Internacional > Mobilitat & Coronavirus > OUTGOING
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

OUTGOING

Preguntes i respostes

La Universitat de Girona facilita a tot l'estudiantat outgoing que va donar per finalitzada la seva estada per raó de la COVID-19 la reincorporació als seus estudis i que pugui adaptar la seva situació acadèmica amb el menor perjudici possible.

Aquesta adaptació es fa a cada centre, per tant, per a dubtes específics de caire acadèmic, caldrà que contacteu directament amb el/la responsable de mobilitat del vostre centre UdG.

El que sí està confirmat és que a causa de la situació provocada pel COVID 19 a Universitat de Girona NO es restabliran, les classes presencials i el present curs acadèmic 19/20 s'acabarà de manera telemàtica.

Us recordem que també cal demanar al vostre centre la incorporació dels crèdits de reconeixement que us corresponen. Tot els centres han manifestat que la COVID-19 no us ha de perjudicar, tampoc, en aquest sentit.

La voluntat, tant de la UdG com de l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE) i la pròpia Comissió Europea és que els estudiants no sortiu perjudicats. En aquest moment tenim les casuístiques que segueixen:

  • Estudiants que vau marxar i vau tornar abans del coronavirus. Amb aquests actuarem (o hem actuat com d’habitud)
  • Estudiants que vau tornar per raó del coronavirus finalitzant l’estada abans que hagués transcorregut el temps mínim d’intercanvi (3 mesos per a estudis, 2 per  a pràctiques). Amb aquests casos podrem aplicar l’article de “força major”, que ens permet pagar alguna despesa incorreguda. Ens cal, però, tenir les condicions tan documentades com sigui possible, així doncs cal que ens feu arribar factures, correus electrònics i qualsevol altra certificació que us hagi proporcionat la institució o empresa de destí. 
  • Estudiants que havíeu complert a destí el temps mínim d’intercanvi (3 mesos per a estudis, 2 per  a pràctiques), vau tornar donant la vostra estada per finalitzada i us vau reincorporar als vostre estudis a la UdG. A aquests us pagarem segons les dates indicades al certificat d’estada.
  • Estudiants que vau tornar PERÒ vau manifestar que seguíeu els estudis "online" de la institució de destí o les pràctiques per teletreball. El temps d’estada "online" es podrà incloure en el pagament, però caldrà veure com rebem les certificacions de la contrapart i com és la informació que ens proporcionarà. Ens és molt útil si ens podeu proporcionar correus electrònics i qualsevol altra certificació que us hagi proporcionat la institució o empresa de destí, si pot ser amb indicació específica de les dates de cada part (període presencial i període virtual).
  • Estudiants que NO heu tornat i heu seguit la vostra mobilitat "online" en el mateix destí. Com en el supòsit anterior, el temps d’estada “online” es podrà incloure en el pagament i caldrà que en la certificació que faci la institució o empresa de destí reculli aquesta circumstància si pot ser amb indicació específica de les dates de cada part (període presencial i període virtual).

Esperem que comprengueu que es tracta d’una situació excepcional i, per tant, els processos de pagament s’alentiran.

Habitualment l’ORE paga un 70% del total del vostre ajut (80% en el cas de pràctiques) a l’inici del període d’intercanvi i un altre al final de l’estada.  Aquest any la situació és com segueix:

  • Els pagaments als estudiants que vau fer la mobilitat durant els primer semestre s’estan gestionant com d’habitud.
  • Els que vau iniciar la mobilitat el primer semestre per una durada de de tot l’any acadèmic i vau fer els tràmits d'inici d'estada abans del tancament per motiu del coronavirus, es van gestionar com és habitual.
  • Els que iniciàveu la vostra mobilitat el segon semestre i vau poder completar els tràmits d’inici d’estada abans de la declaració de pandèmia pel coronavirus i tancament d’institucions (pagaments de febrer i març) heu rebut o rebreu el primer pagament com d’habitud. Els pagaments tramitats la setmana del 13 de març estan previstos que es facin no més tard del 9 d'abril.
  • Els casos -comptats- que vau iniciar vostra mobilitat el primer o el segon semestre PERO NO vau poder completar els tràmits d’inici d’estada abans de la declaració de pandèmia i us heu seguit online, rebreu un pagament inicial diferent. Per a mobilitat Erasmus+ d'estudis, es farà un primer pagament corresponent a 3 mesos; 2 mesos en el cas d'Erasmus+ for Traineeships. A la finalització de la vostra estada, un cop realitzats tots els tràmits de justificació per part vostra, l'ORE calcularà l'import restant pendent i valorarà la possibilitat de pagament addicional si l'estudiant acredita haver incorregut en despeses extraordinàries per causa del COVID-19. Esperem que comprengueu que es tracta d’una situació excepcional i, per tant, els processos de pagament s’alentiran, sobretot en el cas de pagaments un cop finalitzada la mobilitat.

