Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Comptabilitat i Finances

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa com organització creadora de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema econòmic, s'analitzen els subsistemes que la configuren i es presenten enfocaments metodològics introductoris per abordar la direcció de l'empresa i la direcció les principals àrees funcionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

Economia i anàlisi econòmica: escassetat i elecció. Especialització, intercanvi i diner. Mecanismes d'assignació de recursos (oferta i demanda). Fonaments microeconòmics de l'oferta i la demanda: consumidors i empreses. Equilibri parcial i general. Errades del mercat i benestar. Fonaments macroeconòmics: fluxe circular de la renda i agregats macroeconòmics. Cicles i creixement. Economia real i economia monetaria. problemes macroeconòmics.

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Història econòmica (3107G02007)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Teoria de la circulació econòmica. Teoria general del mètode i procediment de la comptabilitat. Teoria de les estructures patrimonials. La instrumentació comptable: Teoria dels comptes, els estats comptables i els llibres de comptabilitat. La representació i mesura comptables de les magnituds econòmiques.

OBobligatòria 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Teoria de la circulació econòmica. Teoria general del mètode i procediment de la comptabilitat. Teoria de les estructures patrimonials. La instrumentació comptable: Teoria dels comptes, els estats comptables i els llibres de comptabilitat. La representació i mesura comptables de les magnituds econòmiques.

OBobligatòria 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3107G02002)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Matemàtiques financeres (3107G02005)

Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
GA 1primer semestre

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
GA 2segon semestre
GR 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria econòmica financera (3107G02011)

Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Dret mercantil (3107G00023)

Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió comercial (3107G02025)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
GA 2segon semestre
GR 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió financera I (3107G02012)

Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius i mercats financers. Fonaments de valoració d'actius i selecció de carteres, teoria del mercat de capitals i anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Mercats financers (3107G02013)

Descripció dels diferents mercats financers que existeixen. Anàlisi dels principals intermediaris, agents, instruments que participen en aquests mercats.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Gestió financera II (3107G02015)

El·laboració i valoració de projectes d'inversió. Descripció i anàlisi de les fonts de finançament i el·laboració de projectes de finançament. Anàlisi de criteris de selecció d'inversió en contextes de certesa i risc. Estudi i anàlisi de l'estructura financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat de societats (3107G02075)

Operacions comptables específiques de les societats mercantils: constitució, ampliació i reducció de capital. Fusions i escisions d'empreses.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret laboral (3107G02023)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures de les persones treballadors i de les i els empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments. Especial incidència en la igualtat i perspectiva de gènere. També es tindran en compte valors com la salut. L´enfocament serà pràctic des d´una perspectiva de RRHH

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

Empresa i fiscalitat. Declaracions censals. Retencions. Pagaments fraccionats. Impost sobre el Valor Afegit. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost sobre Societats. Altres impostos que afecten l'empresa: renda de no residents, patrimoni, successions i donacions, especials, duaners, autonòmics i locals.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

L’assignatura Gestió d’Operacions i Serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Gestió de recursos humans (3107G02027)

L’objectiu de l’assignatura és reconèixer la importància de la gestió dels recursos humans en l’organització, el rol de la direcció i comprendre els seus processos i activitats fonamentals.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Planificació financera (3107G02014)

Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consolidació comptable (3107G00068)

Concepte de consolidació comptable i grup d'empreses. Determinació de l'existència de grup i la seva estructura. Les vinculacions patrimonials i càlcul de la seva intensitat. El procés de consolidació: Obligació i responsabilitat de consolidar, l'agregació d'estats comptables, mètodes de consolidació,ajustaments previs a la consolidació, eliminacions d'operacions intragrup. Presentació dels estats comptables consolidats

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball fi de grau (3107G02064)

Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement de grau. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest, treball supervisat, pel tutor s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.

OBobligatòria 12 AC 2segon semestre
CE 1primer semestre

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de Grau (3107G02076)

Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement de grau. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest, treball supervisat, pel tutor s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.

