Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

Nombres complexos. Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria, als models matricials i a les equacions diferencials.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 1 (3105G08003)

Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Fonaments de física 2 (3105G08004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica (3105G08048)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 9 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3105G08005)

Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i ambientals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Informàtica (3105G08049)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments d'organització d'empreses (3105G08006)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com en l'estudi de les diferents àrees funcionals de l'empresa.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Fonaments de ciència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3105G08047)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria de fluids (3105G08007)

Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Termodinàmica (3105G08008)

Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Màquines elèctriques (3105G08010)

Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Fonaments de control (3105G08011)

- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de mecànica (3105G08012)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Teoria de màquines (3105G08013)

Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

Elasticitat i resistència de materials

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Aplicacions en màquines i estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de materials (3105G08022)

L'assignatura dóna a conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) els metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Automàtica i informàtica industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

Conceptes bàsics d'arquitectura de computadors, sistemes operatius i xarxes de comunicacions digitals. Programació i comunicacions a l'àmbit industrial, amb èmfasi en desenvolupament <i>embedded</i>&nbsp; i multiplataforma.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

Càlcul en varies variables i càlcul vectorial

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Aplicacions en màquines i estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a les estructures (3105G08020)

Introducció a les estructures

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Elements de màquines (3105G08021)

Disseny de màquines.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Aplicacions elèctriques i electròniques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret

OBobligatòria 9 A 2segon semestre

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Automàtica i informàtica industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Regulació automàtica (3105G08025)

-Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Enginyeria química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologia de processos (3105G08027)

Anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos industrials continus i discontinus. Balanços de matèria i d'energia. Càlcul d'unitats de procés (bescanviadors de calor, condensadors, assecadors, evaporadors i cristal·litzadors).

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

Mètodes numèrics. Teoria de grafs.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Aptituds professionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la producció (3105G08016)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

Impacte ambiental i gestió ambiental. Efluents líquids. Qualitat de les aigües i tractaments. Contaminació atmosfèrica. Regulació i control. Residus generació i gestió. Contaminació acústica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3105G08051)

Metodologia. Organització i gestió de projectes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació operativa (3105G08030)

Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Simulació de sistemes mecànics (3105G08033)

L'ús de programari de simulació en el disseny de sistemes mecànics és una realitat i l'enginyer actual n'ha de conèixer els principis bàsics de funcionament. El curs presenta i introdueix l'aplicació de diferents tipus de programari de simulació en l'àmbit de l'enginyeria mecànica en tres grans blocs: (i) entorn de programació (MATLAB), (ii) simulació de dinàmica de mecanismes i (iii) optimització i disseny probabilista (dins un codi d'elements finits, al full de càlcul o en un entorn de programació). El funcionament del curs està basat en l'estudi de casos en els que s'aplicaran tècniques de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Modelització i simulació en enginyeria (3105G08035)

Modelització de sistemes organitzatius en enginyeria mitjançant eines de simulació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Manteniment industrial (3105G08037)

Gestió del manteniment correctiu. Implantació del manteniment preventiu

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Planificació de processos productius (3105G08038)

Mètodes per la planificació dels processos de fabricació a partir de les característiques tècniques dels productes i dels recursos necessaris. Activitats principals que intervenen el procés de desenvolupament d’un producte, focalitzant la integració entre disseny i fabricació des de les fases inicials del disseny. Selecció de processos de fabricació i estimació de costos. Enginyeria concurrent i sistemes CAPP.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Robòtica industrial (3105G08042)

Introducció a la robòtica Industrial. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica de la posició. Cinemàtica de la Velocitat. Estàtica. Introducció a la Dinàmica. Control i generació de Trajectòries. Programació en VAL3.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Intel·ligència artificial (3105G08043)

Una introducció al camp de l'aprenentatge automàtic. Cobreix sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisió, màquines de suport vectorial, càlcul evolutiu, xarxes neuronals artificials, mineria de dades and sistemes híbrids. Els estudiants desenvoluparan sistemes experts basats en normes, dissenyaran un sistema de xarxes neuronals artificials i implementaran algorismes genètics.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Organització de la informació (3105G08046)

Desenvolupament i gestió de bases de dades

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Pràctiques en empreses (3105G08053)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte fi de grau (3105G08052)

Els PFG/TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El PFG/TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 S 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.