Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Curs 2019-2020

L'objectiu del grau és proporcionar una formació bàsica en geografia amb una especialització en ordenació del territori i gestió del medi ambient, mitjançant un enfocament aplicat amb tallers i pràcticums des dels primers cursos i amb un gran pes de les pràctiques externes i del treball final de grau.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.657 euros (curs 2018-2019). Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Addicionalment, si el nivell B2 o equivalent acreditat no és d’anglès, cal acreditar un nivell B1 d'aquest idioma (requisit específic del grau en Geografia).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La geografia és la descoberta del món amb la voluntat d'intervenir-hi per millorar-lo. L'estudi de la geografia es troba entre les ciències naturals i les ciències socials.

El territori és un àmbit en què es fan presents els conflictes de la nostra societat. Aprendrem a entendre'n les dinàmiques i a gestionar-lo.

El repte ambiental i la conservació del planeta és la gran qüestió del segle actual. Cal conèixer bé el medi i la interacció entre la societat i la naturalesa per poder fer-hi front.

Des de la geografia reflexionem també sobre la societat contemporània i els reptes derivats de la globalització, les transformacions culturals, les migracions i les relacions entre els diversos mons que conformen el planeta.

Competències adquirides

 • Comprendre les relacions entre la societat i el medi
 • Analitzar un espai concret
 • Dominar les tecnologies d'informació geogràfica
 • Conèixer les eines de la planificació i la gestió territorial i ambiental
 • Participar en projectes de desenvolupament territorial

Què m'ofereix fer Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la UdG?

 • Enfocament aplicat des dels primers cursos, amb estudi i propostes de gestió del paisatge
 • Èmfasi en els sistemes d'informació geogràfics
 • Possibilitat de fer estades en universitats estrangeres en el marc dels estudis de grau
 • Pràctiques en empreses o institucions
 • Possibilitat de continuar els estudis (vegeu "Continuar estudiant")

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Els geògrafs treballen en empreses privades i en administracions públiques, en camps tan diversos com:

 • Treballs per a la gestió i ordenació del territori a partir de sistemes d’informació geogràfica i teledetecció. Producció de cartografia digital i editorial. Tècnic en sistemes d’informació geogràfica.
 • Gestió d’espais naturals. Planificació d’usos del sòl i gestió d’espais naturals: plans d’urbanisme, plans especials, plans estratègics, agendes 21 locals.
 • Anàlisi i interpretació dels paisatges i delimitació d’unitats de paisatge. Projectes per planificar la gestió dels recursos ambientals i avaluar l’impacte ambiental de les activitats humanes.
 • Estudi sobre riscs naturals i gestió dels recursos naturals: programes de protecció civil, aiguats, avingudes, desforestació, erosió, desertització.
 • Elaboració d’informes de caràcter socioeconòmic, demogràfic i de base territorial per facilitar la presa de decisions en els camps de la localització industrial o comercial, el traçat de noves vies de comunicació, estudis sobre turisme/oci i territori.
 • Resolució de conflictes geopolítics: delimitacions territorials entre municipis i comarques, problemes fronterers entre estats, establiment de noves divisions territorials.

Continuar estudiant

Possibilitat de continuar els estudis en el Màster en Medi Ambient, postgraus de Direcció de Projectes en Sistemes d'Informació Geogràfica i el Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Crèdits bàsics comuns de Facultat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics propis. Geografia i medi ambient a Europa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Geografia d'Europa (3102G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de geografia 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de geografia (3102G02034)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Crèdits bàsics comuns de Facultat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics complementaris 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació (3102G00004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia filosòfica (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

BBàsica 6.00 AAnual

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Sistemes d'informació geogràfica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Geografia regional 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Geografia regional (3102G02037)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Geografia econòmica (3102G02047)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

OBObligatòria 18.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais litorals i de muntanya 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assignatures optatives 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I (3102G05063)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art Medieval II (3102G05064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pensament geogràfic (3102G02042)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assignatures optatives 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I (3102G05063)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art Medieval II (3102G05064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes (3102G02044)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Treball final de grau 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau (3102G02045)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I (3102G05063)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art Medieval II (3102G05064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció o que han passat la seva plaça a primera opció
15 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants d'assignació de setembre
27 de setembre, a les 9 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
29 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres
Inici de les classes
Data d'inici
1 d'octubre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 41 82 20
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula