Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL-ÀNGEL CHAMORRO TRENADO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE38 Coneixement dels materials i sistemes constructius o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

Continguts

1. Introducció als materials de construcció:

          1.1. Propietats generals dels materials.

          1.2. Roques naturals

          1.3. Materials orgànics: Fusta / Suro

          1.4. Materials ceràmics

          1.5. Vidres

          1.6. Metalls

          1.7. Resines sintètiques

          1.8. Materials bituminosos

          1.9. Pintures

2. Conglomerants i conglomerats:

          2.1. Conglomerants: Guix / Calç / Ciment

          2.2. Conglomerats: Morters / Formigons

3. Per cada família de materials es tractaran:

          3.1. Procediments d'obtenció / Producció

          3.2. Possibilitats d’ús / Aplicació

          3.3. Propietats / Característiques físiques i químiques

          3.4. Vinculació amb els sistemes constructius i posada en obra.

          3.5. Normativa / Assaigs / Control de qualitat

          3.6. Criteris de sostenibilitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Assistència a actes externs 0 8 8
Cerca d'informació 0 42 42
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 24 36 60
Prova d'avaluació 4 0 4
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Alamán Simón, Aurelio (2000 ). Materiales metálicos de construcción (3ª ed.). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (DL 1992 ). Madera y corcho . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (1991 ). Yesos y cales . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Arredondo y Verdú, Francisco (DL 1991 ). Piedras, cerámica y vidrio . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Avendaño Sarmiento, Luis (1992 ). Iniciación a los plásticos . Barcelona: Centro Español de Plásticos. Catàleg
 • Bellmunt i Ribas, Rafael, (1998). Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció enfonaments. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics deBarcelona. Catàleg
 • Bentley, J (1999 ). Química y tecnología de pinturas y revestimientos . Madrid: A. Madrid Vicente Ediciones. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Espanya. Comisión Permanente del Hormigón (1999). Instrucción de hormigón estructural : EHE : con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (5a ed. rev.). Madrid: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Espanya. Comisión Permanente del Hormigón (DL. 2003). EFHE : instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizadoscon elementos prefabricados. Madrid: Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Fernández Cánovas, Manuel (DL 1990 ). Materiales bituminosos . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Fernández Navarro, José María (2003 ). El Vidrio (3ª ed). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas :Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Catàleg
 • García Castán, Juan (cop. 2007 ). Manual de la pintura en la construcción (4a ed.). Barcelona: ANSPI Federación Nacional de Empresarios Pintores. Catàleg
 • Hellerich, Walter (DL 1992 ). Guía de materiales plásticos : propiedades, ensayos, parámetros . Barcelona: Hanser. Catàleg
 • Jornades construcció i desenvolupament sostenible (1rs :1996 : Barcelona), (1996). Primeres jornades construcció i desenvolupament sostenible =Primeras jornadas construcción y desarrollo sostenible =Premières journées bâtiment et développement durable. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics deBarcelona. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós Ceres Hernández, F. (Feliciano) (1989 ). Fustes per a la construcció : propietats, macroestructurai microstructura . Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Michaeli, Walter (1992 ). Tecnología de los plásticos : libro de texto con preguntas . Barcelona: Hanser. Catàleg
 • Mottana, Annibale (DL 1999 ). Minerales y rocas (2a. ed.). Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Navarro Sentanyes, Antonio (DL 1993 ). Vidre inorgànic . Barcelona: UPC. Catàleg
 • Neely, John E (c1999 ). Metalurgia y materiales industriales . México [etc]: Limusa-Noriega. Catàleg
 • Schumann, Walter. Rocas y minerales : minerales, piedras preciosas, rocas, menas (4a ed). . Catàleg
 • Solà i Solà, Joaquim (1991 ). Indústria básica i productes metàl·lics . Barcelona: Departament d'Industria i Energia. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep, Lloret Morancho, Antonio, Josa García-Tornel, Alejandro (1995). Geotecnia : reconocimiento del terreno. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Vignote Peña, Santiago (1996 ). Tecnología de la madera . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Centro de Publicaciones :Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P1. Pràctiques de laboratori. Treball d'experimentació relacionada amb els materials de construcció.

El treball es realitza al laboratori de materials, amb indicacions / correccions del professorat.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Participació activa a les sessions.
/ Satisfacció dels requeriments dels lliuraments.
20
P2. Pràctiques d'aula. Treball d'experimentació relacionada amb els materials de construcció.

El treball es realitza a l'aula amb indicacions / correccions del professorat.
/ Durant el curs es plantejaran una o diverses activitats avaluables.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Participació activa a les sessions.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
20
EX. Examen Activitat d’avaluació individual a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta oberta.
/ Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació total de l'examen >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida, es podrà fer un examen de recuperació.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
60

Qualificació

Sistema d’avaluació continuada, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Pràctiques (40%)
...... P1. Pràctiques de laboratori. (20%)
...... P2. Pràctiques d'aula. 20%)
Examen. (60%) (>=40)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :

1/ Superació de la qualificació total mínima requerida :
.- a cadascuna de les pràctiques : no n'hi ha
.- a l’examen : EX >=40.
.- a l'examen de recuperació (si es el cas) EX REC >= 40

2/ Obtenció de la nota final:
(N) = 20%(P1) + 20%(P2) + 60%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, es pot optar per l'examen de recuperació que es realitzarà en la data especificada en el calendari acadèmic, o l'assignatura es considerarà suspesa.

3/ Examen de recuperació (EX REC).
.- En cas d'assistir a l'examen de recuperació la nota final (N REC) serà:
(N REC) = 20%(P1) + 20%(P2) + 60%(EX REC)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N REC) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre les pràctiques :
.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- Els treballs de pràctiques NO es poden recuperar .
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura a partir de les presentacions a l'aula, les pràctiques realitzades (al laboratori i a l'aula), la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.
.- El format serà tipus test i/o de resposta breu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions de les pràctiques dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que no es realitzi l’examen.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professorat.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories del professorat.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions a l’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Són sessions amb el professorat per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen al laboratori, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal deixar-ho plasmat en una enquesta que es realitzarà a principi de curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1