Investiga > MCI - Convocatòria 2021 de “Proyectos de Generación de Conocimiento"
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Investiga

MCI - Convocatòria 2021 de “Proyectos de Generación de Conocimiento"

A continuació en detallem les principals novetats i algunes instruccions per emplenar el formulari de sol·licitud, la memòria científic-tècnica i els CVA, així com sobre el procediment de presentació. Termini intern UdG (tramesa de la sol·licitud signada i tota la documentació): 13 de desembre a les 9:00h

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat, a través del finançament de projectes de recerca no orientats i orientats a les prioritats temàtiques dels desafiaments mundials i la competitivitat industrial; les sis prioritats temàtiques (hereves dels anteriors “8 Retos de la Sociedad”) es detallen al Plan Estatal 2021-2023. D’altra banda, també es pretén contribuir a la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de recerca, incorporant una aproximació inter i multidisciplinària amb la participació de grups de recerca amb una massa crítica capaç de generar sinèrgies entre diferents aproximacions científic-tècniques, evitant així la fragmentació de grups. Aquesta convocatòria porta associades ajudes per a la contractació de personal predoctoral en el marc del Subprograma Estatal de Formación.

Atenció: malgrat que aquesta convocatòria s'emmarca en el Plan Estatal 2021-2023 encara està regulada per les bases reguladores aprovades el 13 de març de 2019

 

Novetats i disposicions generals

  • El pressupost de la convocatòria és de 412 M€, però es preveu que s’incrementarà fins als 452 M€ per la incorporació de fons FEDER endarrerits
  • La convocatòria compta amb 140 M€ de fons FEDER (en bestreta reemborsable)
  • Les bases reguladores són les aprovades el 13 de març de 2019
  • S'ha eliminat la modalitat de projectes tipus JIN
  • S’ha incorporat el detall dels continguts de la memòria científica en l’annex VII
  • S’introdueix un nou model de CVA; es recomana presentar-lo en anglès (també el resum)
  • Cal indicar el codi ORCID de cadascun dels investigadors, i es recomana també indicar els codis WoS i SCOPUS (opcionals pels membres de l’Equip de treball)
  • En la memòria científic-tècnica cal especificar un Pla de contingència i un Pla de gestió de dades de recerca
  • Els IP’s hauran d’estar registrades al RUS (el sistema pel qual s'accedeix també al Facilit@); recomanem que ho comproveu i, si s’escau, us hi doneu d’alta al més aviat possible
  • Les entitats dels investigadors externs hauran d’estar registrades al SISEN
  • Es millora la definició de l’Equip de treball
  • Caldrà dipositar les dades de la recerca en repositoris institucionals, nacional i/o internacionals abans que passin dos anys des de la fi del projecte
  • Un cop registrada la sol·licitud, caldrà signar-la electrònicament per l’IP o IPs, per TOTS els investigadors i també per TOTS els membres de l’Equip de treball. Per facilitar aquesta tasca hem establert un sistema mitjançant declaracions responsables individuals que hauran de signar electrònicament tots els membres de l’equip i que ens haureu de fer arribar juntament amb la sol·licitud definitiva signada electrònicament per l’IP o IP’s

 

Modalitats dels projectes

  • Projectes de recerca NO orientada, sense una temàtica definida i que estiguin motivats per la curiositat científica i tinguin l’objectiu de l’avenç del coneixement.
  • Projectes de recerca orientada, orientats a la resolució de problemes concrets i vinculats a les prioritats temàtiques associades als desafiaments mundials i la competitivitat industrial de la societat, que són:
   1. Salut
   2. Cultura, creativitat i societat inclusiva
   3. Seguretat civil per la societat
   4. Món digital, indústria, espai i defensa
   5. Clima, energia i mobilitat
   6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient
  • D’acord amb el perfil del/de la investigador/a principal els projectes podran ser:
   • Tipus A: projectes liderats per un/a o dos investigadors/es joves amb contribucions científic-tècniques rellevants i innovadores, i amb capacitat de lideratge.
   • Tipus B: projectes liderats per investigadors/es amb una trajectòria de recerca consolidada.

El finançament de les actuacions previstes revestirà la forma de subvenció amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat i amb bestreta reemborsable del FEDER.

Per regla general, els projectes:

  • Tindran una durada de 3 o 4 anys (en casos molt ben justificats podran ser de 2 anys).
  • La data d’inici dels projectes s’indicarà en la resolució de concessió, però, en cap cas, podrà ser anterior a l’1 de gener de 2022.

Els projectes coordinats han d’estar formats per de 2 a 6 subprojectes, i el subprojecte coordinador haurà de ser de tipus B. Tots els subprojectes hauran de pertànyer a la mateixa modalitat. L’àrea temàtica i la durada de tots els subprojectes seran indicats per l’IP del subprojecte coordinador en el moment de la sol·licitud. La memòria científic-tècnica serà única. 

