Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura pretén dotar a l’alumne de recursos que li permetin ser autònom en la interpretació del marc legislatiu esportiu en el desenvolupament de la seva pràctica professional. Conèixer el marc legislatiu i institucional en que es desenvolupa l’activitat física i esportiva permetrà al futur graduat desenvolupar la seva activitat professional amb suficients garanties de qualitat i seguretat jurídica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARACELI GONZALEZ LAFONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARACELI GONZALEZ LAFONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. -El sistema esportiu espanyol 1.1.- Concepte de sistema esportiu 1.2.- Elements constitutius 1.3.- Sector públic 1.4.- Sector privat associatiu 1.5.- Sector comercial

2. .- Forma jurídica de l’Estat espanyol i la seva administració 2.1.- Forma jurídica de l’Estat espanyol 2.2.- Què és l’administració pública: l’administració general de l’Estat, l’administració autonòmica, l’administració local

3. .- El sector públic 3.1.- L’actuació de les administracions públiques en el camp de l’esport 3.2.- L’administració estatal 3.3.- L’administració autonòmica 3.4.- L’administració local

4. .- El sector associatiu 4.1.- Organitzacions internacionals 4.2.- Organitzacions nacionals 4.3.- Organitzacions autonòmiques 4.4.- Organitzacions locals 4.5.- Ens de promoció esportiva 4.6.- Comitè Olímpic Espanyol 4.7.- Organitzacions Internacionals

5. .- El sector privat comercial 5.1.- Què és la gestió privada 5.2.- Diferències i similituds amb l’Administració pública 5.3.- Classificació i tipologia 5.4.- Característiques

6. .- Aspectes normatius i jurídics 6.1.- Concepte de Llei 6.2.- Característiques de les Lleis 6.3.- Estructura interna d’una Llei 6.4.- Jerarquia normativa i principi de competència: la Constitució, les Lleis, els Reglaments, els Actes administratius

7. .- El marc legislatiu de l’esport 7.1.- La constitucionalització de l’esport: el procés de constitucionalització de l’esport als Estats democràtics-liberals, l’activitat física a la Constitució espanyola, l’esport als Estatuts d’Autonomia, els traspassos i els conflictes de competències 7.2.- Legislació esportiva bàsica: antecedents del dret públic de l’esport, la Ley 10/1990 del Deporte (anàlisi de contingut), les lleis d’esports de les Comunitats Autònomes, la llei d’esport a Catalunya (anàlisi de contingut)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 10,00 5,00 20,00
Prova d'avaluació 0 40,00 0 40,00
Sessió expositiva 15,00 5,00 15,00 35,00
Treball en equip 10,00 35,00 10,00 55,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Blanco, E.; Burriel, J.C., et al (2006). Manual de la organización institucional del deporte (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Brótons, J.M. (2007). Manual de gestión para federaciones deportivas. Sevilla: Wanceulen.
 • Burriel, JC (1994). Análisis y diagnóstico del sistema deportivo local: punto de partida para el dis. Apunts: Educación Física y Deportes, (36), 38-45
 • Chuchi, J. M. (2005). La distribución de competencias deportivas en España. Barcelona: Bosch.
 • De la Plata, N. (Ed.) (2002). Las leyes del deporte de la democracia: bases para una nueva ley del siglo XXI. Madrid: Dykinson.
 • Diputació de Barcelona (2010). Els ajuntaments i l'esport a Catalunya. Província de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/ajuntaments-barcelona2011.pdf
 • Diputació de Barcelona (2012). Impactes de la practica esportiva i viabilirar dels serveis esportius. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a www.diba
 • Diputació de Barcelona (2013). Esport i Feina. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.cat/documents/172547/5011476/Informe+Esport+i+Feina_v3.pdf?versi
 • Diputació de Girona (2011). Els ajuntaments i l'esport a les comarques gironines. Girona: Diputació de Girona. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/ajuntamentsgirona2011.pdf
 • Espartero, J. (Ed.) (2004). Introducción al derecho del deporte. Madrid: Dykinson.
 • García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales del deporte. Madrid: Alianza Deporte.
 • Luna, R. (2008). Bases para la dirección de entidades deportivas. Valencia: Promolibro.
 • Martínez, D. (2010). El sistema deportivo local: marco teórico al servicio de la planificación deport. Madrid: Bubok Publishing.
 • Mestre, J.A. (2002). La gestión deportiva: clubs i federaciones. Barcelona: Inde.
 • Mestre, J. A. (2004). Estrategias de gestión deportiva local. Barcelona: INDE.
 • Mestre, J.A.; Orts, F.; Martínez, G. (colaborador) (2010). Gestión en el deporte. Sevilla: Wanceulen.
 • Millan, A. (2008). Legislación deportiva. Navarra: Civitas.
 • Molas, I. (2005). Derecho constitucional. Madrid: Tecnos.
 • Monroy, A.J. i Sáez, G. (2010). Estructura y organización del deporte en España. Sevilla: Wanceulen.
 • Observatori Català de l'Esport (2013). L'esport a Catalunya. Un informe de tendències (2006-13). Barcelona: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Recuperat , a http://www.observatoridelesport.cat/uploads/pdf/informe2014.pdf
 • Ortega, E.; Camps, A. i Lagardera, F. (1985). Deporte y Municipio. Barcelona: Publicaciones de Juventud y Sociedad.
 • Paris, F. (2007). La planificación estratégica en las organizaciones deportivas (4a ed). Badalona: Paidotribo.
 • Real Ferrer, G. (1991). Derecho público del deporte. Madrid: Civitas.
 • Sánchez, P. (2004). Hacia una gestión de calidad en los centros deportivos. Madrid: Gymnos.
 • Sánchez, J. (2011). Business & Fitness: El negocio de los centros deportivos. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). Els clubs esportius a Catalunya. Esplugues del Llobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/clubs2010.pdf
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). El pes econòmic de l'esport a Catalunya. Esplugues del LLobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/pdf/peseconomic10.pdf
 • Secretaria General de l’Esport (2010). Esport, economia i empresa. Esplugues de LLobregat: Consell Català de l'Esport.
 • Secretaria General de l’Esport (2010). La qualitat en les organitzacions esportives catalanes. Esplugues de LLobregat: Consell Català de l'Esport.
 • Tejedor, J. (2003). Público y privado del deporte. Barcelona: Bosch.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Prova escrita. Parcial 1 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura 30
AVC2: Prova escrita. Parcial 2 Prova esccrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura 30
AVC3: Treball Treball sobre els continguts de l'assignatura 30
AVC4: Exercicis pràctics Activitats i exercicis sobre els continguts teòrics treballats a l'assignatura 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació contínua:
AVC1: Prova escrita. Parcial 1: 30%
AVC2: Prova escrita. Parcial 2: 30%
AVC3: Elaboració treballs: 30%
AVC4: Exercicis pràctics: 5% elaborats i 5% entregats a classe (per optar a aquesta nota caldrà presentar, com a mínim, el 80% dels exercicis proposats a classe). NO RECUPERABLE.


