Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Beques i ajuts de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

AVÍS IMPORTANT!

Els terminis de presentació d’al·legacions i recursos sobre la Beca de Caràcter General del MEiFP i l’Acreditació de caràcter econòmic i Beca Equitat queden suspesos temporalment.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants, per c/e (beques@udg.edu ) o telèfon (972 41 80 53).

Beques de caràcter general

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 5% a un 25% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Els estudiants de màsters habilitadors que hagin estat becaris el curs 2018-2019 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 6 de juliol fins al 15 d'octubre de 2019.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

 

Convocatòria

  
TANCADA

El termini de presentació de sol·licituds: del 6 de juliol fins al 15 d'octubre de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juliol fins al 18 de setembre de 2019

Estudiants de Màsters oficials:

- No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Màster Oficial o de Doctor.

- Estar matriculat en el curs 2019/20 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

- Haver obtingut en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs  que donen accés al màster la nota mitjana segons la branca de coneixement de procedència:

 - 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.

 - 7,70 punts per a les branques de Ciències, Ciències Experimentals i per a les Ciències Socials i Jurídiques.

 - 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut i

 - 8,00 punts per a la branca d'Humanitats

Aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

TANCADA

 

Agencia Estatal Consejo superior de Investigaciones Científicas

En data 29 de març el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat l'Extracte de la Resolució de 13 de març de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, per la qual es convoquen beques la investigació “JAE Intro” en el marc del Programa <<Junta para la ampliación de Estudios>>

Destinataris:

Estudiants d’últim curs de Grau i estudiants de Màster

TANCADA

Del 9 d’abril al 7 de maig de 2019

Instituto Nacional de Administración Pública

En data 01 d'abril el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de març de 2019 de l’Instituto Nacional de Administración Pública, per la qual es convoquen nou beques de formació i investigació, per estudiants titulats superiors universitaris.

Destinataris:

Titulats universitaris de Grau o Llicenciatura

TANCADA

Quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (01/04/2019)

Ajuts UdG

Convocatòria d'un ajut "Universitat de Girona / Ajuntament de Figueres" per als estudis de màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

  
Resolta

Dades mes importants de la convocatòria. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Destinataris: estudiants matriculats en el màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

Dotació: 1 ajut de matrícula de l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits del màster.

Presentació de sol·licituds dels ajuts: fins al 29 de novembre a les 13:45, mitjançant imprès de sol·licitud presentat a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona. S'hi ha d'adjuntar el document de compromís respecte a les condicions assenyalades a la base 12.b.

Requisits:

 • Haver formalitzat la preinscripció al màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Estar matriculat de 60 crèdits del màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió.
 • No haver realitzat amb anterioritat cap altre estudi de màster oficial.
 • Realitzar el Treball Final de Màster sobre un tema d'interès per a l'ajuntament de Figueres.

Convocatòria d'un ajut del grup de Recerca d'Història de les Societats Rurals de la Universitat de Girona per a interessats a iniciar-se en la recerca de la història de les societats rurals

  
Resolta

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la convocatòria.

Destinataris: estudiants preinscrits i que hagin obtingut plaça en el Màster en Recerca en Humanitats.

Dotació: 1 ajut de matrícula de màxim 3.000€

Presentació de sol·licituds dels ajuts: fins al 27 de setembre a les 14h mitjançant imprès de sol·licitud presentat a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona. S'hi ha d'adjuntar currículum vitae i document de compromís respecte a les condicions assenyalades a la base 5.c.

Requisits:

 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver obtingut plaça per a cursar el Màster en Recerca en Humanitats.
 • No haver realitzat amb anterioritat cap altre estudi de màster.
 • Matricular-se dels 60 crèdits del màster durant el curs 2019-20. En els crèdits matriculats hi ha d'haver les assignatures :
  • Canvis i continuïtats en el món rural
  • Pràctiques de recerca (amb el compromís de fer les pràctiques en el grup d'història de les societats rurals)
 • Realitzar el Treball Final de Màster en alguna de les línies de recerca d'aquest grup.

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants titulats pel sistema universitari espanyol. 

  
Resolta

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria.

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 80 ajuts d'un import màxim de l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 4 de juny fins al 28 de juny de 2019 a les 23:59.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol i ser resident a la Unió Europea.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida.*
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.

  * Els estudiants amb qualificacions pendents que compleixin la resta de condicions podran ser declarats admesos, condicionats a l'acreditació de les qualificacions definitives, que necessàriament haurà de tenir lloc abans del 17 de setembre de 2019

Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes titulados por el sistema universitario español.

  
Resuelta

Información más imporante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la convocatoria.

Destinatarios: Estudiantes preinscritos en un estudio oficial de máster de la Universitat de Girona o bien en un máster interuniversitario coordinado por la UdG, y que hayan obtenido el título que da acceso al máster en una universidad que pertenezca al sistema universitario español.

Dotación: 80 ayudas de un importe máximo del importe total de los precios académicos de carácter docente de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos.

