorial. Es tracta d'un enfocament transdisciplinar que permet atendre la complexitat del paisatge des de la seva multidimensionalitat històrica, artística, geogràfica i ecològica. CONTINGUTS: La construcció cultural i històrica del paisatge: la influència de l'art, Tradicions disciplinàries: de l'anàlisi a la proposta, Escala geogràfica i anàlisi ambiental, Perspectives identitàries i conflicte territorial, Sostenibilitat, governança i participació ciutadana, Eines per a l'anàlisi i la gestió del paisatge actual.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

Pensament Geogràfic és una assignatura que no aspira, pròpiament, a oferir una detallada història de la geografia des dels seus orígens més llunyans (en temps de la Grècia clàssica) fins avui dia. Es tracta, contràriament, d'una reflexió sobre els enfocaments teòrics i metodològics més significatius d'aquest últim segle i mig, és a dir sobre aquells que han marcat i marquen les pautes fonamentals de la teoria i de la pràctica de la geografia dels nostres dies. Al llarg de la primera meitat del curs s'exploraran les arrels més immediates d'aquesta geografia moderna, analitzant el període comprès entre mitjans-finals del segle passat i la dècada dels 50's del nostre segle. És l'anomenada geografia tradicional. Durant la segona meitat, s'analitzarà el període comprès entre la dècada dels 50's d'aquest segle i els nostres dies. Aquesta assignatura incidirà no només en l’evolució històrica de la disciplina, sinó sobretot en el seu bagatge conceptual i en la seva aportació al que podríem denominar la ‘cultura geogràfica contemporània’. 1. L'imperialisme europeu decimonònic i la geografia. 2. La geografia i l'aparell d'Estat. 3. El positivisme, l'evolucionisme i el determinisme ambiental. 4. Ratzel i la "Geopolitik" alemanya. El pensament geopolític espanyol de l'època. 5. Vidal de la Blache, l'escola francesa i la geografia regional tradicional. 6. Camins tallats, veus en el desert: l'anarquisme i la geografia. 7. Sauer i l'enfocament culturalista nord-americà. La geografia històrica anglosaxona. 8. Neopositivisme i geografia teorètico-quantitativa. 9. Geografia radical i marxista. 10. Geografia del comportament ambiental. 11. La geografia humanística. 12. El postmodernisme en geografia. Crisi de les metanarratives i paradoxes territorials. 13. D’altres temes i enfocaments innovadors en la geografia contemporània.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

Conèixer i dominar la diversitat de tècniques i mètodes propis de la pràctica professional de la Geografia (realització d’informes, ressenyes, articles per a enciclopèdia, elaboració d’avantprojectes, disseny d’entrevistes i enquestes, etc.) . Es tracta d’una assignatura de caràcter instrumental, que ha de permetre a l’estudiant dotar-se de les tècniques i els mètodes professionals i de recerca d’ús quotidià en Geografia.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi dels principis teòrics i metodològics que permeten la interpretació i l'anàlisi de la distribució geogràfica dels éssers vius. Aquesta perspectiva més clàssica es complementarà amb l'estudi dels problemes derivats de l'anomenat canvi ambiental des d'una perspectiva multiescalar. Finalment es tractara dels reptes de futur que té plantejats la biogeografia com a disciplina científica en el marc socioambiental contemporani. CONTINGUTS: Introducció a la biogeografia i al canvi ambiental. La influència dels factors abiòtics en la distribució de la vida. La influència dels factors biòtics en la distribució de la vida. Canvis en la distribució dels continents i en el clima. Les comunitats, els ecosistemes i els biomes. Les pertorbacions. Dispersió, colonització i invasió. Evolució, especiació i extinció. Biogeografia i canvi ambiental: una síntesi. Biogeografia i els nous reptes ambientals: la biogeografia de la conservació.

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua (3102G02021)

Aproximació, des d'una visió geogràfica, al vector aigua a través de les múltiples dimensions que comporta la seva planificació i gestió. 1. L'aigua: de factor de producció a actiu ecosocial. 2. La planificació i gestió de l'aigua a Europa, Espanya i Catalunya. 3. Les aigües superficials: problemàtica i gestió. 5. Les aigües subterrànies: Problemàtica i gestió. 6. Les aigües costaneres: problemàtica i gestió. 7. Els paisatges de l'agua, un actiu per al desenvolupament territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

L'assignatura de Geografia social i cultural parteix de la tradició teòrica del desenvolupament disciplinar dels enfocaments cultural i social de la geografia, en el context de les ciències socials, i se centra en l'anàlisi d'una sèrie de qüestions que entenem que són fonamentals per a comprendre l'actual situació de les relacions socioterritorials, en un context globalitzat en el qual, alhora que enalteix la multiculturalitat, es pressiona cap a l'estandardització d'una diversitat "esterotipada", apta per al consum cultural, en totes les seves diverses formes. Continguts: TEMA 1. El desenvolupament dels enfocaments social i cultural en la geografia. TEMA 2. Geografia i teoria social. TEMA 3. Societat postindustrial i canvi de valors. TEMA 4. Relacions socials, espai, cultura i medi ambient.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

La Geopolítica no és només una disciplina acadèmica sinó també un dels temes de major actualitat en la reconfiguració política, econòmica i cultural del món contemporani: la globalització, les relacions benestar/pobresa, els conflictes inter i intraestatals, la "crisi" de l'estat, els conflictes de base identitària, les trames internacionals,... en són els arguments. L'assignatura té com a objectiu fonamental donar instruments per llegir aquesta contemporaneïtat amb un cert mètode i distància, de manera que el que pot semblar caos, desordre o ruptura es pugui matisar i interpretar dins de processos més profunds i coherents. CONTINGUTS: Exposició de conceptes de partida, instruments i evolució de la geopolítica. Poder, estat i territori. Les relacions internacionals com a marc de la geopolítica. Els sistema mundial. Les escales geogràfiques de la geopolítica: anàlisi d'un cas.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

L'objectiu principal de l'assignatura és descriure l'evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en què es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l'evolució del marc legislatiu i conceptual que es troba en la base de la gestió dels espais naturals protegits. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s'utilitzen per a la seva gestió i s'exposen els diferents planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia...). Finalment en tercer lloc s'estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i les possibilitats d'avaluació dels mateixos, tant de forma individual com en el cas de les xarxes d'espais naturals. CONTINGUTS: Origen i evolució dels espais naturals protegits. Les figures de protecció dels espais naturals. Els instruments de planificació i gestió. El planejament i la gestió dels recursos naturals. El planejament i la gestió de l'ús públic. Les fundacions privades i la gestió dels espais naturals. Les xarxes ecològiques: la connectivitat entre espais naturals. L’avaluació dels espais naturals i de les xarxes d'espais naturals. El futur dels espais naturals protegits.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Continguts formatius: Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

L'assignatura ofereix els fonaments teòrics i les eines d'anàlisi necessàries per comprendre i aplicar la perspectiva de gènere en les seves dimensions social, cultural i ambiental. Es tracta d'una matèria transdisciplinar que aborda aspectes històrics, filosòfics, geogràfics, sociològics i epistemològics, sobre el desenvolupament de la crítica de gènere i sobre la construcció sociocultural i la plasmació territorial de les relacions de gènere. CONTINGUTS: Igualtat i diferència en el pensament i la societat moderna; Feminisme(s) i teoria de gènere; Aportacions de la perspectiva de gènere a les ciències (cas d'estudi: la Geografia); Organització social i poder: gènere, classe i étnia; Gènere, escala i territori: globalització i dinàmiques locals; Dones, naturalesa i discurs ambiental