NDno definit 6 A 2segon semestre
CE 1primer semestre

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès per a l'economia (3107G00020)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reforçar el nivell d'àngles dels estudiants, en especial, l'àngles aplicat al mon econòmic i empresarial.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Empresa familiar (3107G00024)

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats) i vulguin que els resultats siguin vàlids, representatius i útils per prendre decisions, i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. L'assignatura utilitza el mètode aprenentatge basat en projectes. Els estudiants faran un estudi per enquestes en cada una de les seves etapes des de la definició dels objectius fins la redacció de les conclusions. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa. Qüestions ètiques.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

Té algun poder el treballador davant la corporació multinacional, o tan sols davant l’empresa petita o mitjana? La firma del contracte suposarà la motivació i entrega del treballador o treballadora que l’han signat? Com aconseguir la motivació d’una plantilla que suposarà una major qualitat i eficiència, i una major satisfacció dels consumidors? A ulls de l’empleador o dels gruix dels treballadors és el mateix tenir per company una dona, un immigrant provinent d’Àfrica, un jove de 18 anys o un major de 55 anys…? Tenen les empreses les eines per adreçar o evitar les discriminacions? I per integrar la diversitat? A l’assignatura plantejarem aquesta i d’altres qüestions i intentarem donar-hi resposta a través de la sociologia de les relacions laborals. L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar les relacions laborals de la societat de la informació des d'una perspectiva sociològica. El terme relacions laborals es fa servir habitualment per designar les pràctiques i les regles que estructuren les relacions entre els assalariats, els empresaris i l'Estat a diferents nivells: dins una empresa, una branca d'activitat, un territori determinat o l'economia en general. Aquestes relacions poden ser individuals o col·lectives, de manera que els actors poden estar directament implicats o bé relacionar-se a través dels seus representants (com per exemple, els grups, els sindicats d'assalariats, les organitzacions empresarials o bé les institucions del Estat). Així mateix, aquestes relacions poden ser informals (com en una família o en un grup d’amics) o formals (acords, convenis col·lectius, reglaments, lleis, etc.). Aquesta definició àmplia de les relacions laborals permet delimitar un camp de recerca científica amb aproximacions més macro, com l'estudi del moviment sindical, de les associacions empresarials, els conflictes laborals, la negociació col·lectiva. O aspectes més micro com les relacions de col.laboració i solidaritat vs competitivitat i conflicte, la motivació vs la desmotivació i absentisme, la democràcia i el diàleg vs l’autoritarisme i l’abús de poder, el control, o les desigualtats per raó de gènere, ètnia o edat. La racionalitat econòmica pròpia de l’economia neoclàssica és parcial doncs parteix d’un actor individualista aïllat que busca sempre maximitzar la utilitat. La racionalitat societal és així mateix parcial doncs parteix d’un actor que es guia per normes i valors que venen dictats per la societat. En societats i contextos tan diversos i canviants com l’actual món laboral i empresarial la racionalitat instrumental i el coneixement expert no són prou eficaços per aconseguir objectius col.lectivament o per a resoldre problemes, en canvi es presenten com alternatives vàlides el diàleg i la racionalitat comunicativa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Estratègies d'innovació (3107G00065)

L'assignatura té una vocació pràctica que permeti a l'alumne disposar d'una base per analitzar una empresa o sector des d'un punt de vista estratègic per comprendre i avaluar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de producte, servei, procés, organitzativa, en màrqueting i/o en models de negoci. Es cobriran continguts relatius a les següents temes: Creativitat; Eines de generació d’idees; Marc conceptual de la innovació; Tipologies d’innovació; Valorització de la innovació; Model de negoci; Projectes d’innovació; Models de gestió de la innovació; Percepció de la innovació; Com esdevenir una empresa innovadora

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de creació i gestió d'empreses: idees i oportunitats de negoci i desenvolupament d'un pla d'empresa. Aquesta assignatura recull continguts que poden haver-se estudiat en altres assignatures dels Graus respectius i mostra com s'apliquen a l'elaboració d'un pla d'empresa. Es relacionaran els continguts explicats a classe amb els casos d'empreses reals.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Dret de societats (3107G02035)

Explicació, anàlisi i estudi del Dret aplicable al desenvolupament de les activitats econòmiques de natura empresarial i, de manera especial, a les societats mercantils de natura capitalista com les societats anònimes o les societats de responsabilitat limitada.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Comunicació financera (3107G02042)

100%

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Aquest grau ofereix la possibilitat de fer una estada de pràctiques externes a empreses o institucions. Aquestes pràctiques suposen 12 crèdits optatius, que és l'equivalent a 6 mesos d'estada a temps complet per mitjà de convenis entre la universitat i les empreses, en les quals es defineixen els llocs de treball en pràctiques que ocuparà l'estudiant i quines seran les seves funcions i el pla de formació a la feina. Aquesta estada permet als estudiants de prendre un primer contacte amb el món econòmic i empresarial i posar a prova els coneixements, competències i habilitats que han adquirit al llarg dels anys d'estudis a la universitat. Els continguts més específics es definiran en funció del tipus de pràctiques externes a què accedeixi l'estudiant.

