Investiga > Innovación y transferencia > Convenios y contratos
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Investiga

Convenios y contratos

Valorización y Transferencia

La Contractació

La modalitat de transferència de tecnologia per contractació inclou:

 • Les col·laboracions entre els grups de recerca de la universitat i les empreses i institucions de l'entorn establertes amb l'objectiu de dur a terme projectes de R+D.
 • Les activitats d'assessorament i consultoria dutes a terme per encàrrec extern.
 • Els serveis, analítiques, etc. sota demanda de les empreses.

Aquesta modalitat de transferència es fonamenta en:

 • Un contacte inicial entre un grup de recerca de la UdG i una empresa o institució.
 • Una negociació tècnica, relativa a l'objecte de treball, i econòmica
 • La formalització d'un contracte o comanda de serveis entre les parts
 • L'emissió de les factures corresponents per part de l'OITT
 • La realització del treball

El procediment de tramitació d'un contacte

 • En primer lloc, una vegada heu acordat amb l'entitat externa els trets bàsics de la col·laboració (objectiu del treball, terminis, import, etc.), heu de redactar una primera proposta del conveni o contracte a partir dels models existents a aquesta mateixa pàgina web.
 • A continuació trameteu el document a l'OITT per correu electrònic a l'adreça contractacio@udg.edu 
 • Seguidament l'OITT revisarà el conveni o contracte i modificarà o adaptarà aquells aspectes tècnics o legals que ho requereixin. En aquesta fase caldrà una comunicació entre el professor responsable i l'OITT per definir la redacció final del conveni o contracte.
 • L'OITT es posarà en contacte amb l'entitat externa per aconseguir el consens en la proposta definitiva.
 • Una vegada acordats els termes de la proposta final, l'OITT procedirà a la gestió de la signatura del conveni o contracte.
 • Un cop l'OITT tingui l'original signat per totes les parts, procedirà a registrar-lo. a partir d'aquest moment es podrà facturar.

Normativa d'incompatibilitats

La Llei d’incompatibilitats estableix que els treballadors de l’administració pública no poden portar a terme activitats privades que es relacionin amb les activitats que es porten a terme a l’administració pública. Aquesta incompatibilitat inclou:

 • la pertinença al consell d’administració o el desenvolupament de càrrecs de forma directa o mitjançant persona interposada d’entitats que tinguin aquesta activitat,
 • l’exercici directe o com assalariat, de l’activitat i
 • la participació superior al 10% en el capital social.

De forma excepcional sota certes condicions, la DA 24 de la LOU, estableix que no s’aplicaran les següents limitacions:

 • A actuar com a administrador, i
 • A participar en més d’un 10% del capital social

Per que es puguin aplicar les excepcions de la DA 24 de la LOU s’han de donar 3 condicions:

 • Que l’empresa estigui participada per la Universitat,
 • Que hi hagi un contracte de llicència amb la Universitat
 • Que s’hagi seguit el procediment establert per la Universitat.

En cap cas, les excepcions no eximeixen la incompatibilitat per treballar o cobrar qualsevol tipus de retribució, ni tampoc a tenir càrrecs en empreses o societats concessionàries o contractistes d’obres o serveis.

Actualment, la UdG només permet que es puguin portar a terme tasques incompatibles amb la que s’està exercint a l’entitat, en 2 casos:

 • Demanant excedència
 • Mitjançant la contractació a l’empara de l’art. 83 de la LOU (art. 2.h llei 21/87).

En darrer lloc comentar que l’art. 18 de la Llei de la Ciència permet sol·licitar la compatibilitat a la Universitat per poder dur a terme una feina/tasca incompatible, en una empresa, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada sempre que:

 • Que la societat estigui creada o participada per la Universitat.
 • Que hi hagi una justificació prèvia, degudament motivada en una actuació relacionada amb les prioritats científic o tècniques establertes a l’“Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia "O al”Estrategia Española de Innovación ”.
 • El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar el horario ni la jornada laboral en la Universidad.

En caso de que el trabajo sea compatible, la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades regula el procedimiento para pedir la compatibilidad para trabajar.

 • El artículo 16 establece que debe hacerse una declaración previa de actividades.
 • El artículo 17 establece que la compatibilidad requiere autorización expresa de la Universidad previa al ejercicio de la actividad.
 • El arte. 21 establece que el reconocimiento de compatibilidad no puede modificar la jornada ni el horario de trabajo y queda acondicionada al estricto cumplimiento de lo mismo.

Marc legal de referència

El marc legal fonamental que permet que els investigadors i investigadores universitaris puguin dur a terme treballs per encàrrec extern és la Llei orgànica d'universitats (LOU), concretament l'article 83. Fan referència també a aquest tema la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) i els Estatuts de la Universitat de Girona.

Ley Orgánica de Universidades (Llei 6/2001, BOE de 24 de desembre)

Artículo 68. Régimen de dedicación

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

Ley de universidades de Cataluña (Ley 1/2003 - DOGC 3826)

Artículo 27. Contratos para estudios

La contratación para llevar a cabo trabajos de investigación, técnicos o artísticos, correspondientes a lo que establece el artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, debe atender el principio de compensación. La Universidad debe ser compensada por todos los costes, directos o indirectos, que sean atribuibles a cada contrato.

Models de documents