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

Aquesta assignatura pretén introduir l'alumne en les polítiques, els instruments i les eines d'ordenació i gestió del paisatge que s'han desplegat a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa arran de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge a Florència, l'any 2000. Es posarà un especial èmfasi en aquest text clau i en la Llei de paisatge de Catalunya, de juny de 2005. S'entrarà en les eines i instruments ja desplegats que es desprenen de l'esmentada Llei: els catàlegs de paisatge, les cartes de paisatge, els estudis d'impacte i d'integració paisatgística, els fons de finançament per a la restauració de paisatges, els processos de participació inherents a algun d'aquests instruments, etc., etc. S'incidirà molt en el vessant pràctic de l'assignatura i en l'anàlisi de documents ja realitzats i presentats. En definitiva, es tracta d'una assignatura que introdueix l'alumne en les polítiques de paisatge en el sentit ampli de la paraula i en els instruments i eines que se'n desprenen.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

Anàlisi dels factors humans i socials que expliquen l'exposició i vulnerabilitat humanes als riscos ambientals i les diferents formes de gestió desenvolupades per tal de fer-hi front. 1. Classificacions i mesures del risc ambiental. Risc i incertesa. Vulnerabilitat al risc. 2. Anàlisi dels enfocaments científics i professionals a l'estudi dels riscos ambientals. 3. Riscos ambientals i ordenació del territori. 4. Gestió de riscos naturals: inundacions, sequeres. 5. Planificació i gestió de riscos tecnològics. 6. La cartografia de riscs. 7. La planificació d'emergències.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

Estudi i pràctica avançada de les tècniques i aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals. ArcGis-ArcView, Idrisi, Miramon, GvSIG. CONTINGUTS: 1. Geoprocessament amb ArcGis-ArcView; 2. Anàlisi ràster amb Spatial Analyst; 3. Anàlisi amb 3D Analyst.

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge (3102G02030)

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir el coneixement teòric i aplicat a l'entorn del concepte de paisatge. Durant l'assignatura es presenten i s'utilitzen tant mètodes de caràcter físic com cultural per l'anàlisi del paisatge en dos contextos geogràfics ben diferenciats. Després del curs els estudiants han de disposar d'un millor coneixement de la complexitat inherent al concepte de paisatge i una millor capacitació per interpretar els paisatges. Així mateix aquesta assignatura permet als estudiants apendre a treballar en grups d'estudi de caràcter multinacional. Aquesta assignatura és desenvolupa de forma intensiva al llarg de dues setmanes que repeteixen un model similar de continguts i activitats. CONTINGUTS: Presentació de les caracterísitques i dinàmiques dels paisatges en l'àrea d'estudi. Bases metodològiques per l'anàlisi i estudi del paisatge des de l'ecologia del paisatge i la geografia cultural. Sessions de treball de camp: reconeixement sobre el terreny de les característiques i dinàmiques del paisatge. Treball tutoritzat en grups multinacionals d'un cas concret. Presentació i discussió dels resultats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

Anàlisi dels aspectes territorials i ambientals de les activitats turístiques, així com de la seva dinàmica. Fent especial incidència en els processos de transformació territorial i d'impacte ambiental que genera el turisme.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món (3102G02032)

L'assignatura es planteja com una reflexió sobre el món actual, des de la perspectiva regional, basant-se fonamentalment en la descripció dels grans conjunts socioeconòmics i ambientals. Es donarà també una aproximació a la geopolítica, les relacions socials, a les diferents cultures i religions, tot això encaminat a una major comprensió del món actual. Temari: 1. Els grans conjunts socioculturals. 2. El món occidental: Europa, Rússia i norteamérica. 3. Pacífic, Àsia meridional i oriental. 4. Àsia Central i Transcaucàsia. 5. Món àrab, Pròxim Orient i Mitjà. 6. Àfrica subsaharià. 6. Amèrica Llatina. 7. Connexions i confrontacions.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

Es tracta d'un exercici aplicat en el qual es realitzaran propostes de gestió i ordenació sobre una problemàtica determinada o un cas d'estudi que es proposi, en forma de taller o similar.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari proposarà la lectura i el comentari d'una selecció de texts filosòfics. Els criteris que guiaran tal selecció podran ser històrics -els texts seleccionats pertanyeran a un corrent específic de la tradició filosòfica- o sistemàtics -en el cas del qual, els texts seleccionats tindran en comú el tractar d'un mateix conjunt de problemes.

