Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Beques de màster

La beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional  la poden sol·licitar totes les persones que cursin estudis universitaris oficials de grau i/o màster universitari a qualsevol universitat de l’estat espanyol.

Aquesta beca consta de diferents ajuts fixes i variables, segons el  llindar econòmic i el rendiment acadèmic de l’estudiant:

Quantia fixa:

• Beca de matrícula: exempció del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada.

• Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €.

• Quantia fixa lligada a la residència: 2.500€.

• Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 y 125 €.

• Ajuts per insularitat (només per a estudiants de les Illes Balears o les Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

Quantia variable:

• En cas de matrícula parcial serà la mínima (60 €) o la quantia variable per fórmula (import per determinar).

Últim curs!: Recorda que si tens crèdits pendents de reconeixement, adaptació, etc., fins que no els reconeguis, no finalitzes estudis (matrícula parcial). Per tant, et recomanem fer aquests tràmits al més aviat possible.

Termini de presentació de la sol·licitud: 27 de març fins el 17 de maig de 2023

Podran sol·licitar les beques de col·laboració els estudiants universitaris que en el curs 2023-2024 estiguin matriculats a l’últim curs de Grau o al primer curs de Màster.

Requisits:

 • No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Graduat o Màster Oficial.
 • Estar matriculat en el curs 2023-24 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per a finalitzar els seus estudis.(això inclou els crèdits de reconeixement acadèmic)
 • Estar cursant els últims crèdits per a completar els requisits per a l'obtenció del títol i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.
 • Disposar com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el punt anterior la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:
  • 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.
  • 7,70 punts per a les branques de Ciències, Ciències Experimentals i per a les Ciències Socials i Jurídiques.
  • 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut 
  • 8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats

Tots aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Si t'hem comunicat que NO compleixes els requisits econòmics no podràs fer aquests canvis si no presentes simultàniament una al·legació (tindràs un apartat per fer-ho al mateix lloc). En cas que no vulguis fer al·legació, no cal fer cap canvi.

Contacte: Bústia de contacte beques universitàries

Publicacions:

Propostes de resolució: Trobaràs les propostes de resolució directament al Portal de Tràmits.

Consulta com i on presentar una al·legació o recurs depenent de la fase de tramitació en què et trobis:

La beca Equitat consisteix en l’aplicació d’un percentatge de minoració fins a un màxim del 80%, segons el tram de renda assignat i els estudis que cursis, en el preu de la matrícula (crèdits ordinaris matriculats per 1a vegada).

Novetat: Aquest any no cal demanar la beca general per optar-ne.

Qui pot sol·licitar la beca?

Persones que cursin estudis universitaris oficials de grau o de màster habilitant en una de les universitats públiques de Catalunya, a la UOC o a algun dels 3 centres adscrits que hi participen.

Quan la sol·licito?

Termini de sol·licituds per al curs 2022-2023: del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2022 a les 14:00h. Ambdós inclosos

Com i on la sol·licito?

La sol·licitud es realitza per via electrònica. Heu d'accedir a través de l'apartat "Tràmits gencat" del web de la Generalitat de Catalunya o des de la pàgina web de l'AGAUR.

Cal disposar d'un mecanisme d'identificació digital, a nom de la persona sol·licitant. Us recomanem l'idCat Mòbil.

Com sabré l’estat de la meva beca? Què és el codi ID?

La tramitació de les sol·licituds de beques gestionades per l'AGAUR es realitza a través del portal Tràmits gencat, amb el codi identificador (codi ID) associat a la sol·licitud.

Aquest codi ID consta en el resguard de la beca sol·licitada.

Els ajuts depenen del nombre de crèdits matriculats? Quin import cobreix la beca de matrícula?

No hi ha requisits acadèmics.

No obstant la minoració del preu de la matrícula no cobreix els següents conceptes: Els preus de gestió de la matrícula, de suport a l’aprenentatge, dels crèdits matriculats per segona i successives vegades, els crèdits convalidats, reconeguts i/o adaptats i les quotes de l’assegurança escolar o qualsevol altra associada a la matrícula.

Tampoc els crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació per a la qual se sol·licita la beca.

És incompatible amb la beca general del Ministeri?

Si se’t concedeix la beca General, la beca Equitat quedarà sense efecte. En cas que se’t denegui la beca General, si has demanat també la beca equitat i se't concedeix, se t'aplicarà la minoració que et correspongui.

 Termini presentació de la sol·licitud: del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2022 a les 14:00h. Ambdós inclosos

Ajuts UdG

2a convocatòria d'ajuts Santander per cursar un dels programes de màster a la UdG inclosos a les bases

  

Import de l’ajut:

L’ajut cobrirà l’import dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d’un màster oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2022-2023 (30 crèdits per als estudiants que es matriculin del segon curs d’un màster de 90 crèdits)

Persones destinatàries:

Estudiants que s'hagin preinscrit en els estudis de màster relacionats en l’Annex I que tinguin una nota mitjana d’expedient acadèmic de la titulació d’accés igual o superior a 6,5.