OPoptativa 12 A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
FC 2segon semestre

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital i quines són les claus sobretot en termes de màrqueting per a l'èxit de les empreses en aquests entorns.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Optatives noves modificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Elements essencials de la fiscalitat empresarial. Globalització de l'economia i evasió fiscal. Residència fiscal. Paradisos fiscals. Fiscalitat de les criptomonedes, els actius intangibles, les operacions financeres i l'economia col.laborativa. Acords de lliure comerç i impostos duaners. Fiscalitat mediambiental i de l'economia circular. Fiscalitat de l'economia digital.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

Aspectes bàsics de l'ètica empresarial, govern corporatiu. Pilars bàsics de la responsabilitat social: dimensió econòmica, sostenibilitat (ODS) i dimensió social (condicions laborals, igualtat de gènere, respecte als drets humans,...). Capacitació de profesionals per a la gestió sostenible.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Màrqueting cultural (3107G00079)

Presentar i analitzar els models i conceptes bàsics del marketing en les industries culturals i creatives, per entendre i gestionar la creació de valor per als clients a traves de la experiència de la creativitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Màrqueting digital (3107G00080)

Aplicació d'eines de màrqueting digital per a empreses. Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Dret de la Seguretat Social (3107G00081)

Aspectes pràctics de les empreses i les persones treballadores en relació als seus drets i deures envers la Seguretat Social. Assessorament sobre cotitzacions i recaptació a la Seguretat Social. Especificitats en protecció en matèria d’accidents de treball i malalties professionals.Assessorament als empresaris que són PIMES sobre el millor règim de protecció social al que poden accedir. Pensions i subsidis del sistema de seguretat social. Especial incidència en el dret a la salut, igualtat i perspectiva de gènere. En tot el què es faci es tindran en compte aquests valors.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals, les normes internacionals més significatives que afecten a la revisió de la informació financera. També es pretén que l’estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder-les analitzar amb rigor per elaborar l’informe d’auditoria dels seus comptes anuals, oferint una informació rellevant i fiable als interessats (stakeholders).

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com estudiar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Els productes financers d’inversió: característiques i disseny. Els actius financers de renda fixa, renda variable, inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi previsió. Fiscalitat de la renda derivada dels productes financers d'inversió en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost sobre Societats i altres impostos que afecten les operacions financeres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per el seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Amb aquesta assignatura es pretén assolir que l'estudiant sàpiga analitzar i interpretar les informacions dels comptes anuals per poder valorar l'empresa, permetent-li objectivar quin és el valor del negoci, determinant-li un valor de mercat. Aquesta matèria és una eina de planificació sobre les estratègies tècniques, econòmiques, financeres, humanes, etc. amb l'objectiu de reconduir la unitat econòmica a una situació positiva econòmicament i financera.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

L’objectiu de l'assignatura és proporcionar la terminologia i la pràctica de l’elaboració, l'execució, la liquidació dels pressupostos públics i els comptes anuals de les administracions públiques (especialment àmbit local), així com també formar les noves generacions de tècnics en les àrees econòmic pressupostàries dels ajuntaments per a substituir les places vacants amb motiu de les jubilacions (situació que s’agreuja en el decurs dels propers anys). En defintiva, una assignatura per conèixer la gestió econòmico pressupostària del sector públic.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Gestió pública (3107G03089)

Gestió d'ens públics. Control de l'activitat pública. Control intern i funció interventora. Control extern: Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas. Auditoria Pública. Transparència i bon govern. Internalització i externalització de serveis.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Menció en Comptabilitat i Auditoria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals, les normes internacionals més significatives que afecten a la revisió de la informació financera. També es pretén que l’estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder-les analitzar amb rigor per elaborar l’informe d’auditoria dels seus comptes anuals, oferint una informació rellevant i fiable als interessats (stakeholders).

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com estudiar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per el seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Amb aquesta assignatura es pretén assolir que l'estudiant sàpiga analitzar i interpretar les informacions dels comptes anuals per poder valorar l'empresa, permetent-li objectivar quin és el valor del negoci, determinant-li un valor de mercat. Aquesta matèria és una eina de planificació sobre les estratègies tècniques, econòmiques, financeres, humanes, etc. amb l'objectiu de reconduir la unitat econòmica a una situació positiva econòmicament i financera.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Menció en Banca i Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Comunicació financera (3107G02042)

100%

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Els productes financers d’inversió: característiques i disseny. Els actius financers de renda fixa, renda variable, inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi previsió. Fiscalitat de la renda derivada dels productes financers d'inversió en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost sobre Societats i altres impostos que afecten les operacions financeres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Anàlisi de productes financers

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Instruments derivats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.