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades I (3102G03041)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc. ).

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II (3102G03042)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades III (3102G03043)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas el temari versarà sobre un dels problemes fonamentals en la tradició filosòfica occidental (per exemple, Universals. Causalitat, Valors, Virtut, El Raonament moral, La Realitat del Món Extern, El Jo, La Justícia, etc.

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I (3102G03044)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme).

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic II (3102G03045)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic III (3102G03046)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental (Plató, Aristòtil, Racionalisme, Empirisme, Idealisme Alemany, Fenomenologia, Filosofia Analítica del segle XX, Existencialisme)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

Els continguts específics del curs variaran d'acord amb el contingut de la resta d'optatives que s'ofereixin cada any. En qualsevol cas, el temari s'articularà entorn d'un dels filòsofs o un dels corrents fonamentals de la tradició filosòfica occidental. L'àmbit del temari podrà restringir-se a un o a alguns dels problemes més rellevants en l'època o autor seleccionats.

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques externes (3102G03050)

• Observatori d'Ètica Aplicada als Serveis Socials. TIPUS DE PRÀCTICA A REALITZAR: aprenentatge del funcionament de la institució; participació en les reunions de deliberació de l'Observatori; col•laboració a la redacció d'informes; organització de jornades i seminaris. • Institut de Recerca i Ensenyament de la Filosofia (IREF). TIPUS DE PRÀCTICA A REALITZAR: Aprenentatge del funcionament de la institució; col•laboració en l'elaboració de materials per a l'aprenentatge de la filosofia i altres tasques de l'entitat. • Assofia & Casa de Cultura de Girona / Centre Cultural La Mercè: Organització d'un Cafè Philo obert a la ciutadania. Previsiblement hi hauria un Cafè Philo cada semestre del curs. Els estudiants serien els encarregats d'organitzar la temàtica, fer difusió a la ciutat del cafè i assistir a la seva realització. Tot això es realitzaria sota els auspicis dels Estudis de Filosofia i en col•laboració amb la Casa de Cultura de Girona i el Centre Cultural La Mercè. Aquests centres culturals cedirien espais i recursos per a l'organització i realització de les activitats del cafè philo. Un Café Philo consisteix en un espai de trobada periòdica de ciutadans interessats a discutir

OPOptativa 6.00 AAnual

Prehistòria (3102G04018)

Introducció als aspectes generals de les societats antigues, començant pels registres de societats sense escriptura des de l'aparició dels primers homínids: la seva indústria, evolució humana, etc. Seguiran els conceptes bàsics per entendre el món antic, la distribució en edats i cultures així com les diverses teories que expliquen l'aparició de l'estat, la construcció i decadència dels grans imperis de l'antiguitat.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

Introducció als aspectes generals que caracteritzen la història europea i mundial des de la tardoantigüetat fins a la Segona Guerra Mundial, posant l’accent en els aspectes polítics, socials i culturals que han caracteritzat les diferents edats històriques i des d'una perspectiva mundial, no eurocèntrica, que contempla el desenvolupament de les diferents cultures i sistemes polítics extraeuropeus anteriors a la colonització o a l'actualitat, segons el cas.

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

Introducció a les disciplines específiques d'anàlisi de les fonts històriques. Itinerari d'Arqueologia-patrimoni; Paleografia; Antropologia

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

Introducció als principals corrents historiogràfics, actuals i històrics, que han conformat el saber històric.

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

Estudi general de la història de l'art antic en el Pròxim Orient, especialment a Egipte i l'àrea mesopotàmica.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles III i X, art bizantí i art islàmic.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

Anàlisi i coneixement de les manifiestacions arquitectòniques i del camp de la imatge a l'Europa occidental entre els segles XI i XV.

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art del Renaixement (3102G05022)

Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des dels seus orígens a la Itàlia del segle XV fins a finals del segle XVI.

OPOptativa 6.00