També podran sol·licitar aquests ajuts les persones que es matriculin del segon curs d’un màster de 90 o 120 crèdits, dels relacionats en l’Annex I, que tinguin una nota mitjana d’expedient del primer curs del màster igual o superior a 6,5.

Presentació de sol·licituds: 

Del 23/09/2022 al 15/10/2022 a les 23:59 hores

Formulari de sol·licitud: 

Web Beques Santander (és necessari registrar-se a la plataforma del banc)

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Ser resident a la Unió Europea.
 • Tenir una nota mitjana d’expedient de la titulació d’accés a màster igual o superior a 6,5. 3/7 d. No estar en possessió, ni reunir els requisits legals per a la seva l’obtenció, d’un altre títol de màster oficial emès per una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Tenir una nota mitjana del primer curs d’un màster de 90 o de 120 crèdits igual o superior a 6,5, per aquelles persones que sol·licitin l’ajut per al segon curs de màster.
 • Haver formalitzat la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • La preinscripció al màster ha d’estar completada amb tota la documentació requerida.

Obligacions:

 • Matricular-se en el període de matrícula establert en el calendari acadèmic i administratiu per als estudis de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2022- 23.
 • Presentar els documents originals (títol de grau i certificat acadèmic) en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria acadèmica de la facultat.
 • Matricular-se de 60 crèdits en un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona (relacionats a l’annex I) per al curs 2022-2023.
 • En el cas de la matrícula del segon curs d’un màster de 90 crèdits, cal que la matrícula sigui dels 30 crèdits del segon curs del màster.
 • Comunicar la renúncia, si escau, mitjançant escrit adreçat a la Secció de Beques i Ajuts a l’Estudiant

Convocatoria de 21 ayudas de matrícula para cursar uno de los programas de máster de la UdG includios en las bases.

  

Información más importante. Revise las bases de la convocatoria al final de este apartado.

Personas destinatarias
: las preinscritas en alguno de los programas de máster incluidos en esta convocatoria que hayan estudiado su titulación de acceso a máster fuera del Estado español y que no tengan permiso de residencia en España.

Dotación de la ayuda:
el importe total de los precios de carácter docente de la matrícula de 60 créditos de un máster de la UdG, con un máximo de 3952,20€ (las tasas asociadas a la matrícula no están incluidas).

Presentación de solicitudes: 
del 23 de abril hasta el 27 de mayo de 2022 a las 23:59, hora local de Girona.

Formulario de solicitud: web de Becas Santander 
(requiere registro en la plataforma del banco) 

Requisitos 
(a reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes):

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad que no pertenezca al sistema universitario español.
 • No tener permiso de residencia en España.
 • No estar en posesión de un título de máster oficial emitido por una universidad española.
 • Haber realizado la preinscripción al programa de máster para el que se solicita la ayuda.
 • Haber pagado la tasa de preinscripción de 30,21€.
 • Que la preinscripción al máster esté completa con toda la documentación requerida para la admisión.
 • Si se solicita la ayuda para uno de los másteres que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en España, la persona solicitante deberá reunir los requisitos establecidos en el RD 967/2014, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia de estudios extranjeros de educación superior.
Obligaciones de la persona beneficiaria:
- Matricularse en el período de matrícula entre el 22 de julio y el 20 de septiembre de 2022.
- Matricularse de la totalidad del curso académico (60 créditos)
- Presentar la documentación legalizada en la secretaría académica de la facultad donde se cursa el máster
- Haber aprobado, a final de curso, el 50% de los créditos matriculados (no cumplirlo es motivo de revocación de la ayuda con efectos retroactivos)

Call for 21 tuition grants to study one of the master's degrees included in these guidelines at University of Girona

  

Relevant information. Please, read carefully the cal guidelines at the end of this description.

Addressees
: students who have pre-registered for one of the master's programs included in this call that have obtained their Bachelor's Degree at a university outside of Spain and that don't currently hold a Spanish residence permit.

Amount of the grant: 
the total of the enrolment costs for 60 credits of an official master's degree from the University of Girona, up to €3952,20 (additional registration fees are not included)

Deadline to submit your applications:
from April 23rd until May 27th 2022 at 11:59p.m., Girona local time.

