Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Comptabilitat i Finances

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

Economia y anàlisi econòmica: escassetat i elecció. Especialització, intercanvi i diner. Mecanismes d'assignació de recursos (oferta i demanda). Fonaments microeconòmics de l'oferta i la demanda: consumidors i empreses. Equilibri parcial i general. Errades del mercat i benestar. Fonaments macroeconòmics: fluxe circular de la renda i agregats macroeconòmics. Cicles i creixement. Economia real i economia monetaria. problemes macroeconòmics.

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Història econòmica (3107G02007)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat de societats, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents. Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Es combinaran explicacions dels conceptes bàsics de teoria amb la resolució d'exercicis pràctics els quals incrementaran el nivell de complexitat a mesura que avanci l'estudi de la matèria. Així mateix, es potenciarà el treball en equip amb la discussió de diferents casos pràctics.

OBobligatòria 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat de societats, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents. Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Es combinaran explicacions dels conceptes bàsics de teoria amb la resolució d'exercicis pràctics els quals incrementaran el nivell de complexitat a mesura que avanci l'estudi de la matèria. Així mateix, es potenciarà el treball en equip amb la discussió de diferents casos pràctics.

OBobligatòria 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3107G02002)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Matemàtiques financeres (3107G02005)

Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
GA 1primer semestre

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria econòmica financera (3107G02011)

Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Dret mercantil (3107G00023)

Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió comercial (3107G02025)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió financera I (3107G02012)

Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Mercats financers (3107G02013)

Descripció dels diferents mercats financers que existeixen. Anàlisi dels principals intermediaris, agents, instruments que participen en aquests mercats.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Gestió financera II (3107G02015)

El·laboració i valoració de projectes d'inversió. Descripció i anàlisi de les fonts de finançament i el·laboració de projectes de finançament. Anàlisi de criteris de selecció d'inversió en contextes de certesa i risc. Estudi i anàlisi de l'estructura financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Comptabilitat de societats (3107G02075)

Operacions comptables específiques de les societats mercantils: constitució, ampliació i reducció de capital. Fusions i escisions d'empreses.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret laboral (3107G02023)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

Sistema tributari i empresa. Obligacions formals i pagaments a compte. Fiscalitat directa sobre la renda i el patrimoni. Fiscalitat indirecta sobre el tràfic o consum. Fiscalitat autonòmica i local.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Gestió de recursos humans (3107G02027)

L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Planificació financera (3107G02014)

Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consolidació comptable (3107G00068)

Concepte de consolidació comptable i grup d'empreses. Determinació de l'existència de grup i la seva estructura. Les vinculacions patrimonials i càlcul de la seva intensitat. El procés de consolidació: Obligació i responsabilitat de consolidar, l'agregació d'estats comptables, mètodes de consolidació,ajustaments previs a la consolidació, eliminacions d'operacions intragrup. Presentació dels estats comptables consolidats

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball fi de grau (3107G02064)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau

OBobligatòria 12 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
CE 1primer semestre
S 2segon semestre

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de Grau (3107G02076)

Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement de grau. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest, treball supervisat, pel tutor s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.

NDno definit 6 A 2segon semestre

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Empresa familiar (3107G00024)

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Sociologia del consum (3107G00056)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Estratègies d'innovació (3107G00065)

L'assignatura té una vocació pràctica que permeti a l'alumne disposar d'una base per analitzar una empresa o sector des d'un punt de vista estratègic per comprendre i avaluar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de producte, servei, procés, organitzativa, en màrqueting i/o en models de negoci. Es cobriran continguts relatius a les següents temes: Creativitat; Eines de generació d’idees; Marc conceptual de la innovació; Tipologies d’innovació; Valorització de la innovació; Model de negoci; Projectes d’innovació; Models de gestió de la innovació; Percepció de la innovació; Com esdevenir una empresa innovadora

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Dret de societats (3107G02035)

Explicació, anàlisi i estudi del Dret aplicable al desenvolupament de les activitats econòmiques de natura empresarial i, de manera especial, a les societats mercantils de natura capitalista com les societats anònimes o les societats de responsabilitat limitada.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Comunicació financera (3107G02042)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 07 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre
FC 2segon semestre

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital i quines són les claus sobretot en termes de màrqueting per a l'èxit de les empreses en aquests entorns.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Optatives noves modificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

Elements essencials de la fiscalitat empresarial. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses. Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Màrqueting cultural (3107G00079)

Presentar i analitzar els models i conceptes bàsics del marketing en les industries culturals i creatives, per entendre i gestionar la creació de valor per als clients a traves de la experiència de la creativitat.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Màrqueting digital (3107G00080)

Aplicació d'eines de màrqueting digital per a empreses per a professionalitzar els projectes. Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Dret de la Seguretat Social (3107G00081)

Aspectes pràctics de les empreses i els treballados dels seus drets i deures envers la Seguretat Social. Assessorament sobre cotitzacions i taxes socials a la Seguretat Social. Especificitats en cotitzacions en matèria d’accidents de treball i malalties professionals. Règim especial de bonificacions a les PIMES per a la concertació de determinats contractes de treball. Assessorament als empresaris que són PIMES sobre el millor règim de protecció social al que poden accedir.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com analitzar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Els productes financers d’inversió. Característiques i disseny dels productes. Els actius financers de renda fixa, de renda variable, d’inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi previsió. Fiscalitat dels productes financers d'inversió. Fiscalitat en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la renda derivada d'actius financers. Altres impostos que afecten les operacions financeres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per al seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Principals mètodes generalment aplicats en la valoració d'empreses i àmbits d'aplicació. Valor de l'empresa, processos de reestructuració, revisió del pla de negoci i pla de viabilitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Gestió pública (3107G03089)

Gestió d'ens públics. Control de l'activitat pública. Control intern i funció interventora. Control extern: Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas. Auditoria Pública. Transparència i bon govern. Internalització i externalització de serveis.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Menció en Comptabilitat i Auditoria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com analitzar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per al seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Principals mètodes generalment aplicats en la valoració d'empreses i àmbits d'aplicació. Valor de l'empresa, processos de reestructuració, revisió del pla de negoci i pla de viabilitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Menció en Banca i Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Comunicació financera (3107G02042)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Els productes financers d’inversió. Característiques i disseny dels productes. Els actius financers de renda fixa, de renda variable, d’inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi previsió. Fiscalitat dels productes financers d'inversió. Fiscalitat en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la renda derivada d'actius financers. Altres impostos que afecten les operacions financeres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Anàlisi de productes financers

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Instruments derivats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.