 

Requisits del/la investigador/a principal (IP)

  • Els projectes poden ser dirigits per un o dos IP.
  • La dedicació al projecte serà única.
  • Els IP han d’estar en possessió del títol de doctor/a amb data d’obtenció anterior a l’1 de gener del 2019.
  • Els IP no es poden trobar en situació d’incompatibilitat segons el que s’estableix en l’article 6.2.d (pàg. 14 de la convocatòria).
  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte: és necessari que l’IP i les persones que formin part de l’equip d’investigació tinguin una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb la Universitat. Els contractats del programa Ramón y Cajal hi podran participar si el seu contracte s’ha iniciat amb anterioritat al termini de sol·licitud del projecte d’I+D i fins a la fi d’aquest (si no es compleix aquest requisit podrà anar acompanyat d’un segon IP que sí compleixi el requisit de vinculació).
  • Els IP de projectes de tipus A no poden haver estat IP durant més d’un any de projectes de recerca de les modalitats d’actuació descrites a l’annex V de la convocatòria, ni en modalitats equivalents o JIN de les convocatòries del 2014 i 2015.
  • La data d’obtenció del títol de doctor/a haurà de ser entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre del 2018. 

 

Requisits del l’equip investigador

  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte.
  • Estar en possessió del títol de doctor/a, llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o graduat/da.
  • El personal investigador podrà participar en un màxim de dos projectes d’aquesta convocatòria o de convocatòries anteriors.

Autoritzacions: si teniu previst incloure un/a investigador/a de fora de la UdG és imprescindible que ens aporteu un document d'autorització signat pel/per la representant legal de la institució a la que pertany en que es comprometi a mantenir la seva vinculació laboral durant tot el termini d'execució del projecte, seguint aquest modelNo tramitarem la sol·licitud del projecte sense comptar amb els documents d'autorització de tots els membres externs a la UdG que hi participin.

D'altra banda, si teniu previst participar en un projecte extern que sol·licitarà un altre centre o universitat, cal que empleneu i ens retorneu aquest formulari.

L'equip de treball queda limitat a les següents figures:

  • El personal investigador que no compleixi el requisit de vinculació.
  • El personal contractat a càrrec d’altres convocatòries dels Plans estatals.
  • El personal investigador en formació i els estudiants de doctorat.
  • El personal tècnic de suport a la recerca.
  • El personal investigador de centres estrangers, si la seva contribució queda prou detallada.

*Els professors associats de la UdG no poden participar en activitats de recerca perquè la seva vinculació laboral amb la Universitat es limita a la docència. Excepcionalment, s'autoritzarà la participació de professors associats si aquests poden acreditar que tenen una ocupació laboral principal externa a la UdG, aportant aquesta autorització i aquesta declaració.

 

Conceptes susceptibles de finançament

La Universitat de Girona segueix la modalitat de costos marginals; això implica que es pot arribar a finançar el 100% de costos marginals del projecte i es podran aplicar als conceptes de costos directes i costos indirectes. Us recomanem que, a l'hora de detallar el pressupost, tingueu en compte el recull de recomanacions per a la presentació de projectes que hem elaborat des de l'OITT.

Per regla general, cal detallar el pressupost al màxim possible i relacionar les partides pressupostàries amb les diferents tasques o fites previstes en la memòria científic-tècnica del projecte. Segons hem observat en convocatòries anteriors, aquest aspecte pot afavorir que l’import obtingut s’aproximi més a l’import sol·licitat.

Costos Directes: seran elegibles únicament les despeses que estiguin directament relacionades amb el projecte i s’imputin dins el període d’execució:

  • Personal: personal contractat (s’hi ha d’incloure els costos del salari i les quotes de la seguretat social). No es poden incloure despeses de personal fix ni contractat per l’entitat ni imputar BEQUES de cap tipus. Es refereix a contractes laborals per obra i servei.
  • Desplaçaments: despeses de viatge i dietes de l’IP i de la resta de membres de l’Equip investigador i de l’Equip de treball; despeses de viatge de l’IP i de la resta de membres de l’Equip investigador per assistir a les jornades de seguiment de l’AEI; despeses d’estades breu (d’un a tres mesos) de l’IP, de la resta de membres de l’Equip investigador i del personal predoctoral contractat; despeses d’estades breus (de dues setmanes a tres mesos) de la resta de persones vinculades laboralment al projecte.
  • Despeses d’adquisició, lloguer, manteniment o reparació d’equipament científic-tècnic, equips informàtics i material bibliogràfic. No serà elegible l’adquisició d’equipament durant els dos últims mesos de duració dels projectes.
  • Despeses d’adquisició d’actius immaterials (programes informàtics), sempre que estiguin vinculats amb el projecte; l’emmagatzematge al núvol no serà elegible.
  • Material fungible, subministres i altres productes similars, excloent el material d’oficina.
  • Despeses d’ús i accés a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i a les grans Instal·lacions científiques i tècniques
  • Despeses per la sol·licitud i altres despeses de manteniment de drets de la propietat industrial i intel·lectual derivats del projecte. Important tenir-ho previst en la sol·licitud.
  • Despeses de consulta de bancs de dades, ús i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques.
  • Despeses de publicació i difusió de resultats, incloses aquelles derivades de la publicació en revistes d’accés obert. També s’inclouen les despeses de revisió i d’incorporació en repositoris d’accés obert (podeu trobar-ne més informació al web de la Biblioteca de la UdG).
  • Despeses d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques, etc., de l’IP, de l’Equip investigador i del personal que participi en l’Equip de treball.
  • Despeses derivades de la formació del personal associat al projecte, inclosos els costos inherents a la preparació d’actuacions formatives de curta durada (màxim 30 hores lectives, o 1 ECTS).
  • El cost de lloguer de sales, serveis de traducció, organització de conferències, congressos i seminaris.
  • El cost d’utilització de serveis centrals, sempre que tinguin tarifes públiques.
  • Despeses de subcontractació fins màxim un 25% de la quantitat total del pressupost.
  • Despeses derivades del preceptiu informe d’auditoria, amb un import màxim de 1200 € (obligatòria).
  • Podran ser finançables les compensacions als subjectes experimentals que no estiguin vinculats laboralment amb l’entitat beneficiària.
  • Altres despeses relacionades amb el projecte.

Costos Indirectes. Despeses generals que per la seva naturalesa no es poden imputar directament al projecte, equivalen al percentatge del 21% de la suma dels costos directes.

 

Contingut de les sol·licituds

Us recomanem que feu un cop d'ull al manual del MCI per emplenar el formulari de sol·licitud.

El formulari contendrà la següent informació:

  • Modalitat del projecte (orientat o NO orientat) i del tipus (A o B).
  • Identificació de l’àrea i subàrea temàtica, d’acord amb l’annex II.
  • En el cas de projectes de la modalitat orientada caldrà indicar en quina de les sis prioritats temàtiques s’adscriu, d’acord amb l’annex III.
  • Si el projecte es individual o coordinat; en aquest darrer cas caldrà indicar si el títol individual de cada subprojecte i el títol del conjunt.
  • Resum en castellà i anglès del projecte.
  • Ressenya del CV de l’IP, preferentment en anglès.
  • Dades identificatives dels IP i de les persones que componen l’equip investigador, incloent els codis ORCID, researcher ID o author ID.
  • Resum dels mèrits, aportacions més rellevants, i de la trajectòria científica dels darrers 10 anys de cadascun dels membres de l’equip investigador.

La memòria científica-tècnica haurà de presentar-se obligatòriament en anglès si el pressupost sol·licitat excedeix els 100.000 €, tant si és individual, com si es tracta de la suma dels subprojectes d’un projecte coordinat. En qualsevol cas, es recomana presentar-la igualment en anglès tot i que el pressupost sigui inferior. Com a novetat d’enguany també es recomana que el pressupost i la seva justificació siguin en anglès, sigui quin sigui l’import global.

La memòria científica-tècnica no podrà sobrepassar les 20 pàgines en projectes individuals i les 35 pàgines en projectes coordinats. El Currículum Vitae es presentarà en el seu format abreviat i d'acord amb el nou model (CVA), disponible al web de la FECYT, amb una extensió màxima de 4 pàgines. Instruccions per al CVA.

Amb la sol·licitud caldrà que entregueu a l'OITT la declaració responsable per cadascún dels membres de l'Equip investigador (aquí en anglès) i per cadascún dels membres de l'Equip de treball (aquí en anglès); aquestes declaracions substitueixen la signatura en el formulari de sol·licitud i us recomanem que les comenceu a sol·licitud al més aviat possible.

Al formulari de sol·licitud, cal indicar:

  • Representant legal: Maria Pla de Solà Morales, com a Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement en funcions
  • El CIF de la UdG és el Q6750002E
  • Persona de contacte: Pau Blasco, com a gestor de projectes (recercaoitt@udg.edu / 972 41 9746)

És possible que en el formulari se us demani si la Universitat disposa d’un Pla de prevenció de riscos laborals i d’un Pla d’igualtat de Gènere; us deixem els enllaços a continuació:

 

Procediment de les sol·licituds

  1. Preparar el formulari de sol·licitud i la resta de documentació (CVA’s i memòria científica-tècnica).
  2. Enviar per correu electrònic l’esborrany del formulari de sol·licitud a l’OITT per a la seva revisió (data límit: 10 de desembre a les 9.00 hores). Recomanem que ens envieu l'esborrany del formulari al més aviat possible per tal de tenir marge suficient per aplicar aquelles modificacions que us puguem indicar; tingueu present que hi haurà molts projectes per revisar i registrar.
  3. Un cop rebut el vist i plau de l’OITT cal que envieu la sol·licitud a definitiva.
  4. Per últim, cal que l'IP o IPs signin electrònicament el pdf definitiu de la sol·licitud i que ens el faci arribar a l'OITT per correu electrònic, juntament amb TOTES les declaracions responsables signades per cadascun dels membres de l'equip investigador i de l'equip de treball (data límit: 13 de desembre a les 9:00h).
  5. Només un cop haguem rebut tota la documentació, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre.