Avaluació Final:
L'alumnat s'haurà de presentar a les avaluacions suspeses o a les que no s'hagi presentat (exceptuant l'AVC4).
En el cas que la mitjana de l'assignatura no surti aprovada per AVC, caldrà recuperar la nota més baixa dels dos parcials (AC1 o AC2)
AVC1: Prova escrita. Parcial 1: 30%
AVC2: Prova escrita. Parcial 2: 30%
AVC3: Treballs: 30%
AVC4: Exercicis: 10%, es manté la nota de l'AVC

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari obtenir, com a mínim, un 4,5 en cada part (AVC1, AVC2, AVC3) per fer mitjana i, un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:
- AVU1. Exàmens de continguts teòrico-pràctics: 60%. Es realitzaran dues proves parcials i es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.
- AVU2. Treball sobre continguts assignatura (40%). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest treball inclourà un nou apartat respecte al proposat a l'avaluació continuada.

Serà necessari obtenir, com a mínim, un 4,5 en cada part (AVU1, AVU2) per fer mitjana i, un 5 en el còmput total de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari obtenir, com a mínim, un 4,5 en cada part (AVC1, AVC2, AVC3) per fer mitjana i, un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer el marc legislatiu que emmarca l’actuació en les diferents vessants de l’activitat física per ser capaç de buscar la legislació aplicable en casos concrets.
OA2.- Analitzar els elements fonamentals que permetin la discussió i anàlisi crítica de la legislació esportiva.
OA3.- Conèixer i diferenciar l’administració pública, privada i mixta i quina és la normativa que se li aplica.
OA4.- Reconèixer, classificar i diferenciar l’organització i distribució de competències que, en matèria d’esport, ostenten l’Administració estatal, autonòmica i local.
OA5.- Conèixer el mapa institucional, públic i privat, en que es desenvolupa l’activitat física i esportiva.
OA6.- Capacitar per a constituir una entitat dotant a l’alumne de recursos relacionats amb normatives, passos a seguir, sol•licitud d’ajudes, ...
OA7.- Conèixer els elements fonamentals que intervenen en la constitució i gestió d’una entitat o empresa.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat combinat amb exercicis de reforç teòric.

Assignatures recomanades

 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Instal·lacions esportives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma presencial.

Escenari IV: Confinament:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Prova escrita. Parcial 1. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC2: Prova escrita. Parcial 2. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC3: Treball. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AVC4: Exercicis pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega i seguiment del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.