Òbviament aquesta informació és vàlida únicament per a tot l’estudiantat que ha seguit fil per randa els procediments que indica l’ORE.

La Comissió Europea preveu la possibilitat que les universitats d’origen puguin pagar als estudiants despeses addicionals que s’hagin pogut generar per culpa de la situació causada pel coronavirus (bitllets de transport, dipòsits o mensualitats d’allotjament no reemborsats, etc.), sempre i quan la universitat no sobrepassi el pressupost Erasmus+ pel curs 2019/20. Per tant, com que la Comissió Europea en cap cas ha ampliat el pressupost per fer front a aquest tipus de despeses, la UdG valorarà al final de la convocatòria si hi ha fons sobrants per tal que els estudiants que hagin incorregut en despeses extres puguin rebre un ajut addicional (complet o parcial) per aquest concepte.

Cal que ens feu arribar els documents de compra dels bitllets, factures o rebuts d’allotjament, etc. per poder fer el còmput total de la despesa addicional, valorar fins on podem assumir i procedir als pagaments.

El Santander ja ens ha corfirmat que podem pagar els ajuts segons la resolució emesa, amb independència de si la mobilitat s’ha completat a destí o no.

La UdG ha sol·licitat ampliació del Contracte que té amb l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), per tant, tot l’estudiantat que tenia atorgada una plaça en la convocatòria de mobilitat internacional 2019-20 per a fer-la en el marc del curs 19-20 podrà fer-la (o finalitzar la iniciada) fins al 30.09.21.

Aquesta possibilitat es veurà condicionada, com és lògic, per la disponibilitat de la institució de destí i l’evolució de la COVID-19 en els diferents països.

A causa de la situació provocada pel COVID 19 a Universitat de Girona NO es restabliran, les classes presencials i el present curs acadèmic 19/20 s'acabarà de manera telemàtica. Això està passant a moltes altres universitats arreu del món, per tant, aquells estudiants que no hagin pogut iniciar la seva estada o l'hagin hagut d'interrompre, caldrà que es plantegin la possibilitat que no es puguin reprendre fins a dates que ja pertanyin al curs 2020/21.

L’estudiantat que va ser seleccionats per anar a fer pràctiques poden marxar sempre i quan:

-El conveni de pràctiques estigui signat.

-Hi hagi constància que l’empresa de destí ja els pot acollir

-Hagin signat la Declaració Auroresponsable.

-El centre UdG hagi donat consentiment.

Us recordem que aquest any i de manera excepcional, la condició de recent graduat en la convocatòria Erasmus+ for Traineeships 19-20 es conservarà fins als 18 mesos, en comptes dels 12 habituals.
 

 

Des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) no descartem proposar una resolució de convocatòria extraordinària per als estudiants que heu tingut una experiència frustrada de mobilitat per raó del Coronavirus.

La possibilitat d’aquesta convocatòria extraordinària, però, va estretament vinculada a una sèrie de condicionants que ara mateix no sabem (si el curs que ve es podrà reprendre amb normalitat, si les mobilitats del curs 20/21 es podran iniciar sense problemes, si les institucions de destí us podran rebre ... etc.)

En qualsevol cas, si aquesta convocatòria extraordinària tirés endavant, n’informarem als centres i als estudiants de mobilitat del curs 19-20 per tal que, si en compleixen els requisits, puguin acollir-s’hi.

La recomanació és que aquesta informació es consulti institució per institució a través del seu web, tot i així també podeu consultar la informació per països que ens ha facilitat l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), a l'apartat "Actualización de la situación en el marco del programa Erasmus+": http://www.sepie.es/coronavirus.html.

Si tenen relació amb l'Erasmus+, podeu consultar el recull de FAQs de la Comissió Europea sobre l'impacte del coronavirus en el programa Erasmus+.

Si tampoc hi trobes resposta o tens dubtes sobre algun altre programa de mobilitat, et pots posar en contacte amb nosaltres a outgoing.ore@udg.edu (estudis) o placements.ore@udg.edu (traineeships).