 

Calendari de terminis

 

Procediment

  • El termini oficial de sol·licitud s’obrirà el 23 de novembre i finalitzarà el 15 de desembre a les 14.00 hores.
  • El termini intern UdG acabarà el dia 13 de desembre a les 9.00 hores. No es tramitaran sol·licituds que arribin després d’aquesta data.
  • El període de revisió dels projectes serà fins el dia 10 de desembre a les 09.00 hores.

Des de l’OITT farem una revisió dels aspectes tècnics i formals dels projectes; per aquest motiu cal que ens feu arribar un esborrany del formulari de sol·licitudrecercaoitt@udg.edu, que compti amb les següents dades:

  1. Pressupost previst
  2. Relació dels membres de l'Equip investigador i l’Equip de treball
  3. Al cos del correu cal que ens indiqueu si el projecte serà individual o coordinat i, en aquest segon cas, quin és el termini intern establert per la institució coordinadora

Un cop feta la revisió es notificarà per correu electrònic a l'IP (o IPs) si el projecte és viable o si és necessari fer alguna modificació que haurà de quedar reflectida en la sol·licitud definitiva. A partir d'aquest moment, l'IP haurà de validar i enviar telemàticament la sol·licitud a definitiva dins el termini intern UdG. Tot seguit  l’IP o IPs hauran de signar electrònicament el pdf generat i enviar-la a l’OITT (recercaoitt@udg.edu) juntament amb cadascuna de les declaracions responsables signades dels membres de l’equip investigador i l’equip de treball.

Només un cop que haguem rebut tota la documentació, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre.

 

Resolució de la convocatòria

El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de 6 mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

 

Aspectes ètics dels projectes

Segons l’Annex IV de la convocatòria, els projectes s’atendran a les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la recerca amb humans i teixits d’origen humà, organismes modificats genèticament, agents biològics, animals, etc.

Correspon a la Universitat vetllar pel compliment de la legislació vigent, així que cal que els projectes que prevegin desenvolupar accions en aquests àmbits han d’iniciar el tràmit per validar la seva recerca per un Comitè d’Ètica competent a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Aquesta validació s’haurà de fer arribar a l’OITT per al vistiplau del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG (CEBRUdG), en cas que el projecte no hagi estat avaluat pel mateix CEBRUdG. La normativa i els procediments del CEBRUdG estan disponibles en aquest enllaç.

Els projectes que tinguin previst realitzar estudis mitjançant enquestes quantitatives en l’àmbit de les ciències socials hauran de transferir en un màxim de 12 mesos des de la fi del projecte les micro-dades de l’estudi al Banc de Dades Específic d’Estudis Socials del CIS.

Prèviament, però, l’IP del projecte ha d’haver enviat al CIS un pla de dipòsit inicial, segons el model normalitzat, el contingut del qual serà un compromís de compliment de la obligatorietat de transferir les micro-dades un cop finalitzar l’estudi. A fi de portar-ne un registre, agrairem que poseu en còpia a recercaoitt@udg.edu de l'enviament del formulari.

 

Enllaços

Web de la convocatòria

Text de la convocatòria

Bases reguladores

Document de preguntes freqüents

Manual d'ajuda per a la presentació de sol·licituds

CVA_castellà / CV_English

Instruccions per emplenar el CVA

Memoria científic-tècnica projectes individuals (instruccions)

Memoria científic-tècnica projectes coordinats (instruccions)

Llista de codis NABS

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023

 

Sessions informatives

  1. El proper dimecres 17/11/2021 a les 12:30 la Agencia Estatal de Investigación ha programat un webinar per presentar aquesta convocatòria i les seves principals novetats; en trobareu l’enllaç en aquesta notícia.
  1. El proper dia 26/11/2021 en la sessió de la Xarxa de Promotors, des de l’OITT oferirem una presentació de la convocatòria i els aspectes principals a tenir en compte.
  2. El dimarts dia 30/11/2022, de 16.00 a 18.00 hores, oferirem una segona sessió virtual per Teams, per totes aquelles i aquells que no hagin pogut assistir a la sessió del dia 26.

Si teniu previst sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat possible (Pau Blasco: recercaoitt@udg.edu).

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.