Application form: web de Becas Santander 
(applicant must register in the Bank's website)

Requirements 
(to be met at the deadline for submission of applications):

 • Have completed the studies that give access to the master's degree in a university outside Spain.
 • Do not have a Spanish residence permit.
 • Do not be in possession of a previous official master's degree issued by a Spanish University.
 • Have pre-registered for any of the official master's degrees included in this call.
 • Have paid the pre-registration fee of 30.21€
 • The pre-registration must be completed along with all the required documentation needed for admission.
 • When applying for a master's degree with professional attributions, the applicant must meet the requirements established by Royal Decree 967/2015, which regulates the requirements and the procedure for the official recognition and validation of foreign university degrees in Spain.
Grantee's obligations:
- Register during the registration period between July 22nd and September 20th 2022.
- Register for the whole academic course (60 credits)
- Present the legalized documents to the Registrar's Office of the Faculty where the master's degree is taught. 
- Have passed, by the end of the academic year, 50% of the credits (failure to fulfil this obligation will result in the automatic revokation of the grant with retroactive effects)

 

Primera convocatòria de 70 ajuts Santander per cursar un dels programes de màster a la UdG inclosos a les bases

  

Import de l’ajut:

L’ajut cobrirà l’import dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d’un màster oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2022-2023 (30 crèdits per als estudiants que es matriculin del segon curs d’un màster de 90 crèdits)

Persones destinatàries:

Estudiants que s'hagin preinscrit en els estudis de màster relacionats en l’Annex I que tinguin una nota mitjana d’expedient acadèmic de la titulació d’accés igual o superior a 6,5.

També podran sol·licitar aquests ajuts les persones que es matriculin del segon curs d’un màster de 90 o 120 crèdits, dels relacionats en l’Annex I, que tinguin una nota mitjana d’expedient del primer curs del màster igual o superior a 6,5.

Presentació de sol·licituds: 

Del 08/06/2022 al 30/06/2022 a les 23:59 hores

Formulari de sol·licitud: 

web de Beques Santander (és necessari registrar-se a la plataforma del banc)

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Ser resident a la Unió Europea.
 • Tenir una nota mitjana d’expedient de la titulació d’accés a màster igual o superior a 6,5. 3/7 d. No estar en possessió, ni reunir els requisits legals per a la seva l’obtenció, d’un altre títol de màster oficial emès per una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Tenir una nota mitjana del primer curs d’un màster de 90 o de 120 crèdits igual o superior a 6,5, per aquelles persones que sol·licitin l’ajut per al segon curs de màster.
 • Haver formalitzat la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • La preinscripció al màster ha d’estar completada amb tota la documentació requerida.

Obligacions:

 • Matricular-se en el primer període de matrícula establert en el calendari acadèmic i administratiu per als estudis de grau, màster universitari i doctorat per al curs 2022- 23, entre el 22 de juliol i el 20 de setembre.
 • Presentar els documents originals (títol de grau i certificat acadèmic) en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria acadèmica de la facultat.
 • Matricular-se de 60 crèdits en un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona (relacionats a l’annex I) per al curs 2022-2023.
 • En el cas de la matrícula del segon curs d’un màster de 90 crèdits, cal que la matrícula sigui dels 30 crèdits del segon curs del màster.
 • Comunicar la renúncia, si escau, mitjançant escrit adreçat a la Secció de Beques i Ajuts a l’Estudiant.

 

Convocatòria de 3 ajuts de 3.500€ per als màsters en Biotecnologia Alimentària i Turisme Cultural

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu les bases a l'enllaç al final d'aquesta descripció.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en Biotecnologia Alimentària o en Turisme Cultural.

Dotació: 3 ajuts d'un import màxim de 3.500€, per a la matrícula d'un dels màsters de la convocatòria. S'ofereixen tres ajuts, dos per al màster en Biotecnologia Alimentària i un per al màster en Turisme Cultural.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 23 de juliol al 23 de setembre de 2022 a les 23:59 (hora local de Girona).

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Biotecnologia Alimentària o per al Màster en Turisme Cultural.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • Que la preinscripció al màster estigui completada amb tota la documentació requerida per a l'admissió.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis: un a l'octubre de 2022 i un al febrer de 2023.

Convocatoria de 3 ayudas de matrícula para los másteres en Biotecnología Alimentaria y Turismo Cultural

  

Informació más relevante de la convocatoria. Consulta las bases en castellano al final de esta descripción

Personas destinatarias: las preinscritas en el máster en Biotecnología Alimentaria o en el máster en Turismo Cultural.

Dotación: 3 ayudas de un importe máximo de 3.500€, para la matrícula de uno de los dos programas de máster de la convocatoria. Se ofrecen tres ayudas, dos para el máster en Biotecnología Alimentaria y uno para el máster en Turismo Cultural.

Presentación de solicitudes: del 23 de julio hasta 23 de septiembre de 2022 a las 23:59 (hora local de Girona).

Requisitos: (a reunir a la fecha de finalización del período de presentación de solicitudes)

 • Haber formalizado la preinscripción para el máster en Biotecnología Alimentaria o para el máster en Turismo Cultural.
 • Haber pagado la tasa de preinscripción de 30,21€
 • Que la preinscripción al máster esté completa con toda la documentación requerida para la admisión.

Distribución del importe de la ayuda:

 • El importe de la matrícula de 60 créditos se descontará directamente del total de la ayuda. El importe restante, si corresponde, se abonará al a persona beneficiaria en dos plazos: uno en octubre de 2022 y uno en febrero de 2023.

Altres ajuts

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.