Presentación de solicitudes de las ayudas: del 4 de junio hasta el 28 de junio de 2019 a las 23:59.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universitat que pertenezca al sistema universitario español y ser residente en la Unión Europea.
 • Haber realizado la preinscripción para cualquier de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa correspondiente a los servicios académicos de carácter administrativo para másteres universitarios, de acuerdo con el drecreto de precios vigente para los servicios académicos de las universidades públicas catalanas.
 • Haber completado la preinscripción al máster con toda la documentación requerida.*
 • Que sea la primera matrícula en un máster oficial de la UdG.

  * Los estudiantes con calificaciones pendientes que cumplan con el resto de condiciones podrán ser declarados admitidos, condicionados a la acreditación de las calificaciones definitivas, que necesariamente habrá de tener lugar antes del 17 de septiembre de 2019.

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants del màster en Biotecnologia Alimentària i del màster en Turisme Cultural (en la seva especialització en Gastronomia) de la UdG

  
Resolta

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria, en especial el punt 12, sobre les obligacions dels beneficiaris o beneficiàries dels ajuts.

Destinataris: estudiants preinscrits al màster en Biotecnologia Alimentària i al màster en Turisme Cultural (en la seva especialització en Gastronomia)

Dotació: 4 ajuts d'un import màxim de l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 4 de juny fins al 16 de juny de 2019 a les 23:59 (UTC+1:00).

Requisits:

 • Haver formalitzat la preinscripció per a un dels màsters de l'annex I.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver obtingut plaça per a cursar algun dels màsters citats en l'annex I.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes del máster en Biotecnología Alimentaria y del máster en Turismo Cultural (en su especialización en Gastronomía) de la UdG

  
Resuelta

Información más importante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la convocatoria, en especial el punto 12 sobre las obligaciones de los beneficiarios o beneficiarias de las ayudas.

Destinatarios: estudiantes preinscritos en el máster en Biotecnología Alimentaria y en el ma´ster en Turismo Cultural (en su especialización en Gastronomía)

Dotación: 4 ayudas de un importe máximo del importe total de los precios académicos de carácter docente de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos. 

Presentación solicitudes de las ayudas: del 4 de junio hasta el 16 de junio de 2019 a las 23:59 (UTC+1:00).

Requisitos:

 • Haber formalizado la preinscripción para uno de los másteres del anexo I.
 • Haber abonado la tasa correspondiente a los servicios académicos de carácter administrativo para másteres universitarios, de acuerdo con el decreto de precios vigente para los servicios académicos de las universidades públicas catalanas.
 • Haber obtenido plaza para cursar alguno de los másteres citados en el anexo I. 

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 

  
Resolta

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 22 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits (amb un màxim de 4.000€).

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 6 d'abril al 30 d'abril de 2019 a les 23:59.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no ser resident a l’Estat espanyol.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida, incloent-hi el document d'equivalència de notes mitjanes del Ministeri d'Educació.
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universitat de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes internacionales.

  
Resuelta

Información más importante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la Convocatoria. 

Destinatarios: Estudiantes preinscritos en un estudio oficial de máster de la Universitat de Girona o bien en un máster interuniversitario coordinado por la UdG, y que hayan obtenido el título que da acceso al máster en una universidad que no forme parte del sistema universitario español.

Dotación: 22 ayudas de un importe máximo del importe total de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos  (con un máximo de 4.000€).

Presentación de solicitudes de las ayudas: del 6 de abril al 30 de abril del 2019 a las 23:59.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad fuera de España y no residir en España.
 • Haber formalizado la preinscripción para cualquiera de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa correspondiente a los servicios académicos de carácter administrativo para másteres universitarios, de acuerdo con el decreto de precios vigente para los servicios académicos de las universidades públicas catalanas.
 • Haber completado la presincripción al máster con toda la documentación requerida, incluyendo el documento de equivalencia de notas medias del Ministerio de Educación.
 • Que sea la primera matrícula a un máster oficial de la UdG.

Call for registration grants for University of Girona's official master studies and official joint master's programmes coordinated by the UdG for international students

  
Awarded

Relevant information. Read the call guidelines.

Addressees: Students who have pre-registered for one of the University of Girona's official master's programmes or for a joint master's programme coordinated by the UdG who are qualified to study a master's degree by a university that is not part of the Spanish university system.

Amount: 22 grants to cover all or part of the subsidised fee to register for an official master's program of 60 credit  (up to 4.000€).

Application deadline: from April 6th until April 30th 2019 at 23:59. 

Requirements:

 • Have completed the access degree to the master’s programme in a university outside the Spanish state and not have a Spanish residence permit.
 • Have pre-registered for one of the official master’s programmes listed in annex I.
 • Have paid the corresponding administrative fee for academic services related to university master’s programmes, according to the current price index for academic services at public universities.
 • Have completed the pre-registration with all documents, including the grades equivalence document issued by the Spanish Ministry of Education.
 • First time registration for an official master's degree at the UdG.