Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 C 1primer semestre

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 C 1primer semestre

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

Bbàsica 6 C 2segon semestre

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.

Bbàsica 9 A 1primer semestre

Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs (3105G13009)

Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.

Bbàsica 7 A 2segon semestre

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Formació d'imatges i interacció entre objectes (3105G13010)

Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

La cultura visual és entesa com a un camp disciplinar específic per analitzar i interpretar la cultura comtemporànea alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la neurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimensió de la imatge.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Art i videojocs (3105G13031)

Introducció a les principals eines manuals i informàtiques que permeten la creació d'entorns i personatges en els videojocs. Introducció a: la teoria de la perpectiva; coneixement de les proporcions; llenguatge gràfic; els elements bàsics de disseny 2D i 3D. Disseny gràfic. Modelització i renderitzat.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Expressió gràfica i artística (3105G13032)

Teoria de l'expressió gràfica. La perspectiva y la proporció. Volum, llum i ombres. El cos humà. Tècniques i medis tradicionals. Story Board. Tractament d'imatges. Dibuix vectorial 2D.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

Bbàsica 9 B 1primer semestre

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades. Sistemes de Gestió de bases de dades.

Bbàsica 9 B 1primer semestre

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

Bbàsica 5 B 2segon semestre

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 B 1primer semestre

Fonaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 B 2segon semestre

Disseny i Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny i desenvolupament de jocs web (3105G13020)

Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Programació de jocs 2D i 2.5D (3105G13021)

Fonaments de jocs 2D. Desenvolupament de jocs 2D. Desenvolupament de jocs 2.5D de tipus isomètric. Programació d'scripts amb elements de POO (herència, etc.). Ús d'un motor de videojocs (Godot)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Disseny conceptual dels videojocs (3105G13027)

Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Narrativa dels videojocs (3105G13029)

Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.

OBobligatòria 7 A 1primer semestre

Disseny 2D i 3D (3105G13033)

Mapes de bits. Arxius vectoritzats. Disseny 3D. Modelatge 3D. Renderitzat. Creació d'entorns. Creació d'objectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

Bbàsica 5 B 1primer semestre

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Informàtica gràfica (3105G07035)

Introducció a la Informàtica Gràfica. Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis. Modelat geomètric i visualització. Desenvolupament d'aplicacions interactives amb WebGL.

OBobligatòria 5 B 1primer semestre

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges. Classificació d'imatges.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre

Fonaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

OBobligatòria 6 B 2segon semestre

Intel·ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre

Xarxes (3105G07027)

Arquitectura de les aplicacions en xarxa, transmissió de senyal, tecnologies de xarxes i l'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 B 1primer semestre

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre

Disseny i Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny de motors de jocs I (3105G13022)

Visió general del motor del joc. Estructura d'un equip de desenvolupament de videojocs típic. Qué és un joc. Que és un motor de joc. Diferències del motor a través dels gèneres. Anàlisi dels motors de joc possibles. Architectura del motor en temps real. Eines i la canonada de recursos. Sistemes de suport del motor. El bucle del joc i la simulació en temps real. Col·lisió i dinamica de cosos rígids. Fonaments de l'Enginyeria del Software per als jocs.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Disseny de motors de jocs II (3105G13023)

Els recursos i el sistema d'arxius. Eines per a la depuració i el desenvolupament. El motor de visualització. Sistemes d'animació. Introducció als sistemes de joc. Sistemes fonamentals pels jocs en temps real. Altres sistemes de motors.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs (3105G13026)

Conceptes bàsics de Cloud Computing, arquitectura i infraestructura, latència i retards, impacte en el disseny i el desenvolupament de videojocs, sistemes multi-cloud. Conceptes bàsics de sistemes distribuïts, beneficis i inconvenients, mecanismes de comunicació i sincronització, serveis que ha d'oferir un sistema distribuït.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

Visió panoràmica del camp de treball que representa la producció audiovisual, i que implica un examen no només del món de nla producció cinematogrìfica i televisiva, sinó també l'anàlisi d'altres àmbits de la producció audiovisual com la fotografia, la ràdio o el sector de la producció multimèdia o hipermdia. especifitats del sector del vídeojoc. Irrupció del Transmèdia i les seves consequüències.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Disseny de personatges i animació (3105G13034)

La proporció del cos humà. El cos dels animals. Preproducció. Modelatge. Mapejat. Renderitzat. Esquelets i estructures. Animació.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques d’interacció avançada (3105G13014)

Tipus de sensors d'entrada i de sortida i interacció home/màquina, fonaments de diferents sensors / maquinari, tècniques d'interacció basades en imatge digital i en àudio, sistemes de captura de moviment, desenvolupament de tècniques d'interacció, programació amb diferents sensors d'interacció.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Disseny i Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programació de dispositius mòbils (3105G13024)

Arquitectures de sistemes mòbils. Cicle de vida d'una aplicació. Capacitats i rendiment. Limitacions. Models de programació. Guies d'estil. Desenvolupament en capes. Motors. Sistemes de Verificació, publicació i comercialització.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Sistemes multijugador (3105G13025)

Conceptes bàsics de sistemes multijugador: gestió d'usuaris, arquitectura del sistema i comunicacions, mons persistents, MMOG i MMORPG. Jugador contra jugador (PvP) i jugador contra entorn (PvE). Escalabilitat, fiabilitat i robustesa d'un sistema multijugador.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en sistemes opereratius. Seguretat en xarxes i serveis d'Internet. Altres aplicacions de la seguretat.

OPoptativa 5 B 1primer semestre

Visió per computador (3105G07048)

Mètodes per la percepció visual: processat d'imatge, primitives d'imatge, transformacions planes, el problema de la correspondència, modelatge de càmeres, estèreovisió, reconstrucció 3D.

OPoptativa 5 B 1primer semestre

Jocs seriosos (3105G13035)

Principis dels videojocs dissenyats per a la formació i l'aprenentatge. Problemática dels jocs seriosos. Simulació, realisme, interacció, e-learning i jocs seriosos, e-assessing. Mercat

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Síntesi d'imatges expressives (3105G13036)

NPR (Síntesi no fotorealística) en jocs i cinema. Coherència temporal. Síntesi expressiva. Síntesi artística. Transferència d'estils.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Eines de creació de continguts (3105G13037)

Tècniques de modelat procedural. Tècniques de modelat Urbà. Modelat de Vegetació. Tècniques de generació de terrenys. Models dinàmics i sistemes de particules Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Iniciativa empresarial (3105G13044)

Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Pràctiques (3105G13045)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Treball Final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball fi de Grau (3105G13046)

Els TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 S 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.